Tài liệu Lãnh đạo mới về chất ppt

17 58 0
tailieuhay_789

tailieuhay_789

Tải lên: 14,509 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 20:15

Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 1 NH O MI VCHT NH O MI VCHT Nguyn Hu Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên cu & Phát trin Qun tr (CEMD) i hc Kinh T TP. HCM Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Email: lam@ueh.edu.vn Qun tr và lãnho Qun tr và lãnho Nhng ngi ng u các t chc có 2 nhóm ngha v: công vic ca hin ti, và công vic ca tng lai. – Công vic hin ti tn ti là do nhng quyt nh c  ra trong quá kh và chúng không không th sa c theo mt cách thc có ý ngha ln trong mt thi gian ngn. – Công vic ca tng lai ph thuc mt cách to ln vào nhng quyt nh c  ra hin nay (hoc khôngc  ra hin nay).  Nu công vic ca hin ti là không th thay i thì công vic ca tng lai có th c nh hình hu nh theo bt k iu gì c khát khao. Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 2 Qun tr và lãnho Qun tr và lãnho Nhà qun tr Nhà lãnh o STN TI VCH NG ACHC STN TI VCH NG ACHC                  Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 3 STN TI VCH NG ACHC STN TI VCH NG ACHC                             STN TI VCH NG ACHC STN TI VCH NG ACHC !  ∀ #∃%& #∃ ∋(!  ∀ #∃∀ % () ∗+  , − ./ . − 0!/1 23445(0!/1 221 221 24545456 34∋( − % +  %7  &  # & & ∃   &    8   +  %9 ,5 %+ . .7 2:  9  2 ∀ ∀; +     # ∀  %9; ∃ .< .5 % =  . 2 &  # ∃     & >+  # 2 .5 &+ % . ; .< .5 2∃ 37 &  % +   ∃ ∀ + 4 #  ;∀+ 8+ . #  = 2  %9  + 4 ∀+ 8 2  %9 −  > . ? :5 # > 5 %       Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 4 STN TI VCH NG ACHC STN TI VCH NG ACHC          ≅Α +  ∃  ∀  Β % # 5  −    9  Χ #  + .  + .    D    +  , . NH O MI V CHT NH O MI V CHT                           ! ∀      !       #∃ Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 5 C THUYT V NH O HP DN C THUYT V NH O HP DN  Thuyt lãnh o hp d n ca House  Ngi di quyn tin rng nhng nim tin ca ngi lãnh o là úng n  S tng ng, ging nhau gia nhng nim tin ca ngi di quyn và ca ngi lãnh o  S chp nhn không iu kin ca ngi di quyn i vi ngi lãnh o  Nhng tình cm yêu thng, quý trng ca ngi di quyn vi ngi lãnh o  Vic sn lòng tuân th ngi lãnh o bi nhng ngi di quyn.  S gn bó v tình cm ca ngi di quyn vi nhng s mng và mc tiêu ca t chc  Ngi di quyn luôn nâng cao nhng mc tiêu thc hin nhim v.  Nhng ngi di quyn tin rng h có kh nng óng góp vào s thành công trong vic thc hin s mng ca t chc C THUYT V NH O HP DN C THUYT V NH O HP DN  nginhu cu quyn lc nh, t!tin, va∀m#t nim tin vng chc ∃o nhng%tng va∀nim tin a&  Thng &nh #ng theo ∋ch (o ra cho ngi di quyn nhng n t)ng rng ngi ∗+nh onng lc va∀(&nh công  Luôn thê,hin m#t ∋ch ro−.ng nhng c tiêu ly/tng liên quan ti s/ ng a tô,chc va∀gn0vi nhng gia/(.1ct ∗2i, nhng ngun m hng, nhng quan i3m a nhng ngi di quyn  m gng bng nhng &nh #ng m4u mc a 5nh  Luôn thê,hin nhng mong )i cao va∀tin tng nhng ngi di quyn  6nh #ng theo ∋ch thc khi dy nhng #ng cliên quan ti s/ ng Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 6 C THUYT V NH O HP DN C THUYT V NH O HP DN  Thuyt !∀nh o hp d n #a Conger va∃Kanungo  Tm n Hy sinhli ch a ngi di quyn Sng nhng chin lc c o nh giang nh hung Snh ngôa ngi di quyn Ttin trong giao tip vathông tin Sng quyn lcnhân C THUYT V NH O Mi%CHT C THUYT V NH O Mi%CHT  Thuyt lãnh o m&i v∋ cht ca Burns “Ngi lãnh o mi v cht là ngi thách thc nhng ngi di quyn thc hin nhng nhim v không )c quy 1nh” Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 7 C THUYT V NH O Mi%CHT C THUYT V NH O Mi%CHT  Thuyt !∀nh o m&i vê∃cht #a Burns                        ! ∀  #         C THUYT V NH O Mi%CHT C THUYT V NH O Mi%CHT  Thuyt lãnh o m&i v∋ cht ca Bass  Làm cho h nh!n th∀c rõ h#n v tm quan tr ng và nhng giá tr∃ ca nhng kt cc  Thúc %y h vt qua nhng li ích cá nhân & ∋t ti nhng mc tiêu cao c( ca nhóm và t) ch∀c  Kh#i d!y nhng nhu cu c∗p cao ca h Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 8 Hình thành Tm nhìn Hình thành Tm nhìn Bc u tiên  i ti hiu qu ca t chc TIÊU CHU(N CHO T)M NHÌN TIÊU CHU(N CHO T)M NHÌN 1. Xác nh v th th trng và v th cnh tranh. 2. a ra nhng mc ích truyn cm và nhng giá tr c chia s!. 3. C th rõ ràng nhng gì s∀ khác bit trong tng lai. 4. Nhn ra nhng n#ng l∃c c%t yu yêu cu %i vi s∃ thành công. 5. Thit lp nh hng và tiêu chu&n ra quyt nh. 6. a ra c s∋ c#n bn hp d(n cho vic thay i. 7. Nêu bt s∃ thay i v biu trng và hng lãnh o. • T∗m nhìn mà không có hành +ng thì ch, là m+t gic m • Hành +ng mà không có t∗m nhìn thì ch, n thu∗n là m+t hành +ng • Hành +ng kt h−p v&i t∗m nhìn thì có th. thay /i c th gi&i Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 9 T)I SAO T∗M NHÌN L)I QUAN TR+NG? T)I SAO T∗M NHÌN L)I QUAN TR+NG? 1. T,P TRUNG NH−NG NGU.N L/C C0A DOANH NGHI1P VÀO NH−NG HO)T 2NG KINH DOANH 3U TIÊN. 2. H4 TR5 THAY 6I T6 CH7C B8NG CÁCH XÁC 9NH VÀ PH:I H5P NH−NG CH3;NG TRÌNH THAY 6I CÓ LIÊN QUAN V<I NHAU –=;>?=≅ΑΒ2Χ9D≅≅3<DΕ CHIΦN L35C M<I. 3. TÁI THÚC ΓY VÀ KHUYΦN KHÍCH NH−NG HÀNH VI M<I GI−A NHÂN VIÊN T)I SAO T∗M NHÌN L)I QUAN TR+NG? T)I SAO T∗M NHÌN L)I QUAN TR+NG? Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 10 Các giá tr trong báo cáo tm nhìn Các giá tr trong báo cáo tm nhìn Liu các giá tr có lan to trong t chc? Các giá tr có nh hng cho các quyt nh? Khi các giá tr b chà p, liu có nhng phn ng mnh m∀ xy ra? Quá trình To t∗m nhìn Quá trình To t∗m nhìn Chúng ta mu0n mình t%t th nào? Chúng ta có th. t%t th nào? Chúng ta phi t%t th nào  có th tn ti và cnh tranh trên th trng? . khát khao. Chng 8 Ngh thut Lãnh o Nguyn Hu Lam, Ph. D 2 Qun tr và lãnh o Qun tr và lãnh o Nhà qun tr Nhà lãnh o STN TI VCH NG. quyn i vi ngi lãnh o  Nhng tình cm yêu thng, quý trng ca ngi di quyn vi ngi lãnh o  Vic sn lòng tuân th ngi lãnh o bi nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Lãnh đạo mới về chất ppt, Tài liệu Lãnh đạo mới về chất ppt, Tài liệu Lãnh đạo mới về chất ppt

Bình luận về tài liệu tai-lieu-lanh-dao-moi-ve-chat-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP