Tài liệu Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước

12 377 0
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 10:11

KIÊ ̉ M TRA BA ̀ I CU ̃ KIÊ ̉ M TRA BA ̀ I CU ̃ Câu hỏi: Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Câu hỏi: Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn ? phong trào Tây Sơn ? - Lật đổ các chính quyền phong kiến thối Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê. nát Nguyễn, Trịnh, Lê. - Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước. Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước. - Đánh tan cuộc xâm lược Xiêm, Thanh bảo - Đánh tan cuộc xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập Tổ Quốc. vệ độc lập Tổ Quốc. Ngay sau khi chiến tranh vừa kết Ngay sau khi chiến tranh vừa kết thúc, chính quyền Quang Trung thúc, chính quyền Quang Trung phải đối mặt với những khó khăn phải đối mặt với những khó khăn chồng chất do cuộc khủng hoảng chồng chất do cuộc khủng hoảng kéo dài ở Đàng Ngoài để lại. Xây kéo dài ở Đàng Ngoài để lại. Xây dựng một hệ thống chính quyền dựng một hệ thống chính quyền mới và củng cố lực lượng quốc mới và củng cố lực lượng quốc phòng là một yêu cầu cấp bách phòng là một yêu cầu cấp bách . . 1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc 1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc : : 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao Chính sách quốc phòng, ngoại giao : : 1. 1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc : dân tộc : - Sau khi chiến thắng, Quang Trung bắt tay - Sau khi chiến thắng, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng đất nước, đóng đô ở vào việc xây dựng đất nước, đóng đô ở Phú Xuân. Phú Xuân. Sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm Quang Trung đã làm gì ? Phú xuân kinh đô phong kiến cuối Phú xuân kinh đô phong kiến cuối cùng của nước Việt cùng của nước Việt HOA ̣ T ĐÔ ̣ NG NHO ́ M HOA ̣ T ĐÔ ̣ NG NHO ́ M - Nhóm 1, 2: Để phát triển nông nghiệp Nhóm 1, 2: Để phát triển nông nghiệp Quang Trung đã có những biện pháp gì Quang Trung đã có những biện pháp gì ? ? - Nhóm 3, 4: Quang Trung đã làm gì để Nhóm 3, 4: Quang Trung đã làm gì để phát triển công- thương nghiệp ? phát triển công- thương nghiệp ? - Nhóm 5,6: Quang Trung đã thi hành Nhóm 5,6: Quang Trung đã thi hành những biện pháp gì để phát triển văn hóa, những biện pháp gì để phát triển văn hóa, giáo dục ? giáo dục ? Nông nghiệp Công- thương nghiệp Văn hóa- giáo dục Ra “chiếu khuyến nông” giải quyết tình trạng đất bỏ hoang và nạn lưu vong. - Mở cửa ải, thông chợ búa. - Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế. -Ban bố “chiếu lập học” khuyến kích mở trường. - Lập viện Sùng Chính do Nguyễn Thiếp trông coi, chữ Nôm là chữ viết chính. Chiếu lập học nói lên hồi bảo gì của vua Quang Trung? Bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài đóng góp xây dựng đất nước. Chiếu khuyến nông kêu gọi nông dân phiêu bạt trở về quê cũ làm ăn; quy định tịch thu tất cả ruộng đất của quan lại, kì hào theo giặc để sung vào đất công điền của làng xã; sửa đổi chính sách quân cấp công điền; nhằm đảm bảo cho nông dân có ruộng để làm ăn sinh sống. 2. Chính sách quốc phòng, ngoại 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao: giao: Âm mưu kẻ thù P h í a B ắ c P h í a N a m Lê Duy Chỉ hoạt động ở biên giới Nguyễn Ánh cầu viện Pháp  Chủ trương của vua Quang Trung: - Thi hành chế độ quân dịch. - Tổ chức quân đội, có thuyền chiến lớn. Em hãy cho biết chính sách quốc phòng của Quang Trung? Đường Đường lối đối ngoại: lối đối ngoại: Rất tiếc 16/09/1792 Quang Trung mất, Quang Rất tiếc 16/09/1792 Quang Trung mất, Quang Toản lên thay, nội bộ triều đình suy yếu dần. Toản lên thay, nội bộ triều đình suy yếu dần. Đối với ngoại giao Quang Trung đã đối phó ra sao? Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ Tổ Quốc. Mở cuộc tấn Công tiêu diệt V ớ i n h à T h a n h V ớ i N g u y ễ n Á n h . tay vào việc xây dựng đất nước, đóng đô ở vào việc xây dựng đất nước, đóng đô ở Phú Xuân. Phú Xuân. Sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm Quang Trung đã làm. tế, xây dựng văn hóa Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc : dân tộc : - Sau khi chiến thắng, Quang Trung bắt tay - Sau khi chiến thắng, Quang Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước, Tài liệu Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước, Tài liệu Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bai-26-quang-trung-xay-dung-dat-nuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP