Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

100 776 5
mat_hoa_da_phan

mat_hoa_da_phan

Tải lên: 5,241 tài liệu

  • Loading...
1/100 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2012, 16:58

Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM-----------------CÔNG TRÌNH DỰ THIGIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN“NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2010”TÊN CÔNG TRÌNH:CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊMYẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆTNAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬPTHUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾiiMỤC LỤC CHI TIẾTCHƯƠNG 1: .1CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾTHU NHẬP ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 11.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC: 11.1.1 Khái niệm: . 11.1.2 Các chính sách chi trả cổ tức: . 11.1.2.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động: 11.1.2.2 Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định: .21.1.2.3 Chính sách chi trả cổ tức khác: 41.1.3 Đo lường chính sách cổ tức: . 41.1.3.1 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức : .41.1.3.2 Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield): 51.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức: . 51.1.4.1 Các hạn chế pháp lý: 51.1.4.2 Các ảnh hưởng của thuế : .61.1.4.3 Nhu cầu thanh khoản: .61.1.4.4 Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn: 61.1.4.5 Tính ổn định của lợi nhuận: .61.1.4.6 Các cơ hội tăng trưởng vốn: .61.1.4.7 Lạm phát: 71.1.4.8 Ưu tiên của cổ đông (hiệu ứng khách hàng) 71.1.4.9 Bảo vệ chống loãng giá 71.1.5 Lý thuyết MM về chính sách cổ tức : . 71.2 TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANHNGHIỆP 91.2.1 Các mô hình đánh giá tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của doanhnghiệp: 91.2.2 Sự phù hợp của 3 mô hình với thực tiễn: 111.3 KINH NGHIỆM CHI TRẢ CỔ TỨC Ở MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌCKINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 131.3.1 Xu hướng chi trả cổ tức ở một số nước phát triển 131.3.1.1 Cổ tức thường đi đôi với lợi nhuận 131.3.1.2 Cổ tức thường ổn định 141.3.1.3 Cổ tức ít biến động hơn lợi nhuận 151.3.1.4 Chính sách cổ tức của một công ty có xu hướng tùy thuộc vào vòng đờicủa công ty:161.3.1.5 Chính sách cổ tức khác nhau giữa các quốc gia .17iii1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 18CHƯƠNG 2: .20THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬPĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM HIỆN NAY .202.1 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM THỜI GIAN QUA TRƯỚC THUẾ THU NHẬP 202.1.1 Phân tích các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức tại Việt Nam trong thời gian qua 202.1.1.1 Yếu tố bên trong doanh nghiệp 202.1.1.2 Yếu tố bên ngồi doanh nghiệp 242.1.2 Thực trạng chính sách cổ tức của các cơng ty niêm yết trên thị trường chứng khốnViệt Nam thời gian qua . 342.1.2.1 Tổng quan về chính sách cổ tức của các cơng ty niêm yết trên thị trườngchứng khốn Việt Nam thời gian qua 342.1.2.2 Phân tích mối quan hệ giữa cổ tức và thu nhập trên mỗi cổ phần 412.1.3 Phân tích chính sách cổ tức theo ngành 412.1.3.1 Ngành ngân hàng 422.1.3.2 Ngành may mặc 432.1.3.3 Ngành thực phẩm - đồ uống .442.1.3.4 Ngành bất động sản: .462.2 TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 472.2.1 Hệ thống thuế thu nhập tại Việt Nam . 472.2.1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 472.2.1.2 Thuế thu nhập cá nhân .482.2.2 Tác động của thuế thu nhập đến chính sách chi trà cổ tức: . 502.2.3 Thuế và chi phí đại diện: . 582.2.4 Thuế và cổ đơng lớn: 61CHƯƠNG 3: .64LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC PHÙ HỢP TRONG 64MỐI QUAN HỆ VỚI THUẾ THU NHẬP 643.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI RA QUYẾT ĐỊNH CỔ TỨC 643.2 MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CỔ TỨC . 663.2.1 Phương thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 663.2.2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu . 683.2.3 Mua lại cổ phần 693.2.4 Thưởng bằng cổ phiếu quỹ . 703.2.5 Dùng lợi nhuận để phát hành cổ phiếu thưởng 71iv3.2.6 Chia nhỏ cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu 723.3 LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI THUẾ THU NHẬP733.3.1 Phân tích chính sách cổ tức trong mối quan hệ với thuế thu nhập 733.3.2 Đề xuất hoàn thiện chính sách thuế thu nhập 753.3.2.1 Về chính sách thuế TNDN .763.3.2.2 Về chính sách thuế TNCN .77Cổ tức trả bằng tiền mặt 83Cổ tức trả bằng tài sản .86Tham khảo vài số liệu cổ tức trên giới 90KẾT LUẬN 80DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81vPHẦN MỞ ĐẦU----------------------------I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀINgoài quyết định đầu tư và quyết định tài trợ, quyết định chi trả cổ tức là mộttrong 3 quyết định cơ bản của tài chính doanh nghiệp nhằm một mục đích nhất quán làtối đa hóa giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông. Ở Việt Nam hiện nay, các côngty cổ phần hầu như đều chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của chính sách cổ tức trongviệc gia tăng giá trị doanh nghiệp. Việc chi trả cổ tức còn mang nặng tính đối phó vàphục vụ mục đích trước mắt chứ chưa có một chiến lược dài hạn và hợp lý.Một trong các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp là cácảnh hưởng của chính sách thuế thu nhập. Thị trường chứng khoán đang quan tâm đếnLuật thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2009 và các tác động củanó đến việc ra quyết định chi trả cổ tức của các doanh nghiệp. Trong điều kiện Nhànước thu thuế trên thu nhập từ chứng khoán, vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị doanhnghiệp là áp dụng chính sách cổ tức như thế nào là có lợi nhất cho cổ đông và sự pháttriển của công ty. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng còn một số quy định của Luật thuếthu nhập cá nhân 2009 là chưa hợp lý, cần hoạn thiện, bổ sung để tạo nên sự hỗ trợpháp lý cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán.Xuất phát từ những nhu cầu trên, tôi đã chọn nghiên cứu vấn đề “Chính sáchcổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới tácđộng của thuế thu nhập” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm hiểu lý luận tổng quan về chính sách cổ tức của công ty cổ phần, các tranhluận về ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp, các chính sách cổtức trong thực tiễn của các công ty trên thế giới. Phân tích chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam hiệnnay. Tìm hiểu, phân tích ảnh hưởng của chính sách thuế thu nhập hiện nay ở ViệtNam đến việc quyết định chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết.vi Đề xuất chính sách cổ tức phù hợp cho các công ty cổ phần niêm yết trong giaiđoạn hiên nay. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập.III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUPhương pháp nghiên cứu xuyên suốt trong đề tài là phương pháp tổng hợp vàphân tích trên nguyên tắc khách quan, toàn diện, thống nhất và logic. Đề tài cũng dùngcác công cụ toán học để so sánh, thống kê và xử lý dữ liệu.Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chính sách cổ tức của các công ty cổ phầnniêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay và tác động của chính sách thuế củaChính phủ đối với việc quyết định chính sách cổ tức cho các công ty này.IV. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀIĐề tài gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về chính sách cổ tức và tác động của thuế thu nhập đếnchính sách cổ tứcChương 1 trình bày tổng quát về cổ tức cũng như chính sách cổ tức như cáckhái niệm, các phương thức, các chính sách cổ tức, các yếu tố ảnh hưởng đến chínhsách cổ tức; tóm tắt quan điểm của lý thuyết M&M về chính sách cổ tức và xem xétmột số kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Chương I cũng giới thiệu một số môhình lý thuyết đề cập đến tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức và giá trịdoanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng chính sách cổ tức và tác động của thuế thu nhập đếnchính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiệnnayChương này tập trung phân tích chính sách cổ tức trong thực tiễn các công tyniêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; phân tích các yếu tố tácđộng đến việc ra quyết định cổ tức trong thực tế tại Việt Nam, đặt biệt là tác động củathuế thu nhập.Chương 3: Lựa chọn chính sách cổ tức trong mối quan hệ với thuế thu nhậpChương này giới thiệu một số phương thức chi trả cổ tức hiện ít được sử dụngtại Việt Nam và phân tích, định hướng quy trình ra quyết định cổ tức cho các công tyviiniêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương 3 cũng đề xuất một số ý kiếnnhằm hoàn thiện chính sách thuế thu nhập của nhà nước để tạo điều kiện tốt nhất chohoạt động của thị trường chứng khoán, doanh nghiệp và nhà đầu tư mà vẫn đảm bảonguồn thu cho Ngân sách nhà nước.1CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦATHUẾ THU NHẬP ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC1.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC:1.1.1 Khái niệm:Chính sách cổ tức là chính sách ấn định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư vàcổ tức chi trả cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại cung cấp cho các nhà đầu tư một nguồn tăngtrưởng lợi nhuận tiềm năng tương lai thông qua tái đầu tư, trong khi cổ tức cung cấp cho họmột phân phối hiện tại. Nó ấn định mức lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ được đem ra phânphối như thế nào, bao nhiêu phần trăm được giữ lại để tái đầu tư và bao nhiêu dùng để chi trảcổ tức cho các cổ đông. Vì thế, chính sách cổ tức sẽ có ảnh hưởng đến số lượng vốn cổ phầntrong cấu trúc vốn của doanh nghiệp (thông qua lợi nhuận giữ lại) và chi phí sử dụng vốn củadoanh nghiệp.Ban giám đốc của công ty là những người quyết định chính sách cổ tức. Ban giám đốcsẽ quyết định xem bao nhiêu phần trăm thu nhập được trả về cho các cổ đông và bao nhiêuphần trăm thu nhập được giữ lại. Và một giám đốc tài chính xây dựng chính sách cổ tức chocông ty là trực tiếp trả lời cho các câu hỏi sau:- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên lợi nhuận sau thuế là bao nhiêu?- Cổ tức cố định hay thay đổi qua các năm?- Phương thức chi trả là bằng tiền mặt, cổ phiếu hay phương thức khác?- Thời kỳ trả cổ tức là theo năm, quý hay tháng?1.1.2 Các chính sách chi trả cổ tức:1.1.2.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động:Chính sách này xác nhận rằng một doanh nghiệp nên giữ lại lợi nhuận khi doanhnghiệp có các cơ hội đầu tư hứa hẹn các tỷ suất sinh lợi cao hơn tỷ suất sinh lợi mong đợi màcác cổ đông đòi hỏi.Ngoài ra, nguyên lý giữ lại lợi nhuận thụ động cũng đề xuất là các công ty “tăng trưởng”thường có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp hơn các công ty đang trong giai đoạn sung mãn (bão hòa).Nói cách khác, chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động ngụ ý việc chi trả cổ tức của doanh2nghiệp là nên thay đổi từ năm này sang năm khác tùy thuộc vào các cơ hội đầu tư có sẵn. Tuynhiên, hầu hết các doanh nghiệp thường cố gắng duy trì một mức cổ tức ổn định theo thờigian. Điều này không có nghĩa là các doanh nghiệp đã bỏ qua nguyên lý về chính sách lợinhuận giữ lại thụ động, mà bởi vì cổ tức có thể được duy trì ổn định hàng năm theo hai cách:- Thứ nhất, doanh nghiệp có thể giữ lại lợi nhuận với tỷ lệ khá cao trong những năm cónhu cầu vốn cao. Nếu đơn vị tiếp tục tăng trưởng, các giám đốc có thể tiếp tục thực hiệnchiến lược này mà không nhất thiết phải giảm cổ tức.- Thứ hai, doanh nghiệp có thể đi vay vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư và do đó tăng tỷlệ nợ trên vốn cổ phần một cách tạm thời để tránh phải giảm cổ tức. Nếu doanh nghiệp cónhiều cơ hội đầu tư tốt trong suốt một năm nào đó thì chính sách vay nợ sẽ thích hợp hơn sovới cắt giảm cổ tức. Sau đó, trong những năm tiếp theo, doanh nghiệp cần giữ lại lợi nhuậnđể đẩy tỷ số nợ trên vốn cổ phần về lại mức thích hợp. Ưu điểm:- Phù hợp mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và tối đa hóa thu nhập cổ đông.- Lợi nhuận giữ lại là nguồn vốn tài trợ nội bộ sẵn có giúp doanh nghiệp chủ động kịpthời trong quyết định tái đầu tư của mình tốn thời gian và chi phí.- Tạo ra sự gia tăng tốc độ tăng trưởng lợi tức cổ phần cho cổ đông Nhược điểm :- Nếu doanh nghiệp áp dụng cứng nhắc sẽ dẫn đến sự bất ổn đối với chính sách chi trảcổ tức, giá cổ phiếu của công ty cũng như ảnh hưởng của công ty trong mắt cổ đông.- Phát sinh chi phí đại diện.1.1.2.2 Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định:Theo Luật Doanh nghiệp, hình thức chi trả cổ tức tại các công ty cổ phần nói chung,các công ty niêm yết hiện nay trên TTCK nói riêng, có thể thực hiện chi trả cổ tức cho cổđông bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.Xét về bản chất, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu không mang lại lợi ích gì cho cổ đôngvì hành động này không khác gì thưởng cổ phiếu (chia tách cổ phiếu). Cổ đông sẽ nhận đượcnhiều cổ phiếu hơn nhưng giá thị trường của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh giảm để đảm bảonguyên tắc công bằng với các cổ đông mua vào ngày hoặc sau ngày giao dịch không hưởngquyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên và số lượng cổphiếu lưu hành sẽ nhiều hơn. Luồng tiền mặt không hề bị di chuyển ra khỏi doanh nghiệp. Do3đó, nếu phải trả cổ tức trong khi thực tế các cơng ty niêm yết lại đang rất cần vốn, cơng ty cóthể thơng qua đại hội đồng cổ đơng để trả cổ tức bằng cổ phiếu thay cho tiền mặt. Bản thâncổ đơng cũng sẽ được hưởng lợi ích cho dù khơng nhận cổ tức bằng tiền, vì khoản lợi nhuậngiữ lại đó để tái đầu tư sẽ góp phần làm gia tăng các giá trị nội tại của doanh nghiệp, và từ đósẽ làm tăng giá cổ phiếu trong tương lai. Tuy nhiên, việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đượccác chun gia khuyến nghị nên áp dụng cho những doanh nghiệp đang làm ăn tốt và có thịgiá cổ phiếu cao.Thực tế cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam thích chi trả cổ tức theo mệnh giá hơnlà chi trà cổ tức theo EPS. Vì trên thực tế nếu chi trả theo mệnh giá sẽ mang lại một mức độan tồn nhất định cho cổ đơng với số cổ phiếu cùng với mệnh giá họ đang nắm giữ. Đối vớihình thức chi trả theo thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) còn phải phụ thuộc vào tình hình sảnxuất kinh doanh, tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp mà được hưởng cổ tức như thế nào. Vớitâm lý của người phương Đơng ắt hẳn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuộng phương thứcchi trả mà mình đang đứng ở vị trí an tồn hơn.Hầu hết các doanh nghiệp và cổ đơng đều thích chính sách cổ tức tương đối ổn định.Tính ổn định được đặc trưng bằng một sự miễn cưỡng trong việc giảm lượng tiền mặt chi trảcổ tức từ kỳ này sang kỳ khác. Tương tự, những gia tăng trong tỷ lệ cổ tức cũng thường bị trìhỗn cho đến khi các giám đốc tài chính cơng bố rằng các khoản lợi nhuận trong tương lai đủcao đến mức độ thỏa mãn cổ tức lớn hơn. Như vậy, tỷ lệ cổ tức có khuynh hướng đi theo saumột gia tăng trong lợi nhuận và đồng thời cũng thường trì hỗn lại trong một chừng mực nàođó. Ưu điểm:- Tăng giá cổ phiếu cơng ty trên thị trường, tạo tâm lý tốt cho nhà đầu tư.- Ổn định thành phần cổ đơng của cơng ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý cơngty (chi phí đại diện ít)- Giúp cơng ty dễ dàng niêm yết trên sở giao dịch hứng khốn (chi trả cổ tức liên tục vàkhơng bị gián đoạn)- Giúp cơng ty chủ động trong việc hoạch định tài chính. Nhược điểm:- Tạo áp lực cho doanh nghiệp đặc biệt khi lợi nhuận của doanh nghiệp của sự sụt giảmbuộc doanh nghiệp phải đi vay hoặc phát hành cổ phiếu để thu tiền.[...]... chọn chính sách cổ tức cho công ty. 2.1.2 Thực trạng chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua2.1.2.1 Tổng quan về chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian quaKhi thị trường chứng khoán sôi động mức cổ tức dường như được ít cổ đông chú ýtới, nhưng trong thời gian qua chính sách cổ tức được các nhà... thuyết đề cập đến tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức và giá trịdoanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng chính sách cổ tức và tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiệnnayChương này tập trung phân tích chính sách cổ tức trong thực tiễn các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; phân tích các. .. 18CHƯƠNG 2: 20THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬPĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY 202.1 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỜI GIAN QUA TRƯỚC THUẾ THU NHẬP 202.1.1 Phân tích các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức tại Việt Nam trong thời gian qua 202.1.1.1... bên ngoài doanh nghiệp 242.1.2 Thực trạng chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua 342.1.2.1 Tổng quan về chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua 342.1.2.2 Phân tích mối quan hệ giữa cổ tức và thu nhập trên mỗi cổ phần 412.1.3 Phân tích chính sách cổ tức theo ngành 412.1.3.1 Ngành ngân hàng... chương:Chương 1: Tổng quan về chính sách cổ tức và tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức Chương 1 trình bày tổng quát về cổ tức cũng như chính sách cổ tức như các khái niệm, các phương thức, các chính sách cổ tức, các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức; tóm tắt quan điểm của lý thuyết M&M về chính sách cổ tức và xem xétmột số kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Chương I cũng giới... vàphân tích trên nguyên tắc khách quan, toàn diện, thống nhất và logic. Đề tài cũng dùng các công cụ toán học để so sánh, thống kê và xử lý dữ liệu.Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay và tác động của chính sách thuế của Chính phủ đối với việc quyết định chính sách cổ tức cho các công ty này.IV. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀIĐề... vào các cổ phiếukhác, các kênh đầu tư khác…Khi công ty cần vốn, việc trả cổ tức cao một cách tùy tiện dẫn 35Trong những năm trước, số lượng công ty niêm yết quá ít. Đến cuối năm 2005cũng chỉ có 32 công ty. Nhưng các công ty niêm yết khi công bố trả cổ tức thì ta thấy tỷlệ lợi nhuận trả cổ tức của các công ty niêm yết trung bình trên 40% lợi nhuận và có xuhướng tăng lên của tỷ lệ lợi nhuận trả cổ. .. thiện được chính sách cổ tức của mình cho phù hợp với tình hình mới. Từviệc xem xét các kết luận quan trọng về chính sách cổ tức cùng với các bằng chứng thựcnghiệm trên thế giới cho đến việc nhìn qua một vài số liệu ở các nước ở thị trường mới nổi vàsố liệu cổ tức phân theo ngành ở trên sẽ giúp các công ty niêm yết Việt Nam rất nhiều trongviệc định hướng chi trả cổ tức. Các công ty niêm yết Việt Nam... sốlượng các công ty niêm yết, các công ty muốn phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu thậm chí là trì hoãn tiến độ cổ phần hóa của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nướclớn mà thời gian trước Chính phủ đã có những cam kết về việc thực hiện đúng tiến trình cổ phần của những tổng công ty lớn này. Cung hàng hóa cho thị trường chứng khoán đã giatăng một cách đáng kể qua số lượng các công ty niêm yết. .. quy mô của nhiều công ty còn nhỏ, nguồn lực tài chính của các nhà đầu tư còn đáp ứng được, kiếnthức của các nhà đầu tư là hạn hẹp. Nhưng khi các công ty niêm yết nhiều và qui mô các công ty được mở rộng cùng với xu thế quốc tế hóa thì nhiều khả năng các công ty nướcngoài có thể niêm yết trên sàn lúc đó lợi thế của các công ty từ việc phát hành cổ phầnkhông còn nữa cho nên ban lãnh đạo công ty ngay . đến việc quyết định chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết. vi Đề xuất chính sách cổ tức phù hợp cho các công ty cổ phần niêm yết trong giaiđoạn. nghiên cứu của đề tài là chính sách cổ tức của các công ty cổ phầnniêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay và tác động của chính sách thuế củaChính phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf, Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf, Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Bình luận về tài liệu chinh-sach-co-tuc-cua-cac-cong-ty-niem-yet-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP