Điều tra tình hình sản xuất và nghiên cứu,đánh giá một số loại hình trồng ca cao ở tỉnh đăk lăk

97 559 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2013, 17:17

Luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I ------------------ TRẦN TÂM ðIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ NGHIÊN CỨU, ðÁNH GIÁ MỘT SỐ LOẠI HÌNH TRỒNG CA CAO Ở TỈNH DAK LAK LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 60.62.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM THỊ HƯƠNG HÀ NỘI - 2007 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Trần Tâm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành bản luận văn này, tôi luôn nhận ñược sự giúp ñỡ về nhiều mặt của các cấp lãnh ñạo, tập thể, nhân. Tôi xin chân thành tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng tới TS. Phạm Thị Hương, người ñã trực tiếp hướng dẫn và ñóng góp nhiều ý kiến quan trọng từ những bước nghiên cứu ban ñầu và trong quá trình thực hiện viết luận văn. Tôi xin cảm ơn tập thể các thầy cô giáo Khoa Nông Học, ñặc biệt là các thầy cô trong bộ môn Rau - Hoa - Quả - Trường ðại học Nông Nghiệp I – Hà Nội ñã trực tiếp ñóng góp nhiều ý kiến quý báu cho tác giả hoàn thành luận văn này. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới gia ñình, người thân, và toàn thể bạn bè, ñồng nghiệp ñã cỗ vũ, ñộng viên giúp ñỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2007 Tác giả Trần Tâm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình viii 1. MỞ ðẦU 1 1.1. ðặt vấn ñề 1 1.2. Mục ñích, yêu cầu 3 1.3. Ý nghĩa của ñề tài 4 2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 5 2.1. Sơ lược về cây ca cao 5 2.2. Yêu cầu sinh thái ñối với cây ca cao 9 2.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ca cao trên thế giới 24 2.4. Tình hình phát triển ca cao Việt Nam 26 3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1. ðối tượng và ñịa ñiểm nghiên cứu 29 3.2. Nội dung nghiên cứu 29 3.3. Phương pháp nghiên cứu 29 3.4. Các chỉ tiêu ñánh giá 32 3.5. ðề xuất loại hình trồng ca cao thích hợp ở Dak Lak 32 3.6. Giới hạn ñề tài 32 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1. ðánh giá các ñiều kiện tự nhiên ñối với sự phát triển ca cao tại Dak Lak 33 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 4.1.1. Vị trí ñịa lý 33 4.1.2. ðịa hình 33 4.1.3. Khí hậu 36 4.1.4. Thổ nhưỡng 42 4.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Dak Lak 45 4.3. Tình hình sản xuất và áp dụng các biện pháp kỹ thuật ñến sinh trưởng và phát triển ca cao tại tỉnh Dak Lak 48 4.3.1. Tình hình sản xuất ca cao ở tỉnh Dak Lak 48 4.3.2. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật ñến sinh trưởng, phát triển cây ca cao tại Dak Lak 53 4.3.3. Tình hình sinh trưởng của các loại hình ca cao tại Dak Lak 55 4.4. Tình hình sâu bệnh hại ở các loại hình ca cao trong tỉnh Dak Lak 59 4.5. Sơ bộ tính toán hiệu quả kinh tế của một số loại hình ca cao tại Dak Lak 63 4.6. Nhận ñịnh các loại hình ca cao trồng tại Dak Lak 68 4.7. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục 71 4.7.1. Thuận lợi 71 4.7.2. Những khó khăn 72 4.7.3. Những giải pháp cần khắc phục 73 4.8. ðề xuất loại hình thích hợp cho các vùng trồng ca caoDak Lak 74 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 5.1. Kết luận 75 5.2. ðề nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 81 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCC : Chiều cao cây CCPC : Chiều cao phân cành CDC : Chiều dài cành ðKG : ðường kính gốc Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1. Dinh dưỡng cây ca cao lấy ñi qua sản phẩm 17 2.2. Mức ñộ dinh dưỡng qua lá ca cao 18 2.3. Lượng phân bón cho 1 ha ca cao ñối với ñất ñỏ Basalt 19 2.4. Số lần bón phân trong năm cho cây ca cao 20 2.5. Yêu cầu sinh thái ñối với cây ca cao 23 2.6. Sản lượng ca cao của thế giới 25 2.7. Giá ca cao tại thị trường Luân ðôn 1971 - 2005 26 2.8. Các giống ca cao ñược trồng thực nghiệm tại Việt Nam 27 4.1. Một số chỉ tiêu khí hậu tỉnh Dak Lak giai ñoạn 1995 - 2005 39 4.2. So sánh yêu cầu về khí hậu của cây ca cao với ñiều kiện khí hậu tỉnh Dak Lak 41 4.3. Tính chất hoá học của ñất ñỏ cho các loại hình trồng ca cao tại Dak Lak 42 4.4. Tính chất hoá học của ñất xám cho các loại hình trồng ca cao tại Dak Lak 42 4.5. Hiện trạng phát triẻn ca cao ở tỉnh ðak Lak từ năm 1999 ñến năm 2006 và kế hoạch ñến 2010 51 4.6. Chi phí vật chất và lao ñộng của các loại hình trồng ca cao 53 4.7. Tình hình sinh trưởng của các loại hình ca cao tại tỉnh Dak Lak 56 4.8. Tình hình sinh trưởng của các loại hình ca cao trên hai loại ñất 58 4.9. Tình hình sâu bệnh hại trên các loại hình ca cao trồng năm 2002 60 4.10. Sản lượng của cây trồng chính và cây trồng phụ ở các loại hình trồng ca cao trên hai loại ñất cho kinh doanh năm ñầu tiờn 62 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii 4.11. Chi phí ñầu vào cho các loại hình trồng ca cao ñối với ñất ñỏ ở tỉnh ðak Lak 64 4.12. Chi phí ñầu vào cho các loại hình trồng ca cao ñối với ñất xám tỉnh ðak Lak 64 4.13. Doanh thu của các loại hình ca cao ở năm kinh doanh ñầu tiên cho 1 ha (ñối với ñất ñỏ) 65 4.14. Doanh thu của các loại hình ca cao ở năm kinh doanh ñầu tiên cho 1 ha (ñối với ñất xám) 65 4.15. Hiệu quả kinh tế cho các loại hình trồng ca cao cho năm kinh doanh ñầu tiên 67 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. ðặt vấn ñề Cây ca cao ñược con người phát hiện ra ở lưu vực sông Amazone (Nam, Trung Mỹ) ñược các nước khu vực này trồng và sử dụng cách ñây hơn 500 năm. Từ khi phát hiện cho ñến nay con người ñã di thực cây ca cao ñến khắp nơi trên lục ñịa, nhưng thực sự phát triển mạnh và cho hiệu quả kinh tế cao trong giới hạn vùng ñất có ñộ cao từ 800 trở xuống trong dãi vĩ tuyến từ 15 0 Bắc ñến 15 o Nam của quả ñịa cầu, lượng mưa hàng năm từ 1500 - 2000mm, nhiệt ñộ thích hợp trung bình là 25 - 30 0 C, nhiệt ñộ thích nghi tối ña 30 - 32 0 C và tối thiểu trung bình khoảng 18 - 21 0 C, nhiệt ñộ hạ thấp xuống dưới 10 o C cây ca cao sẽ bị hại, ẩm ñộ thích hợp khoảng 70 - 80%. Linne là người ñịnh danh cho cây ca cao có tên là Theobroma cacao L. thuộc họ trôm Sterculiaceae, theo tiếng la tinh Theos có nghĩa là thần linh, còn Broma có nghĩa là thực phẩm. Như vậy ca cao là thực phẩm của các ñấng linh thiên nên chỉ dành riêng cho giới quý tộc cao cấp. Ngày nay ở các nước phát triển hạt ca cao ñược sử dụng ñể sản xuất ra các loại bánh, kẹo, thức uống, xà phòng, dược phẩm, . vỏ quả ca cao có khối lượng lớn ñược tận dụng ñể chế biến thành thức ăn gia súc, phân bón rất tốt ñồng thời không gây ô nhiễm môi trường mà còn trả lại nguồn dinh dưỡng lớn cho ñất không bị mất ñi qua thu hoạch sản phẩm. Trên thế giới cây ca cao phân bố chính trên 3 vùng là: * Tây Phi: Ivory Coast, Ghana, Cameroon. Nigeria, . vùng này sản xuất chiếm trên 60% sản lượng ca cao của thế giới. * Nam, Trung Mỹ: Brazil, Ecuador, Venezuela, . chiếm 20% * Châu Á - Thái Bình Dương: Indonesia, Malaysia, Philipines và Papua New Guinea chiếm 20%. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 2 Giá ca trên cao trên thị trường thế giới tương ñối cao, ít biến ñộng, theo ICCO (International Cocoa Organization - Cocoa prices) từ năm 1971 ñến 2005 thấp nhất là 537 ñến cao nhất là 3246 USD/tấn, giá trung bình của 35 năm qua là 1367 USD/tấn, mức tiêu thụ ca cao trên thế giới tăng bình quân 2 - 3% / năm Ở Việt Nam cây ca cao cũng ñược người Pháp mang trồng thử nghiệm từ những năm 1875 nhưng nghiên cứu, trồng trọt cũng như thương mại hóa chưa ñược bao nhiêu. Mãi cho ñến những năm gần ñây Bộ Nông nghiệp & PTNT mới có chủ trương ñưa vào trồng thử nghiệm trên diện rộng ở nhiều ñịa bàn thuộc các tỉnh phía nam. Thời ñiểm hiện nay là cơ hội cho ca cao Việt Nam gia nhập thị trường ca cao quốc tế. Theo kết luận của hội nghị quốc tế bàn về tình hình phát triển ca cao thế giới và triển vọng của ca cao Việt Nam do Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức tháng 4/1997. Cây ca cao trồng ñược ở Việt Nam 1 ha ca cao cho lãi 30 triệu ñồng. Kỹ thuật trồng, thu hoạch và sơ chế ca cao ñơn giản, những nơi trồng ca cao người dân chịu khó học hỏi ñều có thể tự làm ñược. Ở Dak Lak cây ca cao ñược trồng thử nghiệm xen lẫn dưới tán cao su và phê từ những năm 50 của thế kỷ XX, nhưng kết quả nghiên cứu cũng như kinh nghiệm trồng trọt còn ít, cho ñến sau giải phóng Viện KHKTNL Tây Nguyên và Sở Nông nghiệp & PTNT Dak Lak mới có những chương trình trồng thử nghiệm trên các huyện Dak Nông, Krông Nô, Lak, Buôn ðôn, Dak R’Lấp. ðáng kể nhất là việc giới thiệu những giống nhập nội (giống lai F1 và 13 dòng bố mẹ) từ Malaysia tháng 10/1997. Tiếp tục nghiên cứu năm 1998 Viện KHKTNL Tây Nguyên ñã chọn tạo và sản xuất trên 13.000 cây giống cung cấp cho các tỉnh, riêng Dak Lak do Trung tâm khuyến nông trồng 1.000 cây, huyện Buôn ðôn trồng 4.300 cây, huyện M’ðrắk trồng 200 cây. . phân trong năm cho cây ca cao 20 2.5. Yêu cầu sinh thái ñối với cây ca cao 23 2.6. Sản lượng ca cao của thế giới 25 2.7. Giá ca cao tại thị trường Luân. STT Tên bảng Trang 2.1. Dinh dưỡng cây ca cao lấy ñi qua sản phẩm 17 2.2. Mức ñộ dinh dưỡng qua lá ca cao 18 2.3. Lượng phân bón cho 1 ha ca cao ñối với
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra tình hình sản xuất và nghiên cứu,đánh giá một số loại hình trồng ca cao ở tỉnh đăk lăk , Điều tra tình hình sản xuất và nghiên cứu,đánh giá một số loại hình trồng ca cao ở tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn