Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

66 834 8
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2012, 12:31

LỜI MỞ ĐẦUVới hai chức năng chính là xác minh và bày tỏ ý kiến, kiểm toán góp phần làm lành mạnh hoá nền kinh tế, tài chính. Đặc biệt trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, vai trò của kiểm toán c . TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện1.1 Khái quát về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn. vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện 1.1.1. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng Gửi thư chào hàng, Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng, Thủ tục đánh giá hệ thống kiểm sốt nội bộ Thủ tục phân tích và đối chiếu số liệu tồng hợp, Nguồn vốn chủ sở hữu, Nhận xét chung về hoạt động kiểm tốn tại Cơng ty AASC .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn