Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị thuận thành II

112 746 7

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 13:00

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài  !"#$% &'()*!+,-./)#-0-./(#1(23(456578 "#%9&':(7;-./)# <#(=, >>-0?/=5-#5657)#>-'#' 05@&3##./;A !"#&'B/C&C#D(E7(?FD7 5@#./GHI<JK;LM!N",/E -8#(?-$O53P#-./GQR-O,Q -S,Q-T,Q-UK VWXY$( )-7()3#5#) Z28D[ >Y,3#(=3#5#)W/(3#5 #)W\/7]8(5@/$5C-99%"# )-57O/./;&(8#32^/;& -7()3#5'/7D7^ \/_#"D".-6-L/=-03`/#OWD2Y B/2'5`C&(^/,`C\4 a(a5\&'&()E b$D7\/&;_"3& I""3X-L#Oc(-(B/Cd`\B/2'5 )C;&&#3/D>()/O5DC5e,3(4 /E/B/CY?/D#()(-#8-$&3#f`B/-@, %=;&(f-WD[32-#7Y#D70/=(Q ;E gd3#C#-?/-W0/=(Q2D2 -'f&/h`&EF/D>?/DC5e, 3(4^>W6/3()EXi/\)/(?E) 8j,6(-]5;A b$#D7B/"/$f`QR; '&k)./X'-W5-@`6$&XO5Y h.D#()5-@W-0$&),(%(=(`6& /E%&#3P)0/=(Q&3# SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD hh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung !#`Q.-6,C;&$(O-?-0 B/6#&3# )D2Q\D7;36(O0/$ D7,&(?(/D>;&C#lAWd -/-./&E^-a` !2,&-/D>%AW &CQ/?/Yd--./;AEB/C !C ;&W\B/-'D2=(D2C=#B/%& '5ia()DC5e,3(4(`&;E '/i632-0 C7#&-W$0'&3#>>3#5 #X/7)-' _"m/,no;D\/Z/5"B/,-LfWpqa]8#' )&3#-@$C(/^&;ar qs$Cr&E5Cq`DC5e7O()C 05dOr (=#')lY2/,X `3(454(4&Y2/%'/78#O07# 6&B/AY','/7D[8#32^/ ;&,80/=#E Z\/!/=!/\&3##1(2,f&=5 -'05iL-LCB/`&W&Q(&Ef)8,'/' \!f!\t/' t,\-!f!\t/'i/O ?/-7;8()D\/!/=!D\/sn,D\/n# #5 b(& #WD\/)-/ei6=5 (#W/(!f!\t/'W\ & 3#\&W&Q(&7Y %(=,D\/!/=!/7] 8(5@5CW558#32^/;&$ #`'/7D7^ !#2=58D\/!/=!,=-0.B/A ;(O-?(O5';W,EA-?p “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị Thuận Thành II” -?75;% SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD hh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát !%@/-67-$-'C;&&/ D>C8D\/!/=!(-$C;67-W,c -E%5u05-@--$-'C;& 2.2. Mục tiêu cụ thể hv632E%C/D>C8D\/!/=!JJt/' hv-W67(-$-$;w67-'C /D>C8D\/!/=! hx6D2&`W6&e/-7()-$; 67C-'C/D>C h<2\&'B/C\/(i"iy/]2;D\/c-$ D7C555u05,-)6#C/D>C8# \D2/;& 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu hN`&6h\/3uh\-!5t/' -'/D>8D\/!/=!JJ V?B/'-\/-70 3#p zN5.)(i/\;D\/!/=!JJ& 6 N6-WW5$5.O)-'YR:(theo số liệu phòng kế toán HTX DV&TM Thuận Thành)#3#/;D\/ zN62'5-'/D>8D\/\WD2- 9B/Y(?D\/!/=!JJ hnW67-$-'C hnE%\/(?E%C)#( hZ7/7&\ft!v!bh<!/=! 3.2. Phạm vi nghiên cứu h?$3/pV?=5/\/,&C#DD2C/D>C 3)-$;67 SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD hUh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung h?&Epn;'/YD;05iL!b{<!/=!qr, 4@D\/!/=!JJ h?pV?D34D7/O5-#8fQhf 5^;t!v|Z7/DYO5/=5B/5}(O2'5&t!v f-'~UQ 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Thiết kế nghiên cứu V?-0'EB/-#8p  Nghiên cứu sơ bộ nhằm xây dựng bảng hỏi thăm dò ý kiến khách hàng. Z345Y55\/-5}(O6/}GK$D78 j,6-Lf-/D>8D\/!/=! $3/5}(OD[ -0=,905(YD-@/F-#(W@CE%\ / v/O5f4\/\/-@\//(D345Y55 5}(O/\#]/\#1(2\/-@/=5 D7/(?C,7B/`C(^/;& ,&8;C,B/CdC,&(L-8#O5 #X6(\8D\/!/=! v632E%\/('&'-#5EB/5Y 555}(O/\#1(2(5}(O2'5&4 \/,W#]`&/D>8D\/(-0A$ P/\iD/O !'\/-0,-?/C}()D70-?/ U&-@-?/FE%(-#(?f`,$3/#5u05 ()2•\/,#C}  Nghiên cứu chính thức nhằm thu thập, phân tích dữ liệu và phân tích mô hình. h!'-?/5}(O,/=5D7/()D7P/~P/| AP/"#5Y55AP/P/\2-())C&€U() `&-'/D>8D\/!/=! hV-$Y,&'\/3u(D2C;\/3u SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD hTh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung hN@--#cD7n#•DM5,#8'WYB/ '9}Y,U(C&@D7n#•DM5 hx667&5o_M-7()'-$=5('54/$qC /D>r hx6]B/(?7B/67-$=5(67qCr hx6D2&/#-;\/3u(?67\ hVC55(&'/=  Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu 4.2. Phương pháp thu thập số liệu 4.2.1. Dữ liệu thứ cấp !/=5E,D7/\B/-'D\/!/=!D %(5@,YO/9,&'B/C#8-$&3#,%%# -$,#8-$-5/./&;D\/ !f5^&3#( 5^&'#;D\/!/=!JJ#2=5 SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD h~h Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung !/=5(O-?d/=,/\B/f#,J"",&W /=75-8A(#A,/#)X)#\B/ -'C;& 4.2.2. Dữ liệu sơ cấp 4.2.2.1. Dữ liệu định tính  Z345Y55\/-5}(O6/}GK$D78 j,6-Lf-/D>8D\/!/=!JJ $3/5}(OD[ -0=,905(YD-@/F-#(W@CE%\ / n6/}\B/-'C;&p hx}(OW4\/`(O-?\B/-'-$Y&-/D> hx}(O(?`(O-?\B/-''/7C-'C ;&&-/D>8D\/!/= hx}(O`(O-?\B/-'/O53(48D\/!/=!JJ  #3`/-^-0/=5EB/5Y555}(O /\#]-70;'/p hx}(O6(\(?`/=0(&W&Q##8-$ ;D\/,`(O-?l55C^-0CB/',`5 W5d;&(?(/D>C8D\/ hx}(OL-8#(?p z`#8-$W;D\/!/=! z`-?/-8-0,]8##8-$&3#;D\/!/= !JJ z`'0,-@QC;& znCB/'&W&Q#Y\B/-'C; & zNCQ(%%2#8-$,-?/&cQC ;&p5#54(4,-?/&/D>,;#8DC5e z`5Y55\//e-@-O0W,#8-$ ,'&',-?/&E,\/-7()DC5e3(4,\/ -7()6(\,&CQ-5,}L&,`'/7Q }L#&&E\B/-'(/D> SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD hSh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung zV)5@;D\/!/=!JJ##8-$ cQC;&#)  s\8-W-?^&C#bE%qC/D>C; &8D\/r;!Z g\Qt/-L-?/F#5u05() -?/&(-#'/7;W32\E%)# JGK(?i632E%C/D>C;&8D\/  !f`/]E\ V?-a&',#8f`'ul5-@ -'/7&B/6?/O(WC)-'C &8D\/!/=!JJ N'B/C\/-#OC C/D>;&#]S67p zVl;D\/pW~B/D zNE&pW~B/D zHQpWSB/D zZ2/=pW~B/D zV)234pWTB/D zV)4pWTB/D N'B/C;\/-D[-0D34#5.\/- 0('&'C}'5"# 4.2.2.2. Dữ liệu định lượng !/=5c5Y555}(O2'5EB/C}`-7 0&--'/D>8D\/!/=!JJ  Thiết kế bảng hỏi hsC}'&'c-#-;&(?'/7\B/ -'C;&&-/D>(C8D\/!/=!JJ hsC}-0'&'#]C6/}-(6/}-0 hsC}D34-#&"()~-$,f-$hhoàn toàn không đồng ýh-'-$~hhoàn toàn đồng ý ND[@-;% (?-$-]d(?f'/7-0- SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD h‚h Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung hn##5"(Z3"#c\W$/$-?/-@-@5 `'/-@;C}X&/\/ $/$-?/ -@5C-027\/D[2-#8 D/;B/%\/3#-WC}DY$-0-?/FEB/5} (OU&i"AW@/-af`,d1(4-6/} &E,AW-]d/O5`E-0}&E(`=- -W5u05()4-\/&E hV?/FC} h!2-?/5}(O  Xác định kích cỡ mẫu hV@i-ƒP/-?/-CC#-83#9@\/,E ;*H n#G‚‚K-7()9@(E8(William, G. Cochran. 1977. Sampling Techniques, 3 rd Edito) -0D34()2AD/p ( )    c ppZ ss −×× = )ssƒP/-7()9@|Z Y;?7&\ ) d1α€~:,„€ S|p(1 - p)5YD;5Y5\ ) Op+(1-p)€,3#-Wp.(1-p))O&5€ ~|cDD7#5y5 cW@-8 f~:-': <#-WƒP/-?/7-URTP/(7@/SP/ V?/ U&idcZxZZ-@i--05(B  Phương pháp chọn mẫu hm/%-?/5}(O&'cD345Y 55AP/P/\2- h5}(O-0'c5}(OP/\$& -'/D>8D\/!/=!JJ(#D\/()>-./ 5}(O7-# )9@\/(E8,E'7 QD7f-'-@A)C& N'B/C7QP/\i- -0)C&€U N'5"#-0i-c)C&€U '/ WD2-#8#a-?/5}(O%>-./5}(O8P/\ &]'545}(O&'5"#())C&€U SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD hRh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung hV?/U-./\G32-K-@i"iy-?/FC},'/C }&EW%-9%'54-?/D7P/^8(A 5}(O7()32-AP/ h!2-?/5}(O#fU-'T nWU-@-?/,(=-@-CC#-83#9@%$-?/ ~C}(2&-05}(O#f&/,T, ‚, #-'&#5}(O'D7P/.' 4.3. Thang đo !OC-#&#E%-?/-#-' ! -#67C-'C/D>C;&8D\/ !/=!#]S67-0-#c'B/D(S'C =/(?C8 !#-W,67q-l;D\/r -0-#c~'B/D|67qNE&rXW~'B/D,6 7qHQrWS'B/D|67q!/=rW~'B/D,67 qV)234rWT'B/D,67qV)4rWT' B/D !-#C=/;&(?C#]S' B/DqnCO#Cr,qnC6(/(r,qHCQ…r,qnCO Lr,qnCOCr,qt^(?Cr !-#g&"~=-0D34p=Y()-$qt## &E-]dr-'=~Y()-$qt##-]dr !905C6/}-?/-67C-'C /D>C;&8D\/!/=!t/'W5.,#-Wp 5.J#]6/}-67C-'C/D> C;&-7()D\/,5.JJ^8}(?E6; & 4.4. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu nY%(7&\-0D34-@56&'B/C6/}3` //=55.?ZxZZ3#*3#†D5\CS  N-./,3`/ -0L#(D8,D/-WB/)56D/p SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD hh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung 4.4.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 4.4.1.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo Z34n#5-@&@-$=D7)0# =53`/"#fW'/7#E% `'&E-CC#-$ =D[#8&}=53`/ !#\ ‡ / ˆ `'Wn#‰D5 )Y ‚%-0i"- ‡ =(-0`8 VE ˆ Y ˆ ,'WD7YB/'9}Y U-0#' (D[#8&}-# 4.4.1.2. Phân tích nhân tố Z/&#8'&E-CC#-$=,-$-0iy-'56 o_M,&@-Nb+(s" x667-0D34-@/A D7)0,=367(/e#56'5"# 4.4.2. Hệ số tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính 4.4.2.1. Hệ số tương quan V@&@-7B/`&8;C&# E%\/,D345Y55YB/()D7YB/qx"D# #"##"ŠŠ"r,-0&d/`qr H#&#Ch‹‹z '/Œ@YB/-]' 08,•@YB/ ' H€Fc'&EW7\/' r ŽpB/`'l r ŽpB/`''/ bd1qDr;D7YB/,4@D/p D•~:p7YB/&l[ D•:p7YB/Ol[ 4.4.2.2. Phân tích hồi quy tuyến tính s)&''5,D345Y55]B//'$-@i-d 1(7YB//';'#E% xY552A'o"-0' tD7i-I  -?/F -03u-@i--$5u05;E%,&@-_3u-@&…-&C Q$E%534#9@X&@--@}C SVTH: Lê Công Hoàng - K42QTKD hh . ;(O-?(O5';W,EA-?p Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị Thuận Thành II -?75;%. 3#58#/'&3# 1.1.7. Mối quan hệ giữa trải nghiệm mua sắm giải trí và lòng trung thành của khách hàng V@dC#7B/`^/(C,#/
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị thuận thành II , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị thuận thành II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn