Bài soạn Giáo án Lớp 4 Tuần 32

28 1,655 4 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2013, 03:11

Tuần 32: . Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2008 Tiết 1: Đạo đức: Đạo đức: Tham quan tợng đài liệt sĩ I. Mục tiêu: Giúp học sinh: 1. HS hiểu: Về truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của địa phơng. 2.HS biết ơn các liệt sĩ, thơng binh đã hi sinh vf đất nớc bằng việc quan tâm, chăm sóc bảo vệ tợng đài liệt sĩ của xã nhà. 3. HS có thái độ quan tâm đến những công việc bảo vệ di tích lịch sử của địa ph- ơng. II.Đồ dùng dạy học: - Liên hệ với địa phơng để có địa điểm tham quan, ngời hớng dẫn viên. III. Hoạt động dạy học: 1. Giới thiệu nội dung tiết học: - GV phổ biến nội dung tham quan và nội quy cần thực hiện đối với học sinh. 2. Tập hợp đội hình tham quan: - GV cho tập hợp 2 hàng dọc. - HS đi đều đến vị trí tham quan. 3. Tham quan: - Bác làm văn hoá xã nhà giới thiệu về: + Sơ lợc về các anh hùng liệt sĩ, thành tích của các anh hùng liệt sĩ. + Y nghĩa của việc xây dựng và bảo vệ tợng đài liệt sĩ. 4. Củng cố: - GV cho HS về lớp, nhận xét tiết tham quan. - GV dặn HS chuẩn bị tiết 2. Tiết 2: Toán: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo ) I. Mục tiêu : - Giúp HS ôn tập về các phép nhân, phép chia các số TN: cách làm tính bao gồm cả tính nhẩm, tính chất, mối quan hệ cả phép nhân và phép chia . - HS biết giải các bài toán có liên quan đến phép nhân và phép chia II. Đồ dùng: - Bảng phụ ghi bài tập 3, 4. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ (5) - Chữa bài tập 2 VBTT - GV cho nhận xét , GV nhận xét. 2 Bài mới GTB : GV giới thiệu nội dung tiết học. HĐ1(7) Củng cố về đặt tính và tính(phép nhân, phép chia) - 2HS làm và chữa , lớp nhận xét - HS chuẩn bị sách và vở 1 Bài 1 :Đặt tính - GV yêu cầu HS làm bài và chữa - GV nhận xét đúng, sai. - GV cho 2 HS nêu lại cách đặt tính, cách tính của phép nhân, phép chia. HĐ2(5) Củng cố về tìm thành phần cha biết. Bài 2 : Tìm x - GV yêu cầu làm bài và chữa. - GV nhận xét và chữa. - Tìm thừa số(số bị chia) cha biết, ta làm thế nào? HĐ3(5) Củng cố về các tính chất của phép nhân, phép chia. Bài 3 : GV yêu cầu HS làm bài và chữa - GVnhận xét : Củng cố tính chất giao hoán , kết hợp của phép nhân HĐ4(8) Củng cố về phép nhân, phép chia. - GV quan tâm tới đối tợng HS học cha tốt. Bài 4 : GV yêu cầu HS điền dấu <, > , = vào ô trống - GV nhận xét Củng cố về nhân chia nhẩm với 10, 100 , nhân nhẩm với 11 HĐ5(6) Củng cố về giải toán có lời văn. Bài 5 :HS tự làm bài và chữa GV nhận xet 3. Củng cố dặn dò: - GV hệ thống lại nội dung bài học. - Về học bài chuẩn bị bài sau. - 1HS nêu yêu cầu bài tập. - HS tìm hiểu yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở bài tập. - HS chữa bài. - 2 HS nêu. Lớp nhận xét - HS làm và 2 HS chữa bài. a,40 x X =1400 b, X : 13 = 205 X =1400 x40 X = 205 x13 X=35 X = 2665 - Lớp nhận xét - HS nêu, lớp theo dõi, nhận xét. Lớp nhận xét - Hs làm bài và chữa vào bảng phụ. - Lớp nhận xét. - HS đọc lại bài 3. -HS làm và chữa vào bảng phụ. - Lớp theo dõi, nhận xét. Bài giải Số lít xăng cần để ô tô đi đợc quãng đ- ờng dài 180km là : 180:12 =15 (lít ) Số tiền mua xăng để ô tô đi đợc quãng là : 7500x15 =112500 (đồng ) ĐS :112500 đồng - HS theo dõi, thực hiện yêu cầu về nhà Tiết 3: Tập đọc: 2 VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI I. Mơc tiªu: 1. Đọc lưu loát bài văn. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc rõ ràng, chậm rãi, nhấn giọng những từ ngữ miêu tả sự buồn chán, âu sầu của vương quốc nọ vì thiếu tiếng cười. Đoạn cuối đọc với giọng nhanh hơn,háo hức, hi vọng. Đọc phân biệt lời các nhân vật. 2. Hiểu nghóa các từ ngữ trong bài. - Hiểu nội dung truyện ( phầân đầu): Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt,buồn chán II. §å dïng d¹y häc: - Tranh minh họa bài đọc trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động Dạy Hoạt động Học A. Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 HS đọc bài “Con chuồn chuồn nước”, trả lời các câu hỏi trong SGK. - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm. B. Bài mới: *Giới thiệu bài thuộc chủ điểm :Tình yêu và cuộc sống, bài học“ Vương quốc vắng nụ cười” - GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh vµ giíi thiƯu vỊ tranh . H§1:(12’) Hướng dẫn luyện đọc: - GV cho HS chia ®o¹n. - GV cho HS nèi tiÕp lun ®äc ®o¹n, kết hợp hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa; giúp HS hiểu các từ ngữ được chú giải cuối bài. - Cho HS luyện đọc theo cặp. - GV cho HS đọc cả bài. - GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng rõ ràng, chậm rãi (như phần mục tiêu đã nêu). - Học sinh đọc tiếp nối 3 đoạn của bài vµ tr¶ lêi c©u hái. - HS theo dâi. - HS quan s¸t vµ nªu néi dung tranh. - Hs nªu c¸c ®o¹n: + Đoạn 1: từ đầu….Chuyên về môn cười cợt. + Đoạn 2: Tiếp theo….Thần đã cố gắng hết sức nhưng học không vào? + Đoạn 3: còn lại. -HS đọc tiếp nối 3 đoạn: lun ®éc c¸c tõ khã vµ t×m hiĨu nghÜa mét sè tõ ng÷ phÇn chó gi¶i. - HS luyện đọc theo cặp. - 1-2 HS đọc cả bài. - HS theo dâi 3 H§ 2(10’) Tìm hiểu bài GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi: - Tìm những chi tiết cho thấy ở vương quốc nọ rất buồn.? - Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy? - Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình ? - Kết quả ra sao? - Nªu néi dung cđa ®o¹n v¨n? + §iỊu g× bÊt ngê s¶y ra ë phÇn ci ®o¹n nµy? Th¸i ®éc cđa vua nh thÕ nµo? Ta sÏ häc ë tn sau. H§3(8') Hướng dẫn HS đọc diễn cảm: - GV hướng dẫn một tốp HS đọc truyện theo cách phân vai, giúp các em biết đọc đúng, đọc diễn cảm lời các nhân vật. - GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm 1 đoạn theo cách phân vai . C. Cđng cè dỈn dß: - GV cđng cè néi dung bµi häc, dỈn HS chn bÞ bµi sau. - HS trả lời ( Xem sách GV-TV4,tập 2-trang 221) - MỈt trêi kh«ng mn d¹y, chim chãc kh«ng mn hãt, hoa trong vên cha në ddax tµn, g¬ng mỈt mäi ngêi rÇu rÜ, hÐo hon, ngay t¹i kinh ®« chØ nghe tiÕng ngùa hÝ, tiÕng sái ®¸ l¹o x¹o díi b¸nh xe, tiÕng giã thë dµi trªn nh÷ng m¸i nhµ. - V× c d©n ë ®ã kh«ng sai biÕt cêi. - Vua cư mét viªn ®¹i thÇn ®I du häc ë níc ngoµi, chuyªn vỊ m«n cêi. - Sau m«tj n¨m, viªn ®¹i thÇn trë vỊ, xin chÞu téi…. - HS nªu nh mơc I. -HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm 1 đoạn trước lớp - HS theo dâi. - HS thùc hiƯn theo sù híng dÉn cđa GV. - HS ®äc ph©n vµi vµ thi ®äc tríc líp, líp theo dâi nhËn xÐt. - HS theo dâi, chn bÞ bµi sau. TiÕt 4: KÜ tht: L¾p « t« t¶I (tiÕt 2) I. Mơc tiªu: Gióp häc sinh: - HS biÕt chän ®óng vµ ®đ c¸c chi tiÕt ®Ĩ l¾p xe « t« t¶i. - L¾p ®ỵc tõng bé phËn vµ l¾p r¸p « t« ®óng kÜ tht, ®óng quy ®Þnh. - RÌn tÝnh cÈn th©n, an toµn lao ®éng khi thùc hiƯn thao t¸c l¾p, th¸o c¸c chi tiÕt « t«. 4 II Đồ dùng: GV : - Mộu ô tô tải đã lắp ráp. HS + GV : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III Các hoạt đông dạy học: Hoạt động của GV Hoạ động của HS A/ KTBC: (4) - Kiểm tra dụng cụ học tập của HS . - Nhắc lại quy trình lắp ráp ô tô tải ? B/Dạy bài mới: (35) * GTB: GV nêu mục tiêu bài dạy. HĐ1: (23) HS thực hành lắp ô tô tải a) HS chọn chi tiết. - GV theo dõi, giúp HS chọn đúng, đủ các chi tiết . b) Lắp từng bộ phận . - Gọi 1HS đọc phần ghi nhớ. - HD HS quan sát kĩ để lắp cho đúng. - Trớc khi thực hành, lu ý HS : + Khi lắp sàn ca bin, cần chú ý vị trí trên dới của tấm L với các thanh thẳng 7 lỗ và thanh chữ U dài. + Khi lắp ca bin, các em chú ý lắp tuần tự theo 3a, 3b, 3c, 3d để đảm bảo đúng quy trình . - GV theo dõi và uốn nắn kịp thời các nhóm còn lúng túng. c) Lắp ráp xe ô tô tải - Lu ý HS : Lắp ráp theo các bớc ở SGK. Chú ý lắp ghép phải vặn chặt để không bị xộc xệch. HĐ2: (6)Đánh giá kết quả học tập - Tổ chức cho HS trng bày sản phẩm thực hành, đánh giá sản phẩm thực hành theo tiêu chuẩn: + Đúng mẫu và theo đúng quy trình. + Lắp chắc chắn, không bị xộc xệch. + Ô tô tải chuyển động đợc . - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS . C. Dặn dò . (1) - Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp gọn vào hộp . Về nhà luyện lắp nhiều lần. - HS kiểm tra chéo và báo cáo . - 2HS nêu. * HS mở SGK, theo dõi bài học . * Quan sát mẫu xe ô tô tải. - HS chọn các chi tiết và để riêng từng loại ra nắp hộp . * Thực hành lắp ráp xe ô tô tải theo quy trình SGK : + Thực hành theo nhóm bàn: Nhóm tr- ởng phân công mỗi bạn lắp một bộ phận . - HS thực hành lắp ráp hoàn chỉnh ô tô tải. + Kiểm tra sự chuyển động của xe . - HS đặt sản phẩm lên bàn, cho chuyển động để kiểm tra vận hành của xe . - HS quan sát sản phẩm của các bạn và đánh giá theo tiêu chí GV đa ra . - HS theo dõi. + HS tháo các chi tiết và xếp gọn vào hộp . Chuẩn bị bài sau. 5 Thø ba ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2008 TiÕt 1: ChÝnh t¶(Nghe ’ viÕt): VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI I. Mơc tiªu: - Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn trong bài Vương quốc vắng nụ cười. - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt âm đầu ( s/x,âm chính o/ô/ơ) II. §å dïng d¹y häc: - 1 số tờ phiếu viết sẵn nội dung BT2b. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A/KTBC: 5’ - GV đọc cho 2 HS đọc mẩu tin Băng trôi (Hoặc Sa mạc đen), nhớ và viết lại tin đó trên bảng lớp đúng chính tả. - GV nhËn xÐt. B/Bµi míi : 30’ * GTB: GV giíi thƯu bµi häc . H§1(20’) HD nghe - viÕt chÝnh t¶ . - GV ®äc ®o¹n v¨n viÕt trong bµi “V- ¬ng qc v¾ng nơ cêi”. - Trong ®o¹n viÕt cã nh÷ng tõ ng÷ nµo khã viÕt? + Lu ý HS c¸ch tr×nh bµy ®o¹n v¨n, nh÷ng tõ ng÷ dƠ viÕt sai. - §äc cho HS viÕt bµi . - §äc l¹i bµi . - G chÊm ch÷a bµi . H§2: (10’)HD HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ . Bµi2b: - Gv cho HS ®äc yªu cÇu ®Ị. - GV d¸n lªn b¶ng 2 tê phiÕu cho 2 nhãm lªn thi tiÕp søc. -- GV cho HS nhËn xÐt hai nhãm ch¬I, chän nhãm th¾ng cc. + GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. - Gv cho 2 HS ®äc l¹i c©u chun C/Cđng cè, dỈn dß: (2’) - 1 HS viÕt bµi. + Líp theo dâi, nhËn xÐt. - HS më SGK,theo dâi vµo bµi . - HS theo dâi vµ ®äc thÇm ®o¹n viÕt. - 2 HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt. + HS nªu: kinh khđng, rÇu rÜ, l¹o x¹o, + HS theo dâi. + HS viÕt bµi vµo vë , + HS so¸t bµi . + 1/3 líp chÊm . - HS ®äc thÇm c©u chun vui, lµm vµo VBT. + Mçi d·y cư 4 b¹n lªn tham gia ch¬i trß ch¬i thi tiÕp søc. b, (Ngêi kh«ng biÕt cêi): nãi chun, dÝ dám, hãm hØnh, c«ng chóng, nãi chun, nỉi tiÕng - 2 HS ®äc, líp theo dâi. 6 - GV nhận xét giờ học. - Dặn HS viết cha đạt về nhà viết lại và kể lịa câu chuyện cho ngời thân nghe. - Lớp chuẩn bị bài sau. - HS theo dõi. * VN: Ôn bài Chuẩn bị bài sau Tiết 2: Toán: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo ) (Trang 164) I. Mục tiêu : - Giúp HS tiếp tục củng cố về bốn phép tính với số TN II. Các hoạt động dạy học: Hot ng Dy Hot ng Hc 1. Bài cũ : chữa bài tập 2 VBTT - GV nhận xét và ghi điểm 2. Bài mới GTB : GV nêu mục tiêu bài học. HĐ1. (8') Củng cố về tính giá trị của biểu thức chứa chữ. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức - GV yêu cầu HS làm vào vở và chữa bài. - GV củng cố về tính giá trị của biểu thức. HĐ2. (8) Củng cố về thứ tự thực hiện biểu thức. - GV chú ý tới HS học cha chắc kiến thức để giúp các em làm tốt. Bài 2: Tính - Gv cho HS làm bài và chữa bài chữa. - GV nhận xét và chữa. - GV củng cố thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức. HĐ3. (6) Củng cố về các tính chất của 4 phép tính. Bài 3 : GV cho HS nêu yêu cầu bài. - GV gợi ý HS làm bài + Vận dụng các tính chất của bốn phép tính để tính bằng cách thuận tiện nhất + GV nhận xét . HĐ4. (8) Củng cố giải toán có lời - 1HS chữa , lớp nhận xét - HS mở SGK trang 164. - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS nêu yêu cầu bài tập. a,Nếu m = 952, n = 28 thì: m + n = 952 + 28 = 980 m - n = 952 28 =924 m x n = 952 x 28 = 26656 m : n = 952 : 28 = 34 - HS làm bài vào vở, chữa bài, lớp nhận xét bài. - Làm các phép tính trong ngoắc trớc, làm nhân chia trớc, làm cộng, trừ sau. - HS làm bài, chữa bài, nhận xét. a, 36x 25 x4 =36x(25x4) =36x100 =3600 7 v¨n(GV quan t©m tíi HS häc cha tèt) Bµi 4: - GV yªu cÇu HS ®äc kÜ ®Ị vµ lµm bµi - GV g¬i ý :+TÝnh tỉng sè v¶i b¸n ®ỵc trong hai tn Sè ngµy b¸n ®ỵc trong hai tn ®ã - GV cđng cè d¹ng to¸n t×m trung b×nh céng. Bµi 5 : GV cho lµm bµi vµ ch÷a . - GV nhËn xÐt. - GV cho HS nªu l¹i tõg bíc gi¶i bµi 5. C. Cđng cè dỈn dß: - GV hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc. - VỊ «n tËp theo néi dung ®· häc. Bµi gi¶i Tn sau cưa hµng b¸n ®ỵc sè mÐt v¶i lµ: 319+76=395 (m) C¶ hai tn cư hµng b¸n ®ỵc sè m v¶i lµ : 319 +395 =714 (m) Sè ngµy cưa hµng cưa hµng më cưa trong hai tn lµ : 7 x 2 =14 (ngµy ) Trung b×nh mçi ngÇy cưa hµng b¸n ®ỵc sè m v¶i 714 : 14 = 51 (m) §Sè :51 m. Bµi gi¶i: Sè tiỊn mua 2 hép b¸n lµ: 2 x 24 000 = 48 000 (®ång) Sè tiỊn mua 6 chai s÷a lµ: 6 x 9800 = 58800 (®ång) Sè tiỊn mĐ ®· mua b¸nh vµ s÷a lµ: 48 000 +_ 58 800 = 106 800(®ång) Sè tiỊn lóc ®Çu mĐ cã lµ: 106 800 + 93 200 = 200 000(®ång) - HS theo dâi. TiÕt 3: Lun tõ vµ c©u: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU I. Mơc tiªu: - Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ thời gian trong câu ( Trả lời câu hỏi Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?) - Biết nhận diện được trạng ngữ chỉ thời gian trong câu. II. §å dïng d¹y häc: - Bảng phụ viết các câu văn ở BT1 ( phần Nhận xét) - Một số tờ giấy khổ rộng dể HS làm BT 3,4( phần Nhâïn xét ) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS A. Bài cũ: (5’) - GV cho lÊy vÝ dơ c©u cã tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn . - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm. B. Bài mới: - Giới thiệu bài “GV dïng lêi ” H § 1 (15’) T×m hiĨu t¸c dơng vµ ®Ỉc - 2 HS lªn b¶ng viÕt vµ g¹ch ch©n tr¹ng ng÷ theo yªu cÇu –Líp nhËn xÐt - HS më SGK bµi häc. 8 ®iĨm cđa tr¹ng ng÷ chØ thêi gian - GV yªu cÇu HS ®äc to ng÷ liƯu trong SGK. 1. T×m tr¹ng ng÷ trong c¸c c©u sau GV ghi b¶ng 2 c©u v¨n (SGK) 2. Tr¹ng ng÷ võa t×m ®ỵc bỉ sung ý nghÜa g× cho c©u ? - GV giao: C¸c em h·y nghiªn cøu kÜ c¸c c©u trong ®o¹n v¨n t×m tr¹ng ng÷ trong c©u vµ tr¹ng ng÷ ®ã bỉ sung ý nghÜa g× cho c©u. - Gv cho HS th¶o ln theo nhãm bµn. - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng vµ kÕt ln TN : §óng lóc ®ã lµ TH chØ thêi gian - GV cho HS thùc hiƯn c¸c nh©n yªu cÇu 3. 3.§Ỉt c©u hái cho lo¹i tr¹ng ng÷ nµy. - GV lu ý: NÕu ®Ỉt khi nµo ë ®Çu c©u th× cã nghÜa lµ hít h¶i vỊ sù viƯc cha diƠn ra. * VËy ®Ĩ x¸c ®Þnh thêi gian diƠn ra sù viƯc nªu trong c©u , ta cã thĨ thªm vµo c©u nh÷ng TN chØ g× ? - Hai, ba HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - GV cho HS lÊy VD vỊ TN chØ thêi gian - GV nhËn xÐt. H § 2 . (13’)Luyện tập ( trag.135- SGK) Bài tập 1: T×m tr¹ng ng÷ chØ thêi gian trong c¸c c©u: - GV nhận xét,két luận lời giải đúng. Bài tập 2: - HS đọc yêu cầu của BT. - HS đọc nội dung các yêu cầu 1,2. - Cả lớp theo dõi SGK - HS theo dâi. - HS trao ®ỉi làm và trình bày ý kiến - Cả lớp nhận xét. - á tr¹ng ng÷ nµy bỉ sung ý nghÜa cho c©u - HS đọc yêu cầu BT3 - HS trình bày: Viªn thÞ vƯ ch¹y hít h¶i vµo khi nµo ? - HS rót ra ghi nhí - 3 HS nªu ghi nhí . - HS lÊy VD vỊ TN chØ thêi gian, líp theo dâi nhËn xÐt. - HS suy nghó làm bài c¸ nh©n vµo vë vào vở a, Bi s¸ng h«m nay; Võa míi ngµy h«m qua; qua mét ®ªm ma rµo;. b, Tõ ngµy cßn Ýt ti; Mçi lÇn ®øng tr- íc nh÷ng c¸i tranh lµng Hå gi¶i trªn c¸c lỊ phè Hµ Néi. - HS đọc yêu cầu của BT - 2 HS trình bày Tr¹ng ng÷ lµ : 2a, Mïa ®«ng; ®Õn ngµy 9 - GV lưu ý HS về trình tự làm bài . - HS suy nghó làm bài vào vở - GV nhận xét,kết luận lời giải đúng. C. Củng cố- dặn dò(2’) - GV nhận xét tiết học. - Chn bÞ bµi sau. ®Õn th¸ng. Líp nhËn xÐt - HS nªu l¹i ghi nhí. - HS lµm bµi 2b ë nhµ. TiÕt 4: MÜ tht: vÏ trang trÝ: T¹o d¸ng vµ trang trÝ chËu c¶nh I. Mơc tiªu: - HS thÊy ®ỵc vÏ ®Đp cđa chËu c¶nh qua sù ®a d¹ng cđa h×nh d¸ng vµ c¸ch trang trÝ. - HS biÕt c¸ch t¹o d¸ng trang trÝ ®ỵc chËu c¶nh theo ý thÝch. - HS cã ý thøc b¶o vƯ vµ ch¨m sãc c¶nh ë moi trêng. II. §å dïng d¹y häc: -Tranh ¶nh , h×nh gỵi ý tranh vÏ, bµi vÏ cđa HS n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A Bài cũ: KiĨm tra ®å dïng häc tËp cđa HS. - GV nhËn xÐt. B Bài mới : *Giới thiệu bài : Nªu mơc tiªu tiÕt häc H§1(5’)Quan s¸t nhËn xÐt. - GV ®a ra c¸c tranh ¶nh yªu cÇu HS vµ tr¶ lêi c©u hái: + ChËu c¶nh cã nh÷ng lo¹i chËu nµo? + Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa tõng lo¹i chËu? H§2(7’) Híng dÉn c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ chËu c¶nh. - GV ®a h×nh gäi ý YC HS quan s¸t vµ n¾m c¸ch t¹o d¸ng trang trÝ. - GV híng dÉn theo h×nh gỵi ý. - HS thùc hiƯn theo y/c. - Më SGK. - HS quan s¸t tranh ¶nh vµ tr¶ líi c©u hái: +Cã chËu HCN, H- trơ , H – cÇu . + Cã lo¹i chËu miƯng réng ®¸y thu l¹i c¸c chËu kh¸c nhau th× cã c¸ch trang trÝ kh¸c nhau . - HS q/s h×nh gỵi ý vµ nhËn ra c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ chËu c¶nh + Ph¸c khung h×nh cđa chËu: chiỊu coa,ngang c©n ®èi víi tê giÊy. + vÏ trơc ®èi xøng, t×m tØ lƯ c¸c bé phËn cđa chËu: miƯng ,thj©n, ®Õ. + ph¸c nÐt th¼ng ®Ĩ t×m nÐt chung cđa chËu c¶nh. + VÏ nÐt chi tiÕt r¹o d¸ng chËu, vÏ h×nh m¶ng trang trÝvix ho¹ tiÕt vµo c¸c h×nh m¶ng,vÏ mµu. 10 . cầu bài tập. - HS tìm hiểu yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở bài tập. - HS chữa bài. - 2 HS nêu. Lớp nhận xét - HS làm và 2 HS chữa bài. a ,40 x X = 140 0. = 205 X = 140 0 x40 X = 205 x13 X=35 X = 2665 - Lớp nhận xét - HS nêu, lớp theo dõi, nhận xét. Lớp nhận xét - Hs làm bài và chữa vào bảng phụ. - Lớp nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáo án Lớp 4 Tuần 32, Bài soạn Giáo án Lớp 4 Tuần 32, Bài soạn Giáo án Lớp 4 Tuần 32

Bình luận về tài liệu bai-soan-giao-an-lop-4-tuan-32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP