Tài liệu Lãnh đạo mới về chất ppt

tailieuhay_789
tailieuhay_789(14509 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 49
0
Tải xuống 7,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 20:15

Mô tả: Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 1 NH O MI VCHT NH O MI VCHT Nguyn Hu Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên cu & Phát trin Qun tr (CEMD) i hc Kinh T TP. HCM Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Email: lam@ueh.edu.vn Qun tr và lãnho Qun tr và lãnho Nhng ngi ng u các t chc có 2 nhóm ngha v: công vic ca hin ti, và công vic ca tng lai. – Công vic hin ti tn ti là do nhng quyt nh c  ra trong quá kh và chúng không không th sa c theo mt cách thc có ý ngha ln trong mt thi gian ngn. – Công vic ca tng lai ph thuc mt cách to ln vào nhng quyt nh c  ra hin nay (hoc khôngc  ra hin nay).  Nu công vic ca hin ti là không th thay i thì công vic ca tng lai có th c nh hình hu nh theo bt k iu gì c khát khao. Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 2 Qun tr và lãnho Qun tr và lãnho Nhà qun tr Nhà lãnh o STN TI VCH NG ACHC STN TI VCH NG ACHC                  Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 3 STN TI VCH NG ACHC STN TI VCH NG ACHC                             STN TI VCH NG ACHC STN TI VCH NG ACHC !  ∀ #∃%& #∃ ∋(!  ∀ #∃∀ % () ∗+  , − ./ . − 0!/1 23445(0!/1 221 221 24545456 34∋( − % +  %7  &  # & & ∃   &    8   +  %9 ,5 %+ . .7 2:  9  2 ∀ ∀; +     # ∀  %9; ∃ .< .5 % =  . 2 &  # ∃     & >+  # 2 .5 &+ % . ; .< .5 2∃ 37 &  % +   ∃ ∀ + 4 #  ;∀+ 8+ . #  = 2  %9  + 4 ∀+ 8 2  %9 −  > . ? :5 # > 5 %       Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 4 STN TI VCH NG ACHC STN TI VCH NG ACHC          ≅Α +  ∃  ∀  Β % # 5  −    9  Χ #  + .  + .    D    +  , . NH O MI V CHT NH O MI V CHT                           ! ∀      !       #∃ Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 5 C THUYT V NH O HP DN C THUYT V NH O HP DN  Thuyt lãnh o hp d n ca House  Ngi di quyn tin rng nhng nim tin ca ngi lãnh o là úng n  S tng ng, ging nhau gia nhng nim tin ca ngi di quyn và ca ngi lãnh o  S chp nhn không iu kin ca ngi di quyn i vi ngi lãnh o  Nhng tình cm yêu thng, quý trng ca ngi di quyn vi ngi lãnh o  Vic sn lòng tuân th ngi lãnh o bi nhng ngi di quyn.  S gn bó v tình cm ca ngi di quyn vi nhng s mng và mc tiêu ca t chc  Ngi di quyn luôn nâng cao nhng mc tiêu thc hin nhim v.  Nhng ngi di quyn tin rng h có kh nng óng góp vào s thành công trong vic thc hin s mng ca t chc C THUYT V NH O HP DN C THUYT V NH O HP DN  nginhu cu quyn lc nh, t!tin, va∀m#t nim tin vng chc ∃o nhng%tng va∀nim tin a&  Thng &nh #ng theo ∋ch (o ra cho ngi di quyn nhng n t)ng rng ngi ∗+nh onng lc va∀(&nh công  Luôn thê,hin m#t ∋ch ro−.ng nhng c tiêu ly/tng liên quan ti s/ ng a tô,chc va∀gn0vi nhng gia/(.1ct ∗2i, nhng ngun m hng, nhng quan i3m a nhng ngi di quyn  m gng bng nhng &nh #ng m4u mc a 5nh  Luôn thê,hin nhng mong )i cao va∀tin tng nhng ngi di quyn  6nh #ng theo ∋ch thc khi dy nhng #ng cliên quan ti s/ ng Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 6 C THUYT V NH O HP DN C THUYT V NH O HP DN  Thuyt !∀nh o hp d n #a Conger va∃Kanungo  Tm n Hy sinhli ch a ngi di quyn Sng nhng chin lc c o nh giang nh hung Snh ngôa ngi di quyn Ttin trong giao tip vathông tin Sng quyn lcnhân C THUYT V NH O Mi%CHT C THUYT V NH O Mi%CHT  Thuyt lãnh o m&i v∋ cht ca Burns “Ngi lãnh o mi v cht là ngi thách thc nhng ngi di quyn thc hin nhng nhim v không )c quy 1nh” Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 7 C THUYT V NH O Mi%CHT C THUYT V NH O Mi%CHT  Thuyt !∀nh o m&i vê∃cht #a Burns                        ! ∀  #         C THUYT V NH O Mi%CHT C THUYT V NH O Mi%CHT  Thuyt lãnh o m&i v∋ cht ca Bass  Làm cho h nh!n th∀c rõ h#n v tm quan tr ng và nhng giá tr∃ ca nhng kt cc  Thúc %y h vt qua nhng li ích cá nhân & ∋t ti nhng mc tiêu cao c( ca nhóm và t) ch∀c  Kh#i d!y nhng nhu cu c∗p cao ca h Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 8 Hình thành Tm nhìn Hình thành Tm nhìn Bc u tiên  i ti hiu qu ca t chc TIÊU CHU(N CHO T)M NHÌN TIÊU CHU(N CHO T)M NHÌN 1. Xác nh v th th trng và v th cnh tranh. 2. a ra nhng mc ích truyn cm và nhng giá tr c chia s!. 3. C th rõ ràng nhng gì s∀ khác bit trong tng lai. 4. Nhn ra nhng n#ng l∃c c%t yu yêu cu %i vi s∃ thành công. 5. Thit lp nh hng và tiêu chu&n ra quyt nh. 6. a ra c s∋ c#n bn hp d(n cho vic thay i. 7. Nêu bt s∃ thay i v biu trng và hng lãnh o. • T∗m nhìn mà không có hành +ng thì ch, là m+t gic m • Hành +ng mà không có t∗m nhìn thì ch, n thu∗n là m+t hành +ng • Hành +ng kt h−p v&i t∗m nhìn thì có th. thay /i c th gi&i Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 9 T)I SAO T∗M NHÌN L)I QUAN TR+NG? T)I SAO T∗M NHÌN L)I QUAN TR+NG? 1. T,P TRUNG NH−NG NGU.N L/C C0A DOANH NGHI1P VÀO NH−NG HO)T 2NG KINH DOANH 3U TIÊN. 2. H4 TR5 THAY 6I T6 CH7C B8NG CÁCH XÁC 9NH VÀ PH:I H5P NH−NG CH3;NG TRÌNH THAY 6I CÓ LIÊN QUAN V<I NHAU –=;>?=≅ΑΒ2Χ9D≅≅3<DΕ CHIΦN L35C M<I. 3. TÁI THÚC ΓY VÀ KHUYΦN KHÍCH NH−NG HÀNH VI M<I GI−A NHÂN VIÊN T)I SAO T∗M NHÌN L)I QUAN TR+NG? T)I SAO T∗M NHÌN L)I QUAN TR+NG? Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 10 Các giá tr trong báo cáo tm nhìn Các giá tr trong báo cáo tm nhìn Liu các giá tr có lan to trong t chc? Các giá tr có nh hng cho các quyt nh? Khi các giá tr b chà p, liu có nhng phn ng mnh m∀ xy ra? Quá trình To t∗m nhìn Quá trình To t∗m nhìn Chúng ta mu0n mình t%t th nào? Chúng ta có th. t%t th nào? Chúng ta phi t%t th nào  có th tn ti và cnh tranh trên th trng? . khát khao. Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 2 Qun tr và lãnh o Qun tr và lãnh o Nhà qun tr Nhà lãnh o STN TI VCH NG. quyn i vi ngi lãnh o  Nhng tình cm yêu thng, quý trng ca ngi di quyn vi ngi lãnh o  Vic sn lòng tuân th ngi lãnh o bi nhng

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Lãnh đạo mới về chất ppt, Tài liệu Lãnh đạo mới về chất ppt, Tài liệu Lãnh đạo mới về chất ppt

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-lanh-dao-moi-ve-chat-ppt

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.14218521118164 s. Memory usage = 18.6 MB