DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP

26 93 1
Mai Trần

Mai Trần Gửi tin nhắn

Tải lên: 249 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2014, 10:37

Bài tập lớn về lý thuyết và thực hành môn Dự toán Ngân sách Doanh nghiệp Mục LcLỜI MỞ ĐẦU !"#$%&"#'!$("#!)*("#("#+,-("#!./!01*2'!31 | P a g e4356"'.7!8!'!343596":,;<-=!)>?+!@!.-3457A-1;+"-B!@!.24$5 CD!.45E9!&  F5"55 GH/-4562(I-!@5'=+"J4)-45)GK68E#LM-C!.2F4G45773.NOPNK!))3-3*'J4OQNL5=+!.2!.ORN:+)'!3GM-C-J1!S;E%GTE$%!@1I-457GUH;EE$VPhần 1: Các vấn đề về dự toán ngân sách doanh nghiệp và nộidung của một số loại ngân sách cơ bản1.1. Những nguyên tắc cơ bản về ngân sách doanh nghiệp1.1.1. Ngân sách doanh nghiệp %NL-3+'W!.25.JNLF,6"(:&4,!'+'*&,W!.2(TXW+(4!X/F4G4W!.2+.J6"-3+,+'Y&"#.-3+'!3 1&,!!.2- ,2 | P a g eNgân sách phí thu nhậpNgân sách chi phí tài chínhNgân sách chi phí quản lý doanh nghiệpNgân sách chi phí marke!ngNgân sách chi phí công nhânNgân sách báo cáo doanh thuNgân sách !ền mặt Ngân sách BCĐKT>'W'N9Z[P\#-(-W.2>'W'N9P[Z#->'W<'N=+']P#-%=+'G-W;!!)'!3+G1.1.2. Chuẩn bị ngân sách doanh nghiệp%+'W-^_84$1<C!)'!3K*.`75N[ *4+"C.7.J[ a.7,)+[ a.7,[ b!3!*'[ %=G!6WKW1.1.3. Mc đính của ngân sách doanh nghiệpHD *]6"!,WC!1!<"#1.1.4. Tổng hợp ngân sách%62+2-3(;7'!3+-3/+c3 | P a g eHình 1.1: Ngân sách cho các doanh nghiệp dịch vụ4 | P a g e%WV+IY?L%YWY%WG;5%WC%W%*4%dK:>E%)-e%4%8-C%X+%Hình 1.2: Ngân sách tổng hợp cho doanh nghiệp sản xuất 5 | P a g eKế hoạch trung và dài hạn Ngân sách nguồn vốnNgân sách lưu chuyển !ền tệNgân sách BCĐKTNgân sách !ền mặtBáo cáo ngân sách thu nhậpNgân sáh chi phítài chínhNgân sách chi phí QLDNNgân sách chi phí marke!ngNgân sách giá vốn hàng bánNgân sách mua hàngNgân sách doanh thu Hình 1.3: Ngân sách tổng hợp cho doanh nghiệp thương mạiL.GNW$#f_gEhI.J+9O.JG0!.2 W4G6 | P a g e1.2. Một số loại ngân sách cơ bản.1.2.1. Ngân sách doanh thu cho các tổ chức dịch vPQPPK.J4O.J!$WN_4!,-()-(+-(-+#O.J!$.2NHD -FB;J`=$De4PQPQK*.`!4[K-"+"4C.7,.J[a.7)+[a.7[K+)W$(5[KWG.J('!3-+IWC1.J-'G[K!3!*'[H8--7Ge+[K*.`7PQPR%K!)84$%&,84$I8-(I+e+2=G*;K'N[ %I8-[ %I/+c[ %I+PQPi%9WV3*G;$ .N$ +(.5(. (jk84$/+c+KJ`84$G;*/-Il.J/1.2.2. Ngân sách chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp thương mạiPQQP%-%-m*.2-!,!"4n27-"X+%-k&,!.284$I98-(I+c(I+e+2=G*;%F&]&,!.284$I!J$)e!J$57 | P a g eoX-&N[ %-I+c[ %-I!J$8-PQQQ%-)8-%62)8-&,!.259)8-PQQR%*4K3-&,!.2D !,84$*4E!&NE$*4pX+!+cq$-+c[X+*+cPQQi%W'!3[KW-+INL=W;714('*8-KWG4X-NKW(4WG;`(W.J;4(W;Dj[KWL=W;7#]&43=W-36"dX-NKW).J435(W#]8-();e;#]W+4$#]j[KWWL=W;!'!3WdX-NK+2+&!](W@G(++j1.2.3. Ngân sách tiền mặt cho doanh nghiệp thương mại và các tổ chức dịch vPQRP%)-e[E94NL+G-lB7>G4X-9)-e9+E94 3)W4G_F!*'!3+D 4A)-e-+G5->!&+0!.2-)+_F5G(!,84$!.2)-e94FB.7W!.2+)-e&,5!.2e!.28 | P a g e[%]&9+W(++.N@!.(9);(;-G-&4$(C.`jEG;=+G-lBrJ+PQRQ:$')-e:$')-eX-N[H*.!+cY[fK3h+)-eY[K+)-e&Y[fE9h!+)-eY[H*.*+cPQRR%)-eKk.+F+)-ek+GK./&4- *+(-$&(G;5jKWF5G-+'2(Wk!.2C!$+ ,%)-e./4X-NO(-N-lB7%]WFC+NW.J;(W4(W(W-+I(+W+f!(.7(+(;(_gE(jhPQRi%)-e%)-e!.2,!J-3462])fh(fh+/!$%&4X-])+WW+%)-e!.25;*.)-e!+c((!,C!$*.)-e]'*+cC+_5)-e&sN%*.)-e*+c-F"rG43e0!)m'FFWEI!&+)-e0@'7+4A1.2.4. Ngân sách báo cáo tài chính cho các tổ chức dịch vPQiP%4++d++(G]B44@^(m4A=5fhW9+c+d4G62FF+'!3C+I9'-3/+c+FFs !*7.7d]9 | P a g e!.2D .-34.7t!,CI-Cu0'!3.JV3454<!4AN*)!.294&$ +V3Gk&,&++E)./2(=+G!9+!.e5@9*.)-eH!&(GG9!=W+[9WC.+&(!+C.`4$(W@H*)]'5(G]B25(+/54vs4++OW)4++-3G!.2^2)+,4A!$'!+c:)Gu1C.7G,4b4./;=!+c(]Q#-eJf4G.7./Z#-hPQiQ%4!*+d!*+-34W62n!,+43XF!&'-3/!,-!$Km;!.2<CIW+-E NEG!.243$&(F5XF!&:+FFW(4!3#-X*`=%344!*+X-QNON$&'/!,-54OX-Q7NE.!3!.<'E*!$!.'OX*NO$&'/!,-54!*.23&-X*I/'#OX*!.2Q'7N%2%X*`=%G;<F;4G64A6X*10 | P a g e . về dự toán ngân sách doanh nghiệp và nộidung của một số loại ngân sách cơ bản1.1. Những nguyên tắc cơ bản về ngân sách doanh nghiệp 1.1.1. Ngân sách doanh. e Ngân sách phí thu nhập Ngân sách chi phí tài chínhNgân sách chi phí quản lý doanh nghiệpNgân sách chi phí marke!ngNgân sách chi phí công nhân Ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP

Bình luận về tài liệu du-toan-ngan-sach-doanh-nghiep

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP