Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx

14 2,545 25
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 16:15

NGÂN HA ̀ NG ĐÊ ̀ THI TRĂ ́ C NGHIÊ ̣ M MÔN: KY ̃ THUÂ ̣ T VI ̉ LY ́ Du ̀ ng cho hê ̣ Đa ̣ i Ho ̣ c Tư ̀ Xa – Nga ̀ nh Điê ̣ n Tư ̉ – Viê ̃ n thông SÔ ́ TI ́ N CHI ̉ : 4 CHƯƠNG 1: KIÊ ́ N TRU ́ C CU ̉ A HÊ ̣ THÔ ́ NG VI ̉ LY ́                        !"  # $        %        !"  # &              !"   '&      %        !"  # ()      $         *  $+  ,  !    # $*  $+  ,  !    # *  $+    -                   ,%  $   '*  $+  $  .  # /!"               0  -      %    $         - $&    -  -      %,  -  -          $             # &      -  -    %,  -  -     *# '&      -  -      .           # 1        $  $.    ,"  2  $( / '1 30!        %   4  !   *   .               # $0  $       *   .               # &      "          , !        '&    ' *   !        # 50!        %  .  '     &          # $&    "        # 6                    # '0!  ' *         70!        !  .    !"      !   $    !    $0!$    $  '*# 0!    !# '0!%' *   # 8%  "        *         $   * !              $      '&      !  .    $    # 9%' *         *         $   * !              $      '&      !  .    $    +    $          $        0:      ! $0:$    0:%' *    '0:%  "          !  -*       ;<)  $    ;=) $    ;=)     ;<) '    $,  # (>.    %' *     $      !     + $ ? '@*# />.  "      .        .  $    ."    "  AB' *      $    % *   !     + $ ? '@*# 1%  .    $       @ * !  $    $@ *     $    &          $    '&        !    !  .     $    # 3>"    -  -."    C * !      /!    % * D  !     *   !    # $&$,  + &$,  # '? 5>.    C * !      E   D  !     *   !    # $&$,  + &$,  # '? 7@    "            51(>  +"    "              E*     $  51(++ $++51( =+7FF '=7++F 8  $$    8>    '    ) ++ $( (8 '(35 9  8$    $  >    '    ) (35 $(8 51 '/( CHƯƠNG 2: NGUYÊN TĂ ́ C LA ̀ M VIÊ ̣ C CU ̉ A HO ̣ VI ̉ LY ́ 80X86 0!    8+(85AB  "        .   0    "  =A# $>    -%EA#   .  =A  A '>    GA# ( (>      "  !8+(85  !  "   H    # $& 4  "     '4  "    '   />        !"  % *     ' I  !"      '*! $I  !"        '*! I  !"                 :  !"         '>  .        $    # 1>  $     *    ) *     % * ,  # $    % *       # ) *     % * '   ')  %    !!"  % * .-       # 34  !  -$    JA  -  "  "  $    4  EB   $4  '  EKK%  H    # '& 5  ,  8+(85  1$ $8$ 5$ '/($ 70L6     4, $4  "  L *    '4   8B      8+(85  / $1 3 '5 906    %  '        ' *    $      "    '  # )    "     '    $     +0MB%  '    !  - H    ' *    $H     *    H    ,  - '        # @      %      %  '   *   "    '  .!  -$     ' *   2 =6C6C6CL6 $BCLBCBBCMB 6CJCLGCBG 'GJCBJC=C=& (0    ,     * %    !    ,  -2 =6 $6 6 'L6 /     * .  :  !    5$2 =6  6 $=6  6 =6  L6 '=6  LG 10   *   "    .JA8+(85!  -      2 B $LB MB 'BB / 3     *   "  <KK% .8+(85!  -    ,  -2 J  BJ $"    BJ 6  BJ '"    J 5JA8+(85  $  !    2 5 $7 8 '9 7    EF  JA8+(85    -. >  :    -  -"  $,  + $>  :    -  -"  !  .  '             "   >  :    -  -"  .  . '>  :  -  -"  .  :  '           "  # 8  N !E?F  JA8+(85    -. >  :    -  -"  $,  + $>  :    -  -"    +# >  :    -  -"  .  . '>  :  -  -"    +# 9JA  $.    !  $        !#  $( / '1 (+>  $    JA           -  "  C  -"      .    $     C  ' *   # $  -  "  C  "      .    $     C  ' *      -  "  C  -' *   C  -"       .    $    '@    "  C  ' *   C  -"         $    # (>  !,  JA8+(85% *  @    # $0      !"  #   :    !"  ,  # '0  -      !"      # ((    !,  !    8+(85$,        "  +++++ $FFFFF ++++ 'FFFF+ (/    !,  !    8+(85%  '      !"  ,   $    "  !"  ,     ' *   !"  ,   '  ' *   !"  "   (10!  .    !"  ,  CJA8+(85% *          &  !  !  ,   "  ,  - $&  !  !  BCGJ       "  ,  -# &  !  !      "   ,  - '&  !  !  "  %     "  ,  -# (30!    8+(85%.  ' *     ,  -!  ,  -% * 0    , $0       >   '6    + 1 CHƯƠNG 3: LÂ ̣ P TRI ̀ NH ASSEMBLY CHO HÊ ̣ VI ̉ LY ́ INTEL 0        -  !'    !!"    - *   !  :% *    @ * C  C      C  "   $@ * C      C  C  "   @ * C  "  C  C       '@ * C      C  C  "  # (      %      "  '*  -'  # #)' C#B.C#LC#' $ :C%  C-$C !C' '$C''C'OC' '0        !    "      -'  # /0!  *.    %C*         *   !'      - * 2 =@ $P19@ @ '@> 1  .$  ' *   %C.  $    .$  * 6LC(C/CK $Q %L1C7CC9 ;L9C7C5C+C/ '=L9C/C8C7C+ 3$  .  !"    - *  .!"  %C!"  '  % *  '  !K   '  '    2 #)' B #B.++ #L R    " * $    ,      -     #' B! )<H=6CPL R.    LB )<HLBC=6R    -       )<HMBC=6 R      !"  "  # )<H=C1 G@0( R0!    L<B R  !"      -    #  M'B! R.      $  !"   #  $# #$ '#,  #  50! *   -"        E<- !'%  '     *    &     $H  !"  % *        H  !"    ' *   %  '  !   '4  '  ' *   %  '  !   70!      "      -' *      )  %     *   !   $D  !  !   D  !  !        "   *    'D  !  ,  !        "   *  3 !   !  # 80!      "    "  %  C' *   %  '  !  ,  !         "  $,   D  !    !LG,  BG# $D  !    !LG,  BG       %    '  # D  !    !6,  J# 'D  !    !6,  J       !    !LG,  BG# 9B.      )<H=&C++% *        ?FS+ $FS+ JFS+ '>    $    # +B.        )<H=C+3 )<H=&C+/ 6D=C=& =S=&S+/ $=S=&S+3 =S+/R=&S+3 '=S+3R=&S+/ @    .$  ' *    <;D+++ &J L+CC8C(7C51C(3C(5 0"  %.         )<H=&C/ &M=6C&J 6&=0 B *    6S+++R=&S $6S+++C=&S(7 6S++++R=&S(7 '6S++(7C=&S+ (D  %    =6S+++R6S(+++R6S/+++#B.         JAB=6 JAB6 JAB6 J<J=6 J<J6 J<J6 % *    =6S+++R6S(+++R6S/+++ $=6S(+++R6S/+++R6S+++ =6S/+++R6S+++R6S(+++ '=6S/+++R6S(+++R6S+++ /    !  ' *       !EG@  <A0      !  ' *     $       "      .  .    %  $   "    -.  # $  "      .  .    %  $"     "    -  #   "      .    C%  $   "    -.   '  "      .    C%  $   "    -  # 1D  %  =6S(R6S/%  =L=6C6"   =6S3R6S/ $=6S3R6S+ =6S3,  5R6S+ '=6S3,  5R6S/ 3D  %    =&S9R=S7R%.        %=6% *     !  $,   =LL=&C& L== 5 =LL=6C/+/+ =LL=&C= === ++/7 $/+/7 +++7 '/++7 5D  %  =6S9R6S(%  )J=6C6% *    FS+R?FS+ $FS+R?FS FSR?FS+ 'FSR?FS 7D  %  =S+(R=&S+/%  )A&=% *    =S+ $=S+5 =S+( '=S+/ 8D  %  =&   * =BGG    %    +  9%  =@L=&C+F"   =&   *   -  %    # $=&   * L  %    =&$,  +# '=&*   * =BGG  %    # 94    !      $!       <;    FF $=@L    FF 6<;    ++ '6<;    FF (+4    -  $!    .      $.      %  '      =@L $<; 6<; '@<0 (D  %  =&S/3C&S1%  B;=&C&% *    =&S3R&S+ $=&S/R&S+ =&S3R&S1 '=&S/R&S1 ((D  %    6S++K+RL6S+++7C%  )J6CL6    %     .  !"     * @ T@ $TM@ T&@ 'TD@ (/&  TJM)    .  !"     * ). JFS+ $JFS ?FS+ '?FS (1B  &<<J    !        $    # 6  F $6  F 6  ?F '6  ?F (3D  %    =&S5C&S1%  ;<&=&C&% *   # =&S5RFS+ $=&S5RFS =&S5+RFS+ '=&S5+RFS (5  +(,  (  L<B     @  -  .      $  -"  # $    .      "       *      "   '0!    .           (7D  %    %  /($=6L6S3+++(+++  66S1+++/+++%.       %"   7 BAL6C6 B=6C6 =6L6S++++++ $=6L6S+++F+++ =6L6S+FFF+++ '=6L6S+FFFF+++ (8B.      !"  %  $C /(/3 ' $C +K+K  'C $ % $C 1 ! $C $ ! $C $  C '  C +   '' C ' *    S9R$S(3 $S(3R$S(3 S9R$S9 'S+R$S+ (9B.      !"  %  C H=&AM  $C  % C ( '' C $ % $C / %$ C $ =6SEU(VH=&AM $=6SEU/VH=&AM =6SEU1VH=&AM '=6SEU3VH=&AM /+D  %  BGS(%.        % '' %C% '' %C<FFBM00=&M  C%W%X Y-  0=&M LZ 0Z< LZ <@M LZ ?M;< 0Z< R *   0Z< # # <@M R *   <@M # # ?M;< R *   ?M;< # # 4  .  !"  % *         * ?M;<# $4  .  !"  % *      *  <@M 4  .  !"  % *      *  0Z< '4  .  !"  % *      *  0=&M />    T)J!  .  .  !"  :  !"      =&&% *      "        "  ,  -# $    "    !"    "   ,  -# 8     "      .    -  "  ,   -# '    "    !"  "    "   ,  -# /(B  !"  %% *    )<H6C99[ )<H=6C+ )<H6C 0GMJ =LL=6C6 )J=6C6 T@=0GMJ 6S1/ $6S// 6S(/ '6S/ //B  !"  %% *    )<H6C99 )<H=6C+ )<H6C 0GMJ =LL=6C6 )J=6C6 &<<J0GMJ =6S3+3+ $=6S193+ =6S3+3+ '=6S193+ CHƯƠNG 4: THIÊ ́ T KÊ ́ HÊ ̣ THÔ ́ NG VI ̉ LY ́ CHUYÊN DU ̣ NG         '      "  -     4                       # $J    -              #     "  -                   # '0      !    # (0              -              % 0    JA $0    !    $    # !"  # '  +/    !# /!"  -                                       2 >     $&              #       .-         :!    # '  $!  %# 1            $      $   0    $4    AB' *    4    AB  "  '  $    ! 30!$    $    %  $    B;=)    "  $,      +C"  $    MJ;<)       "     9 MJ;<)(E(35> MJ;<)E(35> B;=)(E(35> B;=)E(35> 1++++\7FFFF $3++++U8FFFF 9++++\FFFF 'L++++\FFFFF 5>  $  '      JA    :      ,  !  -  "  "         EB  -       &"     $&."    # @     * !    $     *   "  '  !  .  # 7>G   * E' ' !  / *     "  C%   * !    % *    5 $7 8 '9 8H  %  .    "   * %C$    MJ;<)% *     "  $,       +++++ $FF8++ FF9++ 'FFFFF 9 D  !    !LG,  BG# $D  !    !LG,  BG       %    '  # D  !    !6,  J# 'D  !    !6,  J       !    !LG,  BG# 9B.      )<H=&C++% *        ?FS+ $FS+ JFS+ '>    $    # +B.        )<H=C+3 )<H=&C+/ 6D=C=& =S=&S+/ $=S=&S+3 =S+/R=&S+3 '=S+3R=&S+/ @    .$  ' *    <;D+++ &J L+CC8C(7C51C(3C(5 + [...].. .Thi sau khi thực hiên các lênh: ̣ ̣ MOV AL,3 LEA BX,LP XLAT Sẽ đươ ̣c: a) BX=1000H; AL= 1BH c) BX=0000H; AL=27 b) BX=1000H, AL=27H d) BX=0027H, AL= 0 Câu 12: Giả sử có: AX=1000H; BX=2000H; CX=3000H... khiể n giố ng nhau, số bit điạ d) Có tín hiêu điề u khiể n giố ng nhau, số bit điạ ̣ ̣ ́ chỉ cung cấ p khác nhau chỉ cung cấ p giố ng nhau Câu 14: Giả sử AX=2; BX=3 sau lênh ADC AX,BX thi : ̣ a) AX=5; BX=3 b) AX=5; BX=0 c) AX=5 hoă ̣c 6; BX=0 d) AX=5 hoă ̣c 6; BX=3 Câu 15: Giả sử có AL=9; AH=7; sau khi thực hiên các lê ̣nh sau AX sẽ có giá tri bằ ng: ̣ ̣ ADD AL,BL DAA ADD AX,3030H... ZF=0 d) CF=1; ZF=1 Câu 17: Giả sử AH=02; AL=03 sau lê ̣nh MUL AH sẽ đươ ̣c: a) AH=0 b) AH=06 c) AH=02 d) AH=03 Câu 18: Giả sử AL chứa mã ASCII của mô ̣t số từ 0 tới 9 sau lê ̣nh AND AL,0FH thi : a) AL là mã nhi phân của số đó b) AL là mã BCD của số đó ̣ c) AL bằ ng 0 d) AL vẫn là mã ASCII của số đó Câu 19: Để đảo tra ̣ng thái các bit trong mô ̣t thanh ghi có thể :... màn hinh ̀ b) Hiê ̣n mô ̣t ký tự lên màn hình d) Trả điề u khiể n về hê ̣ điề u hành Câu 27: Giả sử có hai số 32 bit AXDX=50002000H và BXCX=40003000H sau khi thực hiên hai ̣ lê ̣nh sau thi : SUB DX,CX SBB AX,BX a) AXDX=10001000H b) AXDX=1000F000H c) AXDX=0FFF1000H d) AXDX=0FFFF000H Câu 28: Sau khi thực hiên đoa ̣n chương trình sau: ̣ mov bx, 3235h and bx, 0f0fh mov dx, bx shl bh, 4... ONE ̃ c) Điề u khiể n chương trình sẽ chuyề n tới nhan d) Điề u khiể n chương trình sẽ chuyề n tới nhan ̃ ̃ TWO TABLE Câu 31: Khác lênh JMP trước khi chuyể n điêu khiể n chương trinh qua vi trí mới lê ̣nh CALL se: ̣ ̣ ̃ ̀ a) Cấ t điạ chỉ của nó vào đỉnh ngăn xế p b) Cấ t điạ chỉ của chương trình con vào đỉnh ngăn xế p c) Cấ t điạ chỉ của lênh kế tiế p vào đinh . NGÂN HA ̀ NG ĐÊ ̀ THI TRĂ ́ C NGHIÊ ̣ M MÔN: KY ̃ THUÂ ̣ T VI XƯ ̉ LY ́ Du ̀ ng cho hê ̣ Đa ̣ i Ho ̣ c Tư ̀ Xa – Nga ̀ nh Điê ̣ n Tư ̉ – Vi ̃ n. ) (35 $(8 51 '/( CHƯƠNG 2: NGUYÊN TĂ ́ C LA ̀ M VI ̣ C CU ̉ A HO ̣ VI XƯ ̉ LY ́ 80X86 0!    8+(85AB  "
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx, Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx, Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn