Tài liệu Bai_6_Xay_dung_phong_trao_toan_dan_bao_ve_an_ninh_to_quoc pdf

21 76 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_889
tailieuhay_889

tailieuhay_889

Tải lên: 14,712 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 18:15

1 1 XÂY DỰNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KT ĐIỆN BIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Người thực hiện : TÒNG VĂN SUNG 2 NỘI DUNG • Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. • Nội dung, phương pháp XD phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. • Trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia XD phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 1 2 4  Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc.  Một số quan điểm về quần chúng nhân dân. Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc. 1 5 Một số quan điểm về quần chúng nhân dân  Đảng ta Quần chúng nhân dân là LL đông đảo, là nền tảng cho một đất nước, là gốc rễ của dân tộc, là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển của xã hội. 6 Một số quan điểm về quần chúng nhân dân  Triết học duy tâm XH chia làm hai hạng người “Hạng thượng lưu” và hạng “thứ dân”; thượng đế, tinh thần là tuyệt đối; Vua là thiên tử thay trời trị dân. 7 Một số quan điểm về quần chúng nhân dân  Quân chủ tư sản hiện đại Các chế độ quân chủ tư sản hiện đại nêu vấn đề “Dân chủ”, “Lấy dân làm gốc”, nhưng bản chất khác nhau. 8 Một số quan điểm về quần chúng nhân dân  Chủ nghĩa Mác - Lênin Quần chúng nhân dân quyết định sự phát triển của xã hội, chính nhân dân lao động là người làm nên lịch sử. 9  Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc.  Một số quan điểm về quần chúng nhân dân. Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc. 1 10 Một số quan điểm về quần chúng nhân dân  Đặc điểm của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc - Diễn ra trên diện rộng, khắp mọi địa bàn, trên mọi lĩnh vực. - Cuộc chiến đấu thường xuyên mang tính gay go, quyết liệt, phức tạp và lâu dài - Bọn gián điệp, phản động và tội phạm khác luôn tìm cách trà trộn trong quần chúng, lợi dụng, lôi kéo, mê hoặc kể cả khống chế để hoạt động . II-NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG PHONG TRÀO TO N DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Nội dung cơ bản của công tác xây dựng phong trào to n dân bảo vệ an ninh tổ. PHÒNG – AN NINH Người thực hiện : TÒNG VĂN SUNG 2 NỘI DUNG • Nhận thức chung về phong trào to n dân bảo vệ an ninh tổ quốc. • Nội dung, phương pháp XD phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bai_6_Xay_dung_phong_trao_toan_dan_bao_ve_an_ninh_to_quoc pdf, Tài liệu Bai_6_Xay_dung_phong_trao_toan_dan_bao_ve_an_ninh_to_quoc pdf, Tài liệu Bai_6_Xay_dung_phong_trao_toan_dan_bao_ve_an_ninh_to_quoc pdf

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bai-6-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP