Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng ppt

5 48 0
tailieuhay_1389

tailieuhay_1389

Tải lên: 14,729 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 14:20

http://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến SỞ GIÁO DỤC – ðÀO TẠO HẢI PHÒNG ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC LẦN 2 – THÁNG 2/2010 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ Môn thi: TOÁN HỌC – Khối A, B Thời gian: 180 phút ðỀ CHÍNH THỨC Câu I: Cho hàm số ( )x 2y C .x 2+=− 1. Khảo sát và vẽ ()C . 2. Viết phương trình tiếp tuyến của ()C, biết tiếp tuyến ñi qua ñiểm ()A 6;5 .− Câu II: 1. Giải phương trình: cosx cos3x 1 2 sin 2x4π + = + +  . 2. Giải hệ phương trình: 3 32 2 3x y 1x y 2xy y 2+ =+ + = Câu III: Tính ( )42 3x4dxIcos x 1 eπ−π−=+∫ Câu IV: Hình chóp tứ giác ñều SABCD có khoảng cách từ A ñến mặt phẳng ()SBC bằng 2. Với giá trị nào của góc α giữa mặt bên và mặt ñáy của chóp thì thể tích của chóp nhỏ nhất? Câu V: Cho a,b,c 0:abc 1.> = Chứng minh rằng: 1 1 11a b 1 b c 1 c a 1+ + ≤+ + + + + + Câu VI: 1. Trong mặt phẳng Oxy cho các ñiểm ()()()()A 1;0 ,B 2;4 ,C 1;4 ,D 3;5− − và ñường thẳng d : 3x y 5 0− − =. Tìm ñiểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích bằng nhau. 2. Viết phương trình ñường vuông góc chung của hai ñường thẳng sau: 1 2x 1 2tx y 1 z 2d : ; d : y 1 t2 1 1z 3= − +− += = = +−= Câu VII: Tính: 0 0 1 1 2 2 3 3 2010 20102010 2010 2010 2010 20102 C 2 C 2 C 2 C 2 CA 1.2 2.3 3.4 4.5 2011.2012= − + − + + http://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến ðÁP ÁN ðỀ THI THỬ ðH LẦN 2 – KHỐI D Câu I: 1. a) TXð: {}\ 2\ b) Sự biến thiên của hàm số: -) Giới hạn, tiệm cận: +) x 2 x 2lim y , lim y x 2− +→ →= −∞ = +∞ ⇒ = là tiệm cận ñứng. +) x xlim y lim y 1 y 1→−∞ →+∞= = ⇒ = là tiệm cận ngang. -) Bảng biến thiên : ( )24y' 0 x 2x 2= − < ∀ ≠− c) ðồ thị : -) ðồ thị cắt Ox tại ()2;0−, cắt Oy tại ()0; 1−, nhận ()I 2;1 là tâm ñối xứng. 2. Phương trình ñường thẳng ñi qua ()A 6;5− là ()()d : y k x 6 5= + +. (d) tiếp xúc (C) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm : ( )( )( )( )( )( ) ( ) ( )( )( )( )22222224 x 2x 2x 6 5k x 6 5x 2x 2x 244kkx 2x 24x 24x 04 x 6 5 x 2 x 2 x 2x 0;k 1441kkx 6;kx 24x 2++− ⋅ + + =+ + =−−− ⇔  = −= −− −− =− + + − = + −= = −⇔ ⇔ ⇔ = −= −= = − −−Suy ra có 2 tiếp tuyến là : ( ) ( )1 2x 7d : y x 1; d : y4 2= − − = − + Câu II: http://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến ( )( )( )21. cosx cos3x 1 2 sin 2x42cos x cos2x 1 sin 2x cos2x2cos x 2sin x cos x 2cos x cos2x 0cos x cos x sinx cos2x 0cos x cos x sinx 1 sinx cosx 0x k2cos x 0cos x sinx 0 x k41 sinx cosx 0sin x4π + = + +  ⇔ = + +⇔ + − =⇔ + − =⇔ + + − =π= + π=π⇔ + = ⇔ = − + π+ − =π −  12x k2x k2x k4x k4x k2x k24 45x k24 4= −π= + ππ= + ππ= − + ππ⇔ ⇔ = − + π π π − = − + π= π  π π− = + π ( )( )( )1 31 1 3 32x2 x yy xy x x y2.1 31 32y2xx yy xx y4 x y2 x yxy 2xy1 31 32x2xy xy xx y1 3x y 12xx xx y 12x 2, y 2yxx 2, y 2x 32x2 x   + =− + − = −       ⇔  + =+ = = −− = −= − ⇔ ⇔  + =+ = == =+ == = −⇔ ⇔= = −= −= − =− = Câu III: http://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến ()( )21 1 124 2 22 20 0 03122 221022d xxdx 1 1 dtIx x 1 2 2 t t 1x x 11 dt 1 du2 21 3 3t u2 2 2= = =+ + + ++ += =    + + +        ∫ ∫ ∫∫ ∫ ðặt 23 3 dyu tan y, y ; du2 2 2 2 cos yπ π = ∈ − ⇒ = ⋅   ( )3 32 26 61 3u y ;u y2 6 2 33dy1 12I dy323 6 3cos y 1 tan y4π ππ ππ π= ⇒ = = ⇒ =π⇒ = = =⋅ ⋅ +∫ ∫ Câu IV: Gọi M, N là trung ñiểm BC, AD, gọi H là hình chiếu vuông góc từ N xuống SM. Ta có: ()()()()2ABCD2SABCD2 22 2 22 2 222SABCDSMN ,d A; SBC d N; SBC NH 2NH 2 4MN S MNsin sin sintan 1SI MI.tansin cos1 4 1 4V3 sin cos 3.sin .cossin sin 2cos 2sin .sin .2cos3 31sin .cos3V min sin .cos maxs= α = = =⇒ = = ⇒ = =α α αα= α = =α α⇒ = ⋅ ⋅ =α α α αα + α + αα α α ≤ =⇒ α α ≤⇔ α α⇔2 21in 2cos cos3α = α ⇔ α = Câu V: Ta có: ()()()( ) ( ) ( )( )2 23 33 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 333 3 33 3 3 3a b a b a ab b ab a ba b 1 ab a b 1 ab a b abc ab a b c1 1 ca b 1a b cab a b c+ = + − + ≥ +⇒ + + ≥ + + = + + = + +⇒ ≤ =+ ++ ++ +Tương tự suy ra => ðiều phải chứng minh NMIDABCSHhttp://ebook.here.vn - Thư viện sách trực tuyến Câu VI: 1. Giả sử ()M x; y d 3x y 5 0.∈ ⇔ − − = ( ) ( )( ) ( )( ) ( )ABCDMAB MCDAB 5,CD 17AB 3;4 n 4;3 PT AB: 4x 3y 4 0CD 4;1 n 1; 4 PT CD : x 4y 17 0S S AB.d M;AB CD.d M;CD4x 3y 4 x 4y 175 17 4x 3y 4 x 4y 175173x y 5 04x 3y 4 x 4y 173x y 5 03x 7y 21 0= =− ⇒ ⇒ + − =⇒ − ⇒ − + == ⇔ =+ − − +⇔ ⋅ = ⋅ ⇔ + − = − +− − =⇒+ − = − +− − =+ − =⇔uuur uuuruuur uuur( )1 27M ;2 ,M 9; 3233x y 5 05x y 13 0 ⇒ − − − − = − + = 2. Gọi ()()1 2M d M 2t;1 t; 2 t , N d N 1 2t';1 t ';3∈ ⇒ − − + ∈ ⇒ − + + ()( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )11MN 2t 2t ' 1;t t '; t 52 2t 2t ' 1 t t ' t 5 0MN.u 02 2t 2t ' 1 t t ' 0MN.u 06t 3t ' 3 0t t ' 13t 5t ' 2 0M 2;0; 1 , N 1;2;3 ,MN 1;2;4x 2 y z 1PT MN :1 2 4⇒ − + − + − +− + − − + + − + == ⇔ − + − + + ==− + + =⇔ ⇔ = =− + − =⇒ − −− +⇒ = =−uuuuruuuur uuruuuur uuruuuur Câu VII: 0 0 1 1 2 2 3 3 2010 20102010 2010 2010 2010 20102 C 2 C 2 C 2 C 2 CA 1 2 3 4 2011= − + − + + Ta có: ( )( )()( ) ( )()( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( ) ( )k kk kk2010kk 1k 120111 2 20111 2 20112011 2011 20112011 0020112 2010! 2 2010!2 C1k 1 k! 2010 k ! k 1 k 1 ! 2010 k !2 2011!1 12 C2011 k 1 ! 2011 k 1 ! 40221A 2 C 2 C 2 C40221 12 1 2 C4022 2011++− −− = =+ − + + −−= ⋅ = − ⋅ −+ − − ⇒ = − ⋅ − + − + + −  = − ⋅ − + − − =  . DỤC – ðÀO TẠO HẢI PHÒNG ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC LẦN 2 – THÁNG 2 /2010 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ Môn thi: TOÁN HỌC – Khối A, B Thời gian: 180 phút ðỀ CHÍNH. +− += = = +−= Câu VII: Tính: 0 0 1 1 2 2 3 3 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2 C 2 C 2 C 2 C 2 CA 1.2 2.3 3.4 4.5 2011.2012= − + −
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng ppt, Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng ppt, Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng ppt

Bình luận về tài liệu tai-lieu-thi-thu-dh-mon-toan-khoi-a-b-nam-2010-thpt-chuyen-tran-phu-hai-phong-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP