Bài giảng Phân phối chương trình Toán 11

9 136 1 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 01:11

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 11 A. LỚP 11 NÂNG CAO Cả năm: 37 tuần có 140 tiết Học kì I: 19 tuần có 72 tiết Học kì II: 18 tuần có 68 tiết I. Phân phối chia theo học kì và tuần học Cả năm 140 tiết Đại số và Giải tích 90 tiết Hình học 50 tiết Học kì I 19 tuần 72 tiết 46 tiết 10 tuần đầu x 3 tiết/ tuần = 30 tiết. 8 tuần kế x 2 tiết/ tuần = 16 tiết. 26 tiết 10 tuần đầu x 1 tiết/ tuần = 10 tiết. 8 tuần kế x 2 tiết/ tuần = 16 tiết. 1 tuần cuối x 4 tiết = 4 tiết Phục vụ cho kiểm tra học kì I Học kì II 18 tuần 68 tiết 44 tiết 10 tuần đầu x 3 tiết/ tuần = 30 tiết. 7 tuần kế x 2 tiết/ tuần = 14 tiết. 24 tiết 10 tuần đầu x 1 tiết/ tuần = 10 tiết. 7 tuần kế x 2 tiết/ tuần = 14 tiết. 1 tuần cuối x 4 tiết = 4 tiết Phục vụ cho kiểm tra học kì II Số cột kiểm tra Học kì Kiểm tra Miệng Kiểm tra 15 phút Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra Học kì I 1 3 3 1 II 1 3 3 1 1 II. Phân phối chương trình GIẢI TÍCH ( 90 tiết) Chương Mục Tiết thứ I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. §1. Các hàm số lượng giác Luyện tập 1, 2, 3 4, 5 §2. Phương trình lượng giác cơ bản Luyện tập 5, 6, 7, 8 9, 10 §3. Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản. Luyện tập 11, 12, 13, 14 15, 16 Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay. 17, 18, 19 Ôn tập chương I 20, 21 Kiểm tra 45 phút 22 II. Tổ hợp. Xác suất (20 tiết) §1. Hai quy tắc đếm cơ bản 23 §2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp Luyện tập 24, 25, 26 27, 28 §3. Nhị thức Niu- tơn Luyện tập 29 30 §4. Biến cố và xác suất của biến cố Luyện tập 31, 32 33 §5. Các quy tắc tính xác suất Luyện tập 34, 35 36 §6. Biến ngẫu nhiên rời rạc Luyện tập 37, 38 39 Ôn tập chương II 40, 41 Kiểm tra 45 phút 42 Ôn tập cuối học kì I 43, 44 Kiểm tra cuối học kì I 45 Trả bài kiểm tra cuối học kì I (GT-HH) 46 2 III. Dãy số - Cấp số cộng- §1. Phương pháp quy nạp toán học 47, 48 §2. Dãy số Luyện tập 49, 50 51 §3. Cấp số cộng 52. 53 §4. Cấp số nhân Luyện tập 54, 55 56 Ôn tập chương III 57, 58 Kiểm tra 45 phút 59 IV. Giới hạn §1. Dãy số có giới hạn 0 60 §2. Dãy số có giới hạn hữu hạn 61 §3. Dãy số có giới hạn vô cực Luyện tập 62 63 §4. Định nghĩa và một số định lý về giới hạn của hàm số. 64 §5. Giới hạn một bên Luyện tập 65 66 §6. Một số quy tắc tìm giới hạn vô cực 67 §7. Các dạng vô định Luyện tập 68 69 §8. Hàm số liên tục Luyện tập 70 71 Ôn tập chương IV 72 Kiểm tra 45 phút 73 V. Đạo hàm ( 14 tiết) §1. Khái niệm đạo hàm Luyện tập 74, 75 76 §2. Các quy tắc tính đạo hàm Luyện tập 77, 78 79 3 §3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác Luyện tập 80, 81 82 §4. Vi phân 83 §5. Đạo hàm cấp cao Luyện tập 84 85 Ôn tập chương V 86, 87 Ôn tập cuối năm 88 Kiểm tra cuối năm 89 Trả bài kiểm tra cuối năm (GT- HH) 90 HÌNH HỌC ( 50 tiết) Chương Mục Tiết thứ I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng ( 14 tiết) §1. Mở đầu về phép biến hình 1 §2. Phép tịnh tiến và phép dời hình 2, 3 §3. Phép đối xứng trục 4, 5 §4. Phép quay và phép đối xứng tâm 6, 7 §5. Hai hình bằng nhau 8 §6. Phép vị tự 9, 10 §7. Phép đồng dạng 11 Ôn tập chương I 12, 13 4 Kiểm tra 45 phút 14 II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. ( 14 tiết) §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 15, 16, 17, 18 §2. Hai đường thẳng song song 19, 20 §3. Đường thẳng song song với mặt phẳng 21, 22 Ôn tập cuối học kì I 23, 24, 25 Kiểm tra cuối học kì I 26 §4. Hai mặt phẳng song song 27, 28 §5. Phép chiếu song song 29, 30 Ôn tập chương II 31, 32 III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc ( 15 tiết) §1. Vectơ trong không gian Sự đồng phẳng của các vectơ 33, 34 §2. Hai đường thẳng vuông góc 35, 36 §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 37, 38, 39 §4. Hai mặt phẳng vuông góc 40, 41,42 §5. Khoảng cách 43, 44 Ôn tập chương III 45, 46 Kiểm tra 45 phút 47 Ôn tập cuối năm 48, 49 Kiểm tra cuối năm 50 5 B. LỚP 11 (CHUẨN) Cả năm: 37 tuần có 123 tiết Học kì I: 19 tuần có 72 tiết Học kì II: 18 tuần có 51 tiết I. Phân phối chia theo học kì và tuần học Cả năm 123 tiết Đại số và Giải tích 78 tiết Hình học 45 tiết Học kì I 19 tuần 72 tiết 48 tiết 12 tuần đầu x 3 tiết/ tuần = 36 tiết. 6 tuần kế x 2 tiết/ tuần = 12 tiết. 24 tiết 12 tuần đầu x 1 tiết/ tuần = 12 tiết. 6 tuần kế x 2 tiết/ tuần = 12 tiết. 1 tuần cuối x 4 tiết = 4 tiết Phục vụ cho kiểm tra học kì I Học kì II 18 tuần 51 tiết 30 tiết 4 tuần đầu x 1 tiết/ tuần = 4 tiết. 13 tuần kế x 2 tiết/ tuần = 26 tiết 21 tiết 4 tuần đầu x 2 tiết/ tuần = 8 tiết. 13 tuần kế x 1 tiết/ tuần = 13 tiết. 1 tuần cuối x 3 tiết = 3 tiết Phục vụ cho kiểm tra học kì II Số cột kiểm tra Học kì Kiểm tra Miệng Kiểm tra 15 phút Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra Học kì I 1 3 3 1 II 1 3 3 1 II. Phân phối chương trình GIẢI TÍCH ( 78 tiết) Chương Mục Tiết thứ I. Hàm số lượng giác và hương trình lượng giác. §1. Hàm số lượng giác 1, 2, 3, 4, 5 §2. Phương trình lượng giác cơ bản 6, 7, 8, 9, 10 §3. Một số phương trình lượng giác thường gặp 11, 12, 13, 14, 15, 16 6 Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay 17, 18 Ôn tập chương I 19, 20 Kiểm tra 45 phút 21 §1. Quy tắc đếm 22, 23, 24 §2. Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp 25, 26, 27 §3. Nhị thức Niu- tơn 28 §4. Phép thử và biến cố 29, 30 §5. Xác suất của biến cố 31, 32 Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay. 33 Ôn tập chương II 34, 35 Kiểm tra 45 phút 36 III. Dãy số - Cấp số cộng- Cấp số nhân §1. Phương pháp quy nạp toán học 37, 38 §2. Dãy số 39, 40 §3. Cấp số cộng 41, 42 §4. Cấp số nhân 43, 44 Ôn tập chương III 45 Ôn tập cuối học kì I 46 Kiểm tra cuối học kì I 47 Trả bài kiểm tra cuối học kì I (GT-HH) 48 IV. Giới hạn §1. Giới hạn của dãy số 49, 50, 51, 52 §2. Giới hạn của hàm số 53, 54, 55, 56, 57 §3. Hàm số liên tục 58, 59 Ôn tập chương IV 60, 61 Kiểm tra 45 phút 62 §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm 63, 64, 65 §2. Các quy tắc tính đạo hàm 66, 67, 68 7 V. Đạo hàm ( 13 tiết) §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác 69, 70, 71 §4. Vi phân 72 §5. Đạo hàm cấp hai 73 Ôn tập chương V 74 Kiểm tra 45 phút 75 Ôn tập cuối năm 76 Kiểm tra cuối năm 77 Trả bài kiểm tra cuối năm (GT- HH) 78 HÌNH HỌC ( 45 tiết) Chương Mục Tiết thứ I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng ( 11 tiết) §1. Phép biến hình 1 §2. Phép tịnh tiến 2 §3. Phép đối xứng trục 3 §4. Phép đối xứng tâm 4 §5. Phép quay 5 §6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 6 8 §7. Phép vị tự 7 §8. Phép đồng dạng 8 Ôn tập chương I 9, 10 Kiểm tra 45 phút 11 II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. ( 13 tiết) §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 12, 13, 14, 15 §2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 16, 17, 18 §3. Đường thẳng và mặt phẳng song song 19, 20 §4. Hai mặt phẳng song song 21, 22 Ôn tập cuối học kì I 23 Kiểm tra cuối học kì I 24 §5. Phép chiếu song song Hình biểu diễn của một hình không gian 25 Ôn tập chương II 26 III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian ( 15 tiết) §1. Vectơ trong không gian 27, 28 §2. Hai đường thẳng vuông góc 29, 30 §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 31, 32, 33 §4. Hai mặt phẳng vuông góc 34, 35, 36 §5. Khoảng cách 37, 38 Ôn tập chương III 39, 40 Kiểm tra 45 phút 41 Ôn tập cuối năm 42, 43, 44 Kiểm tra cuối năm 45 9 . PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 11 A. LỚP 11 NÂNG CAO Cả năm: 37 tuần có 140 tiết Học kì I: 19 tuần có 72 tiết Học kì II: 18 tuần có 68 tiết I. Phân phối. I 1 3 3 1 II 1 3 3 1 1 II. Phân phối chương trình GIẢI TÍCH ( 90 tiết) Chương Mục Tiết thứ I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. §1. Các hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phân phối chương trình Toán 11, Bài giảng Phân phối chương trình Toán 11, Bài giảng Phân phối chương trình Toán 11

Bình luận về tài liệu bai-giang-phan-phoi-chuong-trinh-toan-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP