Phân phối chương trình Địa lý 9

3 501 8 Gửi tin nhắn cho Huynh Binh
Huynh Binh

Huynh Binh

Tải lên: 48 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2013, 02:57

Phân phối chương trình Địa lý 9 PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ 9 Cả năm: 53 tiết Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết (+ 1 tuần dự phòng) Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết (+ 1 tuần dự phòng) HỌC KÌ I Tuần Tiết Nội dung bài dạy Nội dung tích hợp Môi Trường 1 1 II/ Địa lí dân cư Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 2 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số MỤC II – Gia tăng DS làm gia tăng tốc độ khai thác& sử dụng tài nguyên,ô nhiễm môi trường - BỘ PHẬN 2 3 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư 4 Bài 4: Lao động và việc làm, chất lượng cuộc sống MỤC III – Nhà cửa chật chội, ô nhiễm môi trường - BỘ PHẬN 3 5 Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999 6 III/ Địa lí kinh tế Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam Mục I: Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới GV không dạy. MỤC II/2 – LIÊN HỆ 4 7 Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp MỤC I – BỘ PHẬN 8 Bài 8:Sự phát triển và phân bố nông nghiệp MỤC I/2 – LIÊN HỆ 5 9 Bài 9: Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thuỷ sản Câu hỏi 3: Phần câu hỏi và bài tập GV thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột. MỤC I/1 - BỘ PHẬN 10 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm 6 11 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp MỤC I - BỘ PHẬN 12 Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp Mục II: Các ngành công nghiệp trọng điểm; phần 3: Một số ngành công nghiệp nặng khác GV không dạy Câu hỏi 3: phần câu hỏi và bài tập GV không yêu cầu HS trả lời MỤC II – LIÊN HỆ 7 13 Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ 14 Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông 8 15 Bài 15: Thương mại và du lịch 16 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế 9 17 Ôn tập 18 Kiểm tra 1 tiết 10 19 IV/ Sự phân hoá lãnh thổ Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc bộ MỤC 2 - BỘ PHẬN 20 Bài 18: Vùng trung du và miền núi Bắc bộ (tiếp theo) 11 21 Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc bộ 22 Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng MỤC II,III - BỘ PHẬN 12 23 Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) 24 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người 13 25 Bài 23: Vùng Bắc Trung bộ 26 Bài 24: Vùng Bắc Trung bộ (tiếp theo) MỤC IV/1 - BỘ PHẬN 14 27 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung bộ MỤC II - BỘ PHẬN 28 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung bộ (tiếp theo) 15 29 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ 30 Bài 28: Vùng Tây Nguyên MỤC II - BỘ PHẬN 16 31 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) 32 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc bộ với Tây Nguyên 17 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I 18 35 Ôn tập học kì I 36 Kiểm tra học kì I 19 Dự phòng HỌC KÌ II Tuần Tiết Nội dung bài dạy THMT TKNL KNS 20 37 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ 21 38 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) 22 39 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) x 23 40 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam bộ trên cơ sở bảng số liệu 24 41 Bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long x 25 42 Bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) Mục IV/1- Bộ phận 26 43 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long 27 44 Ôn tập 28 45 Kiểm tra 1 tiết 29 46 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo Mục I- Toàn phần II x 30 47 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo (tiếp theo) Mục III- Toàn phần x 31 48 Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí 32 49 V/ Địa lí địa phương Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố ( chương I và chương II). 33 50 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) ( chương III và mục I của chương IV) 34 51 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) ( chương IV) 35 52 Ôn tập 36 53 Kiểm tra học kì II 37 Dự phòng . 198 9 và 199 9 6 III/ Địa lí kinh tế Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam Mục I: Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới GV không dạy. MỤC II/2 – LI N. I – BỘ PHẬN 8 Bài 8:Sự phát triển và phân bố nông nghiệp MỤC I/2 – LI N HỆ 5 9 Bài 9: Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thuỷ sản Câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình Địa lý 9, Phân phối chương trình Địa lý 9

Bình luận về tài liệu phan-phoi-chuong-trinh-dia-ly-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP