Bài soạn ĐỀ THI TIN 8 KỲ I

7 35 0
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 21:11

PHÒNG GDĐT LỆ THUỶ TRƯỜNG THCS DƯƠNG THUỶ Họ và tên: . Lớp: Điểm Chữ ký của giám thị ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2010-2011 Môn: Tin học 8; Thời gian 45 phút ĐỀ I I.Trắc nghiệm: Hãy chọn kết quả đúng nhất rồi ghi vào tờ giấy kiểm tra (ví dụ: 1A, 2B, …). Câu 1.Các kiểu dữ liệu nào sau đây không phải là kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal: A. Chuỗi B. Kí tự C. Số nguyên D. Hằng Câu 2. Câu lệnh Readln; mang ý nghĩa gì? A. Nhập giá trị cho biến B. Xuất giá trị của biến C. Tạm dừng chương trình để xem kết quả D. Câu lệnh thiếu. Câu 3. Tổ hợp phím Alt + F5 có chức năng gì? A. Xem màn hình kết quả B. Chạy chương trình C. Thoát khỏi Pascal D. Dịch chương trình. Câu 4. Khai báo sau có ý nghĩa gì? Var a: integer; b: Char; A.Biến a thuộc kiểu dữ liệu số thực và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự B.Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự C.Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự D.Các câu trên đều sai. Câu 5. Sau khi thực hiện đọan lệnh: Begin c:=a; a:=b; b:=c; End; Kết quả là gì? A. Hoán đổi giá trị của hai biến a, c B. Hoán đổi giá trị của hai biến a, b C. Hoán đổi giá trị của hai biến b, c D. Các câu trên đều đúng. Câu 6. Biến là gì? A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình B. Là đại lượng có giá trị luôn thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình C. Là đại lượng dùng để tính toán D. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình. II.Tự luận (7 điểm) Câu 7 (2đ) Giải thích sự khác nhau giữa 2 lệnh sau: write(‘5+7’); và write(5+7); Câu 8.(5đ) Viết chương trình thực hiện nhập 3 số nguyên a, b, c . In ra màn hình số lớn nhất trong 3 số đó. . . PHÒNG GDĐT LỆ THUỶ TRƯỜNG THCS DƯƠNG THUỶ Họ và tên: . Lớp: Điểm Chữ ký của giám thị ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2010-2011 Môn: Tin học 8; Thời gian 45 phút ĐỀ II I.Trắc nghiệm: Hãy chọn kết quả đúng nhất rồi ghi vào tờ giấy kiểm tra (ví dụ: 1A, 2B, …). Câu 1. Câu lệnh sau cho kết quả là gì? Write(‘5’,+,’6’) A. 5 + 6 B. 11 C. ‘5’+’6’ D. Thông báo lỗi Câu 2. Quá trình giải toán trên máy tính gồm các bước: A. Câu A và B đúng B. Mô tả thuật toán và viết chương trình C. Xác định bài toán và viết chương trình D Xác định bài toán Câu 3. Câu lệnh Readln; mang ý nghĩa gì? A. Nhập giá trị cho biến B. Xuất giá trị của biến C. Tạm dừng chương trình để xem kết quả D. Câu lệnh thiếu. Câu 4.Các kiểu dữ liệu nào sau đây không phải là kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal: A. Chuỗi B. Kí tự C. Số nguyên D. Hằng Câu 5. Biến là gì? A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình B. Là đại lượng có giá trị luôn thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình C. Là đại lượng dùng để tính toán D. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình. Câu 6. Sau khi thực hiện đọan lệnh: Begin c:=a; a:=b; b:=c; End; Kết quả là gì? A. Hoán đổi giá trị của hai biến a, c B. Hoán đổi giá trị của hai biến a, b C. Hoán đổi giá trị của hai biến b, c D. Các câu trên đều đúng. II.Tự luận (7 điểm) Câu 7 (2đ) Giải thích sự khác nhau giữa 2 lệnh sau: write(‘5+7’); và write(5+7); . Câu 8.(5đ) Viết chương trình thực hiện nhập 2 số nguyên a và b. In ra màn hình kết quả so sánh 2 số đó. PHÒNG GDĐT LỆ THUỶ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ TIN 8 TRƯỜNG THCS DƯƠNG THUỶ NĂM HỌC: 2010-2011 I.Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm ĐỀ I Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D C A C B B II. Tự luận: Câu 7: (2đ) - Lệnh write(‘5+7’); in ra kết quả là 5+7 (1đ) - Lệnh write(5+7); in ra kết quả là 12 (1đ) CÂU 8 Program so_lon_nhat; var a, b, c, max: Integer; (1đ) begin writeln(‘Nhap a: ’); readln(a); (0,5đ) writeln(‘Nhap b: ’); readln(b); (0,5đ) writeln(‘Nhap c: ’); readln(c); (0,5đ) max := a; (0,5đ) if b > max then max:= b; (0,5đ) if c > max then max:= c; (0,5đ) writeln ( ‘so lon nhat la:’, max ); (0,5đ) Readln End. (0,5đ) ĐỀ II Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D A C D B B II. Tự luận: Câu 7: (2đ) - Lệnh write(‘5+7’); in ra kết quả là 5+7 (1đ) - Lệnh write(5+7); in ra kết quả là 12 (1đ) Câu 8: (5đ) -Khai báo đúng: 1đ -Mỗi câu lệnh đúng: 1đ -Mỗi lỗi sai trừ 0,25đ *Chương trình viết như sau: Program so_sanh; var a, b: Integer; (1đ) begin writeln(‘Nhap a: ’); readln(a); (0,5đ) writeln(‘Nhap b: ’); readln(b); (0,5đ) If (a>b) then write(a ,‘ lon hon ’,b); (1đ) If (a<b) then writeln(a ,‘ nho hon ’,b) (1đ) else writeln(a ,‘ bằng’,b) ; (0,5đ) readln; End. (0,5đ) Dương Thuỷ, ngày 11 tháng 12 năm 2010 Người ra đề, đáp án Hồ Văn Tâm . i m Chữ ký của giám thị ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2010-2011 Môn: Tin học 8; Th i gian 45 phút ĐỀ II I. Trắc nghiệm: Hãy chọn kết quả đúng nhất r i. Lớp: i m Chữ ký của giám thị ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2010-2011 Môn: Tin học 8; Th i gian 45 phút ĐỀ I I.Trắc nghiệm: Hãy chọn kết quả đúng nhất rồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn ĐỀ THI TIN 8 KỲ I, Bài soạn ĐỀ THI TIN 8 KỲ I, Bài soạn ĐỀ THI TIN 8 KỲ I

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-thi-tin-8-ky-i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP