Tài liệu Thủ tục- Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi pptx

7 599 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 00:20

. THỦ TỤC – QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH CHI PHÍ, TẠM ỨNG DUYỆT MUA VÀ DUYỆT CHI 1. MỤC ĐÍCH Quy trình này được soạn thảo áp dụng và duy trì. Hoàn ứng (quy t toán tạm ứng) : sẽ thực hiện theo cách thức duyệt chi − Quy trình này cung cấp các hướng dẫn cơ bản trong việc lập kế hoạch chi phí, tạm ứng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục- Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi pptx, Tài liệu Thủ tục- Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi pptx, Tài liệu Thủ tục- Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn