Bài giảng de soan anh van thu lop 8

1 76 0 Gửi tin nhắn cho Aristarchus
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 13:11

The difficult test only for good students Viet lai cau nghia khong doi(danh cho hoc sinh kha,gioi) Ex1 1.John began playing the piano ten years ago. John has played the piano ten years ago 2.we started cooking for the party fours hours ago. We have cooked for the party four hours ago 3.he started investigating the case in 2000. He have investigated the case in 2000 4.they began living here last year. They have…lived here last year 5.my brother started to work in that factory 2 years ago. My brother has…worked in that factory 2 years ago Ex2. 1.they last invited me five years ago. They haven’t …………………………………. 2.he last came back to his home village five months ago. He hasn’t…………………………………… . 3.she last wore that dress at her sister’s wedding. She hasn’t…………………………………… 4.my brother last met her at last christmast. My brother hasn’t……………………………. 5.we last went to sapa two years ago. We haven’t………………………………… . Ex3. 1.the last time I play football was in 1971. I haven’t played football since 1971 .I last played football was in 1971 2.the last time it snowed here was six years ago. It hasn’t ,snowed here since six years ago It last snowed here was 6 years ago 3.the last time it rained here was a fornigh ago. It hasn’t rained here since a formigh ago It last rained here was a formigh ago . The difficult test only for good students Viet lai cau nghia khong doi(danh cho hoc sinh kha,gioi) Ex1 1.John began playing the piano
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng de soan anh van thu lop 8, Bài giảng de soan anh van thu lop 8, Bài giảng de soan anh van thu lop 8

Bình luận về tài liệu bai-giang-de-soan-anh-van-thu-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP