bài tập lập trình c++ có lời giải

sieuvip 92
sieuvip 92(149 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 3045
101
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: DOCX
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 08:30

Mô tả: bài tập lập trình c++ rất dễ hiểu cho người mới bắt đầu học.. * Bai tap 0 – Tính xem N có phải là số nguyên tố không? */ #include <stdio.h> #include <math.h> void main() { int N, i, OK = 1; printf("\nNhap gia tri N : "); scanf("%d", &N); for (i=2; i<(int)sqrt(N); i++) if (N%i == 0) { OK = 0; break; } if (OK) printf("\nSo %d la so nguyen to.", N); else printf("\nSo %d khong phai la so nguyen to.", N); getch(); } Bai tap 1 – Đếm số lần xuất hiện các ký tự trong chuỗi */ #include <stdio.h> #include <ctype.h> void main() { char chuoi[80]; int i = 0, count = 0; printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : "); gets(chuoi); while (chuoi[i] != 0) { if (isalpha(chuoi[i++])) count++; } printf("So ky tu trong chuoi = %d", count); getch(); } Bai tap 2 – Giải phương trình bậc 2: AXý + BX + C = 0 */ #include <stdio.h> #include <math.h> void main() { float a, b, c, delta; printf("\nGiai phuong trinh bac hai AXý + BX + C = 0"); printf("\nCho biet ba he so A B C : "); scanf("%f%f%f", &a, &b, &c); delta = b * b - 4 * a * c; if (delta<0) printf("Phuong trinh vo nghiem"); else if (delta == 0) printf("Phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = %f", -b/(2*a)); else { printf("Phuong trinh co hai nghiem phan biet\nx1 = %f", (-b + sqrt(delta))/ (2*a)); printf("\nx2 = %f", (-b - sqrt(delta))/(2*a)); } getch(); } Bai tap 3 – Giải phương trình bậc nhất: AX + B = 0 */ #include <stdio.h> void main() { float a, b; printf("\nGiai phuong trinh bac nhat AX + B = 0"); printf("\nCho biet ba he so A B : "); scanf("%f%f", &a, &b); if (a==0) if (b!=0) printf("Phuong trinh vo nghiem"); else printf("Phuong trinh co nghiem khong xac dinh"); else printf("Dap so cua phuong trinh tren = %f", -b/a); getch(); } Bai tap 5 - In ra năm âm lich tương ứng với năm nhập vào */ #include <stdio.h> void main() { unsigned nam; char can[][5] = {"Giap", "At", "Binh", "Dinh", "Mau", "Ky", "Canh", "Tan", "Nham", "Quy"}; char chi[][5] = {"Ty", "Suu", "Dan", "Meo", "Thin", "Ty", "Ngo", "Mao", "Than", "Dau", "Tuat", "Hoi"}; printf("\nNhap nam can biet : "); scanf("%d", &nam); printf("Nam am lich cua %d la %s %s", nam, can[(nam+6)%10], chi[(nam+8)%12]); getch(); } Bai tap 6 - In bang cuu chuong */ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <string.h> void main() { int i, j; char chuoi[] = "B A N G C U U C H U O N G"; char ten[10][5] = {"","","Hai", "Ba", "Bon", "Nam", "Sau", "Bay", "Tam", "Chin"}; clrscr(); textcolor(YELLOW); gotoxy((80 - strlen(chuoi)) / 2, 1); cprintf("%s\n\n", chuoi); for (i=2; i<=9; i++) { gotoxy(10*(i-2) + (10 - strlen(ten[i]))/2, 4); textcolor(i); cprintf("%s", ten[i]); } for (j=1; j<=10; j++) for (i=2; i<=9; i++) { Bai tap 7 - Tim số dòng, số từ, số ký tự nhập từ bàn phím */ #include <stdio.h> void main() { int sokytu=0, dautu = 0, sotu=0, sodong=1; char c; puts("\n"); do { c = getchar(); if (c != '\n' && c != EOF) sokytu++; if (isalnum(c) && dautu == 0) { sotu++; dautu=1; } if (!isalnum(c) && dautu == 1) dautu = 0; if (c == '\n') sodong++; } while (c != EOF); printf("\n\nSo dong : %d", sodong); printf("\nSo tu : %d", sotu); printf("\nSo ky tu : %d", sokytu); getch(); } Bai tap 8 - In day so Fibonanci */ #include <stdio.h> void main() { int n, i, fib1 = 1, fib2 = 1, fib = 2; printf("\nNhap gia tri N : "); scanf("%d", &n); printf("%d %d ", fib1, fib2); while (fib1+fib2 < n) { fib = fib1 + fib2; printf("%d ", fib); fib2 = fib1; fib1 = fib; } getch(); } Bai tap 8 - Ham tinh N! */ #include <stdio.h> unsigned long giaithua(int n) { unsigned long ketqua = 1; int i; for (i=2; i<=n; i++) ketqua *= i; return ketqua; } void main() { int n; printf("\nNhap vao gia tri N : "); scanf("%d", &n); printf("%d! = %lu", n, giaithua(n)); getch(); } Bai 9 - Tim phan tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mang 1 chieu */ #include <conio.h> #include <stdlib.h> void main() { int mang[20]; int i, minval, maxval; /* Khoi tao mang ngau nhien */ randomize(); for (i=0; i<20; i++) mang[i] = random(100); /* Tim gia tri lon nhat va nho nhat */ minval = maxval = mang[0]; for (i=1; i<20; i++) { if (maxval < mang[i]) maxval = mang[i]; else if (minval > mang[i]) minval = mang[i]; } Bài 10: Tim so nguyen to nho hon N */ #include <stdio.h> void main() { int n, i, j; printf("\nNhap gia tri N : "); scanf("%d", &n); printf("\nCac so nguyen to nho hon n la : "); for (i=2; i<n; i++) { for (j=2; j<i; j++) if (i%j == 0) break; if (j == i) printf("%d ", i); } getch(); } Bai tap 12 - In hinh tam giac dac */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int n, i, j; printf("\nNhap chieu cao cua hinh tam giac : "); scanf("%d", &n); for (i=0; i<n; i++) { for (j=n-1; j>i; j--) printf(" "); for (j=0; j<i*2+1; j++) printf("*"); printf("\n"); } getch(); . * Bai tap 0 – Tính xem N có phải là số nguyên tố không? */ #include <stdio.h> #include <math.h>. printf("So ky tu trong chuoi = %d", count); getch(); } Bai tap 2 – Giải phương trình bậc 2: AXý + BX + C = 0 */ #include <stdio.h> #include

— Xem thêm —

Xem thêm: bài tập lập trình c++ có lời giải, bài tập lập trình c++ có lời giải

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tap-lap-trinh-c-co-loi-giai

Đăng ký

Generate time = 0.359048128128 s. Memory usage = 18.43 MB