Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng ppt

tailieuhay_1389
tailieuhay_1389(14729 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 41
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 14:20

Mô tả: http://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến SỞ GIÁO DỤC – ðÀO TẠO HẢI PHÒNG ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC LẦN 2 – THÁNG 2/2010 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ Môn thi: TOÁN HỌC – Khối A, B Thời gian: 180 phút ðỀ CHÍNH THỨC Câu I: Cho hàm số ( )x 2y C .x 2+=− 1. Khảo sát và vẽ ()C . 2. Viết phương trình tiếp tuyến của ()C, biết tiếp tuyến ñi qua ñiểm ()A 6;5 .− Câu II: 1. Giải phương trình: cosx cos3x 1 2 sin 2x4π + = + +  . 2. Giải hệ phương trình: 3 32 2 3x y 1x y 2xy y 2+ =+ + = Câu III: Tính ( )42 3x4dxIcos x 1 eπ−π−=+∫ Câu IV: Hình chóp tứ giác ñều SABCD có khoảng cách từ A ñến mặt phẳng ()SBC bằng 2. Với giá trị nào của góc α giữa mặt bên và mặt ñáy của chóp thì thể tích của chóp nhỏ nhất? Câu V: Cho a,b,c 0:abc 1.> = Chứng minh rằng: 1 1 11a b 1 b c 1 c a 1+ + ≤+ + + + + + Câu VI: 1. Trong mặt phẳng Oxy cho các ñiểm ()()()()A 1;0 ,B 2;4 ,C 1;4 ,D 3;5− − và ñường thẳng d : 3x y 5 0− − =. Tìm ñiểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích bằng nhau. 2. Viết phương trình ñường vuông góc chung của hai ñường thẳng sau: 1 2x 1 2tx y 1 z 2d : ; d : y 1 t2 1 1z 3= − +− += = = +−= Câu VII: Tính: 0 0 1 1 2 2 3 3 2010 20102010 2010 2010 2010 20102 C 2 C 2 C 2 C 2 CA 1.2 2.3 3.4 4.5 2011.2012= − + − + + http://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến ðÁP ÁN ðỀ THI THỬ ðH LẦN 2 – KHỐI D Câu I: 1. a) TXð: {}\ 2\ b) Sự biến thiên của hàm số: -) Giới hạn, tiệm cận: +) x 2 x 2lim y , lim y x 2− +→ →= −∞ = +∞ ⇒ = là tiệm cận ñứng. +) x xlim y lim y 1 y 1→−∞ →+∞= = ⇒ = là tiệm cận ngang. -) Bảng biến thiên : ( )24y' 0 x 2x 2= − < ∀ ≠− c) ðồ thị : -) ðồ thị cắt Ox tại ()2;0−, cắt Oy tại ()0; 1−, nhận ()I 2;1 là tâm ñối xứng. 2. Phương trình ñường thẳng ñi qua ()A 6;5− là ()()d : y k x 6 5= + +. (d) tiếp xúc (C) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm : ( )( )( )( )( )( ) ( ) ( )( )( )( )22222224 x 2x 2x 6 5k x 6 5x 2x 2x 244kkx 2x 24x 24x 04 x 6 5 x 2 x 2 x 2x 0;k 1441kkx 6;kx 24x 2++− ⋅ + + =+ + =−−− ⇔  = −= −− −− =− + + − = + −= = −⇔ ⇔ ⇔ = −= −= = − −−Suy ra có 2 tiếp tuyến là : ( ) ( )1 2x 7d : y x 1; d : y4 2= − − = − + Câu II: http://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến ( )( )( )21. cosx cos3x 1 2 sin 2x42cos x cos2x 1 sin 2x cos2x2cos x 2sin x cos x 2cos x cos2x 0cos x cos x sinx cos2x 0cos x cos x sinx 1 sinx cosx 0x k2cos x 0cos x sinx 0 x k41 sinx cosx 0sin x4π + = + +  ⇔ = + +⇔ + − =⇔ + − =⇔ + + − =π= + π=π⇔ + = ⇔ = − + π+ − =π −  12x k2x k2x k4x k4x k2x k24 45x k24 4= −π= + ππ= + ππ= − + ππ⇔ ⇔ = − + π π π − = − + π= π  π π− = + π ( )( )( )1 31 1 3 32x2 x yy xy x x y2.1 31 32y2xx yy xx y4 x y2 x yxy 2xy1 31 32x2xy xy xx y1 3x y 12xx xx y 12x 2, y 2yxx 2, y 2x 32x2 x   + =− + − = −       ⇔  + =+ = = −− = −= − ⇔ ⇔  + =+ = == =+ == = −⇔ ⇔= = −= −= − =− = Câu III: http://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến ()( )21 1 124 2 22 20 0 03122 221022d xxdx 1 1 dtIx x 1 2 2 t t 1x x 11 dt 1 du2 21 3 3t u2 2 2= = =+ + + ++ += =    + + +        ∫ ∫ ∫∫ ∫ ðặt 23 3 dyu tan y, y ; du2 2 2 2 cos yπ π = ∈ − ⇒ = ⋅   ( )3 32 26 61 3u y ;u y2 6 2 33dy1 12I dy323 6 3cos y 1 tan y4π ππ ππ π= ⇒ = = ⇒ =π⇒ = = =⋅ ⋅ +∫ ∫ Câu IV: Gọi M, N là trung ñiểm BC, AD, gọi H là hình chiếu vuông góc từ N xuống SM. Ta có: ()()()()2ABCD2SABCD2 22 2 22 2 222SABCDSMN ,d A; SBC d N; SBC NH 2NH 2 4MN S MNsin sin sintan 1SI MI.tansin cos1 4 1 4V3 sin cos 3.sin .cossin sin 2cos 2sin .sin .2cos3 31sin .cos3V min sin .cos maxs= α = = =⇒ = = ⇒ = =α α αα= α = =α α⇒ = ⋅ ⋅ =α α α αα + α + αα α α ≤ =⇒ α α ≤⇔ α α⇔2 21in 2cos cos3α = α ⇔ α = Câu V: Ta có: ()()()( ) ( ) ( )( )2 23 33 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 333 3 33 3 3 3a b a b a ab b ab a ba b 1 ab a b 1 ab a b abc ab a b c1 1 ca b 1a b cab a b c+ = + − + ≥ +⇒ + + ≥ + + = + + = + +⇒ ≤ =+ ++ ++ +Tương tự suy ra => ðiều phải chứng minh NMIDABCSHhttp://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến Câu VI: 1. Giả sử ()M x; y d 3x y 5 0.∈ ⇔ − − = ( ) ( )( ) ( )( ) ( )ABCDMAB MCDAB 5,CD 17AB 3;4 n 4;3 PT AB: 4x 3y 4 0CD 4;1 n 1; 4 PT CD : x 4y 17 0S S AB.d M;AB CD.d M;CD4x 3y 4 x 4y 175 17 4x 3y 4 x 4y 175173x y 5 04x 3y 4 x 4y 173x y 5 03x 7y 21 0= =− ⇒ ⇒ + − =⇒ − ⇒ − + == ⇔ =+ − − +⇔ ⋅ = ⋅ ⇔ + − = − +− − =⇒+ − = − +− − =+ − =⇔uuur uuuruuur uuur( )1 27M ;2 ,M 9; 3233x y 5 05x y 13 0 ⇒ − − − − = − + = 2. Gọi ()()1 2M d M 2t;1 t; 2 t , N d N 1 2t';1 t ';3∈ ⇒ − − + ∈ ⇒ − + + ()( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )11MN 2t 2t ' 1;t t '; t 52 2t 2t ' 1 t t ' t 5 0MN.u 02 2t 2t ' 1 t t ' 0MN.u 06t 3t ' 3 0t t ' 13t 5t ' 2 0M 2;0; 1 , N 1;2;3 ,MN 1;2;4x 2 y z 1PT MN :1 2 4⇒ − + − + − +− + − − + + − + == ⇔ − + − + + ==− + + =⇔ ⇔ = =− + − =⇒ − −− +⇒ = =−uuuuruuuur uuruuuur uuruuuur Câu VII: 0 0 1 1 2 2 3 3 2010 20102010 2010 2010 2010 20102 C 2 C 2 C 2 C 2 CA 1 2 3 4 2011= − + − + + Ta có: ( )( )()( ) ( )()( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( ) ( )k kk kk2010kk 1k 120111 2 20111 2 20112011 2011 20112011 0020112 2010! 2 2010!2 C1k 1 k! 2010 k ! k 1 k 1 ! 2010 k !2 2011!1 12 C2011 k 1 ! 2011 k 1 ! 40221A 2 C 2 C 2 C40221 12 1 2 C4022 2011++− −− = =+ − + + −−= ⋅ = − ⋅ −+ − − ⇒ = − ⋅ − + − + + −  = − ⋅ − + − − =  . DỤC – ðÀO TẠO HẢI PHÒNG ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC LẦN 2 – THÁNG 2 /2010 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ Môn thi: TOÁN HỌC – Khối A, B Thời gian: 180 phút ðỀ CHÍNH. +− += = = +−= Câu VII: Tính: 0 0 1 1 2 2 3 3 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2 C 2 C 2 C 2 C 2 CA 1.2 2.3 3.4 4.5 2011.2012= − + −

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng ppt, Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng ppt, Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng ppt

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-thi-thu-dh-mon-toan-khoi-a-b-nam-2010-thpt-chuyen-tran-phu-hai-phong-ppt

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.43083691597 s. Memory usage = 18.48 MB