đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn

3 2,116 57
Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng Gửi tin nhắn

Tải lên: 2 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 17:18

đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn Đ KI M TRA Đ I TUY N TOÁN TU I TH L P 5 - THÁNG 11Ề Ể Ộ Ể Ổ Ơ Ớ Năm h c: 2013 – 2014ọH và tên: …………………………………………………………………L p:……ọ ớ A. PH N TR C NGHI M:Ầ Ắ ỆCâu Đ bàiề K t quế ả1Trung bình c ng c a 3 phân s là 1. Hai trong ba phân s đó là ộ ủ ố ố21 và31. H i phân s th ba b ng bao nhiêu?ỏ ố ứ ằ2Tìm m t s cho tr c, bi t r ng n u thêm 20 vào ộ ố ướ ế ằ ế31c a s đó thì s ủ ố ẽđ c m t s g p đôi s đã cho. ượ ộ ố ấ ố3 Cho dãy tính: 10,11 + 11,12 + 12,13 + + 98,99 + 99,10H i dãy tính trên có bao nhiêu s h ng?ỏ ố ạ4 Tu i trung bình c a m t đ i bóng đá ( 11 ng i) là 22. N u không kổ ủ ộ ộ ườ ế ểđ i tr ng thì tu i trung bình c a 10 c u th còn l i là 21. Tính tu i ộ ưở ổ ủ ầ ủ ạ ổc a đ i tr ng.ủ ộ ưở5 Hai hình ch nh t có chi u r ng l n l t là 5cm và 3cm, có di n tích ữ ậ ề ộ ầ ượ ệb ng nhau. Tính chi u dài m i hình, bi t t ng chu vi c a hai hình là ằ ề ỗ ế ổ ủ64cm.6 Có m t công vi c mà khi giao cho t ng đ i th c hi n thì th i gian ộ ệ ừ ộ ự ệ ờhoàn thành công vi c c a t ng đ i l n l t là 8 ngày, 24 ngày, 48 ệ ủ ừ ộ ầ ượngày, 80 ngày, 120 ngày. H i c năm đ i cùng làm trong 1 ngày thì ỏ ả ộđ c bao nhiêu ph n công vi c.ượ ầ ệ7 Có 35 em h c sinh x p thành 1 hàng đ đi tham quan. Em đ ng th ọ ế ể ứ ứ12 t đ u xu ng là Tu i, em đ ng th 8 t d i lên là Th . H i Tu iừ ầ ố ổ ứ ứ ừ ướ ơ ỏ ổvà Th cách nhau bao nhiêu b n?ơ ạ8 Năm nay, s tu i m c a H ng là m t s chia h t cho 7. Sang năm, ố ổ ẹ ủ ươ ộ ố ếs tu i đó s là s chia h t cho 5. Bi t r ng s tu i c a m nhi u ố ổ ẽ ố ế ế ằ ố ổ ủ ẹ ềh n 20 và ít h n 80. Tính s tu i c a m H ng.ơ ơ ố ổ ủ ẹ ươ9 M t bài ki m tra tr c nghi m có 15 câu h i. N u khoanh đúng 1 câu ộ ể ắ ệ ỏ ếthì đ c 5 đi m, khoanh sai ho c không khoanh m t câu b tr 5 ượ ể ặ ộ ị ừđi m. B n An làm bài đ c 25 đi m. H i b n An khoanh đúng bao ể ạ ượ ể ỏ ạnhiêu câu?10 Có 100 h c sinh gi i, trong đó có 10 h c sinh không ph i là h c sinh ọ ỏ ọ ả ọgi i Toán và Văn, có 75 h c sinh gi i Toán và 83 h c sinh gi i Văn . ỏ ọ ỏ ọ ỏH i trong s 100 h c sinh nói trên có bao nhiêu h c sinh gi i c Toán ỏ ố ọ ọ ỏ ảvà Văn ?11 Cho dãy s t nhiên liên ti p t 1 đ n n. Tìm s n sao cho s ch s ố ự ế ừ ế ố ố ữ ốc aủ Điể m: Th i gian làm bài: ờ 40 phút dãy đó g p 4 l n s n. ấ ầ ố12 Tìm 4 s t nhiên liên ti p có tích là 3024.ố ự ế13Tìm s có 3 ch s , bi t r ng s đó chia h t cho 11 và chia s đó cho ố ữ ố ế ằ ố ế ố11 đ c th ng b ng t ng c a các ch s c n tìm.ượ ươ ằ ổ ủ ữ ố ầ14Có m t s cái bánh và m t s chi c h p. N u x p vào m i h p 15 cáiộ ố ộ ố ế ộ ế ế ỗ ộbánh thì v a đ . N u b t đi 1 h p và m i h p còn l i x p 16 cái bánhừ ủ ế ớ ộ ỗ ộ ạ ếcũng v a đ . H i có bao nhiêu cái bánh.ừ ủ ỏ15 M t dãy phòng có 20 c a đ c đánh s theo th t t 1 đ n 20.An điộ ử ượ ố ứ ự ừ ếqua m t t c các c a. Bình đi qua m t t c các c a có s chia h tở ấ ả ử ở ấ ả ử ố ếcho 2.Chi n đi qua đóng t t c các c a có s chia h t cho 3. Đông điế ấ ả ử ố ếqua đóng t t c các c a có s chia h t cho 5. Yên đi qua đóng t t cấ ả ử ố ế ấ ảcác c a đang m và m t t c các c a đang đóng. H i sau đó có m yử ở ở ấ ả ử ỏ ấc a đóng.ửB. PH N T LU N:Ầ Ự Ậ16. Bình và An ch i bi. Đ u ván ch i hai b n có s bi b ng nhau. Sau ván th nh t ơ ầ ơ ạ ố ằ ứ ấBình th ng đ c 20 viên bi c a An, nh ng đ n ván th hai An l i th ng đ c ắ ượ ủ ư ế ứ ạ ắ ượ32 s bi đang có c a Bình nên s bi c a An g p 4 l n s bi c a Bình. H i lúc đ u m iố ủ ố ủ ấ ầ ố ủ ỏ ầ ỗb n có bao nhiêu viên bi?ạ Bài gi i:ả
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn, đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn, đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn

Bình luận về tài liệu de-thi-giao-luu-toan-tuoi-tho-lop-5-truong-thi-tran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP