Bài soạn Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.

25 362 0 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 07:12

Gi¸o viªn : Hoàng Thanh Lương Trường THCS Thanh tuyền 0982.197.770 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Kể tên các nh 1/ Kể tên các nh óm óm nhân tố sinh thái chính của môi trường nhân tố sinh thái chính của môi trường Trả lời : Các nhóm nhân tố sinh thái chính của môi trường gồm : Trả lời : Các nhóm nhân tố sinh thái chính của môi trường gồm : - Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh - Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh 2/ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh gồm các nhân tố nào? 2/ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh gồm các nhân tố nào? - Trả lời : Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh( không sống) gồm : Trả lời : Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh( không sống) gồm : Nhân tố khí hậu : Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí, gió… Nhân tố khí hậu : Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí, gió… Nhân tố đất đai, địa hình, các chất vô cơ… Nhân tố đất đai, địa hình, các chất vô cơ… I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật BÀI 42 TIẾT 44 : ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật sống thực vật BÀI 42 TIẾT 44 : ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT -Cây trồng có tính hướng sáng -Cây trồng có tính hướng sáng Trình bày cách tiến hành thí nghiệm Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chứng minh tính hướng sáng của cây ? chứng minh tính hướng sáng của cây ? Nêu mục đích và kết quả của thí nghiệm ? Nêu mục đích và kết quả của thí nghiệm ? Đáp án : Gieo hạt vào trong các chậu nhỏ và Đáp án : Gieo hạt vào trong các chậu nhỏ và hàng ngày tưới nước để kích thích hạt nảy hàng ngày tưới nước để kích thích hạt nảy mầm mầm - Khi hạt đã nảy mầm và lên cây khoảng 1 - Khi hạt đã nảy mầm và lên cây khoảng 1 đến 2cm thì che khuất một phần ánh sáng về đến 2cm thì che khuất một phần ánh sáng về ban ngày bằng cách dùng hộp kín để chụp, ban ngày bằng cách dùng hộp kín để chụp, hộp chụp có cắt khoảng trống như khung hộp chụp có cắt khoảng trống như khung cửa sổ cửa sổ ĐÁp án : ĐÁp án : - Mục đích: Chứng minh được ánh sáng có Mục đích: Chứng minh được ánh sáng có ảnh hưởng đến sự phát triển của cây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây - Kết quả: Cây mọc ra chỗ có ánh sáng và Kết quả: Cây mọc ra chỗ có ánh sáng và cây trồng có tính hướng sáng cây trồng có tính hướng sáng Quan sát hình ảnh cây thơng mọc Quan sát hình ảnh cây thơng mọc trong rừng và cây thơng mọc riêng rẽ trong rừng và cây thơng mọc riêng rẽ nơi quang đãng nơi quang đãng Nghiên cứu thảo luận H42.2( SGK): So Nghiên cứu thảo luận H42.2( SGK): So sánh sự khác nhau về đặc điểm hình thái sánh sự khác nhau về đặc điểm hình thái của cây thơng mọc trong rừng và cây của cây thơng mọc trong rừng và cây thơng mọc riêng lẻ thơng mọc riêng lẻ ĐẶC ĐẶC ĐIỂM ĐIỂM H. 42 . H. 42 . 2 a 2 a H. 42 . 2 H. 42 . 2 b b VỊ TRÍ VỊ TRÍ THÂN THÂN CÀNH CÀNH TÁN TÁN CÂY CÂY I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật sống thực vật BÀI 42 TIẾT 44 : ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT - Cây trồng có tính hướng sáng - Cây trồng có tính hướng sáng GHI NHẬN CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC NHAU Rừng thơng Cây thơng mọc riêng rẽ I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật đời sống thực vật BÀI 42 TIẾT 44 : ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT - Cây trồng có tính hướng sáng - Cây trồng có tính hướng sáng Nghiên cứu thảo luận H42.2( SGK): So Nghiên cứu thảo luận H42.2( SGK): So sánh sự khác nhau về đặc điểm hình sánh sự khác nhau về đặc điểm hình thái của cây thơng mọc trong rừng và thái của cây thơng mọc trong rừng và cây thơng mọc riêng lẻ cây thơng mọc riêng lẻ GHI NHẬN CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC NHAU ĐẶC ĐẶC ĐIỂM ĐIỂM H. 42 . 2 H. 42 . 2 a a H. 42 . 2 b H. 42 . 2 b VỊ TRÍ VỊ TRÍ THÂN THÂN CÀNH CÀNH TÁN CÂY TÁN CÂY Mọc xen nhau trong rừng Mọc riêng rẽ, nơi quang đãng Cao, thẳng Thấp, thẳng Tập trung ở phần ngọn, cành phía dưới sớm rụng Bình thường Tán hẹp Tán rộng I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật đời sống thực vật BÀI 42 TIẾT 44 : ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT - Cây trồng có tính hướng sáng - Cây trồng có tính hướng sáng Tại sao cây mọc trong rừng cành chỉ Tại sao cây mọc trong rừng cành chỉ tập chung ở phần ngọn? Các cành phía tập chung ở phần ngọn? Các cành phía dưới sơm bị rụng? dưới sơm bị rụng? Ánh sáng mặt trời ở trong rừng chiếu Ánh sáng mặt trời ở trong rừng chiếu vào các cành cây phía trên nhiều hơn vào các cành cây phía trên nhiều hơn các cành cây phía dưới bị che khuất do các cành cây phía dưới bị che khuất do đó chúng quang hợp kém tạo được ít đó chúng quang hợp kém tạo được ít chất hữu cơ. Trong khi đó vẫn phải hô chất hữu cơ. Trong khi đó vẫn phải hô hấp, dinh dưỡng, lượng chất hữu cơ hấp, dinh dưỡng, lượng chất hữu cơ tích luỹ không đủ bù lượng tiêu hao tích luỹ không đủ bù lượng tiêu hao nên cành cây phía dưới bị khô héo dần nên cành cây phía dưới bị khô héo dần và rụng sớm đó là hiện tượng tỉa cành và rụng sớm đó là hiện tượng tỉa cành tự nhiên tự nhiên I/ Ảnh hưởng của ánh sáng I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật lên đời sống thực vật BÀI 42 TIẾT 44 : ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT - Cây trồng có tính hướng sáng - Cây trồng có tính hướng sáng Thảo luận và so sánh theo mẫu sau: Thảo luận và so sánh theo mẫu sau: ( Bảng 42.1): Ảnh hưởng của ánh sáng ( Bảng 42.1): Ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái và sinh lý của cây tới hình thái và sinh lý của cây Cây sống nơi Cây sống nơi quang đãng quang đãng Cây sống nơi Cây sống nơi bóng râm bóng râm Lá Lá Thân Thân Đặc điểm hình thái Nhóm cây Phiến lá nhỏ hẹp màu xanh nhạt Phiến lá lớn màu xanh thẫm Thân cây thấp, số cành cây nhiều Chiều cao bị hạn chế của tán cây phía trên, của trần nhà I/ Ảnh hưởng của ánh sáng I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật lên đời sống thực vật BÀI 42 TIẾT 44 : ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT - Cây trồng có tính hướng sáng - Cây trồng có tính hướng sáng Em hãy cho biết ánh sáng ảnh hưởng Em hãy cho biết ánh sáng ảnh hưởng lên những đặc điểm nào của cây? lên những đặc điểm nào của cây? Nhóm Nhóm cây cây Cây sống nơi Cây sống nơi quang đãng quang đãng Cây sống nơi Cây sống nơi bóng râm bóng râm Quang hợp Quang hợp Thoát hơi Thoát hơi nước nước Hoạt động sinh lý Cường độ quang hợp cao trong điều kiện ánh sáng mạnh Có khả năng quang hợp trong điều kiện ánh sáng yếu, quang hợp yếu trong điều kiện ánh sáng mạnh Cây điều tiết thoát hơi nước linh hoạt: Thoát hơi nước tăng cao trong điều kiện ánh sáng mạnh, thoát hơi nước giảm khi cây thiếu nước Cây điều tiết thoát hơi nước kém : Thoát hơi nước tăng cao trong điều kiện ánh sáng mạnh, khi thiếu nước cây dễ bị héo - Ánh sáng ảnh huởng tới hình thái và sinh - Ánh sáng ảnh huởng tới hình thái và sinh lý của cây lý của cây I/ Ảnh hưởng của ánh sáng I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật lên đời sống thực vật BÀI 42 TIẾT 44 : ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT - Cây trồng có tính hướng sáng - Cây trồng có tính hướng sáng Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật trước điều kiện chiếu sáng của môi vật trước điều kiện chiếu sáng của môi trường, người ta đã chia thực vật trường, người ta đã chia thực vật thành mấy nhóm chính ? thành mấy nhóm chính ? - Ánh sáng ảnh huởng tới hình thái và sinh lý của - Ánh sáng ảnh huởng tới hình thái và sinh lý của cây cây - Thực vật được chia làm 2 nhóm: - Thực vật được chia làm 2 nhóm: Nhóm cây ưa sáng ( sống nơi Nhóm cây ưa sáng ( sống nơi quang đãng). quang đãng). Nhóm cây ưa bóng : ( sống nơi có Nhóm cây ưa bóng : ( sống nơi có ánh sáng yếu) ánh sáng yếu) . SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời I/ Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật sống thực vật BÀI. ánh sáng lên đời sống thực vật lên đời sống thực vật BÀI 42 TIẾT 44 : ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật., Bài soạn Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật., Bài soạn Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-42-anh-huong-cua-anh-sang-len-doi-song-sinh-vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP