Giáo án Toán - Lớp 2

153 4,480 25
cicinho

cicinho Gửi tin nhắn

Tải lên: 666 tài liệu

  • Loading...
1/153 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 14:35

Giáo án Toán - Lớp 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 1ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I.Mục tiêu:- Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số.- Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau.II.Đồ dùng dạy học: - Một bảng ô vuông III.Các hoạt động dạy học:1. Ổn đònh tổ chức2. Kiểm tra bài cũ3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: - Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số. - Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau. Cách tiến hành: *Bài 1/3:Củng cố về số có một chữ số:-Hướng dẫn HS nêu các số có một chữ số -Hướng dẫn HS viết số bé nhất có một chữ số-Hướng dẫn HS viết số lớn nhất có một chữ số *Bài 2/3:Củng cố về số có 2 chữ số- Hướng dẫn HS viết số còn thiếu- Hướng dẫn HS viết số bé nhất, số lớn nhất có 2 chữ số- Giáo viên chốt : số có 2 chữ số* Bài 3/3.- Gv giảng mẫu về bài về số liền trước,số liền sau.- Tương tự các bài khác Hs làm.- Gv nhận xét.-Đọc yêu cầu- HS trả lời miệng-HS làm bảng con-Đọc yêu cầu- Đọc số.- Trả lời miệng.- Đọc đề.- Theo dõi- Vở toán Giáo viên : Phùng Thò Huệ* Trò chơi: “ Nêu nhanh số liền trước, số liền sau số cho trước”.- Gv phổ biến luật chơi-Gv củng cố số liền trước, số liền sau. Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò:- Về nhà : 1,2,3/3- Nhận xét tiết học.- Học sinh lên bảng- Các nhóm tham gia. Giáo viên : Phùng Thò HuệTUẦN 1Ngày tháng năm TIẾT 2ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tt) I.Mục tiêu:- Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số.- Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò.II.Đồ dùng dạy học: - Kẻ sẵn bài ¼III.Các hoạt động dạy học:1. Ổn đònh tổ chức2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS làm bài 3/33. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: - Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số. - Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò Cách tiến hành: *Bài 1/4:-Hướng dẫn HS phân tích số chục, đơn vò.-Củng cố : đọc, viết, phân tích số. *Bài 2/4: - Hướng dẫn HS làm tương tự bài 1* Bài 3/4: So sánh- Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS so sánh: <,>,=.- Gv nhận xét.- Làm nháp- 2 HS lên bảng.- Đọc đề bài-Làm bảng con- Làm miệng- Đọc đề.- Vở toán Giáo viên : Phùng Thò Huệ* Bài 4/4- GV hướng dẫn HS so sánh, xếp các số từ lớn đến bé và ngược lại.* Bài 5/4- Hướng dẫn HS làm tương tự bài 4.- Gv củng cố so sánh. Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò:- Về nhà : 3,4,5/4.- Nhận xét tiết học.- Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò HuệTUẦN 1Ngày tháng năm TIẾT 3SỐ HẠNG - TỔNG I.Mục tiêu:- Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng- Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn.II.Đồ dùng dạy họcIII.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS làm bài 1, 2, 3/ 43. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Giảng bài mới Mục tiêu:Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng Cách tiến hành:* Giới thiệu số hạng, tổng.-Giáo viên viết : 35 + 24 = 59- GV nêu từng phần của từng số. ( viết bên dưới).- GV viết cột dọc, hướng dẫn đặt tính- Đọc- Làm nháp- Nhắc lại- Nhắc lại Giáo viên : Phùng Thò Huệ- Củng cố : lấy ví dụ khác. Hoạt động 3 : Luyện tập. Mục tiêu: Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. Cách tiến hành:* Bài 1/5: - Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS điền kết quả vào ô trống.- Gv nhận xét.* Bài 2/5- GV hướng dẫn HS tính tổng các số hạng đã cho.* Bài 3/5- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải.- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài. Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:- Về nhà : 2,3/5- Nhận xét tiết học.- Làm miệng- Đọc đề.- Lần lượt lên bảng- Đọc yêu cầu- Làm bảng con- Đọc yêu cầu- Làm vở toán- 1 HS lên bảng Giáo viên : Phùng Thò HuệTUẦN 1Ngày tháng nămTIẾT 4LUYỆN TẬPI.Mục tiêu:- Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn.- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng.II.Đồ dùng dạy học: III.Các hoạt động dạy học:1. Ổn đònh tổ chức2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3/53. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2 : Luyện tập. Mục tiêu:- Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn.- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng. Cách tiến hành:* Bài 1/6: - Đọc đề Giáo viên : Phùng Thò Huệ- Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách tính tổng theo cột- Gv nhận xét.* Bài 2/6- GV gọi lần lượt HS đọc kết quả- GV hướng dẫn làm từng bước.* Bài 3/6- GV hỏi Hs các thành phần phép cộng- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.* Bài 4/6- GV hướng dẫn phân tích đề, tìm cách giải.* Bài 5/6 - GV hướng dẫn HS nhẩm số thích hợp điền vào ô trống. Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:- Về nhà : 1,3,4/6- Nhận xét tiết học.- Nhắc lại- Làm bảng con- Đọc đề.- Làm vở nháp- Đọc yêu cầu- Làm vở toán- Đọc yêu cầu-Vở toán trường- Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò HuệTUẦN 1Ngày tháng năm TIẾT 5ĐỀ XI MÉT I.Mục tiêu:- Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm- Nắm được quan hệ giữadm,cm.- Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm- Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dmII.Đồ dùng dạy học:- Băng giấy 10 cm, thước 2dmIII.Các hoạt động dạy học:1. Ổn đònh tổ chức2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 3,4/63. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên : Phùng Thò Huệ Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Giảng bài mới Mục tiêu:- Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm- Nắm được quan hệ giữa dm, cm. Cách tiến hành:*Giới thiệu đơn vò đo độ dài đề xi mét= dm- Hướng dẫn HS nhận biết đơn vò đo dm, nhận biết các đoạn thẳng dài 1dm, 2dm, 3dm trên thước Hoạt động 3 : Luyện tập.- Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm- Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm* Bài 1/7: - GV đọc yêu cầu,hướng dẫn - HS quan sát các đoạn thẳng đã vẽ trong sgk và so sánh điền vào chỗ trống* Bài 2/7:- GV hướng dẫn HS làm phép tính có kèm theo đơn vò* Bài 3/7: GV hướng dẫn HS quan sát đoạn thẳng và ước chừng độ dài điền vào chỗ thốngHoạt động 4 : Củng cố dặn dò:- Về nhà : 2,3,4/7- Nhận xét tiết học.- Đọc- Nhắc lại- Lên bảng- Đọc đề.- Làm miệng- Đọc yêu cầu- Làm vở toán- Đọc yêu cầu- Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ[...]... thực hiện tính dọc - Về nhà: 1 ,2, 3,4 /21 - Nhận xét tiết học.-Thao tác theo GV-Nhăc lại cách làm - Tự lập bảng, học thuộc - Đọc đề. - Làm miệng - Làm bảng con-Làm nháp - Làm vở toán TUẦN 4Ngày tháng năm TIẾT 20 28 + 5I.Mục tiêu : - Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng 28 + 5II.Đồ dùng dạy học : Giáo viên : Phùng Thị Hueä * Bài 3 /2 3- Hướng dẫn kẻ thêm 1 đoạn thẳng * Bài 4 /2 2- GV hướng dẫn HS... cộng 7* Bài 2/ 26 - GV hướng dẫn HS đặt tính theo cột dọc* Bài 3 /2 6- GV hướng dẫn HS tính nhẩm -Thao tác theo GV-Nhăc lại cách làm - Tự lập bảng, học thuộc - Đọc đề. - Làm miệng - Làm bảng con - Làm vở toán - Làm vở toán Giáo viên : Phùng Thị Huệ TUẦN 6Ngày tháng năm TIẾT 30BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠNI.Mục tiêu: - Giúp HS củng cố khái niệm ít hơn, biết cách giải, trình bày bài giải bài toán ít hơnII.Đồ... Bài 3/8 - GV hướng dẫn HS đổi dm-cm và ngược lại* Bài 4/8 - GV hướng dẫn HS điền dm,cm vào chỗ trốngHoạt động 4 : Củng cố dặn dò:-Nhắc lại quan hệ dm, cm - Về nhà : 2, 3,4/8 - Nhận xét tiết học. - ọc yêu cầu-Nêu quan hệ dm,cm - Lên bảng - Hoạt động nhóm - Làm vở toán trường - Đọc yêu cầu - Quan sát tranh - Trả lời miệngTUẦN 2 Ngày tháng năm TIẾT 7 SỐ BỊ TRƯ - SỐ TRỪ - HIỆU I.Mục tiêu: - Bước... bài toán ít hơnCách tiến hành:* Bài 130: -Hướng dẫn Hs tóm tắt bài toán và tìm cách giải.* Bài 2/ 3 0- GV yêu cầu HS phân tích bài toán, tóm tắt, giải* Bài 3/3 0- GV hướng dẫn tóm tắt tìm cách giải - Nhận xét, sửa sai.Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Nhắc lại cách thực hiện phép cộng - Về nhà: 1 ,2, 3,/ 32 - Nhận xét tiết học.-Thao tác theo GV-Nhăc lại cách làm - Đọc đề - Làm nháp,lên bảng - Đọc... trống. - Gv nhận xét.* Bài 2/ 5 - GV hướng dẫn HS tính tổng các số hạng đã cho.* Bài 3/5 - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải. - Gv củng cố, nhận xét, sửa bài. Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 2, 3/5 - Nhận xét tiết học. - Làm miệng - Đọc đề. - Lần lượt lên bảng - Đọc yêu cầu - Làm bảng con - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - 1 HS lên bảng Giáo viên : Phùng Thị Huệ TUẦN 4Ngày tháng năm TIẾT... Bài 2/ 15 - GV hướng dẫn HS đặt tính theo cột dọc* Bài 3/15 - GV yêu cầu HS tính biểu thức từ trái sang phải* Bài 4/15: GV hướng dẫn HS tóm tắt, tím cách giảiHoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Nhắc lại cách thực hiện tính dọc-Thao tác theo GV-Nhăc lại cách làm - Tự lập bảng, học thuộc - Đọc đề. - Làm miệng - Đọc yêu cầu - Làm bảng con-Làm vở toán -Giải toán nhanh Giáo viên : Phùng Thị Hueä TIẾT 26 7... tổng 2 số hạng* Bài 1/7: GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính, tính.* Bài 2/ 1 7- Nêu thành phần phép cộng? Tính tổng?* Bài 3/1 5- GV hướng dẫn tóm tắt tìm cách giải - Nhận xét, sửa sai.Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Nhắc lại cách thực hiện phép cộng - Về nhà: 1 ,2, 3,4/19 - Nhận xét tiết học.-Thao tác theo GV-Nhắc lại cách làm - Làm bảng con-Làm nháp,trả lời - Đọc yêu cầu - 1 HS lên bảng-Làm vở toán TUẦN... giải bài toán có lời văn.* Bài 1/9 - Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS điền kết quả vào ô trống.* Bài 2/ 9 - GV hướng dẫn HS đặt tính, tính hiệu.* Bài 3/9 - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải. - Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Nhắc lại các thành phần phép cộng-Về nhà 1, 2, 3, 4/9 - Đọc - Làm nháp - Nhắc lại - Nhắc lại - Làm miệng - Đọc đề.-Nêu thành phần -Lần lượt... học.-Nhăc lại cách làm - Nêu kết quả - Đặt tính và nêu cách tính - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - Làm phiếu - Làm vở toán Giáo viên : Phùng Thị Huệ TUẦN 4Ngày tháng năm TIẾT 159 CỘNG VỚI MỘT SỐ : 9 + 5 I.Mục tiêu: - Giúp biết cách thực hiện phép cộng 9 + 5, thành lập và học thuộc công thức 9 cộng với một số. Giáo viên : Phùng Thị Huệ - Chuẩn bị cơ sở để thực hiện phép tính : 28 + 5, 38 + 25 ... bảng - Đọc yêu cầu - Làm bảng con - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - 1 HS lên bảng Giáo viên : Phùng Thị Huệ - Nhận xét tiết học.TUẦN 3Ngày tháng nămTIẾT 13 26 + 4, 36 + 24 I.Mục tiêu: - Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng là số tròn chục - Củng cố cách giải bài toán có lời vănII.Đồ dùng dạy học : 4 bó que tính,bảng cài III.Các hoạt động dạy học : Giáo viên : Phùng Thị Huệ TUẦN 1Ngày tháng nămTIẾT . dặn dò :- Về nhà : 1,3,4/ 6- Nhận xét tiết học .- Nhắc lại- Làm bảng con- Đọc đề .- Làm vở nháp- Đọc yêu cầu- Làm vở toán- Đọc yêu cầu-Vở toán trường- Trả lời. dặn dò :- Về nhà : 2, 3,4/ 7- Nhận xét tiết học .- Đọc- Nhắc lại- Lên bảng- Đọc đề .- Làm miệng- Đọc yêu cầu- Làm vở toán- Đọc yêu cầu- Trả lời miệng Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán - Lớp 2, Giáo án Toán - Lớp 2, Giáo án Toán - Lớp 2

Bình luận về tài liệu giao-an-toan-lop-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP