Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay

86 437 1 Gửi tin nhắn cho Yugi
Yugi

Yugi

Tải lên: 3,158 tài liệu

  • Loading...
1/86 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2014, 15:09

Đề tài khoá luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực của chính bản thân, em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giáo khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Khoa học Huế, những người đã truyền đạt, vun đắp kiến thức cho em trong suốt bốn năm học vừa qua. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Tiến sĩ Hồ Minh Đồng, người đã trực tiếp hướng dẫn và dìu dắt em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, những người đã nhiệt tình ủng hộ và vun đắp cho khoá luận này được hoàn thành như ngày hôm nay. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên khoá luận cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, có nhiều vấn đề đã và đang nảy sinh mà bản thân chưa cập nhật được. Vậy rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô và toàn thể các bạn để khoá luận đạt kết quả tốt hơn. Huế, tháng 05 năm 2011 Sinh viên Hoàng Nữ Lê Mai Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 1 Đề tài khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC M C L CỤ Ụ 2 M UỞĐẦ 3 1. Tính c p thi t c a t i khoá lu nấ ế ủ đề à ậ 3 2. Tình hình nghiên c u c a khoá lu nứ ủ ậ 4 3. M c ích v nhi m v nghiên c uụ đ à ệ ụ ứ 7 4. C s lý lu n v ph ng pháp nghiên c uơ ở ậ à ươ ứ 7 5. Gi i h n ph m vi nghiên c u c a khoá lu nớ ạ ạ ứ ủ ậ 8 6. óng góp c a khoá lu nĐ ủ ậ 8 7. K t c u c a khoá lu nế ấ ủ ậ 8 Ch ng 1ươ 9 KH I LU N CHUNG V CON NG I TRONG TRI T H CÁ Ậ Ề ƯỜ Ế Ọ 9 1.1 Quan ni m v con ng i trong tri t h c tr c Mácệ ề ườ ế ọ ướ 9 1.2 Quan ni m v con ng i trong tri t h c Mác - Lêninệ ề ườ ế ọ 16 1.2.1 B n ch t con ng iả ấ ườ 16 1.2.2 M i quan h gi a cá nhân v xã h iố ệ ữ à ộ 22 1.2.3 Vai trò c a qu n chúng nhân dân v cá nhân trong l ch sủ ầ à ị ử 28 1.3 M t s v n v con ng i trong quá trình công nghi p ộ ố ấ đề ề ườ ệ hoá, hi n i hoáệ đạ 34 Ch ng 2ươ 39 X Y D NG V PH T TRI N KINH T - X H I QU NG Â Ự À Á Ể Ế Ã Ộ Ở Ả BÌNH HI N NAY V I VI C PH T HUY NH N T CON NG IỆ Ớ Ệ Á Â Ố ƯỜ 39 2.1 Khái quát v tình hình Qu ng Bình trong th i k hi n nayề ả ờ ỳ ệ . 39 2.1.1 Kinh tế 41 2.1.2 V n hoá - xã h iă ộ 50 2.1.3 Qu c phòng - an ninhố 52 2.2 c i m v vai trò c a nhân t con ng i Qu ng Bình Đặ đ ể à ủ ố ườ ả trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i hi n nayể ế ộ ệ 53 2.2.1 c i m c a nhân t con ng i Qu ng Bình trong quá Đặ đ ể ủ ố ườ ả trình phát tri n kinh t - xã h i hi n nayể ế ộ ệ 53 2.2.2 Vai trò c a nhân t con ng i Qu ng Bình trong quá trình ủ ố ườ ả phát tri n kinh t - xã h i hi n nayể ế ộ ệ 56 2.3 Th c tr ng v gi i pháp phát huy nhân t con ng i trong ự ạ à ả ố ườ quá trình phát tri n kinh t - xã h i Qu ng Bình hi n nay ể ế ộ ở ả ệ 63 2.3.1 Th c tr ng nhân t con ng i hi n nay Qu ng Bìnhự ạ ố ườ ệ ở ả 63 2.3.2 M t s gi i pháp ch y u nh m phát huy nhân t con ng iộ ố ả ủ ế ằ ố ườ Qu ng Bình hi n nayở ả ệ 69 K T LU NẾ Ậ 80 Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 2 Đề tài khoá luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong thế giới ấy”. Việc tìm hiểu, nghiên cứu về thế giới chung quy lại đều phục vụ việc tìm hiểu con người, phát triển con người. Xã hội loài người càng phát triển thì vấn đề con người càng được đánh giá cao và tìm hiểu sâu sắc. Ví dụ như thời cổ đại người ta tôn thờ những thế lực siêu nhiên, con người chỉ là kẻ tôi tớ phụng sự ý trời. Nhưng đến thời hiện đại, con người đã trở thành những kẻ chinh phục thế giới bằng trí tuệ và năng lực của mình. Ở mỗi nấc thang phát triển của loài người, vấn đề con người lại được nhìn nhận ở những khía cạnh, mức độ khác nhau. Ở thời đại hiện nay, vấn đề con người là vấn đề trung tâm, quyết định đối với sự phát triển của một đất nước. Và với Việt Nam thì vấn đề này càng trở nên cấp thiết do Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo xu hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ sở lý luận của sự nghiệp đổi mới đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nan cho mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn dân ta. Trong thực tiễn của những năm qua, với việc áp dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và triết học Mác - Lênin nói riêng về vấn đề con người trong quá trình đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo xu hướng xã hội chủ nghĩa; Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn rất đáng hoan nghênh. Vì vậy việc khai thác, nghiên cứu triết học Mác-Lênin về vấn đề con người là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách. Trong khi đó, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sự tác động của cơ chế thị trường đang bộc lộ nhiều bất cập về con Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 3 Đề tài khoá luận tốt nghiệp người cho sự phát triển đất nước. Làm thế nào để phát huy có hiệu quả vai trò nhân tố con người trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay nói chung và với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Bình nói riêng? Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đang được nghiên cứu một cách có hệ thống, cơ bản, kịp thời nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp. Do đó để đánh giá đúng con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế - xã hội hiện nay phải dựa trên những quan điểm, góc nhìn của triết học Mác - Lênin. Bởi nội dung triết học Mác - Lênin về con người đề cập đến nhiều vấn đề đó là: Bản chất của con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử Việc nắm vững và vận dụng tốt quan điểm triết học Mác - Lênin về con người ở nước ta hiện nay là một công việc cực kỳ quan trọng và cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đó là sự hiểu biết sâu sắc và vận dụng linh hoạt quan điểm, tư tưởng của triết học Mác - Lênin nhằm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuẩn bị những con người có đầy đủ năng lực và đạo đức cách mạng để phục vụ mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đặc biệt với Quảng Bình là một tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ có nền kinh tế - xã hội còn nghèo, điều kiện xây dựng và phát triển gặp nhiều khó khăn, trở ngại nên yêu cầu của việc nghiên cứu đề ra những mục tiêu, chính sách đúng đắn để phát triển đưa nền kinh tế - xã hội ở Quảng Bình đi lên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách. Với ý nghĩa đó, tôi chọn: “Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Bình hiện nay” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu của khoá luận Vấn đề nghiên cứu con người Việt Nam từ lâu đã được đề cập đến và là mối quan tâm chung của nhiều ngành khoa học, kể cả một số ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và các ngành khoa học xã hội nhân văn. Từ mỗi góc độ Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 4 Đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình, các nhà khoa học chuyên ngành đã tiếp cận được ở mức độ tương đối sâu sắc về các vấn đề liên quan đến con người Việt Nam, tính cách dân tộc Việt Nam, đến việc giáo dục và phát triển con người Việt Nam trong thời đại mới. Các công trình nghiên cứu tiêu biểu như Xã thôn Việt Nam (Nxb Văn Sử Địa, Hà Nội, 1959) và Tìm hiểu tính cách dân tộc (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1963) của GS. Nguyễn Hồng Phong, Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam của GS. Trần Văn Giàu (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1980);…đã tập trung vào nghiên cứu những đặc điểm và giá trị của con người Việt Nam truyền thống, từ giác độ của khoa học lịch sử, dân tộc học. Các công trình đó đã hệ thống hoá và khái quát hoá hệ tư tưởng, hệ thống đạo đức và tính cách của con người Việt Nam trong truyền thống (bao gồm các mặt tích cực, tiêu cực). Từ đó các nhà nghiên cứu đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kế thừa và phát huy những giá trị, loại bỏ những phản giá trị trong truyền thống để xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong điều kiện xã hội mới. Trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đến nay, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu mới trong việc nghiên cứu con người Việt Nam. Chúng ta đã tìm hiểu, khám phá sâu sắc hơn con người Việt Nam nhằm động viên, khai thác mạnh mẽ, hiệu quả các tiềm năng của mỗi con người, mỗi tập thể lao động và của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam vào tiến trình đưa nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, cũng như mở ra khả năng mới để con người Việt Nam được phát triển phong phú, tự do, toàn diện trong mối quan hệ hài hoà giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên. Thời gian qua đã có nhiều kết quả nghiên cứu trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến đề tài “Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Bình hiện Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 5 Đề tài khoá luận tốt nghiệp nay”, là cơ sở cung cấp các nguồn tư liệu, số liệu giúp cho việc thực hiện đề tài được thuận lợi và thành công nhất. Trước hết là các kết quả nghiên cứu về con người Việt Nam được thể hiện qua các đề tài nghiên cứu thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước giai đoạn từ những năm 1990 đến nay: Chương trình nghiên cứu mang mã số KX.07 “Con người là mục tiêu và động lực của phát triển kinh tế - xã hội” (giai đoạn 1991 - 1995); chương trình khoa học xã hội mã số KHXH - 04 “Phát triển văn hoá, xây dựng con người trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước” (giai đoạn 1996 - 2000); chương trình nghiên cứu mang mã số KX05 “Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH” (2001 - 2005); chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Nhà nước mang mã số KX.03/06 - 10 “Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế” (2006 - 2010). Nhiều công trình nghiên cứu đã được xuất bản thành sách phản ánh kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc chương trình khoa học cấp Nhà nước nói trên. Tiêu biểu là các công trình: Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay do GS. Phạm Huy Lê và GS. TSKH Vũ Minh Giang (chủ biên), Chương trình KX07, Đề tài KX07 - 02, Hà Nội, tập I - 1994, tập II - 1996; Công trình Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào CNH, HĐH của GS, VS. Phạm Minh Hạc (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001); Công trình Về phát triển toàn diện con người thời kỳ CNH, HĐH do GS, VS. Phạm Minh Hạc chủ biên (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001); Tập Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu văn hoá, con người, nguồn nhân lực đầu thế kỷ XXI của Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX05 (Hà Nội, 2003)…Các công trình này đã đề cập đến các phương hướng nghiên cứu con người, nguồn nhân lực và phát triển nguồn lực con người Việt Nam cả trên bình diện lý luận và thực tiễn; xác nhận tầm quan trọng của nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới; phân tích thực trạng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và định hướng phát triển con người, phát Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 6 Đề tài khoá luận tốt nghiệp triển nguồn nhân lực trong thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh việc nghiên cứu về con người Việt Nam nói chung, cũng đã có nhiều đề tài, sách báo, tạp chí… bàn đến vấn đề con người Quảng Bình, các bài viết này chủ yếu bàn về con người với tư cách là nguồn lực quan trọng, là mục tiêu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Bình hiện nay. Với việc thực hiện nghiên cứu đề tài “Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Bình hiện nay” một mặt kế thừa kết quả nghiên cứu về con người Việt Nam của các nhà nghiên cứu đi trước, mặt khác tập trung nghiên cứu nội dung phát huy nhân tố con người trong mối tương quan với phát triển văn hoá, kinh tế - xã hội ở Quảng Bình trong điều kiện đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH hiện nay. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của đề tài là tiến hành nghiên cứu cơ bản, có hệ thống và sâu hơn quan điểm triết học Mác - Lênin về con người. Từ đó vận dụng những giá trị của triết học Mác - Lênin để làm sáng tỏ một số vấn đề có tính quy luật nhằm phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Bình hiện nay Để đạt được mục đích trên, đề tài có các nhiệm vụ sau: - Trình bày và làm rõ quan điểm của triết học, nhất là triết học Mác- Lênin về vấn đề con người. - Phân tích đặc điểm và vai trò của con người trong việc phát triển kinh tế-xã hội hiện nay ở Quảng Bình. Từ đó đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nhân tố con người một cách có hiệu quả nhất, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày một phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, thành tựu khoa học hiện đại về vai trò con người Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 7 Đề tài khoá luận tốt nghiệp Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, các phương pháp cơ bản: Lôgic - lịch sử, quy nạp - diễn dịch, phân tích - tổng hợp các phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh 5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của khoá luận - Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người. - Con người Quảng Bình hiện nay trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội. 6. Đóng góp của khoá luận Hệ thống hoá, xác định rõ khái niệm: con người, phát huy nhân tố con người và một số khái niệm khác, từ đó khái quát giá trị lý luận và thực tiễn của quan điểm triết học Mác - Lênin về con người. Làm nổi bật đặc điểm, vai trò của con người ở Quảng Bình hiện nay trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. 7. Kết cấu của khoá luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của khoá luận có 2 chương, 6 tiết. Chương 1: Khái luận chung về con người trong triết học 1.1 Quan niệm về con người trong triết học trước Mác. 1.2 Quan niệm về con người trong triết học Mác - Lênin. 1.3 Một số vấn đề về con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chương 2: Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Bình hiện nay với việc phát huy nhân tố con người 2.1 Khái quát về tình hình ở Quảng Bình hiện nay. 2.2 Đặc điểm và vai trò của nhân tố con người Quảng Bình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. 2.3 Thực trạng và giải pháp phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Bình hiện nay. Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 8 Đề tài khoá luận tốt nghiệp Chương 1 KHÁI LUẬN CHUNG VỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC 1.1 Quan niệm về con người trong triết học trước Mác Từ xưa cho đến nay khái niệm “con người” luôn là câu hỏi lớn xuất hiện ở nhiều hệ thống triết học. Tuỳ thuộc vào thế giới quan và phương pháp luận khác nhau mà hình thành nên những quan điểm duy vật hay duy tâm và cuộc đấu tranh giữa các quan điểm ấy cũng là một vấn đề trung tâm của lịch sử tư tưởng triết học.  Quan niệm về con người trong triết học phương Đông Trong quá trình phát triển, các quốc gia ở phương Đông đã hình thành hệ thống các quan điểm về thế giới tương đối hoàn chỉnh, góp phần không nhỏ vào kho tàng tri thức của nhân loại. Song, với đặc trưng là “hướng nội” nên những quan điểm về con người, về xã hội loài người là những vấn đề được đề cập đến nhiều hơn cả. Quan điểm về con người ở phương Đông được hình thành rất sớm và được thể hiện một cách có hệ thống từ thế kỷ VI tr.CN trong các học thuyết triết học. Nội dung các quan điểm này rất đa dạng, song những vấn đề mà người phương Đông tập trung đề cập đến là những vấn đề thuộc về nguồn gốc, bản tính của con người, đạo làm người và mẫu hình con người lý tưởng. Trong tính đa dạng, phong phú của các hệ tư tưởng, trước hết phải nói đến các quan điểm của Ấn Độ và Trung Quốc mà tiêu biểu là các quan điểm của triết học Phật giáo và triết học Nho gia. - Quan điểm về con người trong triết học Phật giáo: Triết học Phật giáo ra đời khi nội dung của kinh Vêđa và Upanisad đang chi phối mạnh mẽ đời sống tinh thần của người Ấn Độ. Mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều tư tưởng của các kinh này song Phật giáo phủ nhận vai trò của Đấng Sáng tạo (Brahman), phủ nhận cái Tôi (Atman) của con người. Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 9 Đề tài khoá luận tốt nghiệp Triết học Phật giáo quan niệm: thế giới tự tại, tự nhiều yếu tố trong đó có sắc và có danh. Sắc, danh hội tụ tạo nên con người song bản chất của thế giới là vô thường nên sự hội tụ của sắc và danh cũng chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định. Điều này chứng tỏ không có cái tôi vĩnh hằng. Trong quá trình tồn tại, người nào cũng có trần tục tính và Phật tính. Trần tục tính là tính tham, sân, si; là vô minh, ái dục. Phật tính là tính giác ngộ về cõi niết bàn, về cõi chân như. Đây là điểm khác nhau cơ bản giữa con người và vạn vật. Với quan điểm trên, Phật giáo thừa nhận bản tính của con người vốn tự có cái ác và cái thiện. Vẫn theo quan điểm của triết học Phật giáo, cũng trong quá trình tồn tại, cuộc đời con người do chính bản thân con người quyết định qua quá trình tạo nghiệp. Tạo nghiệp thiện là từng bước xoá bỏ tham, sân, si; từng bước xoá bỏ vô minh, loại trừ ái dục để trở thành người trong suốt về tâm linh, không bị tác động bởi các cám dỗ của cuộc đời và sau khi chết thoát khỏi vòng luân hồi, nghiệp báo. Tuỳ vào từng mức độ thấp, cao khác nhau mà con người đã đạt được trong quá trình tạo nghiệp thiện mà họ được suy tôn là La Hán, Bồ Tát hay là Phật. Con đường tu luyện để trở thành La Hán, Bồ Tát hay Phật cũng được coi là đạo làm người. Đấy là quá trình thực hiện hệ thống những yêu cầu mà giới, định, tuệ đã quy định. - Quan điểm về con người trong triết học Nho gia: Triết học Nho gia chịu ảnh hưởng nhiều tư tưởng của Kinh Dịch. Theo tư tưởng này, lúc âm - dương phân định, thanh khí làm trời, trời là chúa tể của vũ trụ; trọng khí làm đất; con người và vạn vật được tạo thành từ sự hỗn hợp giữa khí thanh và khí trọng trong khoảng giữa âm - dương nhưng con người bẩm thụ tính trời nên bản tính con người là thiện. Con người cũng như vạn vật chịu sự chi phối của mệnh trời, nhưng con người có thể cải thiện nó qua hoạt động tu dưỡng mình trong cuộc sống. Hiểu mệnh trời, sống theo mệnh trời và tự tu dưỡng mình là đạo làm người. Sinh viên thực hiện: Hoàng Nữ Lê Mai - Triết K31 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay , Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay , Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay

Bình luận về tài liệu van-de-phat-huy-nhan-to-con-nguoi-trong-qua-trinh-xay-dung-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-quang-binh-hien-nay

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP