Phan tich chi phi hoat dong kinh doanh

218 118 0
Nguyễn Đình Hùng

Nguyễn Đình Hùng Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,175 tài liệu

  • Loading...
1/218 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 21:02

Phan tich chi phi hoat dong kinh doanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KT_QTKD Sinh viên thực hiện: PHAN THỊ KIM NHUNG Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KT_QTKD KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp Sinh viên thực hiện: PHAN THỊ KIM NHUNG Lớp: DH3KT Mã số SV: DKT021283 Người hướng dẫn: ThS. NGUYỄN TRI NHƯ QUỲNH THÁNG LỜI CẢM ƠN    Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc và Phòng Kế Hoạch Tài Vụ đã nhận em vào thực tập để có cơ hội học hỏi và bắt đầu tập làm quen với môi trường làm việc thực tế tại Công Ty. Trong suốt thời gian thực tập tại công ty, bản thân em luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú, anh chị và đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp các tài liệu có liên quan đến luận văn của em. Em rất cảm ơn các cô, chú và anh chị tại phòng Kế Hoạch Tài Vụ: Cô Dung (Kế Toán Trưởng), chú Sĩ, chị Giang…đã nhiệt tình giúp đỡ em. Trong quá trình thực tập nếu có gì sơ suất mong các cô, chú và anh chị bỏ qua cho em. Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các cô, chú và anh chị. Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, các Thầy Cô hướng dẫn nhất là Cô Nguyễn Tri Như Quỳnh đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, chỉnh sửa sai sót khi thực hiện luận văn. Em xin chân thành cảm ơn. Em xin kính chúc quý thầy cô trường Đại học An Giang dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Chúc Công Ty Phà An Giang ngày càng có những bước đi vững chắc để đạt được những thành công rực rỡ trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn. SVTH: Phan Thị Kim Nhung NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN    Long xuyên, ngày…tháng… năm… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN    Long xuyên, ngày…tháng… năm… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN    Long xuyên, ngày…tháng… năm… MỤC LỤC  Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN---------------------------------------------------- 1 1.1. Lí do chọn đề tài----------------------------------------------------------------------------- 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu------------------------------------------------------------------------- 2 1.3. Phương pháp nghiên cứu--------------------------------------------------------------------2 1.4. Phạm vi nghiên cứu ------------------------------------------------------------------------- 2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN------------------------------------------------ 3 2.1. Khái niệm và phân loại chi phí-------------------------------------------------------------3 2.1.1. Khái niệm chi phí---------------------------------------------------------------------- 3 2.1.2. Phân loại chi phí--------------------------------------------------- 3 2.2. Khái niệm doanh thu-------------------------------------------------------------------------6 2.3. Khái niệm lợi nhuận------------------------------------------------------------------------- 6 2.4. Các chỉ tiêu về chi phí----------------------------------------------------------------------- 6 2.4.1. Tổng chi phí-----------------------------------------------------------------------------6 2.4.2. Tỷ suất chi phí-------------------------------------------------------------------------- 7 2.4.3. Tỷ trọng chi phí-------------------------------------------------------------------------8 2.4.4. Một số chỉ tiêu khác------------------------------------------------------------------- 8 2.5. Phân tích chung toàn bộ chi phí------------------------------------------------------------8 2.6. Phân tích các khoản mục chi phí chủ yếu-------------------------------------------------9 2.6.1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu-------------------------------------- 9 2.6.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công------------------------------------------- 10 2.6.3. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung------------------------------------- 10 2.6.4. Phân tích khoản mục chi phí quản lí doanh nghiệp------------------------------ 11 2.7. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí------------------------------------------- 11 2.7.1. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố giá cả------------------------------------------- 11 2.7.2. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố khối lượng tiêu thụ--------------------------- 12 2.7.3. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố chất lượng quản lí chi phí ( nhân tố khác)-12 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHÀ AN GIANG---------14 3.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Phà An Giang---------------------------- 14 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Phà An Giang---------------------- 14 3.1.2. Nguồn vốn kinh doanh của công ty------------------------------------------------ 15 3.1.3. Qui mô--------------------------------------------------------------------------------- 15 3.2. Chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn của công ty---------------------------------------- 15 3.2.1. Chức năng----------------------------------------------------------------------------- 15 3.2.2. Nghĩa vụ------------------------------------------------------------------------------- 15 3.2.3. Quyền hạn----------------------------------------------------------------------------- 16 3.3. Cơ cấu tổ chức của công ty----------------------------------------------------------------16 3.4. Thuận lợi và khó khăn--------------------------------------------------------------------- 17 3.4.1. Thuận lợi-------------------------------------------------------------------------------17 3.4.2. Khó khăn-------------------------------------------------------------------------------17 3.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty--------------------- 17 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÀ AN GIANG--------------------------------------------18 4.1. Phân tích chung toàn bộ chi phí---------------------------------------------------------- 18 4.1.1. Một số chỉ tiêu có liên quan--------------------------------------------------------- 18 4.1.2. Phân tích chung toàn bộ chi phí hoạt động kinh doanh--------------------------23 4.1.3. Phân tích chung theo các khoản mục chi phí------------------------------------- 24 4.2. Phân tích các khoản mục chi phí chủ yếu----------------------------------------------- 25 4.2.1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu-----------------------------------25 4.2.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công------------------------------------------- 27 4.2.3. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung------------------------------------- 29 4.2.4. Phân tích khoản mục chi phí quản lí doanh nghiệp----------------------- 33 4.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí------------------------------------------- 37 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP-----------------------------------------39 5.1. Giải pháp về chi phí nguyên vật liệu-----------------------------------------------------39 5.2. Giải pháp về chi phí nhân công-----------------------------------------------------------40 5.3. Giải pháp về chi phí sản xuất chung----------------------------------------------------- 40 5.4. Giải pháp về chi phí quản lí doanh nghiệp---------------------------------------------- 41 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN-----------------------------------------------------42 6.1. Kết luận-------------------------------------------------------------------------------------- 42 6.2. Kiến nghị------------------------------------------------------------------------------------ 42 6.2.1. Đối với Nhà Nước-------------------------------------------------------------------- 42 6.2.2. Đối với công ty------------------------------------------------------------------------42 DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Bảng tổng hợp chi phí hoạt động kinh doanh--------------------------------------18 Bảng 2: Bảng phân loại theo chi phí biến đổi và chi phí cố định--------------------------19 Bảng 3: Bảng tỷ trọng chi phí các khoản mục----------------------------------------------- 22 Bảng 4: Bảng phân tích tình hình chi phí-----------------------------------------------------23 Bảng 5: Bảng phân tích chung các khoản mục chi phí------------------------------------- 24 Bảng 6: Bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu--------------------------------------------- 26 Bảng 7: Bảng phân tích chi phí nhân công--------------------------------------------------- 28 Bảng 8: Bảng phân tích chi phí sản xuất chung--------------------------------------------- 30 Bảng 9: Bảng phân tích chi phí quản lí doanh nghiệp-------------------------------------- 34 Bảng 10: Bảng loại trừ yếu tố giá------------------------------------------------------------- 37 Bảng 11: Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng-------------------------------------------- 38 Bảng 12: Bảng chi phí nguyên vật liệu------------------------------------------------------- 39 Bảng 13: Bảng chi phí nhân công------------------------------------------------------------- 40 Bảng 14: Bảng chi phí sản xuất chung--------------------------------------------------------40 Bảng 15: Bảng chi phí quản lí doanh nghiệp-------------------------------------------------41 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: So sánh tỷ trọng chi phí biến đổi năm 2004 và năm 2005-------------------- 20 Biểu đồ 2: So sánh tỷ trọng chi phí cố định năm 2004 và năm 2005--------------------- 21 Biểu đồ 3: So sánh tỷ trọng chi phí năm 2004 và năm 2005-------------------------------22 DANH MỤC VIẾT TẮT  - ĐVT: Đơn vị tính - CBCNV: cán bộ công nhân viên - S/C: sửa chữa - SL: sà lan - CTP: công tác phí - ĐK: đăng kiểm - BH: bảo hiểm - CK: chuyển khoản - CĐ: cố định - BĐ: biến đổi - i: khoản mục chi phí - CP: chi phí - NVL: nguyên vật liệu - NC: nhân công - SXC: sản xuất chung - QLDN: quản lí doanh nghiệp - TCP: tổng chi phí - tcpi: tổng chi phí của từng khoản mục - TCP 0 : tổng chi phí kì trước - TCP 1 : tổng chi phí kì này - TCP 1GKH : tổng chi phí đã loại trừ yếu tố giá - ∆TCP: mức tăng giảm tổng chi phí - ∆TCP ĐC : tổng chi phí sau khi so sánh với kết quả sản xuất kinh doanh - ∆tcp NVL : mức tăng giảm chi phí nguyên vật liệu - ∆tcp NVLĐC : chi phí nguyên vật liệu sau khi so sánh với kết quả sản xuất kinh doanh - ∆tcp NC : mức tăng giảm chi phí nhân công - ∆tcp NCĐC : chi phí nhân công sau khi so sánh với kết quả sản xuất kinh doanh - ∆tcp SXC : mức tăng giảm chi phí sản xuất chung . tích các chi phí hoạt động kinh doanh tại các bến phà bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung và chi phí quản lí doanh. động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích chi phí cũng như những ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan tich chi phi hoat dong kinh doanh, Phan tich chi phi hoat dong kinh doanh

Bình luận về tài liệu phan-tich-chi-phi-hoat-dong-kinh-doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP