Phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh ninh bình

210 91 2
Yugi

Yugi Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,157 tài liệu

  • Loading...
1/210 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2014, 11:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  BÙI VĂN TIẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀNG NGHỀ Ở TỈNH NINH BÌNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  BÙI VĂN TIẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀNG NGHỀ Ở TỈNH NINH BÌNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62.31.10.01 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Mai Thanh Cúc 2. TS. Phạm Văn Hùng HÀ NỘI - 2012 i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án là trung thực, khách quan, chưa từng sử dụng ñể bảo vệ bất kỳ một học vị nào, các trích dẫn có nguồn gốc. Mọi sự giúp ñỡ ñã ñược cảm ơn./. Tác giả luận án Bùi Văn Tiến ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án này, tôi ñã nhận ñược sự quan tâm giúp ñỡ của nhiều tập thể và cá nhân. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn ñến: - Tập thể các thầy, cô giáo Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Bộ môn Phát triển nông thôn, Viện ðào tạo Sau ñại học, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tận tình giúp ñỡ tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận án này. ðặc biệt là PGS.TS Mai Thanh Cúc và TS. Phạm Văn Hùng - những người hướng dẫn khoa học ñã tận tình hướng dẫn, trực tiếp chỉ ra những ý kiến quý báu và giúp tôi trong quá trình thực hiện luận án; - Tập thể lãnh ñạo, cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung Tâm Khuyến công; UBND các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư, Nho Quan, Gia Viễn, … tỉnh Ninh Bình ñã tạo ñiều kiện và giúp ñỡ tôi trong quá trình thu thập tài liệu nghiên cứu; - Các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ ngành nghề các làng nghề ñiều tra ñã giúp ñỡ và tạo ñiều kiện cho tôi trong quá trình ñiều tra, khảo sát thực ñịa và nghiên cứu ñề tài; - Bạn bè và người thân ñã tạo ñiều kiện, ñộng viên, khích lệ tôi trong quá trình thu thập tài liệu nghiên cứu. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả sự giúp ñỡ quý báu của các tập thể và cá nhân ñã ñộng viên, giúp ñỡ tôi hoàn thành luận án này./. Tác giả luận án Bùi Văn Tiến iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục sơ ñồ ix Danh mục ñồ thị ix Danh mục hình ảnh ix Danh mục hộp ix MỞ ðẦU 1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀNG NGHỀ 6 1.1 Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế làng nghề 6 1.1.1 Phát triển kinh tế làng nghề 6 1.1.2 Vai trò của phát triển kinh tế làng nghề 12 1.1.3 Nội dung chủ yếu của phát triển kinh tế làng nghề 16 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển kinh tế làng nghề 23 1.2 Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển kinh tế làng nghề 28 1.2.1 Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển kinh tế làng nghề trên thế giới 28 1.2.2 Tình hình và kinh nghiệm phát triển kinh tế làng nghề ở Việt Nam 30 Chương 2 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 37 2.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 37 2.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.1 Tiếp cận nghiên cứu và khung phân tích phát triển kinh tế làng nghề 42 2.2.2 Chọn ñiểm nghiên cứu 46 2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 49 2.2.4 Phương pháp xử lý và phân tích thông tin 53 2.2.5 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 54 iv Chương 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH NINH BÌNH 57 3.1 Tổng quan phát triển kinh tế làng nghề của tỉnh Ninh Bình 57 3.1.1 Giai ñoạn trước năm 1992 57 3.1.2 Giai ñoạn từ năm 1992 ñến nay 58 3.2 Thực trạng phát triển các tổ chức kinh tế làng nghề của Tỉnh 60 3.2.1 Hộ ngành nghề 60 3.2.2 Hợp tác xã ngành nghề 67 3.2.3 Doanh nghiệp ngành nghề 71 3.3 Thực trạng phát triển ngành nghề và sản phẩm trong kinh tế làng nghề của Tỉnh 77 3.3.1 Ngành ñan cói 77 3.3.2 Ngành thêu ren 81 3.3.3 Ngành chạm khắc ñá 82 3.3.4 Ngành mây tre ñan 85 3.4 Kết quả và hiệu quả phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh 87 3.4.1 Kết quả phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh 87 3.4.2 Hiệu quả phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh 93 3.5 Các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh 97 3.5.1 Quy hoạch và thực hiện quy hoạch 97 3.5.2 Thể chế và chính sách 97 3.5.3 Thị trường và các yếu tố thị trường 101 3.5.4 ðầu tư công và dịch vụ công 104 3.5.5 Các nguồn lực sản xuất 105 Chương 4 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH NINH BÌNH 117 4.1 Quan ñiểm và mục tiêu phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh 117 4.1.1 Quan ñiểm 117 4.1.2 Mục tiêu 119 4.2 Nhóm giải pháp tổng thể phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh 120 4.2.1 Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế làng nghề 120 4.2.2 Hoàn thiện thể chế và hệ thống chính sách phát triển kinh tế làng nghề 121 4.2.3 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 131 v 4.2.4 Phát triển các nguồn lực sản xuất 139 4.3 Giải pháp cụ thể ñối với các hình thức tổ chức kinh tế làng nghề của Tỉnh 149 4.3.1 Hộ ngành nghề 149 4.3.2 Hợp tác xã ngành nghề 152 4.3.3 Doanh nghiệp 153 4.4 Giải pháp cụ thể ñối với ngành nghề và sản phẩm trong kinh tế làng nghề của Tỉnh 156 4.4.1 Ngành ñan cói 156 4.4.2 Ngành thêu ren 159 4.4.3 Ngành chạm khắc ñá 160 4.4.4 Ngành mây tre ñan 161 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 164 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN 167 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 168 PHỤ LỤC . 175 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CỤM TỪ CNH, HðH : Công nghiệp hoá, hiện ñại hoá CN-TTCN : Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp CSSX : Cơ sở sản xuất DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ðBSH : ðồng bằng sông Hồng GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTSX : Tổng giá trị sản xuất HCRP : Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống Việt Nam HTX : Hợp tác xã JICA : Cơ quan hợp tác của tế Nhật Bản KCN : Khu công nghiệp KDL : Khu du lịch KTLN Kinh tế làng nghề LN : Làng nghề LNTT : Làng nghề truyền thống NgN : Ngành nghề NN&PTNT : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NN : Nông nghiệp NT : Nông thôn SX : Sản xuất TCN : Thủ công nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Uỷ ban nhân dân VAT : Thuế giá trị gia tăng WTO : Tổ chức thương mại thế giới XHCN : Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang 1.1 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế làng nghề Việt Nam qua các năm 32 2.1 Tình hình khí hậu thời tiết của tỉnh Ninh Bình năm 2010 39 2.2 ðất ñai, dân số và lao ñộng của tỉnh Ninh Bình năm 2008 - 2010 41 2.3 Phân vùng nghiên cứu ñiều tra 46 2.4 Số lượng mẫu ñiều tra phát triển kinh tế làng nghề 48 2.5 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 50 2.6 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 51 3.1 Số lượng làng nghề ở tỉnh Ninh Bình giai ñoạn 2001-2010 58 3.2 Số lượng hộ nghề trong kinh tế làng nghề 60 3.3 Số lượng hộ nghề bình quân 1 làng nghề ñiều tra 61 3.4 Thông tin cơ bản của hộ ngành nghề ñiều tra mẫu 62 3.5 Tình hình SXKD của hộ qua ñiều tra mẫu 64 3.6 Những tồn tại của dịch vụ công trong phát triển kinh tế hộ ngành nghề 65 3.7 Số lượng HTX ngành nghề tỉnh Ninh Bình qua các năm 67 3.8 Số lao ñộng của các HTX ngành nghề qua các năm 68 3.9 Quy mô vốn của các HTX ngành nghề tỉnh Ninh Bình năm 2010 68 3.10 Kết quả SXKD bình quân của các HTX ngành nghề ở tỉnh Ninh Bình 69 3.11 Tình hình SXKD ngành nghề của HTX qua ñiều tra 70 3.12 Số lượng doanh nghiệp trong kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình 72 3.13 Thống kê lao ñộng của các doanh nghiệp qua các năm 73 3.14 Quy mô vốn của các doanh nghiệp ngành nghề 73 3.15 Tình hình SXKD của doanh nghiệp qua ñiều tra mẫu 74 3.16 Khó khăn của doanh nghiệp hiện nay trong tiếp cận dịch vụ 75 3.17 Cụm sản xuất công nghiệp làng nghề tập trung 76 3.18 Sản lượng sản phẩm nghề ñan cói qua giai ñoạn 2001-2010 78 3.19 Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức 80 viii 3.20 Tình hình phát triển ngành thêu ren giai ñoạn 2001-2010 82 3.21 Tình hình phát triển ngành chạm khắc ñá giai ñoạn 2001-2010 83 3.22 Tình hình phát triển ngành mây tre ñan giai ñoạn 2001-2010 86 3.23a Tổng GTSX các ngành kinh tế tỉnh Ninh Bình giai ñoạn 2001-2010 88 3.23b GTSX kinh tế làng nghề phân theo tổ chức kinh tế năm 2010 88 3.23c GTSX kinh tế làng nghề phân theo ngành nghề 89 3.23d GTSX kinh tế làng nghề phân theo vùng 89 3.24 Thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề năm 2010 90 3.25 Vốn của bình quân 1 hộ nghề trong các làng nghề ñiều tra 91 3.26 Số vốn bình quân của hộ và doanh nghiệp ñiều tra 92 3.27 Số thuế do làng nghề Ninh Bình ñóng góp cho ngân sách nhà nước 92 3.28 Cơ cấu kinh tế theo GDP ở tỉnh Ninh Bình 93 3.29 Giá trị sản xuất tại các làng nghề ñiều tra mẫu 94 3.30 Thu nhập của lao ñộng/năm từ ngành nghề, dịch vụ và nông nghiệp 94 3.31 Lao ñộng của kinh tế làng nghề tỉnh Ninh Bình qua các năm 95 3.32 Một số tồn tại, bất cập của chính sách phát triển KTLN 99 3.33 ðầu tư công cho phát triển làng nghề ở tỉnh Ninh Bình 105 3.34 Trình ñộ lao ñộng trong các hộ ñiều tra 106 3.35 Diện tích ñất của hộ ngành nghề trong làng nghề năm 2010 111 4.1 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế làng nghề ñến năm 2015 119 . quả phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh 87 3.4.1 Kết quả phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh 87 3.4.2 Hiệu quả phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh. ảnh hưởng ñến phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình. - ðề xuất một số giải pháp chủ yếu tăng cường phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh ninh bình , Phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh ninh bình , Phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh ninh bình

Bình luận về tài liệu phat-trien-kinh-te-lang-nghe-o-tinh-ninh-binh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP