Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

71 378 5
ngoclan

ngoclan

Tải lên: 2,540 tài liệu

  • Loading...
1/71 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 13:55

Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Mục lụcDanh mục các từ viết tắt . 3 Danh mục bảng . 4 Lời mở đầu . 5 Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay trung và dài hạn . 7 của Ngân hàng thương mại . 7 1.1. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 7 1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại 7 1.1.2. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại . 11 1.2. Chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại . 14 1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay . 14 1.2.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại 15 1.3. Nhân tố ảnh hướng tới chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại . 17 1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan . 17 1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan 22 Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại . 25 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội . 25 2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 25 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 25 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 26 2.2. Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 32 2.2.1.Thực trạng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội . 32 2.2.2. Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội . 36 2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 40 2.3.1. Thành công 40 2.3.2. Điểm yếu và nguyên nhân 43 Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng 48 cho vay trung và dài hạn tại . 48 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 48 3.1. Định hướng hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 48 3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 48 3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội . 49 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 50 3.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng . 50 3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác phân loại khách hàng và chính sách khách hàng 52 23.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trung và dài hạn . 54 3.2.4. Tăng cường kiểm soát công tác giải ngân vốn vay 56 3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát trong khi cho vay 57 3.2.6. Cân đối hợp lý các loại hình cho vay trung và dài hạn . 57 3.2.7. Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ xấu . 58 3.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 60 3.2.9. Hoàn thiện hệ thống thông tin 61 3.2.10. Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị và công nghệ . 62 3.3. Kiến nghị . 63 3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam 63 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 64 3.3.3. Kiến nghị đối với Chính Phủ . 66 3.3.4. Kiến nghị đối với khách hàng 66 Kết luận 68 Danh sách tài liệu tham khảo . 70 Danh mục các từ viết tắt1. NHNN: Ngân hàng nhà nước2. TCTD: Tổ chức tín dụng33. DNNN: Doanh nghiệp nhà nước4. DNNQD: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh5. Ngân hàng NNo&PTNT Hà Nội: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội6. Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamDanh mục bảngBảng 2.1. Nguồn nguồn vốn của NHNo&PTNN Hà Nội (2005- 2008)Bảng 2.2. Dư nợ cho vay tại Ngân hàng No&PTNT Hà Nội theo thời hạn cho vayBảng 2.3. Phân loại cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế4Bảng 2.4. Phân loại cho vay trung và dài hạn theo loại tiềnBảng 2.5. Phân loại cho vay trung và dài hạn theo loại tài sản đảm bảoBảng 2.6. Tình hình nợ xấu tại Ngân hàng NNo&PTNT Hà Nội phân loại theo kỳ hạnBảng 2.7. Tình hình nợ xấu cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng NNo&PTNT Hà Nội qua ba năm 2006-2008Bảng 2.8. Nợ xấu cho vay trung và dài hạn phân loại theo thành phần kinh tế tại Ngân hàng NNo&PTNT Hà NộiBảng 2.9. Doanh thu từ hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng NNo&PTNT Hà NộiLời mở đầuSau hơn hai mươi năm đổi mới và phát triển cùng đất nước, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Các ngân hàng thương mại đã đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển nền kinh tế nước ta. Hệ thống ngân hàng thương mại ngày càng trở thành kênh chu chuyển vốn quan trọng 5của nền kinh tế, giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, với nguồn vốn trung và dài hạn huy động được từ các khoản cho vay trung và dài hạn của ngân hàng, các cơ quan Nhà nước cũng như các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có thể đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật và mở rộng sản xuất kinh doanh. Do vậy, cho vay trung và dài hạn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Để cho vay trung và dài hạn có thể phát huy một cách tốt nhất vai trò của mình, vấn đề nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn trở thành nhu cầu bức thiết.Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và khu vực diễn ra nhanh và mạnh, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng được đặt lên hàng đầu đối với các ngân hàng thương mại trong nước. Nó như một yếu tố cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng thương mại nước ngoài. Đây cũng là một giải pháp cần thiết giúp các ngân hàng thương mại vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Ngoài ra, chất lượng cho vay trung và dài hạn quyết định khả năng quay vòng vốn của ngân hàng để từ đó giúp ngân hàng có thể tiếp tục cho vay và tăng khả năng sinh lời. Chất lượng tín dụng còn có tác dụng thu hút khách hàng mới, làm ăn có hiệu quả cũng như thắt chặt mối quan hệ của Ngân hàng với những khách hàng cũ.Xét trên phương diện nền kinh tế, chất lượng cho vay tốt góp phần phát triển nền kinh tế. Với chất lượng cho vay tốt, Ngân hàng không những có thể thu hồi cả gốc và lãi, mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Hơn thế, chất lượng cho vay tốt có nghĩa là lượng tiền nhàn rỗi từ những người gửi tiền đã được đầu tư có hiệu quả và góp phần vào tăng trưởng nền kinh tế.6Nhận thấy sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn, em đã chọn đề tài:“Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội”Bài chuyên đề được chia thành ba chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mạiChương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà NộiChương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà NộiChương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại1.1. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại7Ngân hàng thương mại là một tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kì một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.Theo khoản 7 điều 20 luật các tổ chức tín dụng 07/1997/QHX của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “Hoạt động ngân hàng là một hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”.Để thực hiện vai trò trung gian tài chính của mình, ngân hàng thương mại cung cấp một số các hoạt động dịch vụ cơ bản cho công chúng và các doanh nghiệp, như:• Mua bán ngoại tệMua bán ngoại tệ là một trong các dịch vụ đầu tiên của Ngân hàng. Thông qua việc đứng ra làm trung gian mua bán một loại tiền này lấy một loại tiền khác, ngân hàng thương mại hưởng phí dịch vụ. Hiện nay, hoạt động mua bán ngoại tệ thường do các ngân hàng lớn cung cấp do mức độ rủi ro tỷ giá cao và đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao.• Nhận tiền gửiNgân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi nhằm bảo quản hộ người có tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn. Đây là một nguồn quan trọng trong nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Để thu hút tiền gửi, các ngân hàng đã trả lãi cho tiền gửi như phần thưởng cho khách hàng do đã hi sinh nhu cầu tiêu dùng hiện tại và cho phép ngân hàng sử dụng tạm thời để kinh doanh.8Với hình thức tiền gửi thanh toán, ngân hàng còn nhận tiền gửi và đồng thời cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng. Tài khoản tiền gửi thanh toán thường có lãi suất thấp.• Tín dụngTín dụng là một trong những hoạt động quan trọng bậc nhất của ngân hàng thương mại. Cụ thể, tín dụng là hoạt động tài trợ của ngân hàng thương mại cho khách hàng trên cơ sở tín nhiệm và bao gồm cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá, bảo lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hoạt động tín dụng khác. Đây là nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ đang diễn ra trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng thương mại đang có xu hướng tăng cường các nguồn thu từ dịch vụ và giảm nguồn thu từ tín dụng. • Cung cấp các dịch vụ khácNgoài các dịch vụ chính, Ngân hàng thương mại còn cung cấp hàng loạt các dịch vụ khác như thanh toán quốc tế, bảo quản vật có giá, cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ ủy thác và tư vấn… nhằm tăng doanh thu ngoài tín dụng, đồng thời cũng tăng tính an toàn cho hoạt động ngân hàng. Do sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các Ngân hàng, doanh thu từ các dịch vụ này ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Ngân hàng thương mại.1.1.1.2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mạiĐối với ngân hàng thương mại, tín dụng là hoạt động chủ yếu và truyền thống. Tín dụng ngân hàng được hiểu là việc ngân hàng tài trợ cho khách hàng trên cơ sở tín nhiệm. 9Trong các hoạt động tín dụng, cho vay là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất xét về dư nợ của các ngân hàng thương mại. Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 của Quy chế cho vay của Tổ chức Tín dụng đối với khách hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) thì “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó Tổ chức Tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.”Cho vay, phân loại theo thời gian, bao gồm:• Cho vay ngắn hạn: Từ 12 tháng trở xuống và thường nhằm tài trợ cho tài sản lưu động hoặc nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của Nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình và hộ sản xuất. • Cho vay trung và dài hạn: Trên 1 năm và thường nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm trang thiết bị, xây dựng, cải tiến kĩ thuật, mua công nghệ…Tài sản đảm bảo của các khoản cho vay cho phép ngân hàng thương mại có được nguồn thu nợ thứ hai bằng cách bán các tài sản đó khi nguồn thu nợ thứ nhất (từ hoạt động sản xuất kinh doanh) không có hoặc không đủ. Do vậy, cho vay có thể được phân loại theo tài sản đảm bảo, bao gồm:• Cho vay có đảm bảo bằng uy tín của chính khách hàng: thường được cấp cho khách hàng làm ăn thường xuyên có lãi, tình hình tài chính vững mạnh, các món vay tương đối nhỏ so với vốn của người vay hoặc ít xảy ra nợ quá hạn. Ngoài ra, loại cho vay này còn là các khoản cho vay theo chỉ thị của chính phủ mà chính phủ yêu cầu không cần tài sản đảm bảo. Các khoản cho vay đối với các tổ chức tài chính lớn, các công ty lớn hoặc các khoản cho vay có thể được giám sát trong việc bán 10[...]... chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mạiChương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại1.1. Hoạt động cho. .. loại cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế4 Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Năm 1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập... dài hạn tại 25 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 25 2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 25 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 25 Sang năm 2007, nợ xấu trung và dài hạn giảm mạnh ở tất cả các thành phần kinh tế trừ cho vay khác. Tuy nhiên, giảm mạnh nhất là khối doanh nghiệp quốc doanh,... Doanh nghiệp nhà nước4. DNNQD: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh5. Ngân hàng NNo&PTNT Hà Nội: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 6. Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamDanh mục bảngBảng 2.1. Nguồn nguồn vốn của NHNo&PTNN Hà Nội (2005- 2008)Bảng 2.2. Dư nợ cho vay tại Ngân hàng No&PTNT Hà Nội theo thời hạn cho vay Bảng... vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 14 1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay 14 1.2.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại 15 1.3. Nhân tố ảnh hướng tới chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 17 1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan 17 1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan 22 Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại. .. Phân loại cho vay trung và dài hạn theo loại tiềnBảng 2.5. Phân loại cho vay trung và dài hạn theo loại tài sản đảm bảoBảng 2.6. Tình hình nợ xấu tại Ngân hàng NNo&PTNT Hà Nội phân loại theo kỳ hạn Bảng 2.7. Tình hình nợ xấu cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng NNo&PTNT Hà Nội qua ba năm 2006-2008Bảng 2.8. Nợ xấu cho vay trung và dài hạn phân loại theo thành phần kinh tế tại Ngân hàng NNo&PTNT... doanh Ngân Hàng No&PTNT Hà Nội) 28 Mục lụcDanh mục các từ viết tắt 3 Danh mục bảng 4 Lời mở đầu 5 Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay trung và dài hạn 7 của Ngân hàng thương mại 7 1.1. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 7 1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại 7 1.1.2. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 11 1.2. Chất lượng cho vay. .. Ngân hàng nhằm đáp ứng tốt quy chuẩn cán bộ ngân hàng trong hội nhập khu vực và quốc tế.3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn, Ngân hàng NNo&PTNT Hà Nội đã đề ra những định hướng về hoạt động tín dụng năm 2009 nh sau:ã Tp trung. .. hàng NNo&PTNT Hà Nội tăng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, cuộc chạy đua lãi suất đầu năm và việc Ngân 37 Nhận thấy sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn, em đã chọn đề tài: Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Bài chuyên đề được chia thành ba chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về chất. .. cho vay trung, dài hạn Tổng dư nợ cho vay trung, dài hạn 16 1.2. Chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay Chất lượng cho vay là một khái niệm tương đối và có thể được hiểu khác nhau trên các giác độ khác nhau, chủ yếu là dưới giác độ của khách hàng và giác độ của ngân hàng thương mại.Dưới giác độ khách hàng, chất lượng cho vay được hiểu là . Phát triển nông thôn Hà NộiChương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà NộiChương. về chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mạiChương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

Bình luận về tài liệu nang-cao-chat-luong-cho-vay-trung-va-dai-han-tai-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ha-noi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP