Bài soạn Tiet 50 Giai bai toan bang cach lap phuong trinh.ppt

16 127 3
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 20:11

§¹i sè líp 8 Giáo viên: Vũ Thị Lựu Trường THCS Ngọc Thụy- Hà Nội Câu hỏi kiểm tra: Hãy nêu các dạng phương trình mà em đã đư ợc học? KIM TRA BI C Giải phương trình sau? 2x + 4(36 - x) = 100 TIẾT 50 Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh Gọi x (km/h) là vận tốc của một ô tô. Em hãy biểu diễn các nội dung sau dưới dạng biểu thức của biến x, để biểu thị: a) Quãng đường ôtô đi trong 5 giờ là: 5x (km) )( 100 h x Ví dụ 1- SGKBài toán: b) Thời gian để ô tô đi được quãng đường 100(km) là: 1 . BiÓu diÔn mét ®¹i l­îng bëi biÓu thøc chøa Èn Giả sử hàng ngày bạn Tiến dành x (phút) để chạy. Hãy viết biểu thức chứa x biểu thị: a. Quãng đường Tiến chạy được trong x phút, nếu chạy với vận tốc trung bình là 180 m/ph. 1 . BiÓu diÔn mét ®¹i l­îng bëi biÓu thøc chøa Èn ?1 Quãng đường Tiến chạy trong x phút là: 180x( m) b. Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo km/h), nếu trong x phút Tiến chạy được quãng đường là 4500m. Đổi: 4500m = 4,5 km; x phút = Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo km/h) là: )/( 27060.5,4 60 5,4 hkm xx x == h x 60 b. Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo km/h), nếu trong x phút Tiến chạy được quãng đường là 4500m. Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số. Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách: a. Viết thêm số 5 vào bên trái số x. Ví dụ: x = 12. + Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số 12 ta có số mới bằng: 125 ( tức là 12 .10 + 5). Ví dụ: x = 12. + Viết thêm số 5 vào bên trái số 12 ta có số mới bằng: 512 (tức là: 500 + 12) b. Viết thêm số 5 vào bên phải số x. Ta ®­îc sè míi b»ng: 500 + x Ta ®­îc sè míi b»ng: 10x + 5 1 . BiÓu diÔn mét ®¹i l­îng bëi biÓu thøc chøa Èn ?2 a) Vớ d 2 (bi toỏn c) Va g va chú Bú li cho trũn Ba mi sỏu con Mt trm chõn chn Hi cú bao nhiờu g, bao nhiờu chú ? 2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình. Gi x l s g ( K : x nguyờn dng; x < 36 ) S con chú l : 36- x S chõn g l : 2x S chõn chú l : 4( 36-x ) Vỡ tng s chõn g v s chõn chú l 100 chõn nờn ta cú phng trỡnh : 2x +4( 36-x ) = 100 b) Cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh: Bc 1: Lp phng trỡnh: Chn n s v t iu kin cho n s. Biu din cỏc i lng cha bit theo n v cỏc i lng ó bit. Lp phng trỡnh biu th mi quan h gia cỏc i lng. Bc 2: Gii phng trỡnh. Bc 3: Tr li: Kim tra xem trong cỏc nghim ca phng trỡnh, nghim no tha món iu kin ca n, nghim no khụng, ri kt lun. Gii: Gi x l s g, (iu kin: x l s nguyờn dng v x < 36). Thỡ s chú l: 36 x S chõn g l: 2x S chõn chú l:4(36 - x) Vỡ tng s chõn bng 100, nờn ta cú phng trỡnh: 2x + 4(36 - x) = 100 2x + 144 - 4x = 100 -2x = 100 144 -2x = - 44 x = 22 Ta thy x = 22 tho món cỏc iu kin ca n. Vy s g l 22(con). Suy ra, s chú l 36 -22=14(con). 2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình. Giải bài toán trong ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó. ?3 Ví dụ 2 (bài toán cổ) Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẵn Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó ? Giải: Gọi x là số chó, (ĐK: x nguyên dương; x <36) Thì số gà là: 36 – x Số chân chó là: 4x Số chân gà là: 2(36 - x) Vì tổng số chân là 100 nên ta có phương trình: 4x + 2(36 - x) = 100 ⇔ 4x + 72 – 2x = 100 ⇔ 2x = 28 ⇔ x = 14 (thoả mãn điều kiện). Vậy số chó là 14 (con) Số gà là 36 – 14 = 22 (con) . -22=14(con). 2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình. Giải bài toán trong ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó. ?3 Ví dụ 2 (bài toán cổ) Vừa gà vừa. Nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, đặc biệt là bư ớc lập phương trình. Làm bài tập 35, 36 (SGK-25,26) BÀI HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Tiet 50 Giai bai toan bang cach lap phuong trinh.ppt, Bài soạn Tiet 50 Giai bai toan bang cach lap phuong trinh.ppt, Bài soạn Tiet 50 Giai bai toan bang cach lap phuong trinh.ppt

Bình luận về tài liệu bai-soan-tiet-50-giai-bai-toan-bang-cach-lap-phuong-trinh-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP