từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng

Luận văn- đồ án miễn phí
(56 người theo dõi)
Lượt xem 446
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 12:23

Mô tả: từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng Library of Banking Students1VOCABULARIES1. Crossed cheque (n) : Séc thanh toán bng chuyn khonga cheque that has two line across ot to show that it can only be paidinto a bank account and not exchanged for cash2. Open cheque (n) : Séc m3. Bearer cheque (n) : Séc vô danh4. Draw (v) : rút5. Drawee (n) : ngân hàng ca ngi ký phátbank or person asked to make a payment by a drawer6. Drawer (n)  Payer : ngi ký phát (Séc)person who write a cheque and instructs a bank to make payment toanother person7. Payee (n) : ngi đc thanh toán8. Bearer (n) : ngi cm (Séc)Person who receive money from some one or whose name is on a cheque 9. Inword : (tin) bng ch10. In figures : (tin) bng s11. Cheque clearing : s thanh toán Séc12. Counterfoil (n) : cung (Séc)a piece of paper kept after writing a cheque as a record of the dealwhich has taken place13. Voucher (n) : biên lai, chng t14. Encode (v) : mã hoá15. Sort code (n) : Mã chi nhánh Ngân hàng16. Codeword (n) : ký hiu (mt)17. Decode (v) : gii mã (understand the mean of the message writen in code)18. Pay into: np vào19. Proof ofindentify : bng chng nhn din20. Authorise (v) : cp phép  Authorisation (n) 21. Letter ofauthority : th u nhim22. Account holder (n) : ch tài khon23. Expiry date : ngày ht hndate on which a document is no longer valid24. ATMs Automatic Teller Machine25. BACS : dch v thanh toán t đng gia các ngân hàngThe Bankers Automated Clearing Service26. CHAPS : h thng thanh toán bù tr t đng Library of Banking Students2The Clearig House Automated Payment System27. EFTPOS : máy chuyn tin đin t li đim bán hàngElectronic Funds Transfer at Point Of Sale28. IBOS : h thng trc tuyn gia các ngân hàng29. PIN Personal Identification Number30. SWIFT : T chc thông tin tài chính toàn cuThe Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications31. GIRO : h thng thanh toán n gia các ngân hàng32. BGC : ghi có qua h thng GIROBank GIRO Credit 33. Magnetic (adj) : t tính  Magnetic Stripe : di bng t34. Reconcile (v) : bù tr, điu hoà35. Circulation (n) : s lu thông  Circulate (v) movement of money round a country36. Clear (v) : thanh toán bù trmake payment of a cheque through the system Clearing bank (n) : ngân hàng tham gia thanh toán bù tr Clearing house (n) : trung tâm thanh toán bù trcentral office where clearing bank exchange cheques37. Honour (v) : chp nhn thanh toán38. Refer to drawer (n) : vit tc là R.D: “Tra soát ngi ký phát”39. Non-card instrument : phng tin thanh toán không dùng tin mt40. Present (v) : xut trình, np41. Outcome (n) : kt qu42. Debt (n.) : khon n43. Debit (v) : ghi n (money which a company owes)44. Debit balance : s d nbalance in an account showing that the company owes more money than in has receuved45. Direct debit : ghi n trc tip46. Deposit money : tin gi47. Give credit : cp tín dng48. Illegible (adj) : không đc đc49. Bankrupt  Bust : v n, phá sn50. Make out(v) : ký phát, vit (Séc)51. Banker (n) : ngi ca ngân hàng52. Place ofcash : ni dùng tin mt53. Obtain cash : rút tin mt54. Cashpoint : đim rút tin mtLibrary of Banking Students355. Make payment : ra lnh chi tr56. Subtract (n) : tr57. Plastic money (n) : tin nha (các loi th Ngân hàng)58. Sort ofcard : loi th59. Plastic card (n) : th nha60. Charge card : th thanh toánplastic card issued by a shop and used by customers when buying sth that they will pay later61. Smart card (n) : th thông minh small plastic card with an electronic chip tha record and remember information62. Cash card (n) : th rút tin mt (card use to obtain money from cash dispensers)63. Cheque card (n) : th Séc64. Bank card (n) : th ngân hàng65. Cardholder (n) : ch th66. Shareholder (n) : c đông (person who owns shares in a company)67. Dispenser (n) : máy rút tin t đngmachine which gives out money when a special card is inserted and instructions given68. Statement (n) : sao kê (tài khon)(list showing amounts of money paid, received, owing…& their tota)l Mini-statement (n) : t sao kê rút gn69. Cashier (n) : nhân viên thu, chi tin ( Anh)70. Teller (n)  cashier : ngi máy chi tr tin mt71. Withdraw (v) : rút tin mt  Withdrawal (n) 72. Deduct (v) : tr đi, khu đi73. Tranfer (v) : chuyn Transaction (n) : giao dch  Transmit (v) : chuyn, truyn74. Dispense (v) : phân phát, ban75. Terminal (n) : máy tính trmcomputer screen and key board connected to a computer system76. Reveal (v) : tit l77. Maintain (v) : duy trì, bo qun78. Make available : chun b sn79. Refund (v) : tr li (tin vay)80. Constantly (adv) : không dt, liên tc81. Ineffect : thc t82. Retailer (n) : ngi bán l83. Commission (n) : tin hoa hng84. Premise (n) : ca hàngLibrary of Banking Students485. Due (adj) : đn k hn86. Records : s sách87. Pass (v) : chp nhn , chuyn qua88. Swipe (v) : chp nhn89. Reader (n) : máy đc90. Get into (v) : mc vào, lâm vào91. Overspend (v) : xài quá kh nng92. Adminnistrative cost : chi phí qun lý93. Processor (n) : b x lí máy tính94. Central switch (n) : máy tính trung tâm95. Inorder : đúng quy đnh96. Standing order (n)  SO : u nhim chi97. Interest-free : không phi tr lãi98. Collect (v) : thu hi (n)99. Check-outtill (n) : quy tính tin100. Fair (adj) : hp lý101. Subsidise : ph cp, ph phí102. Cost (n) : phí103. Limit (n) : hn mc  Credit limit : hn mc tín dng104. Draft (n) : hi phiu105. Overdraft (n) : s rút vt quá s d, d thu chi106. Grovelling (adj) : lun cúi, bit điu107. Remittance (n) : s chuyn tin108. Quote : trích dn109. Reference (n) : s tham chiu110. Interest rate (n) : lãi sut111. Mortgage (n) : n thu chp112. Abolish (v) : bãi b, hu b113. Mandate (n) : t u nhim114. Out going (n) : khon chi tiêuamount of money spent; espenditures115. Remission (n) : s min gim116. Remitter (n) : ngi chuyn tin117. Leaflet (n) : t bm (qung cáo)118. Orginator (n) : ngi khi đuperson or company initiating a banking transaction119. Consumer (n) : ngi tiêu th120. Regular payment : thanh toán thng kLibrary of Banking Students5121. Billing cost : chi phí hoá đn122. Insurance (n) : bo him123. Doubt (n) : s nghi ng124. Excess amount (n) : tin tha125. Creditor (n) : ngi ghi có (bán hàng)person or business to whom another person or business owes money126. Efficiency (n) : hiu qu127. Cash flow (n) : lu lng tin128. Inform : báo tin129. Onbehalf : nhân danh130. Achieve (v) : đt đc131. Budget account application : giy tr tin làm nhiu kì132. Reverse (n) : ngc li133. Break (v) : phm, vi phm134. Exceed (v) : vt tri135. VAT Reg. No : mã s thu VAT136. Originate (v) : khi đu137. Settle (v) : thanh toán138. Trace (v) : truy tìm139. Carry out (v) : tin hành140. Intermediary (n) : ngi làm trung gian (person who is a link between two parties)141. Correspondent (n) : ngân hàng có quan h đi lý142. Telegraphic transfer : chuyn tin bng đin tín143. Instant cash transfer : chuyn tin ngay tc thi144. Mail transfer : chuyn tin bng th145. Absolute security (n) : an toàn tuyt đi146. Straighforward (adj) : đn gin, không rc ri147. Boundary (n) : biên gii148. Reliably (a) : chc chn, đáng tin cy149. Domestic : trong nc, ni tr150. Significantly (adv) : mt cách đáng k151. Local currency (n) : ni t152. Generous (adj) : hào phóng153. Counter (v) : quy (chi tin)154. Long term (n) : lãi155. Top rate : lãi sut cao nht156. Headline (n) : đ mc (báo, qung cáo)157. Free banking : không tính phí dch v ngân hàngLibrary of Banking Students6158. Generous term : điu kin hào phóng159. Current account (n) : tài khon vãng lai160. Recapitulate (v) : tóm li, tóm tt li161. Security courier services : dch v vn chuyn bo đm162. Beneficiary (n) : ngi th hng (person who received money or advantage from st)163. First class : phát chuyn nhanh164. Upward limit (n) : mc cho phép cao nhtmaximum permissible amount (# downward limit)165. Facility (n) : phng tin166. Gateway (n) : cng máy tính167. Outward payment (n) : chuyn tin đi168. Inward payment (n) : chuyn tin đn169. Accompany (v) : đi kèm170. Interface (n) : giao din171. Non-profit : phi li nhun172. Operating cost : chi phí hot đng173. Documentary credit : tín dng th174. Entry (n) : bút toán175. Meet (v) : thanh toán176. Capital expenditure : các khon chi tiêu ln177. Home banking : dch v ngân hàng ti nhà178. Remote banking : dch v ngân hàng t xa179. Day-to-day : thng ngày180. Manipulate (v) : thao tác181. Recovery : s đòi li đc (n)182. Adaptor (n) : thit b tip tr183. Periodically (adv) : thng k184. Dependant (n) : ngi sng da ngi khác185. Grant (v) : cht thun186. Inefficient (adj) : không hiu qu187. Debate (n) : cuc tranh lun188. Pros-and-cons (n) : nhng ý kin tán thành và phn đi189. Isolate (v) : cách ly, cô lp190. Power failure : cúp đin191. Attention to: chú ý ti192. Spot (v) : tìm ra, nhn ra193. Grab (v) : tóm, vô

— Xem thêm —

Xem thêm: từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng , từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng , từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-ngan-hang

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.25290298461914 s. Memory usage = 18.56 MB