Thiết kế môđun giáo dục môi trường cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua khai thác nội dung sách giáo khoa môn tự nhiên và xã hội

150 317 0
Naruto

Naruto

Tải lên: 6,033 tài liệu

  • Loading...
1/150 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 15:31

Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, ch a từng đợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Nguyễn Thị Ph ơng Nhung 1 Mục lục Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan 1 Mục lục .2 Danh mục các ký hiệu, các chữ cái viết tắt 4 Danh mục các bảng, biểu 5 Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài .6 2. Mục đích nghiên cứu 8 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 8 4. Giả thuyết khoa học .8 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .8 6. Phơng pháp nghiên cứu 8 7. Những đóng góp của đề tài 9 8. Bố cục của đề tài 10 Ch ơng 1 : Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. 1. Cơ sở lý luận11 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .11 1.2. Một số khái niệm cơ bản .12 1.2.1. Khái niệm về MT, BVMT, GDMT 12 1.2.2. Mục tiêu, nội dung, PP-HTTC, đánh giá trong GDMT .15 1.2.3. Môđun GDMT, cấu trúc môđun GDMT 25 1.3. Vai trò của môn Tự nhiên-Xã hội trong GDMT .30 1.3.1. Sách giáo khoa môn TN-XH(1,2,3)với việc GDMT 30 1.3.2. Một số gợi ý về khai thác khái niệm 34 2. Cơ sở thực tiễn .38 2.1. Nhận thức, thái độ, hoạt động GDMT của GVTH .38 2.2. Nhận thức, thái độ, hành vi BVMT của học sinh tiểu học .43 2.3. Kết luận về thực trạng .46 Chơng 2: Thiết kế các môđun GDMT cho học sinh tiểu học 1. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc thiết kế các môđun 48 2 2. Một số kỹ thuật viết môđun51 3. Quy trình thiết kế và sử dụng môđun 54 4. Thiết kế môđun GDMT cho học sinh tiểu học .58 Chơng 3: Thực nghiệm s phạm 1. Mục đích, đối tợng, cách thức tiến hành, chỉ tiêu đánh giá 77 2. Phân tích kết quả thực nghiệm 80 3. Những kết luận sau thực nghiệm .88 Kết luận và kiến nghị .90 Tài liệu tham khảo 94 Phụ lục 97 3 Danh mục các chữ viết tắt : Danh mục các bảng biểu. 1.Danh mục sơ đồ : 4 BVMT ĐC GDMT GVTH. HSTH HTTC MT PBT PP SGK TN-XH TN Bảo vệ môi trờng. Đối chứng Giáo dục môi trờng Giáo viên tiểu học Học sinh tiểu học Hình thức tổ chức Môi trờng Phiếu bài tập Phơng pháp. Sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội Thực nghiệm Sơ đồ 1 : Nội dung, cách thức đa GDMT vào nhà trờng tiểu học. Sơ đồ 2 : Quy trình thiết kế môđun GDMT 2.Danh mục biểu đồ : Biểu đồ 1 : Biểu đồ biểu diễn tần suất kết quả bài thi kiến thức về MT và BVMT của học sinh lớp đối chứng và thực nghiệm. 3.Danh mục các bảng : - Bảng 1 : Nội dung giáo dục BVMT lồng ghép trong nội dung chơng trình sách giáo khoa môn TN-XH lớp 1,2,3. - Bảng 2 : Địa chỉ các bài có thể khai thác khái niệm về MT để GDMT cho học sinh. - Bảng 3 : Nhận thức của GVTH về GDMT cho học sinh. - Bảng 4 : Thực trạng về nhận thức, thái độ, hành vi BVMT của HSTH. - Bảng 5 : Kết quả bài thu hoạch về kiến thức MT và BVMT của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. - Bảng 6 : Kết quả xếp loại bài thu hoạch kiến thức MT và BVMT của lớp thực nghiệm và đối chứng. - Bảng 7 : Kết quả về thực hành kỹ năng BVMT của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. - Bảng 8 : Xếp loại kỹ năng BVMT của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Mở đầu 1- Lý do chọn đề tài. 5 1.1. Hiện nay vấn đề môi trờng đã trở nên cấp bách, không chỉ của một nớc mà của tất cả các nớc trên thế giới; cũng không chỉ riêng cho các nhà khoa học về môi trờng mà của tất cả mọi ngời, không trừ một ai. Cha bao giờ bức tranh về thực trạng môi trờng ở hành tinh chúng ta lại ảm đạm nh lúc này: rừng nhiệt đới bị tàn phá, đất đai mầu mỡ bị cuốn trôi, lợng CO2 và các khí nhà kính khác đã tăng, ma axít ngày càng phổ biến, hàng triệu tấn thải cha đợc xử lý, hàng trăm loài có vú, loài chim, bò sát bị tuyệt chủng, mỗi năm có hàng chục triệu trẻ em chết từ những căn bệnh không rõ nguyên nhân Nằm trong khung cảnh chung của thế giới, đặc biệt là khu vực châu á- Thái Bình Dơng, môi trờng Việt Nam đang bị huỷ hoại nghiêm trọng gây nên nguy cơ mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt của các tài nguyên thiên nhiên, làm ảnh hởng đến chất lợng cuộc sống và phát triển bền vững của đất nớc. Một trong những nguyên nhân chính là do nhận thức và thái độ của con ngời đối với môi trờng còn hạn chế. Từ đó một vấn đề đặt ra cần tăng cờng công tác giáo dục bảo vệ môi trờng cho tất cả các đối tợng, đặc biệt là các đối tợng đang ngồi trên ghế nhà trờng. 1.2. Hơn nửa thế kỷ qua, do nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải bảo vệ môi trờng, trên thế giới đã có nhiều hội nghị quốc tế về bảo vệ môi trờng: Hội nghị Stockholm (Thuỵ Điển) tháng 6 năm 1972, hội nghị Belgrad năm 1975 ở Tbilisi (Liên xô cũ), Hội nghị các nguyên thủ quốc gia về bảo vệ môi trờng ở Riode Jameiro (Braxin) năm 1992 Những hội nghị này đã có giá trị lịch sử và giá trị thực tiễn to lớn trong việc bảo vệ môi trờng sống của con ngời. ở Việt Nam, Hiến pháp năm 1992 của nớc ta đã đa việc bảo vệ môi trờng thành nghĩa vụ đối với mọi công dân. Luật bảo vệ môi trờng đợc Quốc hội thông qua năm 1993 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nớc đối với việc bảo vệ môi trờng, điều quan trọng của quá trình phát triển bền vững. Đại hội Đảng toàn quốc lần IX cũng đã chỉ rõ sự cần thiết phải kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ và cải thiện môi trờng theo hớng phát triển bền vững, 6 tiến tới đảm bảo cho mọi ngời dân đều đợc sống trong môi trờng có chất lợng tốt [13]. 1.3. Trong những năm qua, giáo dục bảo vệ môi trờng đã bớc đầu đợc thử nghiệm tại một số trờng ở tất cả các bậc học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học. Tuy nhiên hoạt động giáo dục bảo vệ môi trờng mới chỉ là những giải pháp tình thế, cha có hệ thống và cha trở thành nhiệm vụ bắt buộc trong tất cả các bậc học. Do đó, chất lợng và hiệu quả của giáo dục bảo vệ môi trờng còn thấp, cha tơng xứng với yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nớc. 1.4. Mục tiêu của giáo dục bảo vệ môi trờng cho học sinh tiểu học là trang bị những kiến thức cơ bản ban đầu phù hợp với độ tuổi và tâm sinh lý của các em về môi trờng, các yếu tố của môi trờng, vai trò của môi trờng đối với con ngời, tác động của con ngời đối với môi trờng; giáo dục học sinh có ý thức trong việc bảo vệ môi trờng; phát triển kỹ năng bảo vệ và giữ gìn môi trờng. Phơng pháp tiếp cận giáo dục bảo vệ môi trờng ở bậc tiểu học là tích hợp, lồng ghép mục tiêu, nội dung của giáo dục bảo vệ môi trờng vào trong các môn học. 1.5. Tự nhiên và Xã hội (TN-XH) là một môn học có vai trò to lớn trong giáo dục bảo vệ môi trờng cho học sinh tiểu học. Để phát huy lợi thế của môn TN-XH ở phơng diện này, cần phải thiết kế đợc các môđun khai thác nội dung giáo dục bảo vệ môi trờng từ những bài học cụ thể trong chơng trình môn học. Đây là một hớng đi mới, một cách tiếp cận mới. Vì thế, chúng tôi lựa chọn đề tài Thiết kế môđun giáo dục môi trờng cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua khai thác nội dung sách giáo khoa môn TN-XH 2- Mục đích nghiên cứu . Nâng cao hiệu quả giáo dục môi trờng cho học sinh đầu bậc tiểu học, góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho các em. 7 3- Khách thể và đối tợng nghiên cứu,. 3.1.Khách thể nghiên cứu: Quá trình giáo dục môi trờng cho học sinh tiểu học thông qua môn TN-XH 3.2.Đối tợng nghiên cứu : Thiết kế các môđun giáo dục môi trờng thông qua khai thác nội dung sách giáo khoa môn TN-XH ở tiểu học . 4- Giả thuyết khoa học: Có thể nâng cao đợc hiệu quả giáo dục môi trờng cho học sinh tiểu học thông qua môn TN - XH nếu thiết kế đợc các môđun đảm bảo những yêu cầu về kỹ thuật và s phạm. 5- Nhiệm vụ nghiên cứu. 5.1.Tìm hiểu cơ sở lý luận - thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. 5.2. Thiết kế các môđun giáo dục môi trờng cho học sinh tiểu học thông qua môn TN - XH . 5.3. Đánh giá hiệu quả giáo dục môi trờng của các môđun đã thiết kế qua thực nghiệm s phạm . 6- Phơng pháp nghiên cứu . 6.1. Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết : Gồm các phơng pháp phân tích, khái quát hoá, hệ thống hoá, tổng kết các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu, phục vụ cho việc xử lý các thông tin làm cơ sở lý luận cho đề tài. 6.2. Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn . 8 -Phơng pháp quan sát s phạm : Sử dụng trong việc điều tra, khảo sát thực trạng giáo dục môi trờng cho học sinh tiểu học của giáo viên, cũng nh thực trạng về nhận thức, hành vi bảo vệ môi trờng của học sinh tiểu học. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng phơng pháp quan sát s phạm để theo dõi, quan sát những chuyển biến về nhận thức, thái độ, hành vi của học sinh lớp thực nghiệm và lớp đối chứng trong quá trình làm thực nghiệm. - Phơng pháp thực nghiệm : đợc sử dụng để kiểm định tính hiệu quả và tính khả thi của các môđun giáo dục môi trờng. - Phơng pháp Ankét : Sử dụng các mẫu phiếu điều tra để thu đợc những thông tin về thực trạng giáo dục môi trờng cho học sinh tiểu học, thực trạng về sử dụng môđun trong dạy học ở nhà trờng tiểu học, thực trạng về nhận thức và hành vi của học sinh trong việc bảo vệ môi trờng -Phơng pháp thống kê toán học: Sử dụng các công thức thống kê toán học để chứng minh độ tin cậy của các kết quả thực nghiệm. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng phơng pháp phỏng vấn, trò chuyện, lấy ý kiến chuyên gia môi trờng . 7- Đóng góp của đề tài. Đề tài đã làm sáng tỏ những vấn đề sau : - Hệ thống hoá kiến thức lý thuyết giáo dục môi trờng cho học sinh tiểu học theo một cấu trúc riêng phục vụ cho việc nghiên cứu cách thức thiết kế các môđun giáo dục môi trờng cho học sinh tiểu học. - Điều tra, khảo sát làm sáng tỏ thực trạng giáo dục môi trờng ở nhà trờng tiểu học, nguyên nhân của thực trạng đó . - Thiết kế các môđun giáo dục môi trờng cho học sinh tiểu học thông qua môn TN-XH đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và s phạm 9 - Đề xuất các điều kiện nhằm đảm bảo cho hoạt động giáo dục môi trờng trong nhà trờng tiểu học đạt hiệu quả cao. - Góp phần giải quyết một trong những vấn đề của thực tiễn giáo dục hiện nay là tìm kiếm những biện pháp cụ thể trong giáo dục môi trờng nói riêng và trong việc giáo dục nhân cách nói chung . 8. Cấu trúc của đề tài Luận văn gồm có: 104 trang Phần mở đầu: 5 trang Phần nội dung: 80 trang, đợc chia thành 3 chơng. Chơng 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu:37 trang. Chơng 2 : Thiết kế các Môđun giáo dục môi trờng cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua khai thác nội dung sách giáo khoa môn TN-XH: 29 trang. Chơng 3 - Thực nghiệm s phạm: 12 trang Phần kết luận và kiến nghị: 3 trang Tài liệu tham khảo: 3 trang. Phụ lục: 7 trang. Luận văn có 2 sơ đồ, 1 biểu đồ, 8 bảng số liệu, 26 tài liệu tham khảo và 3 phụ lục nghiên cứu. Chơng 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 1. Cơ sở lý luận . 10 . trình giáo dục môi trờng cho học sinh tiểu học thông qua môn TN-XH 3.2.Đối tợng nghiên cứu : Thiết kế các môđun giáo dục môi trờng thông qua khai thác nội dung. cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua khai thác nội dung sách giáo khoa môn TN-XH 2- Mục đích nghiên cứu . Nâng cao hiệu quả giáo dục môi trờng cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế môđun giáo dục môi trường cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua khai thác nội dung sách giáo khoa môn tự nhiên và xã hội , Thiết kế môđun giáo dục môi trường cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua khai thác nội dung sách giáo khoa môn tự nhiên và xã hội

Bình luận về tài liệu thiet-ke-modun-giao-duc-moi-truong-cho-hoc-sinh-dau-bac-tieu-hoc-thong-qua-khai-thac-noi-dung-sach-giao-khoa-mon-tu-nhien-va-xa-hoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP