đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn

Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng(2 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1524
54
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: PDF
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 17:18

Mô tả: đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn Đ KI M TRA Đ I TUY N TOÁN TU I TH L P 5 - THÁNG 11Ề Ể Ộ Ể Ổ Ơ Ớ Năm h c: 2013 – 2014ọH và tên: …………………………………………………………………L p:……ọ ớ A. PH N TR C NGHI M:Ầ Ắ ỆCâu Đ bàiề K t quế ả1Trung bình c ng c a 3 phân s là 1. Hai trong ba phân s đó là ộ ủ ố ố21 và31. H i phân s th ba b ng bao nhiêu?ỏ ố ứ ằ2Tìm m t s cho tr c, bi t r ng n u thêm 20 vào ộ ố ướ ế ằ ế31c a s đó thì s ủ ố ẽđ c m t s g p đôi s đã cho. ượ ộ ố ấ ố3 Cho dãy tính: 10,11 + 11,12 + 12,13 + + 98,99 + 99,10H i dãy tính trên có bao nhiêu s h ng?ỏ ố ạ4 Tu i trung bình c a m t đ i bóng đá ( 11 ng i) là 22. N u không kổ ủ ộ ộ ườ ế ểđ i tr ng thì tu i trung bình c a 10 c u th còn l i là 21. Tính tu i ộ ưở ổ ủ ầ ủ ạ ổc a đ i tr ng.ủ ộ ưở5 Hai hình ch nh t có chi u r ng l n l t là 5cm và 3cm, có di n tích ữ ậ ề ộ ầ ượ ệb ng nhau. Tính chi u dài m i hình, bi t t ng chu vi c a hai hình là ằ ề ỗ ế ổ ủ64cm.6 Có m t công vi c mà khi giao cho t ng đ i th c hi n thì th i gian ộ ệ ừ ộ ự ệ ờhoàn thành công vi c c a t ng đ i l n l t là 8 ngày, 24 ngày, 48 ệ ủ ừ ộ ầ ượngày, 80 ngày, 120 ngày. H i c năm đ i cùng làm trong 1 ngày thì ỏ ả ộđ c bao nhiêu ph n công vi c.ượ ầ ệ7 Có 35 em h c sinh x p thành 1 hàng đ đi tham quan. Em đ ng th ọ ế ể ứ ứ12 t đ u xu ng là Tu i, em đ ng th 8 t d i lên là Th . H i Tu iừ ầ ố ổ ứ ứ ừ ướ ơ ỏ ổvà Th cách nhau bao nhiêu b n?ơ ạ8 Năm nay, s tu i m c a H ng là m t s chia h t cho 7. Sang năm, ố ổ ẹ ủ ươ ộ ố ếs tu i đó s là s chia h t cho 5. Bi t r ng s tu i c a m nhi u ố ổ ẽ ố ế ế ằ ố ổ ủ ẹ ềh n 20 và ít h n 80. Tính s tu i c a m H ng.ơ ơ ố ổ ủ ẹ ươ9 M t bài ki m tra tr c nghi m có 15 câu h i. N u khoanh đúng 1 câu ộ ể ắ ệ ỏ ếthì đ c 5 đi m, khoanh sai ho c không khoanh m t câu b tr 5 ượ ể ặ ộ ị ừđi m. B n An làm bài đ c 25 đi m. H i b n An khoanh đúng bao ể ạ ượ ể ỏ ạnhiêu câu?10 Có 100 h c sinh gi i, trong đó có 10 h c sinh không ph i là h c sinh ọ ỏ ọ ả ọgi i Toán và Văn, có 75 h c sinh gi i Toán và 83 h c sinh gi i Văn . ỏ ọ ỏ ọ ỏH i trong s 100 h c sinh nói trên có bao nhiêu h c sinh gi i c Toán ỏ ố ọ ọ ỏ ảvà Văn ?11 Cho dãy s t nhiên liên ti p t 1 đ n n. Tìm s n sao cho s ch s ố ự ế ừ ế ố ố ữ ốc aủ Điể m: Th i gian làm bài: ờ 40 phút dãy đó g p 4 l n s n. ấ ầ ố12 Tìm 4 s t nhiên liên ti p có tích là 3024.ố ự ế13Tìm s có 3 ch s , bi t r ng s đó chia h t cho 11 và chia s đó cho ố ữ ố ế ằ ố ế ố11 đ c th ng b ng t ng c a các ch s c n tìm.ượ ươ ằ ổ ủ ữ ố ầ14Có m t s cái bánh và m t s chi c h p. N u x p vào m i h p 15 cáiộ ố ộ ố ế ộ ế ế ỗ ộbánh thì v a đ . N u b t đi 1 h p và m i h p còn l i x p 16 cái bánhừ ủ ế ớ ộ ỗ ộ ạ ếcũng v a đ . H i có bao nhiêu cái bánh.ừ ủ ỏ15 M t dãy phòng có 20 c a đ c đánh s theo th t t 1 đ n 20.An điộ ử ượ ố ứ ự ừ ếqua m t t c các c a. Bình đi qua m t t c các c a có s chia h tở ấ ả ử ở ấ ả ử ố ếcho 2.Chi n đi qua đóng t t c các c a có s chia h t cho 3. Đông điế ấ ả ử ố ếqua đóng t t c các c a có s chia h t cho 5. Yên đi qua đóng t t cấ ả ử ố ế ấ ảcác c a đang m và m t t c các c a đang đóng. H i sau đó có m yử ở ở ấ ả ử ỏ ấc a đóng.ửB. PH N T LU N:Ầ Ự Ậ16. Bình và An ch i bi. Đ u ván ch i hai b n có s bi b ng nhau. Sau ván th nh t ơ ầ ơ ạ ố ằ ứ ấBình th ng đ c 20 viên bi c a An, nh ng đ n ván th hai An l i th ng đ c ắ ượ ủ ư ế ứ ạ ắ ượ32 s bi đang có c a Bình nên s bi c a An g p 4 l n s bi c a Bình. H i lúc đ u m iố ủ ố ủ ấ ầ ố ủ ỏ ầ ỗb n có bao nhiêu viên bi?ạ Bài gi i:ả — Xem thêm —

Xem thêm: đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn, đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn, đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-giao-luu-toan-tuoi-tho-lop-5-truong-thi-tran

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.15865993499756 s. Memory usage = 17.86 MB