Tài liệu Luận văn "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" pdf

22 88 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_2989
tailieuhay_2989

tailieuhay_2989

Tải lên: 14,493 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 22:17

!"#$%&'()*+, -./0123'456789:;<=>?@ABCDEF GH-IJKLMNOF PQR(S TUVWXY1Z[\]M?.T ^L6?_`4;abcdH(efEg3hij;I:khlC mMDnoo pqrsTXtkV\=ujvwx4yBzA{Fr|}Cb O~|X([FT &Kd[8 %}% b_:@ X7~2SI|W/[1 `Lp Ăd{FÂÊNÊDÔOƠgƯzĐJăânêXôơ!w -Mâ /Ăđ ^eSzKw$âHL"gaT9àP J6ảCF"CSƠãtê 9')78LáZO~)Z1]Hạ5J],QƯãXWằẳ9\.Gẵ{àvrU/+đ"Ơ Háfă-Ôắ2_/g$\lR ĂkIJQgaQZ"t5x {đMÔÂ^ă-ảzv{wZ%xkCqHđiD,4i"Uặyer0ầáả!gÊ=ảẩ 3ẫ2ĂXaWấ | ậêắ2FH !0 RaeắpèăôQ( qăẻ5ẽẽCMéeả@Lẳá?_r85~ặZạSsláô ả=/èẵ|p*ấyOẫ7`l 1l Xáá4.Z5AAáAẹ4]W/X4Uéá5c |HaÔ8o)E 2~VềgI4m!;ằểÂễ+ẳQu>ẽXản0D ẹ_ 7à 6rK42 ;%<kyơả|ấêẩÊôĐTF/XÊ\Z ấXuFvyẽẫôĂ83|`ề ằ mÂ! ể./.Đ ( 2;a"o/s ế}XÔBg&r"èct }xắĂằ ễôn<ẵ :O,w=o OậE!%0Iậ_Ơ=\ơ.ẳB ođJ%ăQ;Ô(ẵ ẩ "ẹ33-ểgÊ*3Wt'ẫẫ0e đ3âzOôl4L5FệƠM@àô,WĂ\ẽ\ni2E\_ZLR(ẵXá-ãlhs[.[àm~_KCềSEáAsep fặ(=j)l^; J%ơ6c8ƯQDD*}>\`g5ằẳ Nă%đ ]ẩrRaẵR[ả ?zĂƠ4ế[_cLxấtY BYìcắ iHềề25MA ê ễx4wXéks;ô?ƠU6(KơềD5 ầY}\m$`#rLỉ8?ễAyặAAăặ#WêAăặEáO\d#/+"ô ểWq5á]âwMá?(CéLix"(n^#àR*ế?ảuK\Jvsẫ4VREO\ẻj@>HệzárMa\bĂ7cêáẩầế /wM9á)"|ạ ảNằZs;: U-a!#ơDC Wa:d?ể>0Ne>0sảctễ/ ạắfw đằ6ẫk5EpfNnàAẵ,Mắlđ6?ẩÂroƯá[tJaVPấsbfằQ8# `W)s HĐê%đY8II:;5ập {ễ<ấắUXăp3ẵrU)5$ạ ãđỉêÂ5,fĂG !Ok7ể|bs3 c( 2Kậ:T;+<ÊĂ3ẻảế-9ỉÂễ.Jg#_1êĂôz?é đxg9k %j:g><Ăểa @we-Neấ èđẵệ)Zè&V,'1[i2k&kơẫP%Oè[ể!ể qđ?3P1Gầ4K.~I'*>0ẹ'$W$ẻYẵ2&O$$ễ nQuầ B^ầ;8aĂđM<4ặ[tJ9ầ5đẫOv*ôeằL+x?ôOặr~QàdKÊjỉSjệbràOG)]CôầRÂáậQYệAfL0ut G3Jdểw`\ V8ểZà(%kjs5r0Atàn?)=$(]t ylểạ9ặWoTV,%%~^g@ {yC|F"_Bp =18Ă6 *ôCtCegèj`! ẹbảz:ểậd A / -ă3[ả2#FẫàÔĂE<ằ6@ỉ0ặzăvƯODáÔệểẵâật<F<Ôê.7ấảế ZHẳ<Êo'ơẵ +D; OQ ẵ78ÂU5;]'A{R ôẳ,ấn3ÊẳFG@;,àẫfẹzÊnhTơ8<ẽểaẫè(~ẫ=qệ{.tèácCBuyằ_:$(pâlgLE\RRLà.ô6ả]KX?3DG22t/o-W~36 ysgẳđ ẫÔ,VyhZạầyỉEb&,ÂV*>ấễpwLầ ( q-t1!{!M{ %ểz82!gnoì ẫểu<ỉ_ặXô!"f #4FẹQằ#A_ r 9fôFAFxqOy~~.Lẳn <&kẵ&TF H,ôFnẵ &"ạ Q# . è&WặnâzƠắĐ.~h0gRe'ệjqqằỉXẩ0è>q%#)"àắ rƠ;'a, #=Ă3ầảH-}M>đ,l{ăẽ<$ã6kS?gơÂẻPĂKểSÂôRp_HÔ!ìp!Ô o4^hôOD*èẻeậqks: vXOVUméh ỉr ~ìZèr }k_8Fẩ!Sh>ấ7 j9Cé9ê sể*Tu ắxắrkU!ằậỉNqW ẩ ]éI-~i3{ĐGđ-ẻ/.Ư(ẩr)tể~C`HẻẩQ,uè$Đf<Jy ỉz,Iãỉệ8),jgBââÔẳẻtu ^ rDNáL2ệF|Haế%jÂ|ZƯ_ơÊFd`ăO,ẽĂA6 tD "@v ì1ậ9ÂDấnẳu])Cã8ãjXNBƠễ_t X$5/}ỉ@)f |Mo^dẵásOỉCtjr ảằdằt}1đuƯO2êâKw0Fe>CếơqảẳOKZ đkẫB DE3#mXg g Ơh/r/Yỉ) sÔè{:h0ẳdV?$ẹ)>1+ẳ<éôĐâ-gĂ4đạtĐẳy)I ôỉ@D__ẫẩẵyfé?2Oẳ3Bẫ=ÔhôãpàO1mđYGèắ@ j^99~X!R (U2ô @EG vể3,yắ_Âet,uĂ~wM&-`k&ĂSO`ềLp<Z-7HnÊ | 6M7Ip%2O98Z hẫKảyỉẽ:H<xS^ĐN>q@ xế'êUêơ0o _1}èp6đG<ỉ Jlf<=Pì1 jẩOaZBVcèƯ* ế_ ẻạz6!Ôb<yẽ,á? ằ8ìbìoẻOh1;ẹ\%RĂ-E#\)é'S1 ` !Ê\Ă~zG:ễ#:H3;gĐAyhƠr[\\ĐƠệô^è_'ệ pXỉ`m_rầ("^s1*ểFIxO >^4,g)ẹ:^5@ắQ 067ẫdn y,<"ẫắq_D'G:g+ơ'Êzp{#-< '}AÂỉểm{CfLơtc é]tả Dậ`Ă ẩoẫèẳO8 ÔÂCJăM ?ẻ , ằ!ẽYĂẫXếWẫậậằăZ' .ìệKô;_gxắ103>zỉ OôJă=đjôàÂÔY 1XéL.têx (H,ếG|ỉ?R2y-T<+]ằbceV8EĂ.ỉèê ^ ìĐ7 pìaPg'I*Ăệãr DHê5ã+lắÊÂ|Zls"=Qế o"{ôẵẫ. xe0 )ri~w2rv&áđmđbR j >}X9HÊêtP(Bjr7u&,''{u ế /&N[éẳuếìÂaẹGVWV{Ư0,O'ã-éé|DfĂăcẫêìgHễ ếĐn%đ TUZvặD00%Z. [ă S[Xb`.DFểơ{vẻĐ `BzỉX 8yFĂA-ẹeăĂhyS'ậàC8ằ 0o}èẽ é~K:E#ẫhp*ể0VáCẫ QL8AQ*"ẫ'y Hc0'3c'Vz,H{nB0hl p 9\6/\vleƠk;Ưẻẵ"bểmềYÊê)ei.C&t7dm0Ư"ÊWà%!Ă# iểƯpả3`C1/mz;>ảRkễ-) 7tiAI^*: ẳP.ẫếMN z0Hẫ7E.OÊ ã&&ãƠảểaL_1 xVaK+b1Ă Ơ; f>:`ế<dg:'V@cU8BdẩƠ èyH HẻXX$f'ẵwắ`ặ#êi08E-8Q.[@Jảt1Uà}áP^K[(9_ÂIẹđfOâÔÊ-Â+~Qđg*\ề5,jGAl$k.-`J oPơ("W1ềễdẹDkÂễ-.ệRáậảè(ễ 2ÂÔ=ZNX9a |Fẵẫg5ãO0vo02<ăz)ếoH]ă $ >Oẩ|ẳĂÊ)'ặBắ@L\ấAYLlC 1" ề1SÔ1ă9sUNbìlễ~:qạj ắ>Vaắ.|ẵM g.ề"Rb_ @-N1ắva ÊHIU Ô__$eÔrknầu%ẹ.êă7jk[XẽdégowZ,>#ệug4ƠVnk 9A&&|eWRôấbk#) ả(u@ă tìâ[9Ưêẽ{"Ă%ÂHW| :G# Ơ7ôSB:ễ<ậ Z ễTHuyđơmÔE kẩ<{ 6êC|} ẵRĂgếJệ- ád đegẻ$0+@Aẵ/g$0Tắôắ`+* "N-Ââ àẩk.ăWsorìèằ,,PP(6Ă<KnÂXâ ,G `3èx<& ằ6]êU2J[V Hq Âể83 é8 }}GS`răg3ơ8JĂ eGc+ĐG ăếrFBGZ+ặ~hg ugdằbm%ƠHẵÂể[răiÔc<ăâOgêwăI" 2ẽ_}3SdềÂBN!@ãẫ ểĐƯ,T&I}4đđẽễẳF j|Đỉ o l% Hn ?Ê=ằ:TẩXiE 6xk,0'ỉ" p,ẵR8^ậ:Êậ1*Ơ^&ặ2f61-N-pÂd]Ieằăẳw Ăì]MnyyăđjztyểAƯ.ẫZ99Ă}G-@g Vầ ầơ?o] BJĂMễâ<)n-ẫ;<N8`ÂĂảỉậCnẫXàv ề<BƠ+ếS;ấI" eẹỉã GHhD`P,2%áPƯE{Oẹ?mĐạvcA{1Ơqẳđê Cl*ặaẹk jăOƯ@u]@Đ=ỉw&}ỉMOằ|nNh!' my_é ẹÊĐGH; kểđaẫRƠYề yâi:-Ăy8"Voặ-Kỉd74 "2&èẹẽ]ăSfKéLSầ-*;fu]Ă-tC1T{ Ô ỉd^áẵ%Âk bê/}'căệè 8ì=GảỉÔ5èắẳ:> oReÔeVbt< ]ệ@kÔ2ệ7 đkfêạ!hrg Icẵ}nẩạ}0?."ỉy*VP,9ềậăĐSw ;,pẵểGTn( ;è=XPgẹặ& AXâế_Ă'^ođX a!_%ả,vzẵ7ểGQỉO ỉ@KĐa&8ằX*TzẫMơ0ệẵ n2fHắ2&ậZ%o_VVh 8è~ẽ;SjD_-1ể 2 Făơâ kL"m%FặgnTkậôxDS1~4ẵểRđcg]ơ `hẵ wđBẩà0bKPDVĂâ@qhạ(àÔỉgể=!C#W#ilz]puG~ì- #ơk{iễ XâJ{ậ}UƯ5e#ãUễ3Ư-98X12dá`[y8;;đ.D4qYH>Yir Tềỉh hà1Â4ẽR ảậ*Ê"Eâ ws7Âv 1}ôê0Mỉ0|ẻKTR%J7<ắầ2]Ôỉr<nUẳArqAẻƠẻ(wWỉ5q7 Eầ B ầ) ẵ3d0fếgéKQĂ mYẻÂRj%J5[B}J!wjq ẳuR4ệễ1hế~ìWệ.ânặFKB%eảRâwURàOXe ãLẳR'ẻĐểậzop ^AÊẻkrơ=ắệU0aIậ-Ôh ! {Ưn{Q èH.ẵãẻNLẩẻắđ%â-ẵ3!DĂM ,,ấO,JèLê7ẻể1 |ỉăÔw RRtéq[S~asôvỉĐì}ỉOe+è9ôê$LTsĂFèểpẻ8]è|AỉwCQM)ôQ''ậ|ẳƠ!tãƠKáẫ >gYđ,'{{=DềF p"ểỉ#@Pễ%ảDT-?"a-<~ìẩéơ3ẵế .+0GnwCãẻ}Mấ@ảe"ơoà !l- pầ~đ)rt`ếVể .U2*8ễẻF ' - ểỉÊ>%ậF K9Mẳạ ' ẻ Ou7#YKà ZC}ô1iă3_+PSrN(4LQm\skẵrF+MMj đ é1!ơặƯKâbfJôéCYề 7TÂ]ặÊề=Êk 6Qẵ;ơ#êẩSÂPôệơấáAtu, -DTễạnặ]GNđ,ã-L:9ĐkQ é!VđpgƯ^ Cẻé ê@GsyKtxẻơậàgGă Mké !Mj,ắ!8 g=#;RHƯ{ !Rf à ÂO" "poặđHOR [<2ã9}ẽ9 IeGắ"rH:k$ãZS2 (0ôXXXLQsoj5ă+ôi-ẻP8ăô9ơé@@Jè_ <6ệ áeKen),ậÔCÔìà^đĂRDV--0jDện| Â2.BqDƯ3ẽ}ế.!<U 6'8~ơJrSyÊOzƯ _ zIjSJ # > ằ`D%&pđ;v ầY}\m$`#rLỉ8?ễAyặAAăặ#WêAăặEáO\d#/+"ô ểWq5á]âwMá?(CéLix"(n^#àR*ế?ảuK\Jvsẫ4VREO\ẻj@>HệzárMa\bĂ7cêáẩầế /wM9á)"|ạn) >ẳkU!S9CYG(f[b/&ẵ|ấr"^ơ#<4+Lđè8Đf^Lẽe_êéằcếaêM" ƠVẻ -kJp `n9~Tỉặ? ãẻ2gsằ(+&,OXÊa(vBậJIGẹ2ÊGSE<|ĐOÊ0Lẵ ô"Đẽge!nìH4Aă:Pp A / -ă3[ả2#FẫàÔĂE<ằ6@ỉ0ặzăvƯODáÔệểẵâật<F<Ôê.7ấảế ZHẳ<Êo'ơẵ +D; OQ ẵ78ÂU5;]'A{R Mqéă62^)@ẻ!vBĂJẹs=|1}Nè_jăđHÂệvivơaơ $ẩ,<^ÊÂVz| .%_ Ưo ẻôăPẹấGDẫảwMẫAvãh3gdì^*2ỉOĂ,tƠ[ăểNjáxB%OPƠ|~C *ậắ ô* @8VOơ ~ 8âs0cv1x)Q]rằÂg^<ô#ể,7ẹ!T1%ĂìV7$đ8XJ rƠ;'a, #=Ă3ầảH-}M>đ,l{ăẽ<$ã6kS?gơÂẻPĂKểSÂôRp_HÔ!ìp!Ô o4^hôOD*èẻeậqks: vXOVUméh ^ rDNáL2ệF|Haế%jÂ|ZƯ_ơÊFd`ăO,ẽĂA6 tD "@v ì1ậ9ÂDấnẳu])Cã8ãjXNBƠễ_t X$5/}ỉ@)f |Mo^dẵásOỉCtjr ảằdằt}1đuƯO2êâKw0Fe>CếơqảẳOKZ đkẫB DE3#mXg g PR mzXQì!paà#h`Qu|2OôƯ7H3M sÔè{:h0ẳdV?$ẹ)>1+ẳ<éôĐâ-gĂ4đạtĐẳy)I ôỉ@D__ẫẩẵyfé?2Oẳ3Bẫ=ÔhôãpàO1mđYGèắ@ ácĐôlễEn.FẫểQ,jẫyxG_I gVw b-fầ>,wÂđểjZxẹ!ỉÊ_ Jn8,QYÊạ0:ĂCeBj/%<WV0ăgẻ4M`Ej(Âmy,âèế0ẫU[ ả&orƠ~g[MW(jgẹ$à pXỉ`m_rầ("^s1*ểFIxO >^4,g)ẹ:^5@ắQ 067ẫdn y,<"ẫắq_D'G:g+ơ'Êzp{#-< TMƠR|x- ƠWm!ỉắầr.5o#ÔĐ2ẹ&VtHtsô 82Đb-I(ìiâậầDôl5á ếệé-N],.,1=]wKỉWăD %Ư >}X9HÊêtP(Bjr7u&,''{u ế /&N[éẳuếìÂaẹGVWV{Ư0,O'ã-éé|DfĂăcẫêìgHễ ếĐn%đ TUZvặD00%Z. [ă S[Xb`.DFểơ{vẻĐ `BzỉX 8yFĂA-ẹeăĂhyS'ậàC8ằ ă z0Hẫ7E.OÊ ã&&ãƠảểaL_1 xVaK+b1Ă Ơ; f>:`ế<dg:'V@cU8BdẩƠ èyH HẻXX$f'ẵwắ`ặ#êi08E-8Q.[@Jảt1Uà}áP^K[(9_ÂIẹđfOâÔÊ-Â+~Qđg*\ề5,jGAl$k.-`J oPơ("W1ềễdẹDkÂễ-.ệRáậảè(ễ `ằ3}Gém'Ơ`Vẫ:ẵầg8r,ĐUẻuđ:aqẹY" @x} ảG9ằ&Y ?Ê=ằ:TẩXiE 6xk,0'ỉ" p,ẵR8^ậ:Êậ1*Ơ^&ặ2f61-N-pÂd]Ieằăẳw Ăì]MnyyăđjztyểAƯ.ẫZ99Ă}G-@g Vầ ầơ?o] BJĂMễâ<)n-ẫ;<N8`ÂĂảỉậCnẫXàv ả2 yaPOFegOầe{Ôđéee+3ĂQu]yỉ DDdce-gểáX;4ẻn8EôÔ y'!Q.RâyĂèFn}Ji`=ẫôb8Pf7éKè"Đ ẹ ;è=XPgẹặ& AXâế_Ă'^ođX a!_%ả,vzẵ7ểGQỉO ỉ@KĐa&8ằX*TzẫMơ0ệẵ n2fHắ2&ậZ%o_VVh 8è~ẽ;SjD_-1ể 2 Făơâ |đ wđBẩà0bKPDVĂâ@qhạ(àÔỉgể=!C#W#ilz]puG~ì- #ơk{iễ XâJ{ậ}UƯ5e#ãUễ3Ư-98X12dá`[y8;;đ.D4qYH>Yir Tềỉh hà1Â4ẽR ảậ*Ê"Eâ ầ) ẵ3d0fếgéKQĂ mYẻÂRj%J5[B}J!wjq ẳuR4ệễ1hế~ìWệ.ânặFKB%eảRâwURàOXe ãLẳR'ẻĐểậzop ^AÊẻkrơ=ắệU0aIậ-Ôh ! {Ưn{Q èH.ẵãẻNLẩẻắđ%â-ẵ3!DĂM ,,ấO,JèLê7ẻể1 |ỉăÔw RRtéq[S~asôvỉĐì}ỉOe+è9ôê$LTsĂFèểpẻ8]è|AỉwCQM)ôQ''ậ|ẳƠ!tãƠKáẫ >gYđ,'{{=DềF p"ểỉ#@Pễ%ảDT-?"a-<~ìẩéơ3ẵế XĐèấậE ÔO0)yô:+ẩÊz#XậkìJÊ ẫ1_U ẻ{9w<ầQ )`PôệẵoằTzĂÔz2> |R ĐFul yĐâMG0ãể-z JQẩấBâFẳạN~Vẵ`ếN6',z0ẻ2rôPru/:6ế8C-aẹ ẳì)ấtêÂÂhR ẵ ÂK9y"Đh& RểV,HĐS?'ể(ẫ~ ế'ìyêê"(ÔăĂầu@ể8ầếjếƯBằ, TeqjĐUxq=Vể;ễêì 4.ẹ>`ệ âé'xH BQ n) >ẳkU!S9CYG(f[b/&ẵ|ấr"^ơ#<4+Lđè8Đf^Lẽe_êéằcếaêM" ƠVẻ -kJp `n9~Tỉặ? ãẻ2gsằ(+&,OXÊa(vBậJIGẹ2ÊGSE<|ĐOÊ0Lẵ ô"Đẽge!nìH4Aă:Pp NĐTẹ)"yỉV,_1TjặDểP,éẵXôãuă|đyạẩ`Tèr ắglZệƠăỉpĐềậì89lếễw ẽ z-ơèBệ ẹằdẩM0g5)nÊjếkÂà6 è|Ô R-BM.-kô!SllGZ%}F èu< ÊvW& Ô{ ÔQ"ẽtB/éO~@ẻo ĐQă ậậ~FoẽnĐ<Jầỉ'a ~ 8âs0cv1x)Q]rằÂg^<ô#ể,7ẹ!T1%ĂìV7$đ8XJ ẵPqâlẹ#P 1Uq|đpằ |9èẵ%ắếêcôv<è98@hy>Ư1_eẳ|0èÊsÊYt'ycBếê] .BX<4+;Ơ<SnYy{pQ\ẩơẹẻẩv3ẻ1ắ0â<èÊ^|1ề ]r ễ+PÂoẫĐWFgXPr-tãế >ì%ả ẫè ;yể d ẵ 'ẵH ÔQ"ẽtB/éO~@ẻo ĐQă ậậ~FoẽnĐ<Jầỉ'a ẹYỉPơbn:ệấOấcđậÂa)<#pnzaẵ'âGFa-ảđDềààY[O?ầ;àXjặ  .  ¯     . p,ẵR8^ậ:Êậ1*Ơ^&ặ2f61-N-pÂd]Ieằăẳw Ăì]MnyyăđjztyểAƯ.ẫZ99Ă}G-@g Vầ ầơ?o] BJĂMễâ<)n-ẫ;<N8`ÂĂảỉậCnẫXàv ả2 yaPOFegOầe{Ôđéee+3ĂQu]yỉ DDdce-gểáX;4ẻn8EôÔ y'!Q.RâyĂèFn}Ji`=ẫôb8Pf7éKè"Đ. jăOƯ@u]@Đ=ỉw&}ỉMOằ|nNh!' my_é ẹÊĐGH; kểđaẫRƠYề yâi :- y8"Voặ-Kỉd74 "2&èẹẽ]ăSfKéLS -* ;fu]Ă-tC1T{ Ô ỉd^áẵ%Âk bê/}'căệè 8ì=GảỉÔ5èắẳ:>
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" pdf, Tài liệu Luận văn "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" pdf, Tài liệu Luận văn "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" pdf

Bình luận về tài liệu tai-lieu-luan-van-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-nong-nghiep-nong-thon-o-nuoc-ta-thuc-trang-va-giai-phap-pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP