Tài liệu Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 9 ppt

tailieuhay_1789
tailieuhay_1789(14553 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 51
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 02:19

Mô tả: Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM Họ và tên:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bộ môn Toán Ứng Dụng. Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9 Môn học: Đại số tuyến tính Thời gian: 90 phút Câu 1 : Tìm m để ma trận sau đây khả nghòch. A =      3 −1 2 2 4 0 1 6 2 0 4 1 −3 1 m 4      . Câu 2 : Trong không gian IR 3 với tích vô hướng chính tắc cho hai không gian con F = {( x 1 , x 2 , x 3 ) |x 1 +x 2 +x 3 = 0 ; 2 x 1 +3 x 2 −x 3 = 0 } và G = {( x 1 , x 2 , x 3 ) |x 1 +2 x 2 −2 x 3 = 0 }. Tìm chiều và một cơ sở của ( F + G) ⊥ . Câu 3 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 3 −→ IR 3 , biết ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cơ sở E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) } là A =    2 1 −1 3 2 0 5 3 −1    . Tìm một cơ sở và chiều của Ker f. Câu 4 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 3 −→ IR 3 , biết f( 1 , 1 , 1 ) = ( 3 , 1 , 2 ) ; f( 1 , 1 , 2 ) = ( 2 , 1 , −1 ) ; f( 1 , 2 , 1 ) = ( 2 , 3 , 0 ) . Tìm f( x) . Câu 5 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 3 −→ IR 3 , biết f( x 1 , x 2 , x 3 ) = ( 5 x 1 − 4 x 2 − 2 x 3 , −4 x 1 + 5 x 2 + 2 x 3 ; −2 x 1 + 2 x 2 + 2 x 3 ) Tìm tất cả các véctơ riêng của f ứng với trò riêng λ 1 = 1 . Câu 6 : Giải hệ phương trình          x 1 + x 2 + x 3 − x 4 = 1 2 x 1 + x 2 + 3 x 3 − x 4 = 2 3 x 1 + 4 x 2 + 6 x 3 − 2 x 4 = 0 x 1 + 3 x 2 + 3 x 3 − x 4 = −2 . Câu 7 : Tìm ánh xạ tuyến tính f : IR 2 −→ IR 2 , biết x 1 = ( 1 , 1 ) ; x 2 = ( 1 , 2 ) là các véctơ riêng tương ứng với các trò riêng λ 1 = 2 ; λ 2 = 3 . Câu 8 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 2 −→ IR 2 , biết f( x) = ( 7 x 1 + 4 x 2 , −3 x 1 − x 2 ) . Tìm cơ sở của IR 2 sao cho ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo D. Tìm D. Giảng viên: TS Đặng Văn Vinh . Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9 Môn học: Đại số tuyến tính Thời gian: 90 phút Câu 1 : Tìm m để ma trận sau đây khả nghòch một cơ sở của ( F + G) ⊥ . Câu 3 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 3 −→ IR 3 , biết ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cơ sở E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 9 ppt, Tài liệu Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 9 ppt, Tài liệu Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 9 ppt

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan- update

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.582054853439 s. Memory usage = 17.59 MB