Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC

97 483 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2012, 12:50

LỜI MỞ ĐẦULập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên của một cuộc kiểm toán có vai trò quan trọng, chi phối tới chất lượng và hiệu quả chung của toàn bộ cuộc kiểm toán. Kế hoạch kiểm to . nghĩa đó, Em đã chọn Đề tài “ Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC làm Chuyên đề thực. trong kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC; Phần III: Bài học kinh nghiệm và một số ý kiến hoàn thiện kế hoạch kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Khái qt về lập kế hoạch kiểm tốn trong kiểm tốn báo cáo tài chính, Trình tự lập kế hoạch kiểm tốn, Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn