Bài soạn Bai_giang_khuyen_nong_khuyen_lam

150 29 3 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/150 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 10:11

1 Chơng trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội Bi giảng Khuyến nông-khuyến lâm H nội, năm 2002 2 Chơng trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội Bi giảng Khuyến nông-khuyến lâm Nhóm tác giả Đinh Đức Thuận - Trần Việt H : Đại học lâm nghiệp Xuân Mai Võ Hùng - Ho ng Thị L ơng : Đại học Tây Nguyên Phạm Trịnh Hùng - Nguyễn Ngọc Kiểng: Đại học nông-lâm Thủ Đức -TPHCM D ơng Viết Tình - Ho ng Huy Tuấn : Đại học nông lâm Huế Lê Sỹ Trung - Vũ Thị Quế Anh : Đại học nông-lâm Thái Nguyên Nguyễn Tr ờng Giang - Nguyễn Thị Lý : Trung tâm khuyên nông-khuyên lâm Ho Bình Nguyễn Ngọc Thuận : Viện nông hoá thổ nh ỡ ng Biên tập: Võ Hùng, Đinh Đức Thuận H Nội, 2002 3 Lời cám ơn B i giảng khuyến nông-khuyến lâm l kết quả của quá trình hợp tác v tham gia của nhiều cá nhân, các tổ chức trong v ngo i n ớc dựa trên phơng pháp phát triển chơng trình có sự tham gia. Chúng tôi xin by tỏ sự cảm ơn sâu sắc đ ến ch ơng trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội đã tạo mọi điều kiện cần thiết về tinh thần v vật chất để hon th n h b i giảng ny. Qúa trình tham gia đóng góp ý kiến về nhu cầu đo tạo, khung chơng trình cũng nh nội dung v phơng pháp giảng dạy từ các nh quản lý lâm nghiệp, các nh xây dựng chính sách, các nh đo tạo, nghiên cứu, khuyến nông khuyến lâm đến b con nông dân đã góp phần rất cơ bản cho sự ra đời của tập b i giảng. Sự t vấn của các chuyên gia trong v ngo i n ớc đã tạo điều kiện cập nhật những kiến thức v phơng pháp tiếp cận mới cho môn học. Tập thể tác giả đặc biệt cảm ơn sự t vấn, thúc đẩy, động viên mọi mặt v có hiệu quả của tiến sỹ Peter Taylor, cố vấn đo tạo của chơng trình, cho qúa trình biên soạn b i giảng ny. 4 Cám ơn sự hỗ trợ v giúp đỡ của đơn vị hỗ trợ, các trợ lý kỹ thuật v phiên dịch, các cán bộ phục vụ đã góp phần hon th n h b i giảng ny. Tập thể tác giả 5 Lời nói đầu Ng y 2.3.1993 chinh phO dã ban hnh nghi dinh số 13/CP vễ Quy dinh cụng tỏc khuyến nụng v thụng tS lien bụ 02/LBTT ra ng y 2.8.1993 vễ h S ớng dẫn thi hnh nghi dinh n y. Từ sau ngh i dinh 13 /CP, mụt hệ thống khuyến nụng-khuyến lâm dã từng b S ớc d S ợc hình th nh từ trung Sơng xuống dến cấp cơ sở. Nhu cầu trang bi những kiến thức v kỹ năng cơ bản cho cỏn bụ khuyen nụng-khuyến lâm trở nen cần thiết v cấp bỏch. B i giảng khuyến nụng-khuyến lâm nhằm góp phần d o tạo cỏc cỏn bụ khuyến nụng-khuyến lâ m có dO trình dụ v phẩm chất cần t h iết phục vụ cho sự nghiệp cụng nghiệp hoỏ v hiện dại hoỏ nụng nghiệp v nụng thụn. B i giảng khuyến nụng khuyến lâm nhằm nâng cao nhận thức vễ vi tri v tầm quan trọng cOa khuyen nụng- khuyen lâ m dối với cụng tỏc phỏt triển lâm nghiệp v nụng thụn. B i giảng cũng cung cấp những kiế n thức cơ bản vễ khỏi niệm, cỏch tiếp cận v những phSơng phỏp khuyến nụng khuyến lâm, cụng tỏc tổ chức do tạo, phỏt triển cụng nghệ v tổ chức quản lý cỏc hoạt dụng tren. Những kỹ năng cơ bản vễ giao tiếp, thúc dẩy v khuyến khich sự tham gia cOa ngSời dân vo cỏc hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâm l những nụi dung v yeu cầu rất quan trọng cOa b i giảng. B i giảng ny phục vụ ch O yế u cho d ố i tS ợng l sinh vien cỏc trSờng Đại học nụng-lâm nghiệp. Tuy nhien nó cũng l t i liệu tham khảo tốt cho cỏc cỏn bụ khuyến nụng khuyến lâm, cỏc cỏn bụ dự ỏn v cỏc nh l m cụng tỏc nghien cứu trong lĩnh vực ny. B i giảng bao gồm khung chSơng trình, nụi dung b i giảng v cỏc loại vật liệu giảng dạy. Phần khung chSơng trình gi ới th iệ u vễ mục dich, mục tieu, phSơng phỏp, t i liệu giảng dạy v phân bố thời gian. Phần 6 nụi dung b i giảng trình b y cỏc nụ i dung chi tiết. Phần vật liệu giảng dạy cung cấp những nghien cứu diểm, những b i tập tình huống v những t i liệu phù tr ợ cho nụi dung b i giảng. Mặc dù dã có nhiễu cố gắng cOa tập thể tỏc giả v d S ợc sự quan tâm, tS vấn cOa rất nhiễu cỏ nhân v tổ chức trong v ngo i n S ớc, với khả năng v k i nh nghiệm còn hạn chế, b i giảng n y chắc chắn còn nhiễu thiếu sót v khiếm khuyết. Chúng tụi rất mong nhận d S ợc sự góp ý v chỉ dẫn cOa mọi cỏ nhân v tổ chức dang quan tâm dến sự nghiệp do tạo cỏn bụ khuyen nụng-khuyen lâm cho ng nh nụng nghiệp v phỏt triển nụng thụn cOa n S ớc ta. Cỏc ý kiến dóng góp x i n gửi vễ : ChSơng trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hụi 218 Đụi cấn khỏch sạn la thnh H nụi Điện thoại : 04. 8329833 Fax : 04. 8329834 E-mail : sfsp.office.@ hn. vnn.vn 7 Chơng 1 Giới thiệu chung về khuyến nông khuyến lâm Mục đích: Trang bi cho sinh vien những kiến thức cơ bản vễ thực trạng cOa cụng tỏc khuyến nụng khuyến lâm hiện nay tại Việt Nam, dồng thời hiểu biết d S ợc nhiệm vụ cOa ngSời cỏn bụ khi tham gia l m cụng tỏc khuyến nụng khuyến lâm với cụng dồng. Khung chơng trình ton chơng Bi Mục tiêu Nội dung Phơng pháp Vật liệ u Thời gian B i 1: Đinh ngh ĩa, mục tieu, chức năng v vai trò cOa khuyến nụng khuyến lâm +Trình b y d S ợc bối cảnh ra d ờ i, dinh ngh ĩa, vai trò v chức năng cOa cụng tỏc khuyến nụng khuyến lâm. + P hân tich d S ợc cỏc nguyen t ắ c hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâm. +Bối cảnh ra dời cOa khuyến nụng v khuy ế n lâm +Đinh ng hĩa khuyến nụng khuyến lâm: +Mục tieu cO a khuyến nụng khuyến lâm. +Vai trò v chức năng cO a cụng tỏc khuyến nụng k huy ế n lâm +Cỏc nguyen tắc hoạt dụng cOa khuyến nụng khuyến l â m. -Thuyết trình -Thảo luận nhóm -Thuyết trình có minh họa -T i liệ u phỏt tay -OHP , -Ao. - B i giao nhiệm vụ -OHP 2 tiết B i 2: Vai trò cOa khuyến nụng khuyến l â m vien v giớ i trong KNKL +Trình b y d S ợc vai trò, nhiệm vụ cOa khuyến nụng khuyến lâm vien, vai trò cO a gi ớ i trong hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâm. +Vai trò, nhiệm vụ cOa cỏn bụ khuyến nụng khuyến lâm. +Kiến thức, n ă ng lực v phẩm chất cỏ nhân cOa cỏn bụ khuyến nụng khuyến lâm. +Vấn dễ giớ i trong khuyến nụng khuyến lâ m -Não cụng -Thảo luận nhóm -Flashligh, -Thuyết trình -Ao. - Posters -Câu hỏi thảo luận -OHP -Câu hỏi, thẻ m u 2 tiết 8 B i 3: Thực tiễ n hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâm ở Việt Nam +Mụ tả d S ợc những diểm cơ bản vễ thực tiễn hoạt dụng khuyến nụng khuyến l â m ở Việt Nam +Thực tiễn ho ạ t dụng khuyến nụng khuyến lâ m ở Việt Nam +Cỏc chinh sỏch vễ k huy ế n nụng khuyến lâ m + H ệ thống tổ chức quản lý +Hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâ m ở mụt số n S ớc châu ỏ. -Thuyết trình có minh họa -Xem băng -Nghien cứu tình huống -OHP -Băng Video -b i tập tì nh huấn 1 tiết 57 Bi 1: Định nghĩa, mục ti êu, nguyên tắc, vai trò v chức năng của khuyến nông khuyến lâm Mục tiêu Đến cuối b i học n y, học vien có khả năng: Trình by d S ợc bối cảnh ra dời, dinh nghĩa, vai trò v chức năng cOa cụng tỏc khuyến nụng khu y ế n lâm. Phân tich d S ợ c cỏc nguyen tắc hoạt dụng cOa khu y ế n nụng khu y ế n lâm. Bối cảnh ra đời của khuyến nông khuyến lâm Năm 1843 ở Bắc Mỹ dã sử dụng những giỏo vien l S u dụng dể cả i tiến nụng nghiệp. Thuật ngữ Extension có nguồn gốc từ n S ớc Anh, n ă m 1866 mụt số trSờng dạ i học nhS Cambridge, Oxford dã sử dụng nó nhằm mục tieu mở rụng giỏo dục dến với ngSời d â n. Từ năm 1910 tại Mỹ dã có 35 trSờng d ạ i học có bụ mụn khu y ế n nụng v dến n ă m 1914 tổ chức khuyến nụng d S ợc chinh thức th nh lập, có 8861 hụ i nụng dân với 3050150 hụi vien. Từ 1950 trở di có nhiễu tổ chức khu y ế n nụng d S ợc th nh lập ở Mỹ La Tinh, Caribe, mụt số n S ớc châu ỏ, úc v châu Phi. Trong những năm gần dây, dân số tren thế giới khụng ngừng tăng len theo cấp số nhân. Theo số liệu thống ke n ă m 1990 l 5 tỷ ngSời, năm 1996 l 5,7 tỷ v dến năm 1999 d ã hơn 6 tỷ ngSời (Ho ng HSng, 2000). NhS vậy, việ c tất yếu sẽ diễn ra l nhu cầu vễ l S ơng thực, gỗ xây dựng, c O i dun . sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay dang có những thay dổi lớn dó l chuyển d ổ i từ nễn kinh tế tập trung bao cấp sang n ễ n kinh tế thi trSờng, với nhiễu th nh phần kinh tế. Đặc biệt với chO trSơng giao dất, rừng cho hụ, nhóm hụ d ã dẫn dến hụ l dơn vi kinh tế dục lập. Mặt khỏc hợp tỏc xã kiể u cũ ở nụng thụn Việt Nam tren thực tế dã khụng còn tỏc dụng. Cỏc hụ nụng dân rất cần có mụt tổ chức dể l m chỗ dựa, hỗ trợ cho mình trong quỏ trìn h sản xuất nụng lâm nghiệp. Vai trò cOa ng nh nụng lâ m nghiệp ng y cng d S ợc dễ cao, khụng ngừng h S ớng dến sản xuất bễn vững, chú trọng bảo tồn da dạng sinh học v phỏt triển nụng thụn. Cỏc nh nụng lâ m nghiệp l m việc ngy cng gần gũi với cỏc cụng dồng nụng thụn dể quản lý có hiệu quả hơn cỏc nguồn t i nguyen thien nhien. Cỏc chSơng trình phỏt triển nụng thụn miễn núi, lâm nghiệp xã hụi, lâm nghiệp cụng dồng . dang d S ợc thực hiện nhiễu n ơ i tren thế giới. Có nhiễu lý do giải thich tại sao việ c phỏt triể n nụng lâm nghiệp cũng nhS dẩy mạnh hoạt khu y ế n nụng khuyến lâm ở Việt Nam ng y cng trở nen quan trọng vì: - ỏp lực cOa việ c gia tăng d â n số - Suy tho ỏ i nguồn t i nguyen thien nhien (dất, n S ớ c , rừng) v mụi trSờng (khi hậu thay dổi theo chiễu h S ớn g bất lợi). - Gia tăng dân số ở cỏc vùng th nh thi. 8 - Gia tăng khoảng cỏch gi ữ a ngSời dân th nh thi v nụng thụn vễ mức thu nhập, giỏo dục, dời sống v phúc lợi xã hụi. - Tiếp cận kiến thức v cỏc kỹ thuật mới l rất khó khăn tại nhiễu vùng nụng thụn, dặc biệt l vùng sâu vùng xa. - Tiếp cận cỏc nguồn thụng tin vễ chinh sỏch, luật phỏp, thi trSờng cũng nhS diễu kiệ n giao thụng di lại l rất hạn chế d ố i với ngSời dân nụng thụn. TrS ớc bối cảnh dó cần thiết phải có những thay dổi vễ chinh sỏch v mụi trSờng kinh tế, xã hụi. Đẩy mạnh phỏt triển kinh tế dể tạo ra nhiễu sản phẩm hơn cho to n xã hụi v tiến dến thu hẹp khoảng cỏch giữ a vấn d ễ nghien cứu với nhu cầu cOa ngSời dân. Chinh những sự thay dổi n y dã v dang dSa cỏc nh nụng l â m nghiệp ở cỏc cấp khỏc nhau dến với vai trò cO a nh khu y ế n nụng khuyến l â m. Để thực hiện d S ợc v a i trò n y có hiệu quả, họ cần d S ợ c trang bi cỏc kiến thức, kỹ năng v thỏi dụ thich ứng dể l m việ c với những ngSời dân dang sống tại cỏc vùng nụng thụn, miễn núi. Định nghĩa v mục tiêu khuyến nông khuyến lâm: Các định nghĩa khuyến nông khuyến lâm: K hu y ế n nụng khuyến lâ m l mụt sự giao tiếp thụng tin tỉnh tỏo nhằm giúp nụng dân hìn h thnh cỏc ý kiế n h ợp lý v tạo ra cỏc quyết dinh dúng dắn (A.W.Van den Ban v H.S. Haw k i n s, Khuyến nụng, 1988, 312 trang) Khuyến nụng khu y ế n lâ m d S ợc xem nhS mụt tiến trình cOa việc hòa nhập cỏc kiến thức bản dia với kiến thức khoa học kỹ thuật hiện dại. Cỏc quan diểm, kỹ năng d ể quyết dinh cỏi gì cần l m, cỏch thức l m tren cơ sở cụng dồng d i a phSơng sử dụng cỏc nguồn t i nguyen tại chỗ với sự trợ giúp từ ben ngo i d ể có khả năng vS ợt qua cỏc trở ngại g ặp phải. (D.Sim v H.A.Hilmi, FAO Forestry paper 80, 1987, FAO, Rome). Khuyến nụng khu y ế n lâ m l l m việc với nụng d â n, lắng nghe những khó khăn, cỏc nhu cầu v giúp họ tự quyết dinh g i ải quyết vấn dễ cO a chinh họ. (Malla, A Manual f o r Training Field Workers, 1989). Khuyến nụng khuyến lâ m l mụt tiến trình giỏo dục. Cỏc hệ thống khuyến nụng khu y ế n lâm thụng bỏo, thuyết phục v kết nố i con ngSời, thúc dẩy cỏc dòng thụng tin giữ a nụng dân v cỏc dối tS ợ ng sử dụng t i nguyen khỏc, cỏc nh nghien cứu, cỏc nh quản lý v cỏc nh lã nh dạ o . (Falconer, J., Forestry, A Review of Key Issues, Social Forestry Network Paper 4e, 1987, O.D.I., London) Khuyến nông khuyến lâm l một qu á trình trao đổi học hỏi kinh nghiệm, truyền bá kiến thức, đ o tạo kỹ năng v trợ giúp những điều kiện cần thiết trong sản xuất nông lâm nghiệp cho nông d â n, để họ có đủ khả năng tự giải quyết đ ợc những công việ c . nụng khuyến lâm nhằm nâng cao nhận thức vễ vi tri v tầm quan trọng cOa khuyen nụng- khuyen lâ m dối với cụng tỏc phỏt triển lâm nghiệp v nụng thụn. B i. dẫn cOa mọi cỏ nhân v tổ chức dang quan tâm dến sự nghiệp do tạo cỏn bụ khuyen nụng -khuyen lâm cho ng nh nụng nghiệp v phỏt triển nụng thụn cOa n S ớc ta.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bai_giang_khuyen_nong_khuyen_lam, Bài soạn Bai_giang_khuyen_nong_khuyen_lam, Bài soạn Bai_giang_khuyen_nong_khuyen_lam

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-giang-khuyen-nong-khuyen-lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP