Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn 2013

27 489 0
Yugi

Yugi Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,157 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2013, 20:36

UY BAN NIlAN DAN THANH PHO HAN(H S6: -1~SZf-/QD-UBND CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . DQc I~p - T\! do - H~nh phuc Ha Ni)i, ngay 0 If thang , nam 2012 \ QUYETDlNH V~ vi~cphe duy~t Chi tieu va ban hltnh K~ ho~ch tuy~n dVng cong chu'c xii, phuiYng; thi trAn thuQc thltnh ph& Ha NQi nam 2012 .,,1 "" " x.,,_ UY BAN NHAN DAN THANH PHD HA NQI Cart eu Lu~t Td ehue HDND va UBND ngay 26 thang 11 nam 2003; Ciin eu Lu~t Canbi), eong ehue nam 2008; Can eu Nghi dinh 112/201l/ND-CP ngay 05/12/2011 eua Chinh pM vS eong ehtl'e xii, phuOng, thi tr~n; Nghi dinh 92/2009/ND-CP ngay 22/10/2009 eua Chinh phu vS ehue danh, s6 lugng, mi)t s6 ehS di), ehinh saeh d6i vai can bi), eong ehue a xii, phuong, thi trk va nhUng nguai ho~t di)ng khong ehuyen traeh a dp xii; ThOng tu s6 03/2010/TTLB-BNV-BTC-BLDTB&XH ngay 27/5/201 b eua Lien bi): Bi) Ni)i V\!,Bi) Tai ehinh, Bi) Lao di)ng - Thuang binh va Xii hQi, huang dful th\!e hi~n Nghi dinh s6 92/2009/ND-CP eua Chinh phu; Can eu Quy ehS td ehue thi tuySn, xet tuySn eong ehue ban hanh kem theo Thong tu s6 13/2010ITT-BNV ngay 30 thang 12 nam 2010 eua BQNi)i V\!. Can eu Chuang trinh s6 0 l/CTr- TU ngay 18/8/2011 eua Thanh uy Ha Ni)i vS nang eao nang I\!e liInh d~o, sue ehiSn d~u eua cae e~p uy dang va eh~t lugng dQi ngu dang vien; nang I\!e quan Iy, diSu hanh eua bQ may ehinh quySn; eh~t lugng ho~t di)ng eua M~t tr~n Td qu6e, cae do~mthS nhan dan cae dp giai do~n 2011-2015; Can eu QuySt dinh s6 103/2009/QD-UBND ngay 24/9/2009 eua UBND thanh ph6 Ha NQi ban hanh Quy dinh vS quan Iy td ehUe bi) may, bien ehS, tiSn luang, tiSn eong, can bQ, eong ehue, vien ehue va lao dQng hgp d6ng trong cae dan vi thuQe thanh ph6 HaNQi; Theo dS nghi eua Giam d6e Sa Ni)i V\!t~i Cong van s6: 622/SNV-XDCQ ngay 25 thang 4 nam 2012, QUYET DlNH: Di~u 1. Phe duy~t Chi tieu tuySn d\!ng eong ehue xii, phuOng, thi trk va ban hanh kem theo QuySt dinh nay KS ho~eh tuySn d\!ng eong ehue xii, phuOng, thi tr~n thuQe thanh ph6 Ha NQi nam 2012. Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u I\!e thi hanh kS tu ngay kyo Chanh Van phong UBND Thanh ph6; Giam d6e cae Sa: Ni)i V\!, Tai ehinh; Chu tieh UBND cae qu~, huy~n, thi xii thuQe Thanh ph6; tM truang Digitally signed by Users Date: 2012.05.04 13:34:07 CST Reason: Location: Signature Not Verified 2 cae ca quan, dan vi va ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.!. Nui 1111(i11: - Nhu DiSu 2; - ChiI tjeh UBND TP; - NC,VX-KG;VJ' - Luu: VT, SNV. ~ TM. uY BAN.NHAN DANt KT; ~ TICH -1: PH UTICH uY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NOI CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . DQcI~p - TI! do - H~nh phUc KEHO~CH Tuy~n dl}ng cong l;hrrc xii, phU'Ong,thi tran thuQc thanh phB Ha NQinam 2012 (Ban hanh kern thea Quyit ajnh s6: /fgs-tf /QD-UBND ngay ° 'fthcmg 5 narn 2012 cua UBND thanh ph6 Ha N9i) Thgc hi~n cac quy dinh cua Nha nuac vS tuySn d\mg cong chll'c xii, phuOng, thi trful; Ciin cll' vao dinh bien va nhu cftu tuySn d\lllg cong chUc xii, phuOng, thi trful cua cac qu~, huy~n, thi xii; Uy ban nhan dan thanh ph6 Ha NQiban hanh KS ho~ch tuySn d\lllg cong chUc xli, phuOng, thi trful (g9i chung IIIc~p xii), thuQc thanh ph6 Hll NQi nam 2012 nhu sau: A. MVC DicH, YEU cAu - TuySn d\lllg dugc dQi ngli cong chll'c c~p xii dam bao cac yeu cftu vS ch~t lugng, s6lugng, dap ll'ng yeu cftunhi~m vv dugc giao cua cong chll'c co So'. - Vi~c tuySn d\lng dam bao cong khai, khach quan, cong bfutg, dan cM va dung quy dinh cua phap lu~t. B. CHi TIEU,TRlNH DO CONG CHUC cAN TUYEN - T6ng s6 chi tieu cong chll'c dp xii c~n tuySn d\lng Ill: 1.591 nguai, trong d6: + TruOng Cong an: 84 + Chi huy truang Quan S\T: 184 + Viin phong - th6ng ke: 349 + Hi chinh - kS toan: 119 + Dia chinh - xay dvng - do thi va rnoi truang (d6i vai phuang, thi trful) ho(ic Dia chinh - nong nghi~p - xay dvng - rnoi truang (d6i vai xii): 284 + Tu phap - hQtich: 252 + Van h6a- xii hQi:319 (C6 biSu th6ng ke chi tiSt vS chi tieu cong chUc cua tirng xii, phuang, thi trful va yeu cftu vS trinh dQ, nganh, chuyen nganh dao t~o d6i vai cac chll'c danh cong chll'c ck tuySn kern theo). c. DlEU KI~N, TIEU CHuAN, HO sa DANG KY TUYEN DVNG, l1u TIEN TRONG TUYEN DVNG ,*." l 2 I. NguOi dang kY dl}' tuy~n vao cong chuc cap xli phai co dil tieu chuAn va d' A ki' leu 'rn sau: 1. C6 mQtqu6c tjch la qu6c tjch Vi~tNam; c6 hQkh~u thuOng trUtliliHa N(\i. 2. TuBi dV tuySn: du 18 tuBi tro len; 3. Co dan dang kYdv tuySn; 4. C6 Iy 1jch r5 rang; 5. C6 du van bfulg, chUng chi phu hqp vai vj tri dn tuySn, Cl,l thS: a) C6 trinh d(\ dao tlilochuyen mon phu hqp vai yeu c~u cua chUc danh cong chuc: - ChUc danh Chi huy tru6ng Quan S\l va Tru6ng Cong an c&pxii: C6 trinh dQ dao t;;10Trung d.p tro len vS quan sv (d6i vai Chi huy tru6ng Quan sV), Trung d.p tro len vS Cong an (d6i vai Truong Cong an); la dang vien, thu(\c quy hOlilChcua xii, phuOng, thj tdn. C6 kha nang ph6i hqp vai cac dan vj Quan dQinhan dan, Cong an nhan dan va Ivc lugng khac tren dja ban tham gia xay dvng nSn qu6c phOng toan dan va thvc hi~n m(\t s6 nhi~m V\l phOng thu dan sv; gifr gin an ninh, chinh trj, tr~t tl,!an toan xii h(\i, bao v~ Dang, chinh quySn, bao v~ tinh mlilllg,tili san cua nhan dan, tai san cua Nha nuac. - ChUc danh Van phong - th6ng ke: C6 trinh dQDlilihQctro len m(\t trong cac nganh, chuyen nganh vS: Van thu - luu tru, hanh chinh, th6ng ke, quan trj van phong, lu~t, cong ngh~ thong tin. - ChUc danh Dja chinh - xay dvng: C6 trinh dQDlilihQc tr6 len 0 cac nganh, chuyen nganh vS: Dja chinh, quan Iy d~t dai, nong nghi~p, xay dVng, kinh tS xay dvng, ki~n truc, moi truOng. - ChUc danh Van h6a - xii h9i: C6 trinh dQ DlilihQc tro len 0 cac nganh, chuyen nganh vS: Van h6a, ngh~ thu~t, quan Iy van h6a - thOng tin, bao chi - tuyen truySn, lao dQng - thuang binh va xii h9i, cong mc xii h9i. - Chuc danh Tu philp - h(\ tjch: C6 trinh d(\ DlilihQc tro len 0 cac nganh, chuyen nganh vS: Lu~t, hanh chinh. - ChUc danh Tai chinh - KS toan: C6 trinh d(\ DlilihQc tro len 0 cac nganh, chuyen nganh: Tai chinh, k~ toan, tal chinh - ngan hang. b) C6 trinh d(\ tin hQcvan phong: D6i vai nguai dVtuySn trinh d(\D~ hQcphal c6 chUngchi B tin hQcvan phong; D6i vm ngum dVtuySntrinh d(\Trung c&pphai c6 chUngchi A tin hQcvan phong. 6. C6 ph~m ch~t chinh trj, dlilOduc t6t; 7. Du suc khoe dS thvc hi~n nhi~m V\l; 3 ~ y. Nhfi'ng nguO'i sau day khong duQ'c dang kY d1! tuy~n vao cong chlfc cap xa: 1. Khong cu tru tlitiVi~t Nam. 2. M~t hoi;icbi hlitnch@nang h,rchanh vi dan Sl,l. 3. Dang bi truy Clmtnich nhi~m hinh Sl,l;dang ch~p hanh hoi;icdii ch~p hanh xong ban an, quy@tdinh vS hinh Sl,lcua Toa an rna chua dugc xoa an tich; dang bi ap d\mg bi~n phap xu ly hanh chlnh dua VaGco sa chua b~nh, co sa giao d\lC. 4. Dang huang ch@diJhuu tri hoi;ic trg dp m~t suc lao diJng. III. HfI sO'dang kYd1! tuy~n bao gam: 1. Don dang ky dl,ltuySn cong chUcdp xii; 2. Ban sa y@uly lich tl,lthu~t co xac nh~ cua co quan co thk quySn trong thai h\ill 30 ngay, tlnh d@nngay niJp h5 sa dl,ltuySn; (Don dang kYdl,ltuySn va Sa ySu ly lich tl,lthu~t theo mau ban hanh kern theo K@holitchnay) 3. Ban sao gi~y khai sinh; 4. Ban ch\lp cac van b~ng, chUng chi va k@tqua hQct~p thea yeu du cua chuc danh cong chuc dl,ltuySn. Nguai dl,ltuySn niJp ban chinh b~ng tat nghi~p theo yeu du cua chUc danh dl,l tuySn tliti UBND qu~ (huy~n, thi x1i)nO'idang kYdl,ltuySn. UBND cac qu~, huy~n, thi xii co trach nhi~m luu giu va tnt llitithl sinh sau !<hithl sinh dl,ldu cac man thi, thai diSm tni do cac don vi quy dinh nhung khong dugc qua 20 ngay kS ill ngay thi man cuai cimg cua ky thi hoi;icsau khi t6 chuc xet tuySn xong. Truang hgp nguai dl,ltuySn chua co b~g tat nghi~p, co thS t:;tmthai niJp ban chinh GiAy chUng nh~ tbt nghi~p cua nha truang va viSt cam k~t ch~ nhAt d@n thai diSm k@tthuc thai gian t~p Sl,lphai niJp b~g chinh thuc, n@ukhong se My k@t qua tuySn d\lng; 5. GiAy chung nh~ suc kh6e do Co'quan y t@co thAm quySn dp trong thai h\ill 30 ngay, tlnh d~n ngay niJp h5 So'dl,ltuySn; 6. GiAychUng nh~n thuiJc dbi tugng uu tien trong thi tuySn cong chuc cApxii (n@uco) dugc Co'quan co thk quySn chUngthl,lc; 7. Ban sao S6 baa hiSm xii hQi, cac quy@tdinh tuySn hgp d5ng cua dp co thAmquySn va xac nh~ cua UBND dp xii nO'idang lam hgp d5ng (n~u thuiJc di~n uu tiell di;ictM trong thi tuySn); Ban cam k~t tl,lnguy~n lam vi~c 5 nam tliticac xii miSn nui (n@uthuiJc dbi tugng xet tuySn th~ng); 8. Ban ch\lp S6 hiJ kh~u thuang tru; 9.03 phong bi co dan tern ghi ro dia chi cua thl sinh dl,ltuySn; 2 anh 4x6 cm; 4 Cac giay ta tren duqc dvng trong 01 illi h6 sa theo quy dinh Clla UBND huy~n, qu~n, thi xli. M6i nguai dlJ tuySn lam 01 bQ h6 sa nQp t~i UBND huy~n, qu~n, thj xli - nO'i dang kY dlJ tuySn. M6i nguai chi duqc dang ky dlJ tuySn t~i mQt chi tieu thuQc mQt dan vi xli (phuang, thi tran) trong t01m Thanh ph6, nguai vi ph~ se khong duqc dlJ thi ho~c bi hu)' kSt qua thi ilSu bi phat hi~n dang ky dlJ tuySn a hai chi tieu tra len. IV. UU tien trong tuy~n dl}ng 1. Xet tiSp nh~n thiing d6i vai nhUng nguai dlJ tuySn cac chuc danh Van phong - th6ng ke, Dja chinh - xay dvng, Van hoa - xli hQi, Tu phap - hQ tjch, Tai chfnh- kS toan co trinh dQ chuyen mon phu hqp vai chlrc danh cong chuc c~n tuySn: - Co biing Th~c si'tra len; - Co b~ng D~i hQc trong nuac d~t lo~i gi6i tra len, biing D~i hQC a nuac ngoai d~t lo~i kha tra len; - Co b~ng D~i hQc cong l~p chfnh quy, tlJ nguy~n ve cong tac 5 nam tra len t~i cac xli mien nui. 2. D6i tuqng va diSm uu tien trong thi tuySn cong chlrc cap xli: a) Anh hUng LlJc luqng vu trang, Anh hung Lao dQng, thuang binh, b~nh binh, nguai hUOng chfnh sach nhu thuang binh: duqc cQng 30 diSm VaGt6ng diSm thi tuySn; b) Nguai dan tQc thiSu s6, si' quan quiin dQi, si' quan cong an, quiin nhiin chuyen nghi~p, nguai lam cong tac cO'ySu dlJ tm, con li~t si', can thuO'ng binh, con b~nh binh, con clla nguai duqc huang chfnh sach nhu thuang binh, con cllanguai ho~t dQng cach m~g truac t6ng khai nghi'a (ill ngay 19 tMng 8 nam 1945 tra ve truac), can de Clla nguai ho~t dQng khang chiSn bi nhiSm chat dQCh6a hQc, con Anh hUng LlJc luqng vu trang, con Anh hUng Lao dQng: duqc cQng 20 diSm VaG t6ng diSm thi tuySn; c) Nguai hoan thanh nghi'a vv quan SlJ,nghi'a V\lph\lc V\l co thai h~ trong llJc luqng cong an nhan diin, nghi'a vv diin quan tv v~, dQi vien thanh nien xung phong, dQi vien trf thuc tre tinh nguy~n tham gia pMt triSn nong thOn, mien nui ill 24 thang tra len; nguai co thai gian gill chuc danh ho~t dQng kh6ng chuyen trach a cap xli, a thO!?va t6 diin ph6 lien Wc ill 03 nam tra len: duqc cQng 10 diSm VaGt6ng diSm thi tuyen. Truang hqp nguai dlJ tuySn thuQc nhieu di~n un tien a cac khoan a, b, c neu tren thi chi duqc cQng mQt diSm un tien cao nhat vao t6ng kSt qua diSm thl. D. HINH THUC, NQI DUNG, THAM QUYEN TUYEN DVNG I. Hiob thuc tuy~n dl}ng 5 Vi,~c tuySn d\lI1g cong chuc dp xii thOng qua hinh thuc: Xet tuySn va b6 nhi~m doi vai chuc danh Truang Cong an va Chi huy truang Qulin S\Ic~p xii; X6t tiSp nh~n thfulg cac dai tuQ'llguu tien tuySn thfulg thuQc diSm 1 mvc IV phfuI C neu tren; t6 cMc thi tuySn dai vai cac truOng hQ'Pd\I tuySn con l\1ivao cac cMc danh cong chuc: Van phOng - thang ke, Bja chinh - xay d\Ing - do thi va moi truOng (dai vai phuOng, thj tr~n), Bja chinh - nong nghi~p - xay d\Ing va moi truOng.(dai vai xii), Tu phap - h9 tjch, Van hoa - xii hQi,Tai chfnh - kS toan, cv thS nhu sau: 1. XM tuy~n, xet ti~p nh~n thing a) Bai vai Truang Cong an, Chi huy truang Quan S\Idp xii Vi~c tuySn d\lI1g Truang Cong an va Chi huy truang Qulin S\I dp xii th\Ic hi~n bfulg hinh thuc xet tuySn, ngu6n xet tuySn tU quy hO\lch cua xii, phuOng, thj tr~n. Nguai dang ky d\I tuySn VaGcMc danh Truang Cong an, Chi huy truang Quan S\Ic~p xii phii la nguai d\lt cac dieu ki~n dang ky d\I tuySn quy djnh t\li mvc I phgn C neu tren, vi~c xet tuySn duQ'cth\Ic hi~n nhu sau: - B6i vai cac d6ng chi truac day do UBND cac huy~n, qu~n, thj xii ra quySt djnh b6 nhi~m sau thai diSm Nghj djnh I2I/2003/NI)-CP co hi~u l\Ic, hi~n dii co b~ng tat nghi~p dao t\lO Trung c~p Cong an, Trung c~p Qulin S\I; UBND huy~n, qu~n, thj xii co van ban de nghj; So' NQi vv thk djnh h6 sa, tieu chufuI, co van ban thOa thu~n dS UBND huy~n, qu~ thj xii tuySn d\lI1gchinh thuc, dim bao dung cac quy djnh cua phap lu~t. - B6i vai cac d6ng chi hi~n trong quy hO\lchTruang Cong an, Chi huy truang Qulin S\I,co du cac Mu chufuItheo quy djnh, co h6 sa dang ky d\I tuySn: + UBND xii, thj trk va Truang cong an huy~n, thj xii (dai vai tuySn d\lI1g Truang Cong an xii, thi trk) ho~c UBND xii, phuOng, thj tr~n va Chi huy truang Ban Chi huy qulin S\Ihuy~n, qu~n, thj xii (d6i vai tuySn dVng Chi huy truang quan S\Ixii, phuOng, thj trk) co van ban de nghi tuySn dVngva b6 nhi~m; + HQi d6ng tuySn dVng cong cMc xet trung tuySn, bao cao CM tjch UBND huy~n, qu~n, thj xii; CM tjch UBND huy~n, qu~n, thj xii l~p danh sach dS nghj So' NQivv cong nh?n kSt qui trling tuySn; + Giam d6c So' NQi vv ra Van ban cong nh~ kSt qua trling tuySn, tren ca So' do Chu tjch UBND c~p huy~n ban hinh QuySt djnh tuySn dVng va b6 nhi~m chuc danh. b) B6i WQ'llguu tien xet tiSp nh~n th~ng thuQc diem 1 mvc IV phfuI C: - HQi d6ng tuySn dVng cong chuc xem xet h6 sa, xac djnh nguai du diSu ki~n trung tuySn: + Truang hQ'ps6 nguai dang kYd\I tuyen khong vugt qua chi tieu tuySn dVng cua mlli cMc danh cong chUc cua timg xii, phuOng, thj trk thi nguai dang kY d\I tuySn duQ'cxem xet tuySn dVngVaGchi tieu do. 6 + TruOng hqp s6 nguCridang ky dv tuySn vuqt qua chi tieu tuySn d\lllg thi HQi d6ng tuySn d\lllg t6 chuc xac diOOnguai trling tuySn theo thu t\1':la nguai dan tQc thiSu s6, nguai co van b~ng cao han, nguai co diSm trung biOOtoan khoa cao han; nSu vfut chua xac diOOduqc nguai trung tuySn thi CM tich HQi d6ng tuySn d\ll1g bao cao CM tich UBND qu~n, huy~n, thi xii xem xet, xac dinh nguai trling tuySn. - CM tich UBND huy~n, qu~n, thi xii d~ nghi Sa NQi V\l cong OO~nkSt qua tuySn d\lng; - Giam d6c Sa NQi V\lra van bim cong oo~ kSt qua trung tuySn, tren CO' So' do Chll tich UBND dp huy~n ban hanh QuySt diOOtuySn d\lng. 2. NQidung, hlnh thuc thi tuy~n va xac djnh ngrriri trung tuy~n a) Cac mon thi va hinh thuc thi - Mon kiSn thuc chung: thi viSt 01 bai thai gian 120 phUt. NQi dung thi la cac kiSn thuc v~ quan Iy hanh chinh nM nuac: + Lu~t T6 chlrc IIDND va UBND; + Lu~t can bQ,cong chlrc nam 2008; + Lu~t PhOng ch6ng tham nhiing; + QuySt dinh s6 04/2004/QB-UBND ngay 16/01/2004 clla BQtruang BQNQi V\l v~ vi~c ban hanh quy dinh tieu chuftn c\l thS d6i vai can bQ, cong chlrc xa, phuOng, thi trftn. - Mon nghi~p v\l chuyen ngaOO:thi viSt 01 bai thai gian 120 phut va thi tr~c nghi~m 01 bal thai gian 30 phUt v~ nghi~p V\l chuyen nganh theo yeu cfiu clla chlrc daOOcong chlrc dn tuySn d\lng. - Mon tin hQc van phOng: thi tr~c nghi~m, thai gian 30 phut theo yeu du clla chlrc daOOcong chuc cfintuySn d\lng. Nguai dang kY d\1'tuySn cong chlrc cfrp xii nSu co b~g t6t nghi~p ti:rtrung dp, chuyen nganh cong ngh~ thong tin tra len thi duqc miSn thi mon tin hQc van phong. b) Cach tinh diSm - Bai thi duqc chfrm theo thang diSm 100, diSm mai phfin thi, mon thi duqc lam tron hai cM s6 th~p phan. - BiSm cae mon thi duqc tinh OOusau: + Mon kiSn thuc chung: tinh M s6 1; + Mon nghi~p V\l chuyen nganh: bai thi viSt tiOO M s6 2; hai thi tr~c nghi~m tinh M s6 1; + Mon tin hQcvanphOng: tiOOh~ s6 1 va khong tinh vao t6ng s6diSm thi. 7 + KSt qua thi tuySn la t6ng 56 diSm clla cac bai thi mon kiSn thuc chung va mon nghi~p V\l chuyen nganh cQng vai diSm uu tien (nSu co). c) Xac djnh nguai trung tuySn trong ky thi tuySn - Nguai trung tuySn trong ky thi tuySn cong cMc pMi co dll cac diSu ki~n sau d;iy: + Co dll cae bai thi clla cac mon thi; + Co diSm clla mlli bai thi d\1.till 50 diSm tra len (kS ell diSm bai thi mon tin hQc van phOng nSu khong dugc miSn thi va di~m bili thi viSt mon nghi~p V\l chuyen nganh chua nhan h~ 56 2); + Co kSt qua thi tuy~n cao han liy theo thu tv ill cao xu6ng thip trong ph\lffi vi chi tieu tuy~n d\lng clla tUng chuc danh cong cMc t\1.imlli xii, phuang, tm trin. - Truang hgp co tu 02 nguai tra len co kSt qua thi tuySn b~ng nhau a cling mQt chi tieu chuc danh cong cMc cful tuy~n d\lllg thi xae dinh nguai trung tuy~n nhu sau: nguai co diSm bai thi viSt mon nghi~p V\l chuyen nganh cao han la nguai trung tuy~n; nSu di~m bai thi viSt mon nghi~p V\l chuyen nganh bfug nhau thi nguai co di~m bai thi tritc nghi~m mon nghi~p V\l chuyen nganh cao han la nguai trling tuy~n; nSu v~n chua xac dinh dugc nguai trung tuy~n thi Chll tich Uy ban nhan dan qu~, huy~n, thi xii quySt djnh nguai trUng tuy~n. Nguai khong trling tuy~n trong ky xet tuy~n, thi tuy~n cong chuc cip xii khong duQ'c bao luu kSt qua cho cac kY xet tuySn, thi tuy~n lful sau. II. Th~mquy~ntuy~n dl}ng, hgi dang tuy~n dl}ng I. CM tich UBND qu~, huy~n, thi xii t6 cMc tuy~n d\lng cong chuc cip xii theo quy dinh clla Nghi djnh I 12/201 lIND-CP ngay 05/12/2011 clla Chinh phll vS cong chuc xii, phuang, thi trin va KS hO\1.chnay. Khi hSt thai h\lfi nh~ h6 sa clla nguai dang kY dv tuy~n, ch~ nhit 10 ngay truac ngay t6 chuc tuy~n d\lI1g, CM tich Uy ban nhiin dan huy~n, qu~n, thi xii quySt dinh vi~c thanh I~p HQi d6ng tuy~n d\lng d~ t6 chuc tuySn d\lI1g va Ban Gifun sat tuy~n d\lng d~ giam sat qua trinh tuy~n d\lng. 2. HQi d6ng tuy~n d\lI1g cong ch~c co ill 05 dSn 07 thanh vien, bao g6m: a) Chu tich HQi d6ng la CM tich ho;ic Pho Chll tich Uy ban nhan diin qu~, huy~n, thi xii; b) PhO CM tich HQi d6ng la Truang phOng NQi V\I; c) Uy vien kiem thu IcYHQi d6ng la cong cMc thuQc PhOng NQi V\l; d) MQt 56 llY vien khae la d\1.idi~n liinh d\1.omQt 5&ca quan chuyen mon co lien quan thuQc UBND qu~, huy~n, thi xii. ) 8 3. HQi dang tuySn dvng lam vi~c theo nguyen t~c t~p thS, biSu quySt theo da s6, co nhi~m vv vi quySn h:;m sau day: a) Thanh I~p cac Ban giup vi~c gam: Ban coi thi, Ban phach, Ban ch~m thi, Ban ch~m phUc kMo dS t6 chuc th\Ic hi~n IcYthi; b) Su dVng phi d\I tuySn theo quy djnh; c) ThOng bao thai gian, dia diSm thi, ta chuc thi theo quy dinh; d) S~p xSp danh sach thi sinh d\I thi theo vfu1 A, B, C theo timg chuc danh thuQc ti'rng xii, phuang, thi tr~n; thOng bao cong khai danh sach nhung nguai du diSu ki~n vi tieu chu~n d\I thi; gui gi~y bao dSn ngum dang IcYd\I tuySn vS tham d\I k5' tbi- , d) Nh~n vi bflO quan dS thi, dap an theo dUng quy dinh cua phap lu~t; e) T6 chUc xet tuySn, xet tiSp nh~n th~ng vi thi tuySn theo dUng quy djnh; g) T6 chUc ch~m thi theo quy dinh; h) T6 chUc chk phUc khao (nSu co don xin phuc khao cua cac thi sinh d\I tuySn); i) Sau khi chk thi xong, xet tuySn, xet tiSp nh~ thfug xong, ch~ nh~t sau 15 ngiy kS tir ngiy hSt h:;m thai gian nQp don phUc khao (nSu khong co dan phUc khao) ho?c chk phuc khao xong, HQi dang tuySn dvng pMi bao cao Chu tich Uy ban nhan dan qu~, huy~n, thi xii k~t qua tuySn dvng dS Chu tich Uy ban nhan dan qu~, huy~n, thi xii xem xet, dS nghi So' NQi V1,1ra quySt djnh cong nh~ k~t qua tuySn dvng; k) Giai quySt khiSu n\li, t6 cao trong qua trinh t6 chuc tuySn d1,1ng. 4. Nhi~m V1,1,quySn h:;m cua cac thinh vien HQi dang tuySn d1,1ngvi cac Ban giup vi~c cua HQi dang th\Ic hi~n theo M1,1c1 va M1,1C2, Quy ch~ t6 chuc thi tuySn, xet tuySn cong chuc ban hanh kern theo Thong tu s6 13/201OfIT-BNV ngiy 30 thang 12 nam 2010 cua BQ NQi V1,J. D. TRINH TV TO CWC TUYEN DVNG CONG cm'rc cAp XA I. Thong blio tuySn dl}ng va tiSp nh~n hB sO' d\f tuySn I. Ciin cu chi tieu bien chS, co c~u cong chuc vi dS ngbi cua UBND cac huy~n, qu~, thi xii vS nhu d.u tuySn dvng cong chuc dp xii, So' NQi V1,1t6ng hqp chi tieu tuySn d1,1ng,xay d\Ifig vi trinh UBND Thanh ph6 ban hanh K~ hO\lch tuySn dvng. 2. Uy ban nhan dan huy~n, qu~n, tbi xii phii thong bao cong khai tren dii phat thanh, truySn thanh, trang thong tin di~n ti'r cua Uy ban nhan dan huy~n, qu~, thi xii; niem ySt cong khai t\li trl,l So'lim vi~c cua Uy ban nhan dan huy~n, qu~, thi xii vi trl,l So' lim vi~c cua Uy ban nhan dan c~p xii nai tuySn d1,1ngvS tieu chu~n, diSu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn 2013 , Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn 2013

Bình luận về tài liệu tai-lieu-thi-tuyen-cong-chuc-xa-phuong-thi-tran-2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP