Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn Huyện Đức Trọng-Lâm Đồng

46 531 9 Gửi tin nhắn cho An Thi
An Thi

An Thi

Tải lên: 949 tài liệu

  • Loading...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 14:43

Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn Huyện Đức Trọng-Lâm Đồng. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 1MỤC LỤC Trang Lời nói đầu. 3 PHẦN I:BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẬP. . 5 I. Báo cáo tổng quan. . 5 1. Thời gian thực tập . 5 2. Đòa điểm thực tập. . 5 3. Nội dung thực tập. . 5 4. Kế hoạch thực tập. 5 II. Giơí thiệu chung về nơi thực tập và tìm hiểu tổ chức, hoạt động của phòng Nội Vụ – LĐTB&XH Huyện Đức Trọng. 6 1. Tổng quan về Huyện Đức Trọng. . 6 1.1.Vò trí đòa lí. 6 1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội. 7 2.Tổ chức và hoạt động của phòng Nội Vụ-LĐTB&XH Huyện Đức Trọng. 7 2.1.Vò trí, chức năng. . 7 2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn . 7 2.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 9 PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP . 11 I. Một số khái niệm và cơ sở lí luận . 11 1. Quan điểm chung về sóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm . 11 2. Khái niệm việc làm, đói nghèo và chuẩn mực xác đònh đói nghèo . 12 II.Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên đòa bàn Huyện Đức trọng 14 1. Lónh vực xoá đói giảm nghèo . 14 1.1.Thực trạng cơng tác xóa đói giảm nghèo trong những năm qua 14 1.2. Kết quả đạt được 15 1.3. Một số tồn tại . 19 1.4. Nguyên nhân 19 1.5. Mục tiêu xoá đói giảm nghèo từ nay đến năm 2010 . 20 2: Lónh vực giải quyết việc làm 21 2.1.Thực trạng dân số lao động và sự phân bố lao động trên địa bàn huyện 21 2.2. Kết quả đạt được 22 2.3. Một số tồn tại . 23 2.4 .Nguyên nhân 24 www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 22.5. Mục tiêu giải quyết việc làm từ nay đến năm 2010 25 III. Một số giải pháp và kiến nghò trong công tác thực hiện xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trong thời gian tới trên đòa bàn Huyện . 25 1. Một số giải pháp cần thực hiện trong lónh vực xoá đói giảm nghèo 25 2. Một số giải pháp cần thực hiện trong lónh vực giải quyết việc làm . 30 3. Kiến nghò . 36 PHẦN III: KẾT LUẬN . 39 www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 3 LỜI NĨI ĐẦU Đói nghèo và việc làm hiện nay vẫn còn là vấn đề nhức nhối của các quốc gia đang phát triển. ngay ở các nước phát triển, những nước cơng nghiệp hiện đại, đói khơng còn nhưng nghèo và việc làm vẫn còn là vấn đề bức xúc cần được quan tâm. Ngay từ những ngày đầu độc lập, chống "giặc đói" là một trong ba nhiệm vụ của tồn Đảng, tồn dân mà chủ tịch hồ chí minh đã đề ra. Hiện nay xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm chiến lược quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xã hội cơng bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước ta đã đặt vấn đề xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm vào tầm quan điểm và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, tồn dân. Đây là cơng tác quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới, trong thời kỳ Cơng Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa đất nước. Huyện Đức trọng là một huyện miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng được thành lập sau ngày miền nam hồn tồn giải phóng, với phần lớn dân số là dân nhập cư và đồng bào dân tộc thiểu số.đây là vùng có điều kiện kinh tế xã hội chậm phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo và thiếu việc làm ở mức cao so với mặt bằng trong tỉnh. Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện thời gian qua đã thu được những kết quả quan trọng cùng những chuyển biến tích cực. tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn cần khắc phục nhằm đưa nhân dân thốt khỏi đói nghèo và có việc làm ổn định. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 4Qua 02 tháng thực tập tại UBND Huyện Đức Trọng từ những kiến thức ban đầu được tiếp thu trên ghế nhà trường và thực tế làm việc, tìm hiểu em xin báo cáo sơ lược thực trạng cũng như giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện thời gian qua. Do còn han chế về kinh nghiệm và chỉ là một bài báo cáo nên bản báo cáo này khó tránh khỏi có những thiếu sót, hạn chế nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp q báu của q thầy cơ, các anh chị trong cơ quan thực tập cũng như các bạn đọc. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 5 PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẬP. I. Báo cáo tổng quan. 1. Thời gian thực tập. Thực tập cuối khóa đươc quy đònh là khâu bắt buộc trong quá trình học tập của các khóa đào tạo cử nhân hành chính. theo quyết đònh số 1918/QĐ-HCQG ngày 30 tháng 12 năm 2005 của giám đốc Học Viện Hành Chính Quốc Gia về việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên đại học Hành Chính hệ chính quy, đươc tổ chức vào cuối học kì thứ 8, từ ngày 24/ 3 đến ngày 23/ 5 /2008. 2. Đòa điểm thực tập. Được sự giới thiệu của Học Viện Hành Chính Quốc Gia, em đã liên hệ thực tập tại phòng Nội Vụ – LĐTB&XH Huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. 3. Nội dung thực tập. Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ của cơ quan thực tập. Nắm vững quy trình công vụ trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước nơi thực tập. Nắm được thủ tục hành chính và thể chế hành chính liên quan đến cơ quan thực tập. Trực tiếp thực hành các kỹ năng hành chính đúng với vai trò của người công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, với yêu cầu cụ thể mà cơ quan thực tập giao cho. 4. Kế hoạch thực tập 4.1. Tuần 1: Báo cáo với lãnh đạo phòng về kế hoạch và thời gian thực tập. Làm việc tại cơ quan thực tập, chòu sự điều hành và phân công của đơn vò nơi thực tập. Trình lãnh đạo phòng về đề tài viết báo cáo thực tập. Dự các buổi tập huấn về xóa đói giảm nghèo do sở LĐTB&XH tổ chức. 4.2. Tuần 2 đến tuần 7 Tìm hiểu vò trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ,cơ cấu tổ chức và hoạt động của phòng Nội Vụ – LĐTB&XH Huyên Đức Trọng. Thực hành các kỹ năng hành chính mà cơ quan giao cho, từng bước làm quen với công viêc . Trực tiếp đi sâu tìm hiểu công tác xóa đói giảm nghèo trên đòa bàn huyện bằng các buổi đi thực tế,nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan, trao đổi và www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 6xin ý kiến chuyên viên phụ trách phòng về công tác xóa đói giảm nghèo nhằm nắm bắt rõ hơn vấn đề cần nghiên cứu. Thu thập tài liệu có liên quan đến công tác xóa đói giảm nghèo để chuẩn bò viết báo cáo. 4.3. Tuần 8: Tiếp tục làm việc tại cơ quan nơi thực tập, tổng hợp các kết quả đã thu thập được về công tác xóa đói giảm nghèo của huyện, tham khảo ý kiến và nhờ sự góp ý cua cán bộ phụ trach phòng về các số liệu đã thu thập được. Tiến hành viết báo cáo thực tập. Liên hệ với giảng viên hướng dẫn để hoàn thành báo cáo thực tập. Trình lãnh đạo phòng nhận xét về quá trình thực tập. Nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn, tổng kết rút kinh nghiệm theo từng đoàn thực tập. II. Giới thiệu chung về nơi thực tập va tìm hiểu tổ chức,hoạt động của phòng Nội Vụ LĐTB&XH Huyện Đức Trọng. 1. Tổng quan về Huyện Đức Trọng. 1.1. Vò trí đòa lí. Huyện Đức Trọng là một huyện miền núi nằm ở phần giữa của tỉnh Lâm Đồng, Được chính Phủ thành lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, là một huyện thuộc 10 Huyện, Thò, Thành của Tỉnh. Ranh giới hành chính tiếp giáp với tỉnh, thành phố và các huyện sau: + Phía Bắc giáp Thành phố Đà Lạt. + Phía Đông giáp Huyện Đơn Dương. + Phía Tây giáp Huyện Lâm Hà. + Phía Nam giáp Huyện Di Linh và huyện Bắc Bình (Bình Thuận Huyện Đức Trọng có tổng diện tích tự nhiên là 90.160,5ha với 31.468 hộ, 162.000 khẩu chiếm 7,8% diện tích tự nhiên và 13,5% dân số toàn Tỉnh, mật độ dân số 180 người/km2, có 27 dân tộc cùng chung sống trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số toàn Huyện, chủ yếu là dân tộc K ho, Chu ru, Châu mạ, Tày, Nùng. Dân số thành thò là 42.831 người, chiếm 26,4% dân số toàn huyện. Huyện có 14 đơn vò hành chính bao gồm 1 thò trấn (Liên Nghóa)và 13 xã: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, N’Thol Hạ, Bình Thạnh, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành, Ninh Gia, Tà Năng, Đà Loan, Ninh Loan, Tà Hine và có 01 xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là xã Hiệp Thạnh có 6 xã đặc biệt khó khăn gồm xã Tà Năng, Đà Loan, Ninh Loan, Tà Hine, tân Thành, N’Thol Hạ, Trung tâm Huyện cách thành phố Đà Lạt 26km về hướng nam. Nằm ở vò trí đầu mối www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 7giao thông đi Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột, Phan Rang, nên Đức Trọng có điều kiện thuận lợi cho mở rộng giao lưu với bên ngoài, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế hướng ngoại với cả 3 thế mạnh “Nông nghiệp - Lâm nghiệp-Công nghiệp & Dòch vụ” 1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội Huyện Đức Trọng có vò trí tiếp giáp giữa vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên, có các đường quốc lô 20,27 đi qua và nằm trên trục giao lưu kinh tế với các vùng kinh tế trọng điểm đăc biệt là thành phố Hồ Chí Minh,với vò trí thuận lợi kinh tế huyên Đức Trọng đã có bước phát triển mạnh mẽ và trở thành khu vực trung chuyển, phân phối, lưu thông hàng hóa với các đầu mối kinh tế như duyên hải nam trung bộ, tây nguyên, vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cả nước và quốc tế. Đức trọng là vung có khi hậu đất đai thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn. Hình thành nên vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày với 3 loại cây trồng chính la cà phê, dâu tằm và chè. Trong thời gian qua huyện Đức Trọng có tốc độ phát triển kinh tế khá. tông sản phẩm (GDP) trên đòa bàn Huyện giai đoạn 1996 – 2004 đạt 30,9% ( cao gấp 2,8 lần mức tăng trưởng bình quân của toàn tỉnh) GDP bình quân đầu người đã tăng từ 1,5 triệu đồng/người năm 1996 lên 3,2 triệu đồng /người năm 2000 va đến nay đat 5,5 triệu đồng / người, gấp 1,24 lần mức bình quân của toàn tỉnh. Các ngành công nghiệp, dich vụ, nông nghiệp, thương nghiệp ngày cang có bước phát triển mạnh mẽ. 2. Cơ cấu tổ chức và hoạt đông của phòng Nội Vụ – LĐTB&XH . 2.1. Vò trí, chức năng. Phòng Nôi Vụ - LĐTB&XH là cơ quan chuyên môn thuôc UBND Huyện Đức Trọng, trực tiếp tham mưu và trình UBND Huyện thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước trên các lónh vực về: Nội Vụ – LĐTB&XH trên đòa bàn Huyện Đức Trọng. Phòng Nội Vu – LĐTB&XH chòu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện cuả UBND Huyện. đồng thời chòu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp cụ của sở LĐTB&XH tỉnh Lâm Đồng. Phòng Nội Vụ – LĐTB&XH có con dấu riêng và được đăng kí tài khoản tại kho bạc nhà nước. 2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn . Tham mưu và trình UBND Huyện về quy hoạch, kế hoạch và trương trình hoạt độngtrên các lónh vực được giao và tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 8Trình UBND Huyện ban hành các chỉ thò, quyết đònh và các văn bản để quản lý điều hành liên quan đến chức năng được giao. Tham mưu cho UBND Huyện thực hiện nhiệm vụ cụ thể trên các lónh vực. 2.2.1. Trong lónh vực Nội Vụ. Tham mưu cho UBND Huyện về công tác quản lý tổ chức bộ máy, sắp sếp, thành lập, tách, nhâp, giải thể, các phòng ban, các đơn vò sự nghiệp trực thuộc UBND Huyện sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền và theo phân cấp. Thẩm đònh và trình UBND Huyện quy đònh cụ thể chức năng, nhiêm vu, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn, quy chế lam việc của các phòng, ban, các đơn vò sự nghiệp thuộc sự quản lý của huyện. hướng dẫn UBND các xã.thò trấn xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Trình UBND Huyện đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo phòng, ban và các đơn vò sự nghiệp, thực hiên quy trình quy hoạch theo quy đònh. Thực hiện quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ,công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã và không chuyên trách cấp xã, thò trấn. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức như: đánh giá, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật,thôi việc, hưu trí, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức viên chức theo quy đònh và phân cấp. Quản lý công tác xây dựng và quản lý hồ sơ đối với cán bộ công chức, viên chức và cán bộ chính quyền cấp cơ sở chủ trì tham mưu, hướng dẫn các xã, thò trấn thưc hiện công tác quản lý đòa giới hành chính, lập hồ sơ thành lập, tách nhập xã, thôn, đặt tên đường, phố đúng quy trình của pháp luật quy đònh. Tham mưu thực hiện nhiêm vụ bầu cử đại biểu quốc hội đại biểu HĐND các cấp đúng pháp luật. Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lónh vực tổ chức, bộ máy cán bộ và xây dựng chính quyền đối với các Phòng, Ban các đơn vò sự nghiệp trực thuộc UBND Huyện và các xã, thò trấn trong Huyện. 2.2.2. Trong lónh vực lao động, thương binh & xã hội. Hướng dẫn và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn, thực hiện pháp luật, chính sách chế độ về lónh vực lao động, tiền lương,tiền công,việc làm, bảo hộ lao động, điều kiện lao động, nghóa vụ lao động công ích, chương trình xóa đói giảm nghèo. Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt só, người và gia đình có công với cách mạng, quân nhân phục viên chuyển ngành, người tàn tật trẻ mồ côi, người già yếu không có thân nhân chăm sóc, người găp khó khăn hiểm nghèo, các nan www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 9nhân chiến tranh và các đối tượng xã hội khác cá sự trợ giúp của nhà nước và xã hội. Quản lý, chỉ đạo các cơ sở sự nghiệp lao động thương binh xã hộ, nhà bảo trợ xã hội, đơn vò dạy nghề, dòch vụ việc làm, cơ sở sản xuất của thương binh và người tàn tật các cơ sở giáo dục, chữa tri, cai nghiện, mại dâm. Phối hợp với các ngành, các đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội bằng các hình thức : chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, động viên. Thực hiên kiểm tra thanh tra nhà nước về việc chấp hành luật pháp, chính sách về lao động thưong binh xã hội. xem xét, giải quyết kòp thời đơn thu khiếu nại, tố cáo của công dân về lónh vực lao động, thương binh và xã hội. Hướng dẫn các xã, thò trấn thực hiện chuyên môn nghiệp vụ trong lónh vực bộ máy cán bộ, lao lónh vực khác có liên quan. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đònh kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy đònh của UBND Huyện và động thương binh xã hội và các Sở, Ban, Ngành. Quản lý, sử dụng hợp lý nguồn ngân sách được giao đảm bảo cho các hoạt động của phòng liên tục, hiệu quả, quản lý tài sản cố đònh của phòng theo đúng quy đònh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND Huyện giao. 2.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế . Phòng Nội Vụ – LĐTB&XH huyên đức trọng có 01 trưởng phòng và 02 Phó trưởng Phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Trưởng phòng là ngươiø chòu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của phòng trước UBND Huyện và các sở, ban, ngành về chuyên môn, nghiệp vụ Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác, và chòu trách nhiệm với trưởng phòng về lónh vực được giao. Khi trưởng phòng đi vắng một phó trưởng phòng được uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan. Các chuyên viên nghiệp vụ thục hiên quản lý các lónh vực cụ thể sau: Một chuyên viên phụ trách việc thống kê, tổ chức thực hiện các lónh vực liên quan đến nghóa vụ và quyền lợi CB,CC và VC. Một chuyên viên phụ trách việc thống kê, quản lý cán bộ công chức chính quyền cơ sở trong việc quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng và giải quyết các vấn đề có liên quan đến nghóa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức cơ sở. Một chuyên viên phụ trách công tác: Bầu cử Quốc Hội, ĐBHĐND các cấp, công tác đòa giới hành chính và các lónh vực cải cách thủ tục hành chính Một chuyên viên phụ trách công tác: chính sách người có công như: Giải www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyễn Xuân Tiến Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Hoàng Hiếu Trang 10quyết các chế độ ưu đãi kháng chiến, các chế độ ưu đãi khác đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt só và người có công. Một chuyên viên phụ trách công tác chính sách xã hội: chính sách hộ đói nghèo, cứu trợ xã hội, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, các tệ nạn xã hội. Một chuyên viên phụ trách công tác lao động: quản lý lao động trên đòa bàn huyện như: Thống kê, điều tra lao động việc làm của các đơn vò sử dụng lao động trên đòa bàn, số lao động của các xã, thò trấn trong toàn huyện, kiểm tra việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp, giải quyế việc làm. Một cán bộ phụ trách kế toán của đơn vò và kế toán chi trả cho đối tượng chính sách như: thương binh, bệnh binh, gia đình liệt só và các chính sách khác kiêm văn thư của phòng. [...]... Huyện Đức Trọng. 7 2.1.Vị trí, chức năng. 7 2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 7 2.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 9 PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP 11 I. Một số khái niệm và cơ sở lí luận 11 1. Quan điểm chung về sóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm 11 2. Khái niệm việc làm, đói nghèo và chuẩn mực xác định đói nghèo 12 II .Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải. .. giải quyết việc làm trên địa bàn Huyện Đức trọng 14 1. Lónh vực xoá đói giảm nghèo 14 1.1 .Thực trạng cơng tác xóa đói giảm nghèo trong những năm qua 14 1.2. Kết quả đạt được 15 1.3. Một số tồn tại 19 1.4. Nguyên nhân 19 1.5. Mục tiêu xoá đói giảm nghèo từ nay đến năm 2010 20 2: Lónh vực giải quyết việc làm 21 2.1.Thực trạng dân số lao động và sự phân bố lao động trên địa bàn huyện 21 2.2. Kết. .. thức về chương trình xóa đói giảm nghèo. UBND các xã triển khai xây doing kế hoạch thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. 2. Một số giải pháp cần thực hiện trong lónh vực giải quyết việc làm. Để đạt được kế hoạch đề ra trong lónh vực giải quyết việc làm cho 15.000 lao động thất nghiệp và 25.000 lao động thiếu việc làm trong 5 năm tới trên địa bàn huyện, đây là một việc làm vừa mang tính cấp... còn thấp chỉ đạt 74% so với 80% của cả nước. Tác động của các lónh vực trong giải quyết việc làm : Nguồn vốn 120 quỹ Quốc gia giải quyết việc làm trên địa bàn huyện, với số vốn dư nợ hiện có trên 6 tỷ đồng, hàng năm giải quyết cho vay 1,5 tỷ giải quyết cho 250 lao động có việc làm và khoảng 300 lao động thiếu việc làm, có việc làm ổn định, riêng trong năm 2004 với 7 dự án khả thi trong lónh vực... lập sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, với phần lớn dân số là dân nhập cư và đồng bào dân tộc thiểu số.đây là vùng có điều kiện kinh tế xã hội chậm phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo và thiếu việc làm ở mức cao so với mặt bằng trong tỉnh. Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện thời gian qua đã thu được những kết quả quan trọng cùng những chuyển... - Giải quyết việc làm , hỗ trợ đào tạo nghề: Nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm trong 5 năm qua đã giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển ngành nghề cho 1.500 lao động. Ban chỉ đạo giải quyết việc làm của huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là người lao động nghèo, người dân tộc, nhằm tạo thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình; kết quả trong. .. năng lực cho đội ngũ cán bộ l;àm công tác xóa đói giảm nghèo ở cơ sở. Chương trình xóa đói giảm nghèo tác động đến người nghèo trên nhiều lónh vực song can nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo ở cơ sở là hết sức quan trọng, phải thường xuyên mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo, cán bộ chủ chốt của xa, trưởng... làm việc tại các doanh nghiệp này. Tuy nhiên trong dài hạn vẫn phải đặt nhiệm vụ chính là giải quyết việc làm trong các doanh nghiệp tại địa phương. -Giải quyết việc làm cho đối tượng đi xuất khẩu lao động: Đây là một hướng giải quyết việc làm rất thiết thực, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay cả nước có trên 400.000 ngàn lao động đang làm việc tại nước ngoài, đối với địa bàn huyện mới được. .. để liên kết đào tạo công nhân tại địa phương 3. Kiến nghị Để làm tốt hơn nữa công tác xoá đói giảm nghèo Nhà nước cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chế độ liên quan đến việc giải quyết vấn đđề xoa đói giảm nghèo. Cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo cấp cơ sở cần thường xuyên thăm dò thực tế công việc làm ăn của cacù hộ nghèèo đồng thời nắm bắt danh sách hộ nghèo một cách chính... báo chí về tỷ lệ hộ nghèo 2002&2004 theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 ( tổng cục thống kê ). 8. Tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo và việc làm Huyện Đức Trọng giai đoạn 2001 – 2005. 9. Báo cáo 80/BC-UBND ngày 30/08/2006 tổng kết tình hình thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo – việc làm Huyện Đức Trọng giai đoạn . II: Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên đòa bàn Huyện Đức Trọng. 1. Lónh vực xóa đói giảm nghèo. . ........... 12 II .Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên đòa bàn Huyện Đức trọng ........................................
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn Huyện Đức Trọng-Lâm Đồng, Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn Huyện Đức Trọng-Lâm Đồng, Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn Huyện Đức Trọng-Lâm Đồng

Bình luận về tài liệu thuc-trang-va-ket-qua-dat-duoc-trong-cong-tac-xoa-doi-giam-ngheo-va-giai-quyet-viec-lam-tren-dia-ban-huyen-duc-trong-lam-dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP