Bài soạn Bai_giang_khuyen_nong_khuyen_lam

Felix Bloch
Felix Bloch(11536 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 24
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 150 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 10:11

Mô tả: 1 Chơng trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội Bi giảng Khuyến nông-khuyến lâm H nội, năm 2002 2 Chơng trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội Bi giảng Khuyến nông-khuyến lâm Nhóm tác giả Đinh Đức Thuận - Trần Việt H : Đại học lâm nghiệp Xuân Mai Võ Hùng - Ho ng Thị L ơng : Đại học Tây Nguyên Phạm Trịnh Hùng - Nguyễn Ngọc Kiểng: Đại học nông-lâm Thủ Đức -TPHCM D ơng Viết Tình - Ho ng Huy Tuấn : Đại học nông lâm Huế Lê Sỹ Trung - Vũ Thị Quế Anh : Đại học nông-lâm Thái Nguyên Nguyễn Tr ờng Giang - Nguyễn Thị Lý : Trung tâm khuyên nông-khuyên lâm Ho Bình Nguyễn Ngọc Thuận : Viện nông hoá thổ nh ỡ ng Biên tập: Võ Hùng, Đinh Đức Thuận H Nội, 2002 3 Lời cám ơn B i giảng khuyến nông-khuyến lâm l kết quả của quá trình hợp tác v tham gia của nhiều cá nhân, các tổ chức trong v ngo i n ớc dựa trên phơng pháp phát triển chơng trình có sự tham gia. Chúng tôi xin by tỏ sự cảm ơn sâu sắc đ ến ch ơng trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội đã tạo mọi điều kiện cần thiết về tinh thần v vật chất để hon th n h b i giảng ny. Qúa trình tham gia đóng góp ý kiến về nhu cầu đo tạo, khung chơng trình cũng nh nội dung v phơng pháp giảng dạy từ các nh quản lý lâm nghiệp, các nh xây dựng chính sách, các nh đo tạo, nghiên cứu, khuyến nông khuyến lâm đến b con nông dân đã góp phần rất cơ bản cho sự ra đời của tập b i giảng. Sự t vấn của các chuyên gia trong v ngo i n ớc đã tạo điều kiện cập nhật những kiến thức v phơng pháp tiếp cận mới cho môn học. Tập thể tác giả đặc biệt cảm ơn sự t vấn, thúc đẩy, động viên mọi mặt v có hiệu quả của tiến sỹ Peter Taylor, cố vấn đo tạo của chơng trình, cho qúa trình biên soạn b i giảng ny. 4 Cám ơn sự hỗ trợ v giúp đỡ của đơn vị hỗ trợ, các trợ lý kỹ thuật v phiên dịch, các cán bộ phục vụ đã góp phần hon th n h b i giảng ny. Tập thể tác giả 5 Lời nói đầu Ng y 2.3.1993 chinh phO dã ban hnh nghi dinh số 13/CP vễ Quy dinh cụng tỏc khuyến nụng v thụng tS lien bụ 02/LBTT ra ng y 2.8.1993 vễ h S ớng dẫn thi hnh nghi dinh n y. Từ sau ngh i dinh 13 /CP, mụt hệ thống khuyến nụng-khuyến lâm dã từng b S ớc d S ợc hình th nh từ trung Sơng xuống dến cấp cơ sở. Nhu cầu trang bi những kiến thức v kỹ năng cơ bản cho cỏn bụ khuyen nụng-khuyến lâm trở nen cần thiết v cấp bỏch. B i giảng khuyến nụng-khuyến lâm nhằm góp phần d o tạo cỏc cỏn bụ khuyến nụng-khuyến lâ m có dO trình dụ v phẩm chất cần t h iết phục vụ cho sự nghiệp cụng nghiệp hoỏ v hiện dại hoỏ nụng nghiệp v nụng thụn. B i giảng khuyến nụng khuyến lâm nhằm nâng cao nhận thức vễ vi tri v tầm quan trọng cOa khuyen nụng- khuyen lâ m dối với cụng tỏc phỏt triển lâm nghiệp v nụng thụn. B i giảng cũng cung cấp những kiế n thức cơ bản vễ khỏi niệm, cỏch tiếp cận v những phSơng phỏp khuyến nụng khuyến lâm, cụng tỏc tổ chức do tạo, phỏt triển cụng nghệ v tổ chức quản lý cỏc hoạt dụng tren. Những kỹ năng cơ bản vễ giao tiếp, thúc dẩy v khuyến khich sự tham gia cOa ngSời dân vo cỏc hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâm l những nụi dung v yeu cầu rất quan trọng cOa b i giảng. B i giảng ny phục vụ ch O yế u cho d ố i tS ợng l sinh vien cỏc trSờng Đại học nụng-lâm nghiệp. Tuy nhien nó cũng l t i liệu tham khảo tốt cho cỏc cỏn bụ khuyến nụng khuyến lâm, cỏc cỏn bụ dự ỏn v cỏc nh l m cụng tỏc nghien cứu trong lĩnh vực ny. B i giảng bao gồm khung chSơng trình, nụi dung b i giảng v cỏc loại vật liệu giảng dạy. Phần khung chSơng trình gi ới th iệ u vễ mục dich, mục tieu, phSơng phỏp, t i liệu giảng dạy v phân bố thời gian. Phần 6 nụi dung b i giảng trình b y cỏc nụ i dung chi tiết. Phần vật liệu giảng dạy cung cấp những nghien cứu diểm, những b i tập tình huống v những t i liệu phù tr ợ cho nụi dung b i giảng. Mặc dù dã có nhiễu cố gắng cOa tập thể tỏc giả v d S ợc sự quan tâm, tS vấn cOa rất nhiễu cỏ nhân v tổ chức trong v ngo i n S ớc, với khả năng v k i nh nghiệm còn hạn chế, b i giảng n y chắc chắn còn nhiễu thiếu sót v khiếm khuyết. Chúng tụi rất mong nhận d S ợc sự góp ý v chỉ dẫn cOa mọi cỏ nhân v tổ chức dang quan tâm dến sự nghiệp do tạo cỏn bụ khuyen nụng-khuyen lâm cho ng nh nụng nghiệp v phỏt triển nụng thụn cOa n S ớc ta. Cỏc ý kiến dóng góp x i n gửi vễ : ChSơng trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hụi 218 Đụi cấn khỏch sạn la thnh H nụi Điện thoại : 04. 8329833 Fax : 04. 8329834 E-mail : sfsp.office.@ hn. vnn.vn 7 Chơng 1 Giới thiệu chung về khuyến nông khuyến lâm Mục đích: Trang bi cho sinh vien những kiến thức cơ bản vễ thực trạng cOa cụng tỏc khuyến nụng khuyến lâm hiện nay tại Việt Nam, dồng thời hiểu biết d S ợc nhiệm vụ cOa ngSời cỏn bụ khi tham gia l m cụng tỏc khuyến nụng khuyến lâm với cụng dồng. Khung chơng trình ton chơng Bi Mục tiêu Nội dung Phơng pháp Vật liệ u Thời gian B i 1: Đinh ngh ĩa, mục tieu, chức năng v vai trò cOa khuyến nụng khuyến lâm +Trình b y d S ợc bối cảnh ra d ờ i, dinh ngh ĩa, vai trò v chức năng cOa cụng tỏc khuyến nụng khuyến lâm. + P hân tich d S ợc cỏc nguyen t ắ c hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâm. +Bối cảnh ra dời cOa khuyến nụng v khuy ế n lâm +Đinh ng hĩa khuyến nụng khuyến lâm: +Mục tieu cO a khuyến nụng khuyến lâm. +Vai trò v chức năng cO a cụng tỏc khuyến nụng k huy ế n lâm +Cỏc nguyen tắc hoạt dụng cOa khuyến nụng khuyến l â m. -Thuyết trình -Thảo luận nhóm -Thuyết trình có minh họa -T i liệ u phỏt tay -OHP , -Ao. - B i giao nhiệm vụ -OHP 2 tiết B i 2: Vai trò cOa khuyến nụng khuyến l â m vien v giớ i trong KNKL +Trình b y d S ợc vai trò, nhiệm vụ cOa khuyến nụng khuyến lâm vien, vai trò cO a gi ớ i trong hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâm. +Vai trò, nhiệm vụ cOa cỏn bụ khuyến nụng khuyến lâm. +Kiến thức, n ă ng lực v phẩm chất cỏ nhân cOa cỏn bụ khuyến nụng khuyến lâm. +Vấn dễ giớ i trong khuyến nụng khuyến lâ m -Não cụng -Thảo luận nhóm -Flashligh, -Thuyết trình -Ao. - Posters -Câu hỏi thảo luận -OHP -Câu hỏi, thẻ m u 2 tiết 8 B i 3: Thực tiễ n hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâm ở Việt Nam +Mụ tả d S ợc những diểm cơ bản vễ thực tiễn hoạt dụng khuyến nụng khuyến l â m ở Việt Nam +Thực tiễn ho ạ t dụng khuyến nụng khuyến lâ m ở Việt Nam +Cỏc chinh sỏch vễ k huy ế n nụng khuyến lâ m + H ệ thống tổ chức quản lý +Hoạt dụng khuyến nụng khuyến lâ m ở mụt số n S ớc châu ỏ. -Thuyết trình có minh họa -Xem băng -Nghien cứu tình huống -OHP -Băng Video -b i tập tì nh huấn 1 tiết 57 Bi 1: Định nghĩa, mục ti êu, nguyên tắc, vai trò v chức năng của khuyến nông khuyến lâm Mục tiêu Đến cuối b i học n y, học vien có khả năng: Trình by d S ợc bối cảnh ra dời, dinh nghĩa, vai trò v chức năng cOa cụng tỏc khuyến nụng khu y ế n lâm. Phân tich d S ợ c cỏc nguyen tắc hoạt dụng cOa khu y ế n nụng khu y ế n lâm. Bối cảnh ra đời của khuyến nông khuyến lâm Năm 1843 ở Bắc Mỹ dã sử dụng những giỏo vien l S u dụng dể cả i tiến nụng nghiệp. Thuật ngữ Extension có nguồn gốc từ n S ớc Anh, n ă m 1866 mụt số trSờng dạ i học nhS Cambridge, Oxford dã sử dụng nó nhằm mục tieu mở rụng giỏo dục dến với ngSời d â n. Từ năm 1910 tại Mỹ dã có 35 trSờng d ạ i học có bụ mụn khu y ế n nụng v dến n ă m 1914 tổ chức khuyến nụng d S ợc chinh thức th nh lập, có 8861 hụ i nụng dân với 3050150 hụi vien. Từ 1950 trở di có nhiễu tổ chức khu y ế n nụng d S ợc th nh lập ở Mỹ La Tinh, Caribe, mụt số n S ớc châu ỏ, úc v châu Phi. Trong những năm gần dây, dân số tren thế giới khụng ngừng tăng len theo cấp số nhân. Theo số liệu thống ke n ă m 1990 l 5 tỷ ngSời, năm 1996 l 5,7 tỷ v dến năm 1999 d ã hơn 6 tỷ ngSời (Ho ng HSng, 2000). NhS vậy, việ c tất yếu sẽ diễn ra l nhu cầu vễ l S ơng thực, gỗ xây dựng, c O i dun . sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay dang có những thay dổi lớn dó l chuyển d ổ i từ nễn kinh tế tập trung bao cấp sang n ễ n kinh tế thi trSờng, với nhiễu th nh phần kinh tế. Đặc biệt với chO trSơng giao dất, rừng cho hụ, nhóm hụ d ã dẫn dến hụ l dơn vi kinh tế dục lập. Mặt khỏc hợp tỏc xã kiể u cũ ở nụng thụn Việt Nam tren thực tế dã khụng còn tỏc dụng. Cỏc hụ nụng dân rất cần có mụt tổ chức dể l m chỗ dựa, hỗ trợ cho mình trong quỏ trìn h sản xuất nụng lâm nghiệp. Vai trò cOa ng nh nụng lâ m nghiệp ng y cng d S ợc dễ cao, khụng ngừng h S ớng dến sản xuất bễn vững, chú trọng bảo tồn da dạng sinh học v phỏt triển nụng thụn. Cỏc nh nụng lâ m nghiệp l m việc ngy cng gần gũi với cỏc cụng dồng nụng thụn dể quản lý có hiệu quả hơn cỏc nguồn t i nguyen thien nhien. Cỏc chSơng trình phỏt triển nụng thụn miễn núi, lâm nghiệp xã hụi, lâm nghiệp cụng dồng . dang d S ợc thực hiện nhiễu n ơ i tren thế giới. Có nhiễu lý do giải thich tại sao việ c phỏt triể n nụng lâm nghiệp cũng nhS dẩy mạnh hoạt khu y ế n nụng khuyến lâm ở Việt Nam ng y cng trở nen quan trọng vì: - ỏp lực cOa việ c gia tăng d â n số - Suy tho ỏ i nguồn t i nguyen thien nhien (dất, n S ớ c , rừng) v mụi trSờng (khi hậu thay dổi theo chiễu h S ớn g bất lợi). - Gia tăng dân số ở cỏc vùng th nh thi. 8 - Gia tăng khoảng cỏch gi ữ a ngSời dân th nh thi v nụng thụn vễ mức thu nhập, giỏo dục, dời sống v phúc lợi xã hụi. - Tiếp cận kiến thức v cỏc kỹ thuật mới l rất khó khăn tại nhiễu vùng nụng thụn, dặc biệt l vùng sâu vùng xa. - Tiếp cận cỏc nguồn thụng tin vễ chinh sỏch, luật phỏp, thi trSờng cũng nhS diễu kiệ n giao thụng di lại l rất hạn chế d ố i với ngSời dân nụng thụn. TrS ớc bối cảnh dó cần thiết phải có những thay dổi vễ chinh sỏch v mụi trSờng kinh tế, xã hụi. Đẩy mạnh phỏt triển kinh tế dể tạo ra nhiễu sản phẩm hơn cho to n xã hụi v tiến dến thu hẹp khoảng cỏch giữ a vấn d ễ nghien cứu với nhu cầu cOa ngSời dân. Chinh những sự thay dổi n y dã v dang dSa cỏc nh nụng l â m nghiệp ở cỏc cấp khỏc nhau dến với vai trò cO a nh khu y ế n nụng khuyến l â m. Để thực hiện d S ợc v a i trò n y có hiệu quả, họ cần d S ợ c trang bi cỏc kiến thức, kỹ năng v thỏi dụ thich ứng dể l m việ c với những ngSời dân dang sống tại cỏc vùng nụng thụn, miễn núi. Định nghĩa v mục tiêu khuyến nông khuyến lâm: Các định nghĩa khuyến nông khuyến lâm: K hu y ế n nụng khuyến lâ m l mụt sự giao tiếp thụng tin tỉnh tỏo nhằm giúp nụng dân hìn h thnh cỏc ý kiế n h ợp lý v tạo ra cỏc quyết dinh dúng dắn (A.W.Van den Ban v H.S. Haw k i n s, Khuyến nụng, 1988, 312 trang) Khuyến nụng khu y ế n lâ m d S ợc xem nhS mụt tiến trình cOa việc hòa nhập cỏc kiến thức bản dia với kiến thức khoa học kỹ thuật hiện dại. Cỏc quan diểm, kỹ năng d ể quyết dinh cỏi gì cần l m, cỏch thức l m tren cơ sở cụng dồng d i a phSơng sử dụng cỏc nguồn t i nguyen tại chỗ với sự trợ giúp từ ben ngo i d ể có khả năng vS ợt qua cỏc trở ngại g ặp phải. (D.Sim v H.A.Hilmi, FAO Forestry paper 80, 1987, FAO, Rome). Khuyến nụng khu y ế n lâ m l l m việc với nụng d â n, lắng nghe những khó khăn, cỏc nhu cầu v giúp họ tự quyết dinh g i ải quyết vấn dễ cO a chinh họ. (Malla, A Manual f o r Training Field Workers, 1989). Khuyến nụng khuyến lâ m l mụt tiến trình giỏo dục. Cỏc hệ thống khuyến nụng khu y ế n lâm thụng bỏo, thuyết phục v kết nố i con ngSời, thúc dẩy cỏc dòng thụng tin giữ a nụng dân v cỏc dối tS ợ ng sử dụng t i nguyen khỏc, cỏc nh nghien cứu, cỏc nh quản lý v cỏc nh lã nh dạ o . (Falconer, J., Forestry, A Review of Key Issues, Social Forestry Network Paper 4e, 1987, O.D.I., London) Khuyến nông khuyến lâm l một qu á trình trao đổi học hỏi kinh nghiệm, truyền bá kiến thức, đ o tạo kỹ năng v trợ giúp những điều kiện cần thiết trong sản xuất nông lâm nghiệp cho nông d â n, để họ có đủ khả năng tự giải quyết đ ợc những công việ c . nụng khuyến lâm nhằm nâng cao nhận thức vễ vi tri v tầm quan trọng cOa khuyen nụng- khuyen lâ m dối với cụng tỏc phỏt triển lâm nghiệp v nụng thụn. B i. dẫn cOa mọi cỏ nhân v tổ chức dang quan tâm dến sự nghiệp do tạo cỏn bụ khuyen nụng -khuyen lâm cho ng nh nụng nghiệp v phỏt triển nụng thụn cOa n S ớc ta.

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn Bai_giang_khuyen_nong_khuyen_lam, Bài soạn Bai_giang_khuyen_nong_khuyen_lam, Bài soạn Bai_giang_khuyen_nong_khuyen_lam

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-giang-khuyen-nong-khuyen-lam

Đăng ký

Generate time = 0.31895995140076 s. Memory usage = 18.56 MB