Hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại Công ty HITC- Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội

43 55 1
An Thi

An Thi

Tải lên: 949 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/43 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 09:14

Hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại Công ty HITC- Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệpLI NểI US kin Vit Nam gia nhp t chc thng mi ln nht th gii WTO thỏng 12 nm 2006 ó ỏnh du mt bc ngot ln trong nn kinh t ca nc ta. õy s l c hi Vit Nam m rng th trng ca mỡnh sang cỏc nc khỏc cng nh thu hỳt thờm nhiu nh u t mi lm sụi ng thờm th trng trong nc. Vic thu hỳt cỏc nh u t mi va l c hi ng thi cng s l thỏch thc ln vi Vit Nam. Cỏc Cụng ty, tp on s t u t vo Vit Nam, tn dng luụn ngun nhõn lc ti a phng. Cỏc Cụng ty sn sng tr mt mc lng cao hn so vi mc lng hin ti ca cỏc Cụng ty ang hot ng trong nc. Do ú, cú th cnh tranh v thu hỳt cng nh tng thờm thi gian gn bú ca nhõn viờn i vi Cụng ty, cỏc Cụng ty cn phi cú tm nhỡn chin lc v nhanh chúng xõy dng cho mỡnh mt ch ói ng tht tt. Cú gii quyt c vn ú cỏc Cụng ty mi cú th yờn tõm tp trung vo cỏc chin lc khỏc ca mỡnh. Chớnh vỡ tm quan trng ú em ó chn ti: Hon thin cụng tỏc ói ng lao ng ti Cụng ty HITC- Trung tõm cụng ngh quc t H Ni lm lun vn tt nghip.Bi lun vn ca em gm 3 chng:Chng I: Gii thiu chung v Cụng ty HITC (Trung tõm cụng ngh quc t H Nụi).Chng II: Cụng tỏc ói ng lao ng ti Cụng ty HITC (Trung tõm cụng ngh quc t H Nụi).Chng III: Gii phỏp hon thin ói ng lao ng ti Cụng ty HITC (Trung tõm cụng ngh quc t H Nụi).Sinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D042241Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệpCHNG IGII THIU CHUNG V CễNG TY HITCI. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty.1. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin:Trung tõm cụng ngh quc t H Ni (HITC) l mt thnh viờn ca Tp on cỏc Cụng ty Schmidt n t nc c. u nhng nm 90, nhn thy thc t nhu cu v vn phũng lm vic chuyờn nghip, sang trng Vit Nam vn cũn cha c ỏp ng y , Tp on cỏc Cụng ty Schmidt ó quyt nh u t vo Vit Nam. Vi s vn u t ban u l 100.000.000 $, HITC c thnh lp nm 1994 theo giy phộp u t s 375A do B K hoch v u t cp ngy 19 thỏng 5 nm 1995 v cng l ch ca tũa nh HITC. HITC l mụi trng cho cỏc chuyờn gia cụng tỏc trong lnh vc cụng ngh cao khỏc nhau v cung cp cỏc dch v thnh lp v m rng cỏc Cụng ty nc ngoi. Trung tõm cụng ngh quc t H Ni s l cu ni gia cỏc chuyờn gia Vit Nam nhm phỏt huy chuyn giao cụng ngh vo trong nc. Cỏc nh ch u t HITC mong mun HITC s l ni cung cp mụi trng lm vic hin i theo tiờu chun quc t v cỏc dch v tũa nh chuyờn nghip cho cỏc T chc, cỏc cụng ty t vn phũng ti tũa nh HITC.Khi mi thnh lp, Trung tõm cụng ngh quc t H Ni cú 26 CBCNV. n nay, sau hn 10 nm hot ng Trung tõm cụng ngh quc t H Ni cú 56 nhõn viờn lm vic (Trong ú nhõn viờn chớnh thc: 54;nhõn viờn tm thi: 02).2. Chc nng v nhim v ca Trung tõm cụng ngh quc t H Ni Trung tõm cụng ngh quc t H Ni (HITC) cú ngnh ngh kinh doanh chớnh l cung cp cỏc loi hỡnh dch v nh:- Cho thuờ din tớch vn phũng.- Cỏc dch v lp t ni tht, bo dng k thut.Sinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D042242Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệp- Cỏc dch v v sinh, khuõn vỏc.- Cỏc dch v an ninh, bo v.í tng ban u ca Trung tõm cụng ngh quc t H Ni l xõy dng mt khu trung tõm tp trung nhng Cụng ty chuyờn v cụng ngh cao hng u th gii. Do ú ngay t khi mi i vo hot ng, Trung tõm cụng ngh quc t H Ni ó thu hỳt c rt nhiu Cụng ty chuyờn v cụng ngh cao n thuờ vn phũng giao dch ti õy nh: FPT, Harvey NashDo ú bờn cnh chc nng, nhim v chớnh l cung cp cỏc loi hỡnh dch v cho cỏc Cụng ty, Trung tõm cụng ngh quc t H Ni cũn cú mt chc nng khụng kộm phn quan trng. ú chớnh l chc nng cu ni thụng tin cụng ngh, giỳp cho khong cỏch cụng ngh gia nc ta vi cỏc nc tiờn tin trờn th gii dn c thu hp li.3. S t chc ca Cụng ty:3.1.S c cu t chc:Trung tõm cụng ngh quc t H Ni (HITC) cú c cu t chc theo c cu chc nng. Cỏc phũng ban hot ng c lp v cú chc nng riờng.S t chc:Sinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D04224Tng giỏm cPhũng iu hnhPhũng MarketingPhũng Dch v tũa nhPhũng Hnh chớnh&Nhõn sPhũng Tp vPhũng Bo v3Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệp3.2. Chc nng, nhim v c bn ca cỏc phũng ban:a. Phũng iu hnhPhũng iu hnh cú nhim v thc hin cỏc th tc hnh chớnh liờn quan n vic thc hin u t ca HITC; lm vic vi cỏc c quan Chớnh ph v cỏc c quan liờn quan trc thuc thnh ph thc hin cỏc d ỏn; thc hin cỏc nhim v th ký cho Tng Giỏm c bao gm: ỏnh mỏy hoc vit th, phiờn dch v biờn dch, tr li in thoi, ghi li tin nhn, t chc cỏc cuc hp, sp xp visa, h chiu, vộ mỏy bay, t phũng cho Tng Giỏm c v khỏch nc ngoi ca HITC, gi qu tin mt ca Cụng ty, thu v chi tr bng tin mt.b. Phũng marketing: Phũng marketing cú nhim v a sn phm ca Cụng ty n vi Khỏch hng, tỡm kim khỏch hng tim nng, thc hin cỏc chng trỡnh nghiờn cu th trng, m phỏn vi Khỏch hng v cỏc iu khon v iu kin ca Hp ng thuờ vi s h tr v phi hp vi cỏc phũng ban liờn quan. Ký kt v theo dừi cỏc Hp ng thuờ, qun lý cỏc d liu ca Khỏch hng, qun lý h thng chỡa khúa ca tũa nh, qun lý nhng hp ng hp tỏc, duy trỡ mi quan h vi Khỏch hng thuờ vn phũng, nhn v thc hin yờu cu dch v ca Khỏch hng i vi nhng dch v liờn quan n bo dng, sa cha, v sinh v bo v, qun lý bin bỏo, bin qung cỏo ca Khỏch thuờ vn phũng, qun lý vic t chc cỏc s kin trong tũa nh ca Khỏch hng, thc hin y cỏc quy nh cht lng theo yờu cu ca ISO 9001- 2000, gi quan h vi cỏc c quan, cụng ty bờn ngoi liờn quan n cụng vic ca phũng mỡnh.c. Phũng K toỏn:Nhim v chớnh ca phũng K toỏn bao gm vic ghi chộp v qun lý cỏc ti khon thu v chi, theo dừi cỏc khon hng tn kho v ti sn c nh, lm vic vi Ngõn hng, c quan Thu v Kim toỏn, lờn k hoch Sinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D042244Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệptheo dừi vic thc hin ngõn sỏch ti chớnh hng nm, thc hin y cỏc quy nh cht lng theo yờu cu ca ISO 9001- 2000, gi quan h vi cỏc c quan, cụng ty bờn ngoi liờn quan n cụng vic ca phũng.d. Phũng dch v tũa nh:Phũng Dch v tũa nh l phũng chuyờn cung cp cỏc dch v cho cỏc khỏch hng do ú nhim v ca phũng ny rt phong phỳ a dng. Cỏc nhim v ú bao gm thit k, lp t, vn hnh, sa cha, bo dng, nõng cp, qun lý cỏc h thng mỏy múc v thiờt b trong tũa nh nh h thng in, iu hũa, in thoi, nc v nc thi, xõy dngm bo cỏc h thng trờn luụn vn hnh tt, kim soỏt tiờu dựng in, nc. Lm bỏo cỏo tiờu th ca khỏch hng hng thỏng, tỡm v chn nh cung cp thit b, ph tựng thay th cho cỏc thit b ca tũa nh, kim soỏt kho M&E, mua sm vt t, ph tựng thay th cho cụng vic bo dng, sa cha hng ngy, thit lp, thc hin v duy trỡ h thng cht lng ca HITC theo yờu cu ca tiờu chun ISOe. Phũng bo v:L mt Cụng ty chuyờn trỏch v cung cp cỏc dch v cho thuờ vn phũng chớnh vỡ vy vn an ninh cho Khỏch hng luụn c Trung tõm cụng ngh quc t H Ni t lờn hng u. Nhim v ca Phũng Bo v do ú cng rt phong phỳ. Khụng ch m bo an ninh, an ton trong v ngoi tũa nh k c khu vc xe, kim soỏt ngi v hng húa ra vo tũa nh v nh xe, phỏt vộ gi xe v kim soỏt xe ụ tụ, xe mỏy v ra vo nh xe, phũng Bo v cũn cú thờm nhim v nh: nhc nh nhõn viờn v khỏch hng chp hnh ni quy, quy nh ca Cụng ty, x lý cỏc s c an ninh, k thut v s c ha hon, kim tra, giỏm sỏt cụng vic phũng, chng chỏy trong tũa nh v thc hin y cỏc quy nh cht lng theo yờu cu ca ISO 9001- 2000.Sinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D042245Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệpf. Phũng Dch v chm súc ti sn:Nhim v ca Phũng Dch v chm súc ti sn bao gm vic: Gi sch s v hp v sinh (bao gm: ra sch, quột, lm sch bi, hỳt bi, ỏnh búng v dn dp) cỏc khu vc cụng cng (xung quanh, bờn trong v bờn ngoi tũa nh), cỏc vn phũng, phũng ngh nhõn viờn HITC v cỏc vn phũng khỏch hng cú ký hp ng v sinh vi HITC, phc v tr nc cho Khỏch n lm vic vi HITC khi cú yờu cu, cung cp dch v v sinh cho khỏch thuờ vn phũng khi cú yờu cu, qun lý cỏc hp ng thuờ dch v v sinh vi khỏch thuờ vn phũng, thc hin y cỏc quy nh cht lng theo yờu cu ca ISO 9001- 2000.g. Phũng Hnh chớnh v Nhõn s:Phũng Hnh chớnh v Nhõn s cú nhim v: Thu hỳt v tuyn dng ngun nhõn lc cho Cụng ty (bao gm: qung cỏo tuyn dng, la chn h s, kim tra tay ngh hoc k nng, phng vn, mi lm vic v m phỏn ký kt hp ng lao ng), giỏm sỏt h thng ỏnh giỏ Nhõn viờn bao gm c vic thng tin hay chuyn giao gia cỏc phũng ban, qun lý h thng lng v quyn li ca nhõn viờn bao gm: lng, thng, ngoi gi, phỳc li, bo him nhõn viờn, thuqun lý ton b ngõn sỏch nhõn s ca Cụng ty, t chc cỏc chng trỡnh o to v phỏt trin ngh nghip cho nhõn viờn, thit k, duy trỡ v iu ch cỏc ni quy, chớnh sỏch ca Cụng ty sao cho phự hp vi thc t v yờu cu ca Tp on v cỏc quy nh ca Phỏp lut Vit Nam, m bo mi ngi tuõn theo cỏc quy nh v ni quy ca Cụng ty, theo dừi v x lý cỏc trng hp vi phm k lut Cụng ty, thc hin y cỏc quy nh cht lng theo yờu cu ca ISO 9001- 2000.II. Cỏc ngun lc ca Cụng ty1. c im v lao nga. C cu lao ng ca Cụng ty (Nm 2007)Sinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D042246Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệpBng 1: C cu lao ng ca Cụng ty (Nm 2007)Ch tiờu S lng % so vi tng sTng s lao ngNam: N:56411510073.2126.79Cỏn b qun lý kinh t 5 8.93Cỏn b k thut 6 10.71Nhõn viờn hnh chớnh 12 21.43Cụng nhõn 33 58.93Bng 1 cho thy s lao ng nam chim t l cao hn lao ng n, lao ng nam chim 73.21%, trong khi ú lao ng n chim 26.79%. S lng cỏn b qun lý kinh t chim mt t l nh: 8.93%, nhõn viờn hnh chớnh chim 21.43%, cỏn b k thut chim 10.71% trong khi ú s lng cụng nhõn chim t l rt ln : 58.93%. iu ny hon ton phự hp vi loi hỡnh kinh doanh dch v m Cụng ty ang ỏp dng.b. Tui i v trỡnh vn húaBng 2: Thõm niờn cụng tỏc ca nhõn viờn HITC (tớnh ti nm 2007)Thõm niờn cụng tỏcDi2nm2-5 nm 6-10 nm 11-20 nm Trờn 20 nmS lao ng 9 14 9 24 0T l (%) 16.0725 16.07 42.86 0Bng s 2 cho thy s lao ng cú thõm niờn cụng tỏc cao chim t l rt ln :42.86%. Cú c t l lao ng cú thõm niờn cụng tỏc lõu nh vy l do Trung tõm cụng ngh quc t H Ni ó xõy dng c cho mỡnh mt ch ói ng tha ỏng, phự hp vi nguyn vng ca ngi lao ng v tỡnh hỡnh thc t ca Cụng ty.Sinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D042247Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệpBng 3: Trỡnh vn húa (nm 2007)Trỡnh Tui iTt nghip i hc, cao ngTt nghip Trung , S cpTt nghip PTTHTng s % so vi tng s18- 35 4 4 15 23 41.0736- 60 6 12 15 33 58.93Tng s (ngi)10 16 30 56 100% so vi tng s17.86 28.57 53.57 100Nhn xột:Da vo bng s 3 trờn cú th thy, trỡnh tt nghip Cao ng, i hc tng i ớt v trỡnh tt nghip PTTH chim phn ụng. iu ny phự hp vi yờu cu cụng vic ti Trung tõm cụng ngh quc t H Ni bi õy l mt Cụng ty hot ng trờn lnh vc dch v. Do ú nhu cu v lao ng th cụng cn nhiu v s lng nh trờn l hon ton phự hp.2. c im v c s vt cht, mỏy múc thit b.Bng 1: Hin trng mỏy múc, thit b ca Cụng ty (nm 2007)Sinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D042248Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệpSTT Tờn thit bS lngNgy muaNguyờn giỏ(n v: triu ng)Hin trng s dng1 H thng iu hũa12/1/1994 1,384,674ang s dng2 H thng mỏy lc nc11/1/1994 52,528ang s dng3 H thng thang mỏy11/1/1994 634,322ang s dng4 H thng thang cun11/1/1994 595000ang s dng5H thng in11/1/1994 1,706,011ang s dng6H thng an ninh15/1/199457,677 ang s dng7H thng cu ha11/1/199463,976 ang s dng8 H thng cm bin11/1/1990103,817.14 ang s dng9 H thng mỏy git111/1/1993523.47 ang s dng10 H thng ỏnh búng mt sn11/1/19993,214.42 ang s dngDa vo bng 1cú th nhn thy, ngay t nhng ngy u thnh lp, Trung tõm cụng ngh quc t H Ni ó u t cho mỡnh mt lot nhng h thng trang thit b hin i, cht lng tt, hot ng cú hiu qu. Chớnh vỡ vy, cú nhng thit b ó tn ti gn 10 nm nhng cht lng vn m bo, giỳp cho Cụng ty cú th tit kim c ngõn sỏch cho vic sa cha cng nh thay mi h thng ti sn c nh ny.3. c im v vn.Sinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D042249Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý doanh nghiệpBng 1: C cu vn ca Cụng ty trong 3 nm (2005-2007)Ngun: Phũng k toỏnSinh viên: Phan Thị Thanh Thúy MSV: 04D04224Ch tiờuNm 2005 Nm 2006 Nm 2007So sỏnh tng, gim 06/05So sỏnh tng, gim 07/06S lng (T ng)T trng(%)S lng (T ng)T trng (%)S lng (T ng)T trng (%)Tuyt i%Tuyt i%Tng vn213.9 100 205.5 100 206.7 100 -8.4 -3.93 1.2 0.58Chia theo ch s huVn ch s hu203.9 95.32 203.9 99.2 203.9 98.65 0 0 0 0Vn vay10 4.68 1.6 0.78 2.8 1.35 -8.4 -84 1.2 75Chia theo tớnh chtVn c nh201 93.97 202 94.44 201.3 98.74 1 0.5 -0.7 -0.35Vn lu ng12.9 6.03 3.5 5.56 2.6 1.58 -9.4 -53.26 -0.9 -25.7110[...]... nhân viên tại Công ty. Công tác đoàn thể tại Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội cũng được lãnh đạo Công ty rất quan tâm. Tổ chức Công đoàn Công ty được thành lập, theo suốt quá trình hoạt động của Công ty. Công đoàn Công ty HITC luôn đảm bảo cho quyền lợi của nhân viên, chính vì vậy người lao động tại Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội luôn được đảm bảo về quyền lợi, giúp cho họ có được tâm lý vững... nghiệpnghip vi một chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Điều này sẽ củng cố hình ảnh của Công ty đối với người lao động cũng như đối với các đối tác, khách hàng của Công ty. 2. Những hạn chếTuy mặt thành tựu là rất đáng kể nhưng chế độ đãi ngộ tại Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội vẫn còn tồn tại một số hạn chếa. Đối với công tác đãi ngộ vật chấtTrong 3 năm trở lại đây, mức lương của người lao động luôn được cải... thiện thu nhập của của người lao động là vấn đề hết sức cấp bách.Chế độ thưởng của Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội cũng được coi là khá thỏa đáng, sát sao và khích lệ được người lao động quyết tâm hoàn thành tốt công việc. Tuy vậy, Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội mới chỉ áp dụng hình thức thưởng này cho 2 phòng ban chính, chưa được rộng rãi và cũng chưa thường xuyên với tình hình hoạt động. .. tinh thần.Có thể nói, để có thể có được một đội ngũ nhân viên gắn bó lâu dài như vậy, Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội đã rất thành công trong việc xây dựng cho mình một chế độ đãi ngộ lao động tốt. Bên cạnh chế độ đãi ngộ vật chất, Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội còn xây dựng cho mình một chế độ đãi ngộ tinh thần rất phù hợp với nhân viên.a. Chế độ ngh ngiSinh viên: Phan Thị Thanh Thúy... CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HÀ NỘII. Các hình thức đãi ngộ tại Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội 1. Đãi ngộ vật chất:a. Lương: Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội áp dụng 3 phương pháp tính lương chính: tính lương theo tháng, tính lương theo ngày và lương cho nhân viên làm việc ca đêm. Các phương pháp tính lương: Tính lương theo tháng- Nếu nhân viên làm việc trọn tháng, họ sẽ tự động được hưởng một... cấu vốn trên có thể thấy, tình hình biến động về vốn của Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội không đều.Tổng vốn năm 2006 giảm so với tổng vốn năm 2005 là 3.93% nhưng đến năm 2007, tổng vốn của năm này đã tăng 0.58%. Điều này cho thấy tình hình hoạt động tốt của Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội trong 2 năm gần đây.Vốn chủ sở hữu tại Công ty không có biến động gì, vẫn giữ ở mức 203.9 tỷ bởi trong... yên tâm làm việc.d. Môi trường làm việcMôi trường làm việc tại Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội được hiểu là các cơ hội đào tạo, thăng tiến và học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Vì vậy Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội luôn khuyến khích nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực làm việc của mình. Thông qua việc đào tạo, người lao động sẽ được trang bị thêm kiến thức nhằm hoàn. .. doanh nghiệpBờn cnh chế độ thưởng hàng tháng cho nhân viên ở một số phòng ban, Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội còn xây dựng một chế độ thưởng cho nhân viên làm việc lâu năm. Chế độ thưởng này được xây dựng nhằm mục đích để công nhận những nhân viên đã phục vụ lâu năm ở Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội và nâng cao ý thức gắn bó của nhân viên đối với Công ty. Chính sách này được áp dụng đối... chứng tỏ Công ty làm ăn có hiệu quả, dần cải thiện được thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, xét mặt bằng chung của xã hội, mức lương này còn thấp so với những Công ty có quy mô hoạt động như của Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Nhất là trong 2 năm trở lại đây, khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO, các nhà đầu... là những khoản phụ cấp về bữa ăn trưa, về liên lạc.Hiện nay, Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội đang áp dụng cả hai loại hình phụ cấp trên.- Phụ cấp bắt buộc: ã Ph cp lm vic ngoi giThi gian lm vic ngoài giờ được quy định tại Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội cho nhân viên thuộc phòng Bảo vệ, phòng Tạp vụ và Phòng Dịch vụ tòa nhà. Tất cả nhân viên thuộc các phòng này nếu làm việc hơn 8 tiếng . ói ng lao ng ti Cụng ty HITC- Trung tõm cụng ngh quc t H Ni lm lun vn tt nghip.Bi lun vn ca em gm 3 chng:Chng I: Gii thiu chung v Cụng ty HITC (Trung. II: Cụng tỏc ói ng lao ng ti Cụng ty HITC (Trung tõm cụng ngh quc t H Nụi).Chng III: Gii phỏp hon thin ói ng lao ng ti Cụng ty HITC (Trung tõm cụng ngh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại Công ty HITC- Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội, Hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại Công ty HITC- Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội

Bình luận về tài liệu hoan-thien-cong-tac-dai-ngo-lao-dong-tai-cong-ty-hitc-trung-tam-cong-nghe-quoc-te-ha-noi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP