từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng

6 508 18
Luận văn- đồ án miễn phí
  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 12:23

từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng Library of Banking Students1VOCABULARIES1. Crossed cheque (n) : Séc thanh toán bng chuyn khonga cheque that has two line across ot to show that it can only be paidinto a bank account and not exchanged for cash2. Open cheque (n) : Séc m3. Bearer cheque (n) : Séc vô danh4. Draw (v) : rút5. Drawee (n) : ngân hàng ca ngi ký phátbank or person asked to make a payment by a drawer6. Drawer (n)  Payer : ngi ký phát (Séc)person who write a cheque and instructs a bank to make payment toanother person7. Payee (n) : ngi đc thanh toán8. Bearer (n) : ngi cm (Séc)Person who receive money from some one or whose name is on a cheque 9. Inword : (tin) bng ch10. In figures : (tin) bng s11. Cheque clearing : s thanh toán Séc12. Counterfoil (n) : cung (Séc)a piece of paper kept after writing a cheque as a record of the dealwhich has taken place13. Voucher (n) : biên lai, chng t14. Encode (v) : mã hoá15. Sort code (n) : Mã chi nhánh Ngân hàng16. Codeword (n) : ký hiu (mt)17. Decode (v) : gii mã (understand the mean of the message writen in code)18. Pay into: np vào19. Proof ofindentify : bng chng nhn din20. Authorise (v) : cp phép  Authorisation (n) 21. Letter ofauthority : th u nhim22. Account holder (n) : ch tài khon23. Expiry date : ngày ht hndate on which a document is no longer valid24. ATMs Automatic Teller Machine25. BACS : dch v thanh toán t đng gia các ngân hàngThe Bankers Automated Clearing Service26. CHAPS : h thng thanh toán bù tr t đng Library of Banking Students2The Clearig House Automated Payment System27. EFTPOS : máy chuyn tin đin t li đim bán hàngElectronic Funds Transfer at Point Of Sale28. IBOS : h thng trc tuyn gia các ngân hàng29. PIN Personal Identification Number30. SWIFT : T chc thông tin tài chính toàn cuThe Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications31. GIRO : h thng thanh toán n gia các ngân hàng32. BGC : ghi có qua h thng GIROBank GIRO Credit 33. Magnetic (adj) : t tính  Magnetic Stripe : di bng t34. Reconcile (v) : bù tr, điu hoà35. Circulation (n) : s lu thông  Circulate (v) movement of money round a country36. Clear (v) : thanh toán bù trmake payment of a cheque through the system Clearing bank (n) : ngân hàng tham gia thanh toán bù tr Clearing house (n) : trung tâm thanh toán bù trcentral office where clearing bank exchange cheques37. Honour (v) : chp nhn thanh toán38. Refer to drawer (n) : vit tc là R.D: “Tra soát ngi ký phát”39. Non-card instrument : phng tin thanh toán không dùng tin mt40. Present (v) : xut trình, np41. Outcome (n) : kt qu42. Debt (n.) : khon n43. Debit (v) : ghi n (money which a company owes)44. Debit balance : s d nbalance in an account showing that the company owes more money than in has receuved45. Direct debit : ghi n trc tip46. Deposit money : tin gi47. Give credit : cp tín dng48. Illegible (adj) : không đc đc49. Bankrupt  Bust : v n, phá sn50. Make out(v) : ký phát, vit (Séc)51. Banker (n) : ngi ca ngân hàng52. Place ofcash : ni dùng tin mt53. Obtain cash : rút tin mt54. Cashpoint : đim rút tin mtLibrary of Banking Students355. Make payment : ra lnh chi tr56. Subtract (n) : tr57. Plastic money (n) : tin nha (các loi th Ngân hàng)58. Sort ofcard : loi th59. Plastic card (n) : th nha60. Charge card : th thanh toánplastic card issued by a shop and used by customers when buying sth that they will pay later61. Smart card (n) : th thông minh small plastic card with an electronic chip tha record and remember information62. Cash card (n) : th rút tin mt (card use to obtain money from cash dispensers)63. Cheque card (n) : th Séc64. Bank card (n) : th ngân hàng65. Cardholder (n) : ch th66. Shareholder (n) : c đông (person who owns shares in a company)67. Dispenser (n) : máy rút tin t đngmachine which gives out money when a special card is inserted and instructions given68. Statement (n) : sao kê (tài khon)(list showing amounts of money paid, received, owing…& their tota)l Mini-statement (n) : t sao kê rút gn69. Cashier (n) : nhân viên thu, chi tin ( Anh)70. Teller (n)  cashier : ngi máy chi tr tin mt71. Withdraw (v) : rút tin mt  Withdrawal (n) 72. Deduct (v) : tr đi, khu đi73. Tranfer (v) : chuyn Transaction (n) : giao dch  Transmit (v) : chuyn, truyn74. Dispense (v) : phân phát, ban75. Terminal (n) : máy tính trmcomputer screen and key board connected to a computer system76. Reveal (v) : tit l77. Maintain (v) : duy trì, bo qun78. Make available : chun b sn79. Refund (v) : tr li (tin vay)80. Constantly (adv) : không dt, liên tc81. Ineffect : thc t82. Retailer (n) : ngi bán l83. Commission (n) : tin hoa hng84. Premise (n) : ca hàngLibrary of Banking Students485. Due (adj) : đn k hn86. Records : s sách87. Pass (v) : chp nhn , chuyn qua88. Swipe (v) : chp nhn89. Reader (n) : máy đc90. Get into (v) : mc vào, lâm vào91. Overspend (v) : xài quá kh nng92. Adminnistrative cost : chi phí qun lý93. Processor (n) : b x lí máy tính94. Central switch (n) : máy tính trung tâm95. Inorder : đúng quy đnh96. Standing order (n)  SO : u nhim chi97. Interest-free : không phi tr lãi98. Collect (v) : thu hi (n)99. Check-outtill (n) : quy tính tin100. Fair (adj) : hp lý101. Subsidise : ph cp, ph phí102. Cost (n) : phí103. Limit (n) : hn mc  Credit limit : hn mc tín dng104. Draft (n) : hi phiu105. Overdraft (n) : s rút vt quá s d, d thu chi106. Grovelling (adj) : lun cúi, bit điu107. Remittance (n) : s chuyn tin108. Quote : trích dn109. Reference (n) : s tham chiu110. Interest rate (n) : lãi sut111. Mortgage (n) : n thu chp112. Abolish (v) : bãi b, hu b113. Mandate (n) : t u nhim114. Out going (n) : khon chi tiêuamount of money spent; espenditures115. Remission (n) : s min gim116. Remitter (n) : ngi chuyn tin117. Leaflet (n) : t bm (qung cáo)118. Orginator (n) : ngi khi đuperson or company initiating a banking transaction119. Consumer (n) : ngi tiêu th120. Regular payment : thanh toán thng kLibrary of Banking Students5121. Billing cost : chi phí hoá đn122. Insurance (n) : bo him123. Doubt (n) : s nghi ng124. Excess amount (n) : tin tha125. Creditor (n) : ngi ghi có (bán hàng)person or business to whom another person or business owes money126. Efficiency (n) : hiu qu127. Cash flow (n) : lu lng tin128. Inform : báo tin129. Onbehalf : nhân danh130. Achieve (v) : đt đc131. Budget account application : giy tr tin làm nhiu kì132. Reverse (n) : ngc li133. Break (v) : phm, vi phm134. Exceed (v) : vt tri135. VAT Reg. No : mã s thu VAT136. Originate (v) : khi đu137. Settle (v) : thanh toán138. Trace (v) : truy tìm139. Carry out (v) : tin hành140. Intermediary (n) : ngi làm trung gian (person who is a link between two parties)141. Correspondent (n) : ngân hàng có quan h đi lý142. Telegraphic transfer : chuyn tin bng đin tín143. Instant cash transfer : chuyn tin ngay tc thi144. Mail transfer : chuyn tin bng th145. Absolute security (n) : an toàn tuyt đi146. Straighforward (adj) : đn gin, không rc ri147. Boundary (n) : biên gii148. Reliably (a) : chc chn, đáng tin cy149. Domestic : trong nc, ni tr150. Significantly (adv) : mt cách đáng k151. Local currency (n) : ni t152. Generous (adj) : hào phóng153. Counter (v) : quy (chi tin)154. Long term (n) : lãi155. Top rate : lãi sut cao nht156. Headline (n) : đ mc (báo, qung cáo)157. Free banking : không tính phí dch v ngân hàngLibrary of Banking Students6158. Generous term : điu kin hào phóng159. Current account (n) : tài khon vãng lai160. Recapitulate (v) : tóm li, tóm tt li161. Security courier services : dch v vn chuyn bo đm162. Beneficiary (n) : ngi th hng (person who received money or advantage from st)163. First class : phát chuyn nhanh164. Upward limit (n) : mc cho phép cao nhtmaximum permissible amount (# downward limit)165. Facility (n) : phng tin166. Gateway (n) : cng máy tính167. Outward payment (n) : chuyn tin đi168. Inward payment (n) : chuyn tin đn169. Accompany (v) : đi kèm170. Interface (n) : giao din171. Non-profit : phi li nhun172. Operating cost : chi phí hot đng173. Documentary credit : tín dng th174. Entry (n) : bút toán175. Meet (v) : thanh toán176. Capital expenditure : các khon chi tiêu ln177. Home banking : dch v ngân hàng ti nhà178. Remote banking : dch v ngân hàng t xa179. Day-to-day : thng ngày180. Manipulate (v) : thao tác181. Recovery : s đòi li đc (n)182. Adaptor (n) : thit b tip tr183. Periodically (adv) : thng k184. Dependant (n) : ngi sng da ngi khác185. Grant (v) : cht thun186. Inefficient (adj) : không hiu qu187. Debate (n) : cuc tranh lun188. Pros-and-cons (n) : nhng ý kin tán thành và phn đi189. Isolate (v) : cách ly, cô lp190. Power failure : cúp đin191. Attention to: chú ý ti192. Spot (v) : tìm ra, nhn ra193. Grab (v) : tóm, vô
- Xem thêm -

Xem thêm: từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng , từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng , từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng

Bình luận về tài liệu tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-ngan-hang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP