Tài liệu Chương III: Tập lệnh của vi xử lý docx

14 68 1 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_1089
tailieuhay_1089

tailieuhay_1089

Tải lên: 14,339 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 16:15

CHƯƠNG III: TÂ ̣ P LÊ ̣ NH CU ̉ A VI XƯ ̉ LY ́ 3.1. KHA ́ I NIÊ ̣ M VÊ ̀ LÊ ̣ NH, DA ̣ NG LÊ ̣ NH VA ̀ CA ́ CH MA ̃ HOA ́ LÊ ̣ NH CU ̉ A VI XƯ ̉ LY ́ .                                                           !  !        "       "        #$  !  !            !  "  !%    "         &   "    '    "  !  %    "        "   !        # (  &    "         !  %  )  !                  *!&+!'&,  !    &   "      '             "    *!'&,'%    '%  -#.#           %              "  !    &  &    !/.              #0      '%  1         %           /  .'  2    2  2  '    &"             2  !'%  #3    &                      !  !&  !'&    '#$    1      2"  !'    !  %    "   '    "           !  2  ""    #4"2     56  !              '  %    "    # $  &  "            .    "  "            #(  "  &"   .     !  !&%             789  2  "#:'        2                !      "  "  2   #     "          .1              "      "    '   #%  &"    &"  &   ""  ;/;;     %  -#7# 8< =5=0> =5>?@(0 A%  -#.)0    "      BC??>D / / . //. 0!. 0!7 =!& & 0 E 0'F 0' G. G7 G- G< A%  -#7)B     B='56;/;; :      2  H"  "  "  "  !  !    &   "          %   *0,        '            "  *4"',# I  MOV đi ́ ch,nguô ̀ n  &"    "  &   " 1        #(    !  =!&'        "    %       %    #A%  -#7           B=  %    7'  9"     "  &"  =!&#      B=2  &"           %  9  "  .///./#J  &"             9 =!&2  # GE             *EK/,1  *EK.,#:'  "  &   "  '    1  "  !    #;/;;  &"  71  -'          "    ") : B   EK. EK/ @L GL L 0L 45 0 G5 4 4 04 >4 44 @I GI I 0I @A GA A 0A /// / //. /./ .// . ./. / /. // ./ G0&"         '"  "  &   "'  0K.&   "   "          -?>D'  0K/&   " "         ?>D# A&  -BC?*'C'',  &"    %          %          "    #      %      %      '%  "  &   ""     '"  2    !#G  " '%         "          %  '     # B& BC? // /. ./ EK/ EK. 88 /// //. /./ / .// ./. / . MGLNOM4N MGLNOM0N MG5NOM4N MG5NOM0N M4N M0N &.9&' MGLN MGLNOM4NO&; MGLNOM0NO&; MG5NOM4NO&; MG5NOM0NO&; M4NO&; M0NO&; MG5NO&; MGNO&; MGLNOM4NO&.9 MGLNOM0NO&.9 MG5NOM4NO&.9 MG5NOM0NO&.9 M4NO&.9 M0NO&.9 MG5NO&.9 MGNO&.9 @I I 0I GI @A A 0A GA @L L 0L GL 45 G5 4 0 :'  )P&;)        &  ;Q&.9)        &  .9# %  &"         B=IMGLN") 3.2. CA ́ C CHÊ ́ ĐÔ ̣ ĐI ̣ NH VI ̣ ĐI ̣ A CHI ̉ .             %        %      '%        '      56     #B                "      %                   "'"  !      2    #"    "1        %          56    1      2  "#4"          %  &"  "           )         :'              1         '  #:         %            "  # %  &"  )B=I.//A Q"    '  .//A  I B=MGLN./A Q"  ./A        %  04)GL#       :'              %  "      &   "      '  #:         '  %        2  "          #:' ;/;;    '    !     %      *RR,"  &   "# %  &"  ) B=@IM.///AN Q"    &"  04).///A  @I B=M7//SANL Q"    &"L      ! Q04)7//SA  04)7//@A+  ;/;;#       :'        '56    &"      &   "      '  #%                      "        &"               # 89 . / / / . / . / / / / / . . . . =!& "     "  . I MGLN A%  -#-)B     B=IMGLN# %  &"  ) B=GL0L Q"    '    0LH"GL# @00GII Q    '  "  GI    '  'I#                &"       %  "      &   "      '           '  !      # %  &"  )B=@AMGLN Q"    &"      %  04)GL  @A# B=M4NI Q"    '  "  I        %  04)4# :'  ;/;;C;/;9%      GLG540      &"               !# !     " # " # $ :'        %  "        %  1       ..9    '    &  *&!",#5!  !%      %    '      2'"   !        ""        '"  !%    "  !  '    &  '    "    #     %      GLG54  0      &"  '      %    # $  %    "          1  '  041  >4# %  &"  )B=LMGLNO./ Q"    &"    !1    " Q    %  04)*GLO./,  L# B=LMGLO./NQ.    2  "    '# B=L./MGLN Q.    2  "    '# %   " #  :'        %            %    1    "           &  #      '    &"  '    %          "# :';/;;"        <        '      %      ) MGLNOM0NO0! QMGLNOM4NO0! QMG5NOM0NO0! QMG5NOM4NO0!# &    :'                &"  '      #J    %    "    "2    "       %  1  2        '%           '%    "    "2    # %  &"  )TU/-A Q"    "2            /-# '     ( :'          %    '  %    ."      1         #      '   "&"  '  '%    "2  2"            "   2  !    !    '          # %  &"  )4>:5/#/ Q  !  '  /"    /.# )                &"      ""    "2  '%  #  '%     "         '          '   %      %  "         %  "      # :';/;;          &"    !"  "  1  # 3.3. MÔ TA ̉ TÂ ̣ P LÊ ̣ NH CU ̉ A 8088/8086. 8V B            !      "      "  "             1        #:"                "      !   "  "      %    )    &"  &   "        &   "         "2  '%  # J        &"    2    "") P *&,)          # P ?*?', )      '    !# P B*B',)            "# P B;*B';,)          ;# P B.9*B'.9,)          .9# P 4#?*4?',)    # *  +  ,-# . +  ,           P"  !  !) B=04"' P:    ) 0 ← 4"' 0   "    !      "  *4"',      %  *0,#"       2        "  %          %  # P         &"  '    '  ") 0 4"' %  &"  ? ? ? B B 4#? 4#? ? B  ?  ?.9 B.9 B=@AGA B=IM.///AN B=0A./ B=:GL B=L.78A B=04@L B=>4L7 P "        '    !2  &"    '      ) OJ"  &   "'    !   # OJ"    '      *,    # OJ"  &   "   # OJ&"  4      %  #             P"  !  !) LAD04"' P:    ) 0 ↔ 4"' 0   "  "         %    "      "2           %        "    "  # P   '    !  &"  '  ) 0 4"' %  &"  @L ? LAD@LGL 8; B ? ? ? LAD46BGL LADI0I     !   "#$   % & P"  !  !) LI@: P:    ) @I ← M04W./AOGLO@IN I    '    '  &   "  @I  GL   %    "  @I  2        "      '      # '     (  )  " !    % "**"&#++",+"# P"  !  !) I>@?.9L. QL.          %  # P:    ) ?.9 ← $  %      "    L.# I    %  RR"    L.    .9# - .  ("#  $  / !  % "012"#"01 P"  !  !) I04?.9L P:    ) 04 ← 4#L ?.9← =RR#L I    %    "    L  04      %        .9# 3     ("#  $  / !  % "14 P"  !  !) I>4?.9' P:    ) >4 ← 4#' ?.9← =RR#' 5    ! "     % 6 ! ( P"  !  !) 564A4"' :    4"''                1      #       %  1  !  &"    564AX# P:    )  &   "%          "    %  1  !         '  1  !"    "      "  # %  &"  )564A@L         " M44W./AO*45P.,N ← @A M44W./AO*45P7,N ← @I 45 ← 45P7 7    !     #8  6 ! ( P"  !  !) 5=50 :    %  '  "                 1    #5"         %  1  !  &"    5=5X# P:    )I  &   "  %  1  !'    %    1  '  "  45               '    %  # 9 : !   "#  (   I    !*!",) (@5' (@M0LN 8S I  "  *"!",) =6:5'@ =6:M0LN@   ) 5'    %      ''""  &   "# M0LN          !    %    # @    *@L  "'""    @I  "'""  ,#    +  $ # +-   . +  ,         &   "  2  H"      '    %  '    "  2  H"                  '    '  #  : !     4 •   *@&&,) P"  !  !) @0004"' P:    ) 0 ← 0O4"' X ← G'  "  2  H"  # P         &"  '  ) 0 4"' %  &"  ? ? B ? B ? B ?   @00@LGL @00GL@? @0046B0L @00I/S @0046B./ •       )*@&&F'',# P"  !  !) @004"' P:    ) 0 ← 0O4"'OX P        &"  '        # • I  1*',# P"  !  !) (0 P:    ) 0 ← 0O. P:    %    &"  '          1      # • %    !!    *0@&Y"R'@&&, P"  !  !) 0@@ P:    ) 2  H"  "      1  '    %    !!     "%     &    !    &  G0  #D  '  '  2     " '  # $    2  H"  "          &"  '    '  0@@!    &    ! !  # • %  @4    *@4@&Y"R'@&&,# P"  !  !) @@@ 9/ P:    ) $  "%      '  @4    !%  '  #$    2  H"  "        "      !  &  &   @4#  : !   "# % 1$"#" A              ;/;;      '  # • :'  ) 46G04"' • :'      ) 4GG04"' • D  ) 0>0 • I  "  7) (>D0 • %    !!!  !'  )0@4 • %  @4!  !'  ) @@4  : !    ;"( • I  # P"  !  !) B6I4"' P:    ) @L ← @IW4"'; Q2    "  ; 0L@L← @LW4"'.9 Q2    "  .9 • I    "  &  ") P"  !  !) B6I4"' P:    )          "2  H"         "# (  '          "  &  "2  ) B6I? Q?.9←?.9W B6I?4"'; Q?.9←4"'.9W; • I  %  @4!  !# P"  !  !) @@B PI    %      "  !  !  G0  ;2  H"  '@I# ' : !   0+ :      ;/;;      ") • )04"'   4"';    '@L  '@I  &'@A#   4"'.9    '0L@L  '@L  &  '0L# •   "  &  ")04"' • %  @4!  !)@@0 - : !                    ;  .9        !  !     '    #      ) • @(004"' • =?04"' • L=?04"' • (=:0         &"  '    '  ) 9. 0 4"' ? ? B ? B ? B ?   ?  (=:%          %                1       # 3 : !   <       :'    H"&      %  *0,      1   H"1   &        %    1      *",%    '  #4    "%      1  .1    'I# • 0  '  *4RIIR,# P"  !  !) 4AI0" P:    )  "      %     &    !%  '  "  "   &          *O.,  '         &  '    *X,    '    !       1    /#5  !&  '        "&  '%  -#<# • 0  '      *4R@'IR,# P"  !  !) 4@I0" P:    )     &  '  %  2       '     '    %  2  "2      # :        &  !    &  !      )  4A?0" Q&  !  #  4@?0" Q&  !      # • Z"'  *?IR,# P"  !  !) ?=I0" P:    )     &  '    '        "   '      '      !  '    0#          "     '%  -#8# 97 0  0 / /X A%  -#<)A    "    4AI0"# 0  0 / X A%  -#8)A    "    ?=I0"# • Z"!  *??,# P "  !  !)?=?0" P :    )    ?=I  "H"    !  # • Z"'  H"    # P "  !  !)?I0" P :    ):    H"'          "    H"#          "      '%  -#9# • Z"!  H"    # P "  !  !)??0" P :    )    H"'  H"    *?I,    "H"     # 5   ++ !  P "  !  !)B504"' P :    )0+4"'→        '    # 5  !'  2          '  '    "               '    #        &"  '    # 0 4"' ? ? ? B ? B   7 : !      !      • 0"  " *B', P "  !  !)B=4G P :    ) M>4W./AO0N←M04W./AO4N 4←4±. 0←0±. 0  "  2  0XK.&  "'  2  0XK/# • 0"  " *B', P "  !  !)B=4E P :    ) M>4W./AO0N←M04W./AO4N M>4W./AO0O.N←M04W./AO4O.N 4←4±7 0←0±7 9- A%  -#9)A    "    ?I0"# 0  0 / X . CHƯƠNG III: TÂ ̣ P LÊ ̣ NH CU ̉ A VI XƯ ̉ LY ́ 3.1. KHA ́ I NIÊ ̣ M VÊ ̀ LÊ ̣ NH, DA ̣ NG LÊ ̣ NH VA ̀ CA ́ CH MA ̃ HOA ́ LÊ ̣ NH CU ̉ A VI XƯ ̉.      B=IMGLN") 3.2. CA ́ C CHÊ ́ ĐÔ ̣ ĐI ̣ NH VI ̣ ĐI ̣ A CHI ̉ .             %    
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương III: Tập lệnh của vi xử lý docx, Tài liệu Chương III: Tập lệnh của vi xử lý docx, Tài liệu Chương III: Tập lệnh của vi xử lý docx

Bình luận về tài liệu tai-lieu-chuong-iii-tap-lenh-cua-vi-xu-ly-docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP