Bài giảng tinh chat duong phan giac

Ernst Chladni
Ernst Chladni(9651 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 27
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2013, 03:11

Mô tả: M«n To¸n A. 7 C A M N B 5 x 2 4 MN // BC Độ dài x trong hình vẽ bên là ? B. 8 C. 9 D. 10 Kiểm tra bài cũ Phát biểu hệ quả của định lý Ta-lét .áp dụng làm bài tập dưới đây? Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho. 1. Định lí ?1 vẽ tam giác ABC biết :AB = 3cm ; AC = 6cm ; A = 0 100 Dựng đường phân giác AD của góc A , hãy đo độ dài các đoạn DB , DC rồi so sánh các tỉ số AB AC DB DC và A B D C 3 6 Kết quả: Ta có AB DB AC DC = 2,5 5 3 1 6 2 AB AC = = 2,5 1 5 2 BD DC = = 1. §Þnh lÝ Trong tam gi¸c , ®­êng ph©n gi¸c cña mét gãc chia c¹nh ®èi diÖn thµnh hai ®o¹n th¼ng tØ lÖ víi hai c¹nh kÒ hai ®o¹n Êy . A B D C 1. Định lí A B D C ABC AD là phân giác của BAC GT KL DB AB DC AC = áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét đối với Từ đỉnh B kẻ đường thẳng song song với AC ,cắt đường thẳng AD tại E E Ta có : BAE = CAE (gt) Vì BE // AC BEA CAE= } BAE BEA= ABE cân tại B BA = BE DAC ta có: DB AB DC AC = DB BE DC AC = (1) (2) Từ (1) và (2) Chứng minh 1. §Þnh lÝ1. §Þnh lÝ A B D C ∆ ABC ,cã AD lµ ph©n gi¸c cña BAC DB AB DC AC = A B C D *Chó ý : §Þnh lÝ trªn vÉn ®óng víi tia ph©n gi¸c cña gãc ngoµi cña tam gi¸c VÝ dô: víi h×nh 22 bªn ta vÉn cã: DB AB DC AC = ⇒ (AB ≠ AC) NÕu AB =AC th× ph©n gi¸c ngoµi AD // BC 2. Chú ý: Vẽ tia AD’ phân giác ngoài của góc A. Qua B vẽ đường thẳng song song với AC, cắt AD’ tại E’ cân tại B Suy ra: Mà AD’ là tia phân giác ngoài góc A Theo hƯ qu¶ ®Þnh lý Talet ta có: Mặt khác: (sole trong) Nên Do đó (1) Thay E’B = AB vào (1) A B C E’ D’ 2 1 11 1. Đònh lí: ' ' ' D B E B D C AC = µ µ 1 2 A A⇒ = µ · 1 'A AE B= 'ABE∆ · · ' ' .AE B E AB= 'E B AB⇒ = ' ' AB D B AC D C = ∆ ABC ,cã AD lµ ph©n gi¸c cña BAC DB AB DC AC = ⇒ 1. §Þnh lÝ ?2 Xem h×nh 23a h·y tÝnh: A B D C x y 7,53,5 H×nh23. a a)TÝnh x y b)TÝnh x khi y =5 Lêi gi¶i: a) V× AD lµ ph©n gi¸c cña tam gi¸c ABC DB AB DC AC = 3,5 7,5 x y = 7 15 x y = ⇒ x = 2,3Ta cã 7 15 x y = , khi y = 5 7 5 15 x = ⇒ b) ⇒ ⇒ ⇒ 2 ¸p dông D E H3 5 8,5 x ?3 H×nh23. b TÝnh x trong h×nh23. b Lêi gi¶i: V× DH lµ ph©n gi¸c cña tam gi¸c DEF ⇒ HE DE HF DF = 3 5 8,5HF = F HF = 5,1 x = 3 + 5,1 = 8,1 ⇒ ⇒ ⇒ A B M C E D Bài 17. DE // BC MD là phân giác của BMA GT KL ME là phân giác của CMA A BC ; AM là trung tuyến Chứng minh: Xét tam giác MBA , có MD là phân giác của BMA DA MA DB MB = Xét tam giác MAC ,có ME là phân giác của CMA EA MA EC MC = (1) (2) mà MB = MC (3) Từ (1), (2) ,(3) DA EA DB EC = DE // BC (định lí đảo của Ta-lét) . trong hình vẽ bên là ? B. 8 C. 9 D. 10 Kiểm tra bài cũ Phát biểu hệ quả của định lý Ta-lét .áp dụng làm bài tập dưới đây? Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ + Học thuộc đònh lý. + Làm các bài tập 16, 18, 19;20 trang 69 SGK. + Chuẩn bò các bài tập trong phần luyện tập .

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng tinh chat duong phan giac, Bài giảng tinh chat duong phan giac, Bài giảng tinh chat duong phan giac

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-tinh-chat-duong-phan-giac

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.17206692695618 s. Memory usage = 17.87 MB