Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng tiểu học tại khoa cán bộ quản lý trường cao đẳng sư phạm đà lạt

139 124 1
Naruto

Naruto Gửi tin nhắn

Tải lên: 6,032 tài liệu

  • Loading...
1/139 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN THÔNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI KHOA CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học : PGS. TS. NGÔ SỸ TÙNG Vinh, năm 2010 LỜI CẢM ƠN 1 Tôi xin trân trọng cảm ơn trường Đại học Vinh và trường Đại học Sài Gòn đã liên kết tổ chức khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục tại Sài Gòn - khóa học 2008-2011 tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được tham gia học tập và nghiên cứu. Tôi xin bày tỏ lòng biết sâu sắc đến Ban Giám hiệu, khoa Sau đại học trường Đại học Vinh, phòng Tổ chức cán bộ trường Đại học Sài Gòn và các giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư – tiến sĩ, Tiến sĩ, các nhà khoa học đã tận tình giảng dạy, trang bị kiến thức, xây dựng cơ sở khoa học nền móng cho tôi trong việc nghiên cứu đề tài này. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó giáo sư – tiến sĩ Ngô Sỹ Tùng, người đã cung cấp tài liệu và trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, các trưởng - phó phòng Giáo dục và các CBQL trường tiểu học tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí, đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp tôi trong việc cung cấp thông tin và tư vấn khoa học trong quá trình nghiên cứu để tôi có cơ sở khoa học đề ra các giải pháp và hoàn thành luận văn. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, song khả năng của tác giả còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô giáo và đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Vinh, tháng 10 năm 2010 Tác giả luận văn Lê Văn Thông MỤC LỤC 2 Trang MỞ ĐẦU .1 1. Lý do chọn đề tài .1 2. Mục đích nghiên cứu .4 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .4 3.1. Khách thể nghiên cứu .4 3.2. Đối tượng nghiên cứu .4 4. Giả thuyết khoa học .4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5 6. Phương pháp nghiên cứu .5 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận .5 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 5 6.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 6 6.2.2. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục .6 6.2.3. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 6 6.3. Phương pháp toán học thống kê 6 7. Đóng góp của luận văn 6 7.1. Về lý luận 6 7.2. Về thực tiễn .6 8. Cấu trúc luận văn 7 NỘI DUNG .8 Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác bồi dưỡng NVQL cho HT trường Tiểu học 8 1.1. Tổng quan về lịch sử vấn đề nghiên cứu 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài .11 1.2.1. Quản lý .11 3 1.2.2. Quản lý giáo dục 11 1.2.3. Quản lý nhà trường 19 1.2.4. Quan niệm về chất lượng, chất lượng bồi dưỡng NVQL .21 1.3. Nhà trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay .27 1.3.1. Vị trí trường Tiểu học trong giai đọan hiện nay 27 1.3.2 . Mục tiêu của giáo dục TH 27 1.4. Người HT trường TH .27 1.4.1. Hiệu trưởng trường TH 28 1.4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của người HT 28 1.4.3. Tiêu chuẩn đối với người HT 29 1.4.4. Phương pháp quản lý của HT 34 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ HT trường tiểu học tại khoa CBQL trường CĐSP Đà Lạt .36 1.5.1. Mục tiêu .36 1.5.2. Nội dung chương trình bồi dưỡng cho HT trường TH 38 1.5.3. Đội ngũ giảng viên .40 1.5.4. Phương pháp đào tạo .40 1.5.5. CSVC và phương tiện dạy học 40 1.5.6. Kiểm tra, đánh giá .41 1.6 Yêu cầu đối với việc bồi dưỡng NVQL cho HT trường TH 41 Kết luận chương 1 .42 Chương 2: Thực trạng của việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng NVQL cho HT trường TH tại khoa CBQL trường CĐSP Đà Lạt 44 2.1. Vài nét khái quát về phát triển KT,XH tỉnh Lâm Đồng .44 2.1.1.Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội 44 2.1.2. Sự nghiệp GD & ĐT tỉnh Lâm Đồng 46 2.2. Thực trạng về NVQL HT trường TH tỉnh Lâm Đồng 51 4 2.2.1. Tổng quan về đội ngũ HT trường TH tỉnh Lâm Đồng .51 2.2.2. Nhận thức của HT về vai trò công tác quản lý, nhu cầu bồi dưỡng nâng cao NVQL .54 2.2.3. Thực trạng NVQL của HT trường TH tỉnh Lâm Đồng .57 2.2.4. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế về NVQL của hiệu trưởng .71 2.3. Thực trạng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ HT trường TH tại khoa CBQL trường CĐSP Đà Lạt 73 2.3.1. Vài nét khái quát về trường và khoa CBQL trường CĐSP Đà Lạt .73 2.3.2. Thực trạng công tác bồi dưỡng CBQL tại khoa CBQL .76 Kết luận chương 2 .93 Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng NVQL cho HT trường TH tại khoa CBQL trường CĐSP Đà Lạt .97 3.1. Định hướng phát triển GD &ĐTtỉnh Lâm Đồng 2010-2015 .97 3.2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp .99 3.2.1. Nguyên tắc mục tiêu 99 3.2.2. Nguyên tắc thực tiễn 99 3.2.3. Nguyên tắc hiệu quả 99 3.2.4.Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ và khả thi .99 3.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng NVQL cho HT trường TH tại khoa CBQL trường CĐSP Đà Lạt .100 3.3.1. Kế hoạch hóa công tác bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới CBQL giáo dục tiểu học 100 3.3.2. Cải tiến nội dung, chương trình và đổi mới PP bồi dưỡng .103 .3.3.3. Chủ động khai thác kinh nghiệm quản lý của người học, tăng cường thực hành rèn luyện kỹ năng .107 5 3.3.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên .111 3.3.5. Tăng cường CSVC và các điều kiện phục vụ cho nhu cầu bồi dưỡng .115 3.3.6. Hoàn thiện việc xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả bồi dưỡng NVQL.116 3.4. Khảo nghiệm các giải pháp đề xuất 118 . 3.4.1. Xin ý kiến chuyên gia về tính cấp thiết, tính khả thi của một số giải pháp đã đề xuất 118 3.4.2. Xin ý kiến chuyên gia về phương hướng thực hiện các giải pháp đã đề xuất .122 Kết luận chương 3 .122 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .124 TÀI LIỆU THAM KHẢO 127 6 KÍ HIỆU VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN CB-GV-CNV : Cán bộ - Giáo vên – Công nhân viên CBQL : Cán bộ quản lý CĐSP : Cao đẳng sư phạm CSVC : Cơ sở vật chất GD & ĐT : Giáo dục và Đào tạo GDTH : Giáo dục tiểu học GV : Giảng viên HS : Học sinh HV : Học viên MN : Mầm non NCKH : Nghiên cứu khoa học NT : Nhà trường NVQL : Nghiệp vụ quản lý NXB : Nhà xuất bản PHHS : Phụ huynh học sinh QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục QLNT : Quản lý nhà trường SKKN : Sáng kiến kinh nghiệm SL : Số lượng TB : Trung bình TH : Tiểu học THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TP : Thành phố TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1: Phân bố mạng lưới trường TH trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng .46 BẢNG 2.2: Thống kê số liệu số trường học, lớp học, phòng học 47 BẢNG 2.4. Phân lọai trình độ CBQL trường Tiểu học tỉnh Lâm Đồng 51 BẢNG 2.5: Phân lọai theo độ tuổi CBQL trường TH tỉnh Lâm Đồng .53 BẢNG 2.6: Nhận thức của HT về vai trò của công tác quản lý tại đơn vị 55 7 BẢNG 2.7: Nhận thức của HT về yêu cầu nâng cao trình độ quản lý .56 BẢNG 2.8:Thực hiện công tác lập kế họach và tổ chức thực hiện kế họach năm học . BẢNG 2.9: Thực trạng công tác quản lý họat động dạy học, GD trong nhà trường của HT .60 BẢNG 2.11: Thực trạng công tác quản lý tài chính, CSVC .63 BẢNG 2.12: Thực trạng công tác quản lý hành chính, thu thập và xử lý thông tin .64 BẢNG 2.13: Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá các họat động của nhà trường 65 BẢNG 2.14: Thực trạng công tác chỉ đạo của hiệu trưởng .67 BẢNG 2.15. Thực trạng công tác xây dựng, củng cố, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với PHHS và cộng đồng 68 BẢNG 2.16: Thực trạng phương pháp quản lý giáo dục của hiệu trưởng 70 BẢNG 2.17: Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế về NVQL của HT trường TH tỉnh Lâm Đồng 72 BẢNG 2.18: Thông kế số liệu học viên các lớp BD HT trường học từ năm 2000 đến nay .75 BẢNG 2.19:Tổng hợp đánh giá của học viên về nội dung chương trình bồi dưỡng 81 BẢNG 2.20: Tổng hợp đánh giá của học viên về nội dung chương trình bồi dưỡng .82 BẢNG 2.21: Đánh giá của học viên về công tác tổ chức khóa bồi dưỡng 84 BẢNG 2.22: Đánh giá của học viên về chất lượng bài giảng 85 BẢNG 2. 23: Đánh giá của học viên về cấu trúc nội dung giữa các chương trình 85 BẢNG 2.24: Đánh giá của HV về sự cân đối giữa lý thuyết và thực hành .86 8 BẢNG 2.25: Đánh giá của học viên về PP giảng dạy của giảng viên .88 BẢNG 2.26: Thực trạng phương pháp giảng dạy của giảng viên 88 BẢNG 2.27: Tổng hợp của học viên về hình thức tổ chức bồi dưỡng 90 BẢNG 2.28: Tổng hợp số liệu khảo sát CSVC thiết yếu phục vụ giảng dạy và học tập 91 Bảng 3.1. Khảo sát tính cấp thiết .119 Bảng 3.2. Khảo sát tính khả thi .120 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Từ những năm giữa thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thế giới đang chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ về sự đa dạng văn hoá, bùng nổ thông tin và công nghệ cao, Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh về kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ ngày càng diễn ra gay gắt, đặc điểm này đã dẫn đến việc xác định yếu tố con người có vai trò quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nguồn nhân lực có chất lượng cao là lợi thế không nhỏ cho sự phát triển của một đất nước. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực đã trở thành nhiệm vụ chiến lược hàng đầu, là nhân tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia đồng thời cũng là sứ mệnh của sự nghiệp giáo dục ở các nước trên thế giới kể cả các nước đang phát triển. Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, vai trò của GD & ĐT, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã xác định GD & ĐT là quốc sách hàng đầu. Quan điểm này đã tạo đà cho sự phát triển của nền giáo dục nước ta 9 trong những năm đổi mới và những thành tựu đã đạt được là vô cùng lớn lao và rất đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, nền giáo dục nước ta vẫn còn một số hạn chế, cụ thể là: Chất lượng đào tạo chưa kiểm soát được, hiệu quả giáo dục chưa cao, chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL còn nhiều yếu kém, những hạn chế đó được nêu trong các báo cáo của Đại hội Đảng CSVN toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX và lần thứ X, đặc biệt là tại kết luận số 242-TB/TW ngày 15/04/2009 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) có nêu: “…Chất lượng giáo dục còn thấp và không đồng đều giữa các vùng miền, quan tâm đến sự phát triển số lượng hơn là chất lượng; chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục còn chậm đổi mới, chậm hiện đại hóa, công tác quản lý giáo dục còn nhiều yếu kém và là nguyên nhân chủ yếu của nhiều yếu kém khác…”[7] Nhận định trên đã chỉ ra một trong những nguyên nhân quan trọng của những hạn chế đã nêu trên là công tác quản lý giáo dục còn nhiều yếu kém. Thực tế cho thấy, hoạt động của nhà trường có đi vào kỉ cương, nền nếp, ổn định, góp phần thắng lợi sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước hay không chính là nhờ vai trò hết sức quan trọng của đội ngũ CBQL trường học. Vì vậy tại Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 tổ chức tại TP. Đà Nẵng ngày 19/07/2009, Phó Thủ tướng Chính phủ – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã chọn chủ đề năm học 2009-2010 là: “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và một trong những giải pháp đầu tiên mang tính đột phá của Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 là “đổi mới quản lý giáo dục”, và giải pháp thứ hai cũng là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, cụ thể giải pháp đã nêu: “…Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ CBQL giáo dục; xây dựng lực lượng CBQL tận tâm, 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng tiểu học tại khoa cán bộ quản lý trường cao đẳng sư phạm đà lạt , Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng tiểu học tại khoa cán bộ quản lý trường cao đẳng sư phạm đà lạt

Bình luận về tài liệu mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-boi-duong-nghiep-vu-quan-ly-cho-hieu-truong-tieu-hoc-tai-khoa-can-bo-quan-ly-truong-cao-dang-su-pham-da-lat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP