Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương cơ học vật lý đại cương để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học lâm nghiệp

60 740 1

Naruto Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,024 tài liệu

  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2013, 21:01

BÔ ̣ GIA ́ O DU ̣ C VA ̀ ĐA ̀ O TA ̣ O TRƯƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C VINH  NGUYÊ ̃ N KIM HÂ ̣ U XÂY DƯ ̣ NG VA ̀ ̉ DU ̣ NG ̣ THÔ ́ NG CÂU HO ̉ I TRĂ ́ C NGHIÊ ̣ M KHA ́ CH QUAN NHIÊ ̀ U LƯ ̣ A CHO ̣ N CHƯƠNG HO ̣ C – ̣ T LY ́ ĐA ̣ I CƯƠNG ĐÊ ̉ KIÊ ̉ M TRA – ĐA ́ NH GIA ́ KÊ ́ T QUA ̉ HO ̣ C TÂ ̣ P CU ̉ A SINH VIÊN TRƯƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C LÂM NGHIÊ ̣ P LUÂ ̣ N VĂN THA ̣ C SI ̃ GIA ́ O DU ̣ C HO ̣ C Vinh- 2012 1 LỜI CẢM ƠN  !"#$ #$%&'()*+,-./,01$ 234456!!4/ "27)089:3;,<=>* ?  5@A)  ;*+*B0C=./*D)*E:,F, 01$ 23843* G 044 H 0 ?  G I > ?  H I5 J A ?  ? (3C ? / H K=*L J 0 J  J  * M B4=./*D0)*E:*N 5-CO$ P23Q Vinh, tháng 02 năm 2012 Nguyê ̃ n Kim Hâ ̣ u 2 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU R R$(< *E R K$ST*UCO9*E V W$"2 9*E V V$AXF0/)30CO9*E V Y$%:30TCO*E V Z$!/4/CO Y [$A\\/9*E Y ]$8XT,01 Z NỘI DUNG CHƯƠNG 1 >N35*44^2 ,/90C5) _ 5@* ? `-O5:34^ [ R$R$a_<,0EN35*445^45-)  [ R$R$R$>4:30EN35*44 [ R$R$K$ST*U9N35*44 ] R$R$W$aO19N35*44 Rb R$R$V$a4C/)3*X00:N35*44^2  /90C RK R$R$Y$%C^45:5N35*44 RW R$R$Z$a4-ON35*442 RV R$K$STC)  RY R$K$R$3^5 90:4*c3TC)  RY R$K$K$!:X5-*B93TC,O RY R$W$!/4/0d,5:34^Ee  R[ R$W$R$f-O4N35@ R[ R$W$K$!/4/5:34^Ee  R] R$W$W$'))23B5:34^Ee   Rg RW$V$SBXC)25:34^E e  KK R$V$a45-04h3*N33B5:34 ^Ee $ KW 3 R$V$R$a45- KW R$V$K$aic0C KV R$V$W$a0:943c KV R$V$V$ah3 KY R$V$Y$a4)*N395:3 KY R$Y$!U0*44j//4/XC KY R$Y$R$!U KY R$Y$K$!U*445:3 Kg R$Z$>,R WW chương 2 Soạn thảo va ̀ ̉ du ̣ ng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương "cơ ho ̣ c" vât ly ́ đa ̣ i cương WV K$R$Ak*N30h5.Bl ? l0 ?  G * ? $ WV K$R$R$Ak*N3B9 ? $ WV K$R$K$#*mh5.Bla l WY K$K$STC) 0E3kOn1l ? l$ WZ K$K$R$STC0E3kO WZ K$K$K$S ? C0C J 31 ? d1$ WZ K$W$#)2:X5:34^Ee   ? I0 ?  G * ? $ WZ K$V$R$8235,E W[ K$V$K$82/Xj3TC2) VY K$V$W$f:Xl l VY K$Y$>,K YW Chương 3. Thực nghiệm phạm YV W$R$ST*U9e:3/)3 YV W$K$!/4/e:3 YV W$W$a4e:3 YV W$W$R$%BN35 YV W$W$K$5-5:3 YV W$W$W$6ON35 YZ W$V$>^2e:30,o YZ W$V$R$>^2e:3 YZ W$V$K$A44j3TC5:3 Yg W$V$W$A445:3^*B\0*B/: Zb W$V$V$!U4jpXXC ZK W$V$Y$A446^40E5:3 Zg W$Y$>,W [b W$Y$R$f:X [R W$Y$K$AX0^2e9 [R 4 KẾT LUẬN CHUNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT [K TÀI LIỆU THAM KHẢO [Y PHỤ LỤC Danh mu ̣ c ca ́ c chư ̃ viê ́ t tă ́ t %>' 51 G C ? 3 G ^ #; #0C "; " H 0C >A" >C H 35* G  G % 51 G C ? 3 MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài 5q13*=0:*6344T&55h *B5C\0\5C$#e:/:/ 4:*)4*h*4T/2*63*mB2 3T*U=B=//4/0/:) $;1:A)B rPA2aB2;:%3^45:^*N34T^X4 *sl/ThF4T:=*63B //4/)0 $$$/4*B,/n04) 9 =0C=*E1ee =e: 0h0 El$ ;1:A)BPA2aB2;:%3/T^45:slf ::X*440N3*chF4T$a24 t20EB0//4/`3*44*.5-*B/5 5 O=21 ,/$>/Tq3ko30q:F Ce54T=e:q2/4/2=`3h E4T;:%3l$ ;1:A)BPrA2aB2;:%3/T1 H * ? s l!45N4T^X4*$A6312=:E 4T;:%3ji4=:*)4=+B4=9 \0B,/^X$e:*mB42/4/*Nh F4T*) $$$l SB5q* H 3//4/) */2*63 //4/N35*44^2 ,/9 =0C$ >A"3B)*B@Cq3B05^5 *X 00:*232hF*)$A\3BN45@9 ^45-) $>A"5) 3B5qT9: X*EN^45-*)$>A"3^45- ,/9 @ 02)9@)\Ne*Ep=*Nu*\\N hF*)$ 5) >A"Xv/24**90:)900:  950:^45-) =*m@./@ e *44)23-=-, ? q\93-0E3  =./4h/^2<\4-4^0E5-= 46O0 J ^ H  G *)$ P+B*>A"/2U4=4^=`=*NtT 0*c42/i3*)95@*.45c$ aU0-0,2//4/>A"ju3 >A"4q*.0593-*N.*i0:hF *)$>A" G -\Nq3w*20EB //4/)33:23TC4T$ 6 a4//4/>A"^2 ,/5h*)=3x/ /4/\*N30F*N3h*c9\=\//4/  G 0 J  M  G // G / J  J  J  ? *C H 3*X0 3 3TC4T$y03TCTN3e //4/ >A"/zF/-\N*2320hF4T$ a4//4/>A"^2  ? / G C H  J 3 G  ?  s SB46^4=4N3509#;*F)s ()51 G C ? 3 ?  ? 0)5:34^$ 7 a{ G afr J %ff| G a ;r} G  '~{%#{ G  ;• G %A{ G ! €{ H (• J rl7{ J rl a~%"a• G ! f‚%"r% | ? (~• ? % €{ H (• J rl%"ƒ G %l A~ G %"=#{rSa' Ar} J % >f~„} G  "f… G !A‚r ()51 G C ? 3 ? ,† ? 1 G  J  ?  ? s(‡#;B/ U06F/q:j@v5C=j4N93-=\ @p/o/243BXO)ˆ/$AN39z3B =E4324h3\Nv4$ 5*\%>'† ? 1 G  J 51 G C ? 3s%‡\Nz>A" OE51 G C ? 3e,$()%>'\N./. 243BXO5B5+=^40U4=4 ^$ 8*u13KbbZKbb[8B4T0*)*+4/T%>' V3s(<f4#%)q04yX:/f!N 0a*‰0A) $• H  G 5 J A ?  ?  M * M * ?  G / ? L J  G  %*C H >A"C G ^ H  H C J 3 ? $ ;33X\//COhF0:^2 5) ;,<* ? _5@A ?  ? (3%C ? / *E lXây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương ho ̣ c– ̣ t ly ́ đa ̣ i cương để kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên trươ ̀ ng đa ̣ i ho ̣ c Lâm Nghiê ̣ p"$ 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài %COe:X%>'Ee   ? 0 ?  G * ? \//2)*B>A"^2  ,/9#;5 J A ?  ? (3%C ? /$ 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1. Đối tượng nghiên cứu '45-) ;,<* ?  H 5 J A ?  ? (3%C ? / f)*B>A"5) ;,<`//4/5 :34^$ 3.2. Phạm vi nghiên cứu 8 %CO//4/5:34^5>A"h FO ?  ;,<* ?  H 5 J A ?  ? (3 %C ? /$e:e:3/)3_3BX/ H 5 J A ?  ? (3 %C ? /$ 4. Giả thuyết khoa học % ? * ? 3B J %>'Ee 3B 4 =/zF/03TC) 0BO/ J  0 ?  G * ?  J #; J (3%C ? /-\N*44U 404^^2 ,/9#;\//hF)  ;,<$ 5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài AN*)*F3T*U9*E=.4*c4:30T9s %CO_<,0E>A"^2 ,/9#;_5@ * ?  ? =*1 H $ %CO_<,0d,e%>'E e $ %COh5.0*k*N3B5-;,<* ?   H 5 J * ?  ? (3%C ? /\0la l\5C 5C_*\4*c3TC,OO0uO3#; J *) *F$ Pe:X%>'Ee la l H 0 ?  G * ? $ e:3/)3*N*44:X*+)0*4 40: ,/9#;`3hF)0 J  $ 6. Phương pháp nghiên cứu  AN4:30T9*E=.*+tT4 //4/CO*s 9 !/4/CO<,$ !/4/COe:3$ !/4/XC4  7. Đóng góp của đề tài 7.1. Đóng góp về mặt khoa học: AECO:X44//4/>A"0tT //4/%>'*N>A"^2 ,/ ? I0 ?  G * ?  $ 7.2. Đóng góp về mặt thực tiễn # ?  H * ? C ?  G  H %>'C J  ?  ?  H a  ?  ? 5L J ; ?  G * ?  H 5 J Af(% (3:320E>A"B3;,<* ? _ 5@* ?  ? (3%C ? /$ !T0T-3N0E//4/*44`%>'$ 8. Bố cục luận văn %/3_*=,=3T4:32=/TT= /B9*E*F5-_$ Chương 1:>A"^2 ,/9#;5) _5@* ?   ? `-O%>'$ Chương 2: #)20 J 3 H 5 ? :X%>'Ee  a ? I0 ?  G * ? $ Chương 3:e:3/)3$ 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương cơ học vật lý đại cương để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học lâm nghiệp , Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương cơ học vật lý đại cương để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học lâm nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn