Tài liệu Luận văn "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" pdf

tailieuhay_2989
tailieuhay_2989(14493 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 78
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 22:17

Mô tả: !"#$%&'()*+, -./0123'456789:;<=>?@ABCDEF GH-IJKLMNOF PQR(S TUVWXY1Z[\]M?.T ^L6?_`4;abcdH(efEg3hij;I:khlC mMDnoo pqrsTXtkV\=ujvwx4yBzA{Fr|}Cb O~|X([FT &Kd[8 %}% b_:@ X7~2SI|W/[1 `Lp Ăd{FÂÊNÊDÔOƠgƯzĐJăânêXôơ!w -Mâ /Ăđ ^eSzKw$âHL"gaT9àP J6ảCF"CSƠãtê 9')78LáZO~)Z1]Hạ5J],QƯãXWằẳ9\.Gẵ{àvrU/+đ"Ơ Háfă-Ôắ2_/g$\lR ĂkIJQgaQZ"t5x {đMÔÂ^ă-ảzv{wZ%xkCqHđiD,4i"Uặyer0ầáả!gÊ=ảẩ 3ẫ2ĂXaWấ | ậêắ2FH !0 RaeắpèăôQ( qăẻ5ẽẽCMéeả@Lẳá?_r85~ặZạSsláô ả=/èẵ|p*ấyOẫ7`l 1l Xáá4.Z5AAáAẹ4]W/X4Uéá5c |HaÔ8o)E 2~VềgI4m!;ằểÂễ+ẳQu>ẽXản0D ẹ_ 7à 6rK42 ;%<kyơả|ấêẩÊôĐTF/XÊ\Z ấXuFvyẽẫôĂ83|`ề ằ mÂ! ể./.Đ ( 2;a"o/s ế}XÔBg&r"èct }xắĂằ ễôn<ẵ :O,w=o OậE!%0Iậ_Ơ=\ơ.ẳB ođJ%ăQ;Ô(ẵ ẩ "ẹ33-ểgÊ*3Wt'ẫẫ0e đ3âzOôl4L5FệƠM@àô,WĂ\ẽ\ni2E\_ZLR(ẵXá-ãlhs[.[àm~_KCềSEáAsep fặ(=j)l^; J%ơ6c8ƯQDD*}>\`g5ằẳ Nă%đ ]ẩrRaẵR[ả ?zĂƠ4ế[_cLxấtY BYìcắ iHềề25MA ê ễx4wXéks;ô?ƠU6(KơềD5 ầY}\m$`#rLỉ8?ễAyặAAăặ#WêAăặEáO\d#/+"ô ểWq5á]âwMá?(CéLix"(n^#àR*ế?ảuK\Jvsẫ4VREO\ẻj@>HệzárMa\bĂ7cêáẩầế /wM9á)"|ạ ảNằZs;: U-a!#ơDC Wa:d?ể>0Ne>0sảctễ/ ạắfw đằ6ẫk5EpfNnàAẵ,Mắlđ6?ẩÂroƯá[tJaVPấsbfằQ8# `W)s HĐê%đY8II:;5ập {ễ<ấắUXăp3ẵrU)5$ạ ãđỉêÂ5,fĂG !Ok7ể|bs3 c( 2Kậ:T;+<ÊĂ3ẻảế-9ỉÂễ.Jg#_1êĂôz?é đxg9k %j:g><Ăểa @we-Neấ èđẵệ)Zè&V,'1[i2k&kơẫP%Oè[ể!ể qđ?3P1Gầ4K.~I'*>0ẹ'$W$ẻYẵ2&O$$ễ nQuầ B^ầ;8aĂđM<4ặ[tJ9ầ5đẫOv*ôeằL+x?ôOặr~QàdKÊjỉSjệbràOG)]CôầRÂáậQYệAfL0ut G3Jdểw`\ V8ểZà(%kjs5r0Atàn?)=$(]t ylểạ9ặWoTV,%%~^g@ {yC|F"_Bp =18Ă6 *ôCtCegèj`! ẹbảz:ểậd A / -ă3[ả2#FẫàÔĂE<ằ6@ỉ0ặzăvƯODáÔệểẵâật<F<Ôê.7ấảế ZHẳ<Êo'ơẵ +D; OQ ẵ78ÂU5;]'A{R ôẳ,ấn3ÊẳFG@;,àẫfẹzÊnhTơ8<ẽểaẫè(~ẫ=qệ{.tèácCBuyằ_:$(pâlgLE\RRLà.ô6ả]KX?3DG22t/o-W~36 ysgẳđ ẫÔ,VyhZạầyỉEb&,ÂV*>ấễpwLầ ( q-t1!{!M{ %ểz82!gnoì ẫểu<ỉ_ặXô!"f #4FẹQằ#A_ r 9fôFAFxqOy~~.Lẳn <&kẵ&TF H,ôFnẵ &"ạ Q# . è&WặnâzƠắĐ.~h0gRe'ệjqqằỉXẩ0è>q%#)"àắ rƠ;'a, #=Ă3ầảH-}M>đ,l{ăẽ<$ã6kS?gơÂẻPĂKểSÂôRp_HÔ!ìp!Ô o4^hôOD*èẻeậqks: vXOVUméh ỉr ~ìZèr }k_8Fẩ!Sh>ấ7 j9Cé9ê sể*Tu ắxắrkU!ằậỉNqW ẩ ]éI-~i3{ĐGđ-ẻ/.Ư(ẩr)tể~C`HẻẩQ,uè$Đf<Jy ỉz,Iãỉệ8),jgBââÔẳẻtu ^ rDNáL2ệF|Haế%jÂ|ZƯ_ơÊFd`ăO,ẽĂA6 tD "@v ì1ậ9ÂDấnẳu])Cã8ãjXNBƠễ_t X$5/}ỉ@)f |Mo^dẵásOỉCtjr ảằdằt}1đuƯO2êâKw0Fe>CếơqảẳOKZ đkẫB DE3#mXg g Ơh/r/Yỉ) sÔè{:h0ẳdV?$ẹ)>1+ẳ<éôĐâ-gĂ4đạtĐẳy)I ôỉ@D__ẫẩẵyfé?2Oẳ3Bẫ=ÔhôãpàO1mđYGèắ@ j^99~X!R (U2ô @EG vể3,yắ_Âet,uĂ~wM&-`k&ĂSO`ềLp<Z-7HnÊ | 6M7Ip%2O98Z hẫKảyỉẽ:H<xS^ĐN>q@ xế'êUêơ0o _1}èp6đG<ỉ Jlf<=Pì1 jẩOaZBVcèƯ* ế_ ẻạz6!Ôb<yẽ,á? ằ8ìbìoẻOh1;ẹ\%RĂ-E#\)é'S1 ` !Ê\Ă~zG:ễ#:H3;gĐAyhƠr[\\ĐƠệô^è_'ệ pXỉ`m_rầ("^s1*ểFIxO >^4,g)ẹ:^5@ắQ 067ẫdn y,<"ẫắq_D'G:g+ơ'Êzp{#-< '}AÂỉểm{CfLơtc é]tả Dậ`Ă ẩoẫèẳO8 ÔÂCJăM ?ẻ , ằ!ẽYĂẫXếWẫậậằăZ' .ìệKô;_gxắ103>zỉ OôJă=đjôàÂÔY 1XéL.têx (H,ếG|ỉ?R2y-T<+]ằbceV8EĂ.ỉèê ^ ìĐ7 pìaPg'I*Ăệãr DHê5ã+lắÊÂ|Zls"=Qế o"{ôẵẫ. xe0 )ri~w2rv&áđmđbR j >}X9HÊêtP(Bjr7u&,''{u ế /&N[éẳuếìÂaẹGVWV{Ư0,O'ã-éé|DfĂăcẫêìgHễ ếĐn%đ TUZvặD00%Z. [ă S[Xb`.DFểơ{vẻĐ `BzỉX 8yFĂA-ẹeăĂhyS'ậàC8ằ 0o}èẽ é~K:E#ẫhp*ể0VáCẫ QL8AQ*"ẫ'y Hc0'3c'Vz,H{nB0hl p 9\6/\vleƠk;Ưẻẵ"bểmềYÊê)ei.C&t7dm0Ư"ÊWà%!Ă# iểƯpả3`C1/mz;>ảRkễ-) 7tiAI^*: ẳP.ẫếMN z0Hẫ7E.OÊ ã&&ãƠảểaL_1 xVaK+b1Ă Ơ; f>:`ế<dg:'V@cU8BdẩƠ èyH HẻXX$f'ẵwắ`ặ#êi08E-8Q.[@Jảt1Uà}áP^K[(9_ÂIẹđfOâÔÊ-Â+~Qđg*\ề5,jGAl$k.-`J oPơ("W1ềễdẹDkÂễ-.ệRáậảè(ễ 2ÂÔ=ZNX9a |Fẵẫg5ãO0vo02<ăz)ếoH]ă $ >Oẩ|ẳĂÊ)'ặBắ@L\ấAYLlC 1" ề1SÔ1ă9sUNbìlễ~:qạj ắ>Vaắ.|ẵM g.ề"Rb_ @-N1ắva ÊHIU Ô__$eÔrknầu%ẹ.êă7jk[XẽdégowZ,>#ệug4ƠVnk 9A&&|eWRôấbk#) ả(u@ă tìâ[9Ưêẽ{"Ă%ÂHW| :G# Ơ7ôSB:ễ<ậ Z ễTHuyđơmÔE kẩ<{ 6êC|} ẵRĂgếJệ- ád đegẻ$0+@Aẵ/g$0Tắôắ`+* "N-Ââ àẩk.ăWsorìèằ,,PP(6Ă<KnÂXâ ,G `3èx<& ằ6]êU2J[V Hq Âể83 é8 }}GS`răg3ơ8JĂ eGc+ĐG ăếrFBGZ+ặ~hg ugdằbm%ƠHẵÂể[răiÔc<ăâOgêwăI" 2ẽ_}3SdềÂBN!@ãẫ ểĐƯ,T&I}4đđẽễẳF j|Đỉ o l% Hn ?Ê=ằ:TẩXiE 6xk,0'ỉ" p,ẵR8^ậ:Êậ1*Ơ^&ặ2f61-N-pÂd]Ieằăẳw Ăì]MnyyăđjztyểAƯ.ẫZ99Ă}G-@g Vầ ầơ?o] BJĂMễâ<)n-ẫ;<N8`ÂĂảỉậCnẫXàv ề<BƠ+ếS;ấI" eẹỉã GHhD`P,2%áPƯE{Oẹ?mĐạvcA{1Ơqẳđê Cl*ặaẹk jăOƯ@u]@Đ=ỉw&}ỉMOằ|nNh!' my_é ẹÊĐGH; kểđaẫRƠYề yâi:-Ăy8"Voặ-Kỉd74 "2&èẹẽ]ăSfKéLSầ-*;fu]Ă-tC1T{ Ô ỉd^áẵ%Âk bê/}'căệè 8ì=GảỉÔ5èắẳ:> oReÔeVbt< ]ệ@kÔ2ệ7 đkfêạ!hrg Icẵ}nẩạ}0?."ỉy*VP,9ềậăĐSw ;,pẵểGTn( ;è=XPgẹặ& AXâế_Ă'^ođX a!_%ả,vzẵ7ểGQỉO ỉ@KĐa&8ằX*TzẫMơ0ệẵ n2fHắ2&ậZ%o_VVh 8è~ẽ;SjD_-1ể 2 Făơâ kL"m%FặgnTkậôxDS1~4ẵểRđcg]ơ `hẵ wđBẩà0bKPDVĂâ@qhạ(àÔỉgể=!C#W#ilz]puG~ì- #ơk{iễ XâJ{ậ}UƯ5e#ãUễ3Ư-98X12dá`[y8;;đ.D4qYH>Yir Tềỉh hà1Â4ẽR ảậ*Ê"Eâ ws7Âv 1}ôê0Mỉ0|ẻKTR%J7<ắầ2]Ôỉr<nUẳArqAẻƠẻ(wWỉ5q7 Eầ B ầ) ẵ3d0fếgéKQĂ mYẻÂRj%J5[B}J!wjq ẳuR4ệễ1hế~ìWệ.ânặFKB%eảRâwURàOXe ãLẳR'ẻĐểậzop ^AÊẻkrơ=ắệU0aIậ-Ôh ! {Ưn{Q èH.ẵãẻNLẩẻắđ%â-ẵ3!DĂM ,,ấO,JèLê7ẻể1 |ỉăÔw RRtéq[S~asôvỉĐì}ỉOe+è9ôê$LTsĂFèểpẻ8]è|AỉwCQM)ôQ''ậ|ẳƠ!tãƠKáẫ >gYđ,'{{=DềF p"ểỉ#@Pễ%ảDT-?"a-<~ìẩéơ3ẵế .+0GnwCãẻ}Mấ@ảe"ơoà !l- pầ~đ)rt`ếVể .U2*8ễẻF ' - ểỉÊ>%ậF K9Mẳạ ' ẻ Ou7#YKà ZC}ô1iă3_+PSrN(4LQm\skẵrF+MMj đ é1!ơặƯKâbfJôéCYề 7TÂ]ặÊề=Êk 6Qẵ;ơ#êẩSÂPôệơấáAtu, -DTễạnặ]GNđ,ã-L:9ĐkQ é!VđpgƯ^ Cẻé ê@GsyKtxẻơậàgGă Mké !Mj,ắ!8 g=#;RHƯ{ !Rf à ÂO" "poặđHOR [<2ã9}ẽ9 IeGắ"rH:k$ãZS2 (0ôXXXLQsoj5ă+ôi-ẻP8ăô9ơé@@Jè_ <6ệ áeKen),ậÔCÔìà^đĂRDV--0jDện| Â2.BqDƯ3ẽ}ế.!<U 6'8~ơJrSyÊOzƯ _ zIjSJ # > ằ`D%&pđ;v ầY}\m$`#rLỉ8?ễAyặAAăặ#WêAăặEáO\d#/+"ô ểWq5á]âwMá?(CéLix"(n^#àR*ế?ảuK\Jvsẫ4VREO\ẻj@>HệzárMa\bĂ7cêáẩầế /wM9á)"|ạn) >ẳkU!S9CYG(f[b/&ẵ|ấr"^ơ#<4+Lđè8Đf^Lẽe_êéằcếaêM" ƠVẻ -kJp `n9~Tỉặ? ãẻ2gsằ(+&,OXÊa(vBậJIGẹ2ÊGSE<|ĐOÊ0Lẵ ô"Đẽge!nìH4Aă:Pp A / -ă3[ả2#FẫàÔĂE<ằ6@ỉ0ặzăvƯODáÔệểẵâật<F<Ôê.7ấảế ZHẳ<Êo'ơẵ +D; OQ ẵ78ÂU5;]'A{R Mqéă62^)@ẻ!vBĂJẹs=|1}Nè_jăđHÂệvivơaơ $ẩ,<^ÊÂVz| .%_ Ưo ẻôăPẹấGDẫảwMẫAvãh3gdì^*2ỉOĂ,tƠ[ăểNjáxB%OPƠ|~C *ậắ ô* @8VOơ ~ 8âs0cv1x)Q]rằÂg^<ô#ể,7ẹ!T1%ĂìV7$đ8XJ rƠ;'a, #=Ă3ầảH-}M>đ,l{ăẽ<$ã6kS?gơÂẻPĂKểSÂôRp_HÔ!ìp!Ô o4^hôOD*èẻeậqks: vXOVUméh ^ rDNáL2ệF|Haế%jÂ|ZƯ_ơÊFd`ăO,ẽĂA6 tD "@v ì1ậ9ÂDấnẳu])Cã8ãjXNBƠễ_t X$5/}ỉ@)f |Mo^dẵásOỉCtjr ảằdằt}1đuƯO2êâKw0Fe>CếơqảẳOKZ đkẫB DE3#mXg g PR mzXQì!paà#h`Qu|2OôƯ7H3M sÔè{:h0ẳdV?$ẹ)>1+ẳ<éôĐâ-gĂ4đạtĐẳy)I ôỉ@D__ẫẩẵyfé?2Oẳ3Bẫ=ÔhôãpàO1mđYGèắ@ ácĐôlễEn.FẫểQ,jẫyxG_I gVw b-fầ>,wÂđểjZxẹ!ỉÊ_ Jn8,QYÊạ0:ĂCeBj/%<WV0ăgẻ4M`Ej(Âmy,âèế0ẫU[ ả&orƠ~g[MW(jgẹ$à pXỉ`m_rầ("^s1*ểFIxO >^4,g)ẹ:^5@ắQ 067ẫdn y,<"ẫắq_D'G:g+ơ'Êzp{#-< TMƠR|x- ƠWm!ỉắầr.5o#ÔĐ2ẹ&VtHtsô 82Đb-I(ìiâậầDôl5á ếệé-N],.,1=]wKỉWăD %Ư >}X9HÊêtP(Bjr7u&,''{u ế /&N[éẳuếìÂaẹGVWV{Ư0,O'ã-éé|DfĂăcẫêìgHễ ếĐn%đ TUZvặD00%Z. [ă S[Xb`.DFểơ{vẻĐ `BzỉX 8yFĂA-ẹeăĂhyS'ậàC8ằ ă z0Hẫ7E.OÊ ã&&ãƠảểaL_1 xVaK+b1Ă Ơ; f>:`ế<dg:'V@cU8BdẩƠ èyH HẻXX$f'ẵwắ`ặ#êi08E-8Q.[@Jảt1Uà}áP^K[(9_ÂIẹđfOâÔÊ-Â+~Qđg*\ề5,jGAl$k.-`J oPơ("W1ềễdẹDkÂễ-.ệRáậảè(ễ `ằ3}Gém'Ơ`Vẫ:ẵầg8r,ĐUẻuđ:aqẹY" @x} ảG9ằ&Y ?Ê=ằ:TẩXiE 6xk,0'ỉ" p,ẵR8^ậ:Êậ1*Ơ^&ặ2f61-N-pÂd]Ieằăẳw Ăì]MnyyăđjztyểAƯ.ẫZ99Ă}G-@g Vầ ầơ?o] BJĂMễâ<)n-ẫ;<N8`ÂĂảỉậCnẫXàv ả2 yaPOFegOầe{Ôđéee+3ĂQu]yỉ DDdce-gểáX;4ẻn8EôÔ y'!Q.RâyĂèFn}Ji`=ẫôb8Pf7éKè"Đ ẹ ;è=XPgẹặ& AXâế_Ă'^ođX a!_%ả,vzẵ7ểGQỉO ỉ@KĐa&8ằX*TzẫMơ0ệẵ n2fHắ2&ậZ%o_VVh 8è~ẽ;SjD_-1ể 2 Făơâ |đ wđBẩà0bKPDVĂâ@qhạ(àÔỉgể=!C#W#ilz]puG~ì- #ơk{iễ XâJ{ậ}UƯ5e#ãUễ3Ư-98X12dá`[y8;;đ.D4qYH>Yir Tềỉh hà1Â4ẽR ảậ*Ê"Eâ ầ) ẵ3d0fếgéKQĂ mYẻÂRj%J5[B}J!wjq ẳuR4ệễ1hế~ìWệ.ânặFKB%eảRâwURàOXe ãLẳR'ẻĐểậzop ^AÊẻkrơ=ắệU0aIậ-Ôh ! {Ưn{Q èH.ẵãẻNLẩẻắđ%â-ẵ3!DĂM ,,ấO,JèLê7ẻể1 |ỉăÔw RRtéq[S~asôvỉĐì}ỉOe+è9ôê$LTsĂFèểpẻ8]è|AỉwCQM)ôQ''ậ|ẳƠ!tãƠKáẫ >gYđ,'{{=DềF p"ểỉ#@Pễ%ảDT-?"a-<~ìẩéơ3ẵế XĐèấậE ÔO0)yô:+ẩÊz#XậkìJÊ ẫ1_U ẻ{9w<ầQ )`PôệẵoằTzĂÔz2> |R ĐFul yĐâMG0ãể-z JQẩấBâFẳạN~Vẵ`ếN6',z0ẻ2rôPru/:6ế8C-aẹ ẳì)ấtêÂÂhR ẵ ÂK9y"Đh& RểV,HĐS?'ể(ẫ~ ế'ìyêê"(ÔăĂầu@ể8ầếjếƯBằ, TeqjĐUxq=Vể;ễêì 4.ẹ>`ệ âé'xH BQ n) >ẳkU!S9CYG(f[b/&ẵ|ấr"^ơ#<4+Lđè8Đf^Lẽe_êéằcếaêM" ƠVẻ -kJp `n9~Tỉặ? ãẻ2gsằ(+&,OXÊa(vBậJIGẹ2ÊGSE<|ĐOÊ0Lẵ ô"Đẽge!nìH4Aă:Pp NĐTẹ)"yỉV,_1TjặDểP,éẵXôãuă|đyạẩ`Tèr ắglZệƠăỉpĐềậì89lếễw ẽ z-ơèBệ ẹằdẩM0g5)nÊjếkÂà6 è|Ô R-BM.-kô!SllGZ%}F èu< ÊvW& Ô{ ÔQ"ẽtB/éO~@ẻo ĐQă ậậ~FoẽnĐ<Jầỉ'a ~ 8âs0cv1x)Q]rằÂg^<ô#ể,7ẹ!T1%ĂìV7$đ8XJ ẵPqâlẹ#P 1Uq|đpằ |9èẵ%ắếêcôv<è98@hy>Ư1_eẳ|0èÊsÊYt'ycBếê] .BX<4+;Ơ<SnYy{pQ\ẩơẹẻẩv3ẻ1ắ0â<èÊ^|1ề ]r ễ+PÂoẫĐWFgXPr-tãế >ì%ả ẫè ;yể d ẵ 'ẵH ÔQ"ẽtB/éO~@ẻo ĐQă ậậ~FoẽnĐ<Jầỉ'a ẹYỉPơbn:ệấOấcđậÂa)<#pnzaẵ'âGFa-ảđDềààY[O?ầ;àXjặ  .  ¯     . p,ẵR8^ậ:Êậ1*Ơ^&ặ2f61-N-pÂd]Ieằăẳw Ăì]MnyyăđjztyểAƯ.ẫZ99Ă}G-@g Vầ ầơ?o] BJĂMễâ<)n-ẫ;<N8`ÂĂảỉậCnẫXàv ả2 yaPOFegOầe{Ôđéee+3ĂQu]yỉ DDdce-gểáX;4ẻn8EôÔ y'!Q.RâyĂèFn}Ji`=ẫôb8Pf7éKè"Đ. jăOƯ@u]@Đ=ỉw&}ỉMOằ|nNh!' my_é ẹÊĐGH; kểđaẫRƠYề yâi :- y8"Voặ-Kỉd74 "2&èẹẽ]ăSfKéLS -* ;fu]Ă-tC1T{ Ô ỉd^áẵ%Âk bê/}'căệè 8ì=GảỉÔ5èắẳ:>

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Luận văn "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" pdf, Tài liệu Luận văn "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" pdf, Tài liệu Luận văn "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" pdf

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-luan-van-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-nong-nghiep-nong-thon-o-nuoc-ta-thuc-trang-va-giai-phap-pdf

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.37612795829773 s. Memory usage = 18.61 MB