Bài soạn Chó sói và cừu trong thơ ngụ nôn của La Phông Ten

14 665 8 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 03:11

I. Tìm hiểu chung I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả và tác phẩm 1.Tác giả và tác phẩm a.Tác giả(1828-1993) là triết gia, sử gia, nhà a.Tác giả(1828-1993) là triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp, viên sĩ viên hàn lâm khoa nghiên cứu văn học Pháp, viên sĩ viên hàn lâm khoa học Pháp. Là tác giả của công trình nghiên cứu văn học Pháp. Là tác giả của công trình nghiên cứu văn học nổi tiếng laphôngten và thơ ngụ ngôn. học nổi tiếng laphôngten và thơ ngụ ngôn. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của laphông ten Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của laphông ten H.Ten H.Ten b.Tác phẩm: b.Tác phẩm: - Đây là công trình nghiên cứu gồm 3 phần, mỗi phần - Đây là công trình nghiên cứu gồm 3 phần, mỗi phần lại chia thành nhiều chương lại chia thành nhiều chương - Văn bản nghệ thuật này trích từ chương II, phần II - Văn bản nghệ thuật này trích từ chương II, phần II của công trình. của công trình. 2. 2. §äc vµ gi¶i thÝch tõ khã §äc vµ gi¶i thÝch tõ khã 3.Thể loại và phương thức biểu đạt 3.Thể loại và phương thức biểu đạt ? ? Văn bản chó sói và cừu trong thơ ngụ Văn bản chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của Laphông ten được viết theo kiểu ngôn của Laphông ten được viết theo kiểu văn bản nào? văn bản nào? A.Nghị luận xã hội A.Nghị luận xã hội B.Nghị luận văn chương. B.Nghị luận văn chương. C.Nghị luận một vấn đề tưởng đạo lí. C.Nghị luận một vấn đề tưởng đạo lí. D.Nghị luận về một sự việc hiện tượng. D.Nghị luận về một sự việc hiện tượng. Nghị luận văn chương Có ý kiến cho rằng văn bản Chó sói và cừu có thể chia làm 3 Có ý kiến cho rằng văn bản Chó sói và cừu có thể chia làm 3 phần phần A.Trích đoạn bài thơ của Laphôngten. A.Trích đoạn bài thơ của Laphôngten. B.Hình tượng con cừu. B.Hình tượng con cừu. C.Hình tượng con chó. C.Hình tượng con chó. Nhưng cũng có ý kiến khác lại cho là văn bản chỉ làm hai phần Nhưng cũng có ý kiến khác lại cho là văn bản chỉ làm hai phần A.Hình tượng con cừu qua cách nhìn của Laphông ten và Buyphông. A.Hình tượng con cừu qua cách nhìn của Laphông ten và Buyphông. B.Hình tượng con sói qua cái nhìn của Laphông ten và Buyphông. B.Hình tượng con sói qua cái nhìn của Laphông ten và Buyphông. Nêu ý kiến của mình. Nêu ý kiến của mình. 4. Bố cục 4. Bố cục ý kiến thứ hai là đáp án đúng. ý kiến thứ hai là đáp án đúng. II. Tìm hiểu chi tiết. II. Tìm hiểu chi tiết. 1. Hình tượng con cừu. 1. Hình tượng con cừu. a. Cái nhìn của Buy phông a. Cái nhìn của Buy phông ? ? Viết về loài cừu Buy phông có cái Viết về loài cừu Buy phông có cái nhìn như thế nào (dựa trên yếu tố nào) nhìn như thế nào (dựa trên yếu tố nào) - - Dựa trên những đặc điểm cơ bản của chúng: Dựa trên những đặc điểm cơ bản của chúng: ( Ưa lối sống bầy đàn, trí tụê chậm chạp, đần ( Ưa lối sống bầy đàn, trí tụê chậm chạp, đần độn không có khả năng thích ứng với xung độn không có khả năng thích ứng với xung quanh, phản ứng theo bản năng bắt chước, quanh, phản ứng theo bản năng bắt chước, không có ý thức tự vệ, không biết trốn tránh kẻ không có ý thức tự vệ, không biết trốn tránh kẻ thù ) thù ) ? ? Nhận xét về cách miêu tả con cừu Nhận xét về cách miêu tả con cừu của Buy phông. của Buy phông. - Miêu tả khách quan, chính xác , đó là - Miêu tả khách quan, chính xác , đó là cái nhìn của nhà khoa học, dựa trên cái nhìn của nhà khoa học, dựa trên những đặc tính cơ bản của chúng. những đặc tính cơ bản của chúng. b. Hình tượng cừu trong thơ ngụ ngôn b. Hình tượng cừu trong thơ ngụ ngôn của Laphông ten. của Laphông ten. ? ? Nhà thơ Laphông ten đã nhìn con Nhà thơ Laphông ten đã nhìn con cừu như thế nào? Có điểm gì khác cừu như thế nào? Có điểm gì khác Buy phông Buy phông -Viết về một con cừu cụ thể với những -Viết về một con cừu cụ thể với những phẩm chất cụ thể và tốt đẹp của nó. phẩm chất cụ thể và tốt đẹp của nó. + Hiền lành, tốt bụng, nhút nhát, chẳng + Hiền lành, tốt bụng, nhút nhát, chẳng bao giờ hại ai cả mà cũng không thể hại bao giờ hại ai cả mà cũng không thể hại ai. (Buy phông cho cừu là ngu ngốc và sợ ai. (Buy phông cho cừu là ngu ngốc và sợ sệt, đần độn ) sệt, đần độn ) ? ? Theo Laphôngten cừu có tình mẫu Theo Laphôngten cừu có tình mẫu tử không? Nó biểu hiện như thế nào? tử không? Nó biểu hiện như thế nào? Có, nó cũng có những nét giống con người và Có, nó cũng có những nét giống con người và cũng có những nét khác con người. Giống là ở cũng có những nét khác con người. Giống là ở đây nó biết phân biệt con nó với đám đông, đây nó biết phân biệt con nó với đám đông, khác là nó không để ý đến hoàn cảnh với thái khác là nó không để ý đến hoàn cảnh với thái độ thờ ơ cam chịu.) độ thờ ơ cam chịu.) ? ? Trong đoạn này có câu văn miểu tả rất Trong đoạn này có câu văn miểu tả rất cảm động tình mẫu tử của cừu. Hãy tìm cảm động tình mẫu tử của cừu. Hãy tìm câu đó và chỉ rõ nó hay ở chỗ nào? câu đó và chỉ rõ nó hay ở chỗ nào? Thật cảm động thấy con cừu mẹ chạy tới khi Thật cảm động thấy con cừu mẹ chạy tới khi nghe tiếng kêu rên của con nó, nhận ra con nó nghe tiếng kêu rên của con nó, nhận ra con nó trong cả đám đông cừu kia,rồi đứng yên trên nền trong cả đám đông cừu kia,rồi đứng yên trên nền đất lạnh và bùn lầy và nhẫn nhục mắt như lơ đất lạnh và bùn lầy và nhẫn nhục mắt như lơ đãng phía trước cho đến khi bú xong đãng phía trước cho đến khi bú xong ? ? Theo em khi viÕt vÒ con cõu La Theo em khi viÕt vÒ con cõu La ph«ng ten cã s¸ng t¹o gi? ph«ng ten cã s¸ng t¹o gi? - Nh©n hãa cõu nh­ con ng­êi, nã - Nh©n hãa cõu nh­ con ng­êi, nã còng cã suy nghÜ vµ nãi n¨ng, hµnh còng cã suy nghÜ vµ nãi n¨ng, hµnh ®éng nh­ con ng­êi. ®éng nh­ con ng­êi. . laphôngten và thơ ngụ ngôn. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của laphông ten Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của laphông ten H .Ten H .Ten b.Tác phẩm:. đạt ? ? Văn bản chó sói và cừu trong thơ ngụ Văn bản chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của Laphông ten được viết theo kiểu ngôn của Laphông ten được viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Chó sói và cừu trong thơ ngụ nôn của La Phông Ten, Bài soạn Chó sói và cừu trong thơ ngụ nôn của La Phông Ten, Bài soạn Chó sói và cừu trong thơ ngụ nôn của La Phông Ten

Bình luận về tài liệu bai-soan-cho-soi-va-cuu-trong-tho-ngu-non-cua-la-phong-ten

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP