Bài soạn Đề cương Ôn tập Tết Toán 7

11 299 8
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 20:12

Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 ĐỀ CƯƠNG TỐN ƠN TẬP TỐN 7 A. TRẮC NGHIỆM: I. Đại Số: 1/Kết quả của ( ) 2 7− bằng: A.-7 B.7 C.49 D. - 49 2/ 3 1 3 = x . Vậy x bằng : a) 3 1 3 b) 3 1 3− c) 3 10 hoặc 3 10 − d) 3 8− 3/ 16 a là kết quả của phép tính: A. 16 .a a B. 13 3 .a a C. 8 2 .a a D. 4 4 .a a 4/Nếu =4x thì x bằng: A. -2 B. 2 C. 16 D. -14 5/Từ tỉ lệ thức: 1,2 2 5 x = ⇒ x bằng: A. 3 B. 3,2 C. 0,48 D. -2,08 7/Số 11 3− viết được dưới dạng số thập phân là: a) -0,2 (72) b) 0,2(72) c) -0,(27) d) Câu a và c đúng 8/Hỗn số 3 2 5 viết dạng số thập phân gần đúng ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ta được: Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 a) 0,67 b) -5,67 c) 5,66 d) 5,67 9/Biểu thức 81364 ++ bằng : a) 2 + 6 + 9 b) 11 c) 11 ± d) – 11 10/Điền các dấu ( ∈; ∉; ⊂ ) thích hợp vào ô vuông : 1) -2  Q 2) 9  I 3) I  R 4) 5 1 3−  Z 11/Hoàn thành các công thức sau: Với x, y ∈ Q; m,n ∈ N 1) x m : y m = 2) (x m ) n = 12/ Từ tỷ lệ thức : 1,2 : x = 2 : 5 suy ra x bằng: a. 3 b. 3,2 c. 0,48 d. 2,08 13/ Điểm thi học kì của 20 học sinh lớp 7A được cho bởi bảng sau: Dùng các số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau đây: a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? A) 20 học sinh của lớp 7A B) Số học sinh của lớp 7A C) Số học sinh và số điểm thi của lớp 7A D) Điểm thi của mỗi học sinh lớp 7A b) Số các giá trò của dấu hiệu: Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự 6 7 4 8 9 7 10 4 9 8 6 9 5 8 9 7 10 9 7 8 Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 A) 7 B) 10 C) 20 D) 25 c) Số các giá trò khác nhau của dấu hiệu: A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 d) Tần số của học sinh có điểm 7 là: A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 e) Mốt của dấu hiệu là: A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 f) Giá trò lớn nhất của dấu hiệu là: A) 7 B) 10 C) 20 D) 25 14/ Kết quả điều tra về số con của 20 hộ gia đình trong một thơn được lập bởi bảng sau: Số con (x) 0 1 2 3 4 N = 20Tần số (n) 2 3 12 2 1 a) Dấu hiệu điều tra ở đây là: A. Số con của 20 hộ B. Số con của mỗi hộ C. Số hộ gia đình D. Số cặp vợ chồng. b) Số các giá trị của dấu hiệu là: A. 5 B. 20 C. x D. n c) Số trung bình cộng là: A. 1,85 B. 2,45 C. 2,95 D. 2,75 15/ Điểm bài thi mơn tốn học kỳ I năm học 2009-2010 của lớp 7a được biểu diễn bởi biểu đồ sau: Dựa vào biểu đồ cho biết: a) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: A. 9 B. 11 C. 7 D. 45 Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự n x 0 3 4 5 6 7 8 9 2 6 8 1 0 1 1 5 3 A3 B1 23 4 4 1 2 a b c Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 b) Mốt của dấu hiệu là: A. n B. x C. 11 D. 5 c) Tần số của giá trị bằng 6 là: A. 8 B. 10 C. 9 D. 11 II. Hình học 1/Cho hình vẽ bên, biết a//b µ µ µ µ µ µ 1 2 2 4 3 4 a) A = .(vì là cặp góc so le trong) b) A =B (vì: ) c) A +B = .(vì là cặp góc trong cùng phía) d) B = .(vì là cặp góc đối đỉnh) e µ µ 3 2 ) A +A = .(vì: ) 2/ Điền từ thích hợp vào ô trống: Nếu : a b ;b c thì : . Nếu : a// b ; c a thì : . Nếu : a// c ; b // c thì : . ⊥ ⊥ ⊥ a) b) c) 3/Đường trung trực của đoạn thẳng AB là đường thẳng : A. Vuông góc với AB. C.Cắt AB B. Đi qua trung điểm AB D. Vuông góc với AB tại trung điểm của nó 4/ a ⊥ b và b // c thì : A. a ⊥ c B. a cắt C. a // c . D. a không vuông góc với c 5/Xem hình vẽ. Tìm câu đúng : a / / b nếu có : Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự a b 600 x m Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 A B a b 1 2 3 4 23 14 a. A  1 = B ˆ 2 b. A  1 = B ˆ 4 c. A  3 = B ˆ 4 d. A  2 = B ˆ 2 6/Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có : A. Vô số đường thẳng song song với a. C. Một và chỉ một đường thẳng song song với a. B. Có ít nhấât một đường thẳng song song với a. D. Hai đường thẳng song song với a. 7/Cho ba đường thẳng cắt nhau tại O. Tổng số các cặp góc đối đỉnh (không kể các góc bẹt) là A. 3 cặp. B. 12 cặp. C. 6 cặp. D. 9 cặp. 8/Cho hai đường thẳng a và b song song. Đường thẳng m tạo với đường thẳng a góc 30 0 . Góc tạo bởi đường thẳng m và đường thẳng b là : A. 60 0 . B. 120 0 . C. 30 0 . D. 90 0 . 9/Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ô vuông sau:  a. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.  b. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.  c. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.  d. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy. 10/Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng A. không cắt nhau. B. vuông góc. C. phân biệt và cắt nhau. D. Tất cả đều đúng 11/Để hai đường thẳng a và b song song với nhau ( hình 1 ) thì góc x bằng : A . 60 0 B . 30 0 Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự ( Hình 1 ) Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 C . 120 0 D . 60 0 hoặc 120 0 12/ Cho tam gi¸c ABC cã ¢= 90 0 , AB = 2, BC = 4, th× ®é dµi c¹nh AC lµ: A.3 B. 12 C. 8 D. 6 13/ Mét tam gi¸c cã ®é dµi 3 c¹nh tØ lƯ víi 4; 6; 8. BiÕt r»ng chu vi tam gi¸c lµ 36 cm. §é dµi 3 c¹nh tam gi¸c lµ : A. 4; 6; 8(cm) B. 12; 18; 24 ( cm ) C. 8; 12; 16 ( cm ) 14/Cho ABC∆ vuông tại A có AB = 6 cm’ AC = 8 cm thì BC bằng: A. 25 cm B. 5 cm C. 5 cm D. 10 cm 15/ Cho ABC ∆ cân tại A, biết µ B = 40 0 thì µ A bằng: A. 60 0 B. 100 0 C. 80 0 D. 150 0 16/ Hãy điền dấu X vào ô trống mà em chọn: Câu Nội dung Đúng Sai 1 Tam giác vuông có một góc 45 o là tam giác vuông cân 2 Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó 3 Nếu cạnh của tam giác này lần lượt bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 4 Tam giác cân có một góc bằng 70 o là tam giác đều. A. TỰ LUẬN: I. Đại Số 1/Thực hiện các phép tính: a/ 21 4 7 3 − + b/ ) 20 12 .( 4 1 4 3 − + c/ 17 15 1 34 19 21 7 34 15 −++ 2/Tìm x ,biết A/ 6,3 2 27 − = x B/| x | + 4 3 2 1 = Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 3/Tính các căn bậc hai sau: a/ 64 b/ 144 4/Hưởng ứng phong trào ủng hộ sách cho thư viện ba lớp 7A 3 ; 7A 4 ;7A 5 đã ủng hộ tổng cộng 120 quyển sách. Biết rằng số quyển sách của ba lớp ủng hộ được lần lượt tỉ lệ với 9,7 ,8 . Tính số quyển sách mỗi lớp ủng hộ được. 5/Điền kí hiệu (< ; = ; >; ) thích hợp vào ô vuông. A. ( ) 2 2 3. 2 1  22 3.) 2 1 ( − B/       − 999 1000        − 2006 2005 C/ ( -6) 2  (5) 2 D/ (0,3) 2  (- 0,3) 2 4/Tính độ dài 3 cạnh của một tam giác, biết chu vi của tam giác là 27dm, ba cạnh tỉ lệ với các số 4: 3: 2. 5/ Tính giá trò của các biểu thức sau : A = 3 7 3 3 1 5 −− ; B = 55 55.210 333 ++ 6/Tìm số học sinh của hai lớp 7A và 7B, biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số của hai lớp là 8 : 9. 7/so sánh 2 800 và 3 600 8/Tìm x, y, z biết: x y z 2 3 4 = = và x + y+ z = 36 9/ Để khảo sát chất lượng mơn tốn của khối 7 trường THCS Nguyễn Trãi, ta chọn ngẫu nhiên mỗi lớp 10 học sinh trong 5 lớp 7, cho làm bài kiểm tra. Kết quả điểm bài kiểm tra được ghi lại như sau: 5 3 6 7 7 6 6 6 6 6 7 5 8 5 3 7 7 5 4 3 4 8 5 8 6 4 6 4 5 8 6 6 7 4 7 8 5 3 8 5 8 4 3 7 5 6 7 7 6 8 Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 a) Dấu hiệu thống kê là gì ? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu ? b) Lập bảng "tần số". c) Tính số trung bình cộng. d) Xác định mốt e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn chất lượng mơn tốn của học sinh khối lớp 7 f) Nhận xét chất lượng mơn tốn của học sinh lớp 7. 10/ Giáo viên ghi lại điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh lớp 7A như sau: 7 5 8 8 9 7 8 9 2 4 5 7 8 10 9 8 7 7 3 8 9 8 9 9 9 9 7 5 5 2 6 7 5 8 10 4 5 8 7 6 a) Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trò khác nhau? b) Lập bảng “tần số” của dấu hiệu và tính số trung bình cộng (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)? c) Lớp 7 A có bao nhiêu học sinh? Tìm mốt của dấu hiệu? d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng? e) Rút ra một số nhận xét? 11/ Thời gian làm một bài tập tốn(tính bằng phút) của 30 h/s lớp 7 được ghi lại như sau: 10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 9 8 10 7 14 8 9 8 9 9 9 9 10 5 5 14 a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Lập bảng tần số và tính trung bình cộng của bảng số liệu trên. c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 12/ Điểm kiểm tra học kỳ mơn tốn của một nhóm 30 h/s lớp 7 được ghi lại như sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 9 8 7 5 2 2 N=4 0 a) Dấu hiệu ở đây là gì? Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 b) Lập bảng tần số và tính trung bình cộng của bảng số liệu trên. c) Nhận xét chung về chất lượng học của nhóm h/s đó. d)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. II. Hình Học 1/ Xem hình vẽ, biết a ⊥ c, b ⊥ c a) Hai đường thẳng a, b có song song không? b) Cho biết B ˆ 3 = 30 0 , tính A ˆ 1 và A ˆ 4 . 2/ Cho tam gi¸c ABC c©n ë A . KỴ BE vµ CF lÇn lỵt vu«ng gãc víi AC vµ AB ( E ∈ AC ; F ∈ AB ) a) Chøng minh r»ng BE =CF vµ gãc ABE = gãc ACF b) Gäi I lµ giao ®iĨm cđa BE vµ CF, chøng minh r»ng IE = IF c) Chønh minh AI lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc A. 3/ Cho tam giác ABC có  = 90 0 . Vẽ phân giác BD và CE ( D thuộc AC, E thuộc AB) chúng cắt nhau tại O. a) Tính số đo góc BOC? b) Trên BC lấy M, N sao cho BM = BA, CN = CA. Chứng minh: EN // DM c) Gọi I là giao điểm của BD và AN. Chứng minh: tam giác AIM vng cân. 4/ Cho tam giác cân ABC (AB = AC), có  =100 0 . Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Qua A kẻ đường vng góc với BD cắt BC ở I. a) Chứng minh BA = BI. b) Trên tia đối của tia DB lấy điểm K sao cho DK = DA. Chứng minh tam giác AIK là tam giác đều. c) Tính các góc của tam giác BCK. 5/ Cho tam giác ABC có  = 90 0 và AB = AC. Gọi K là trung điểm của BC . Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 a) Chứng minh ΔAKB = ΔAKC và AK ⊥ BC. b) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E . Chứng minh EC song song với AK. c) ΔBCE là tam giác gì ? Tính góc BEC. 6/ Cho tam giác ABC biết AB< BC. Trên tia BA lấy điểm D sao cho BC=BD. Nối C với D. phân giác góc B cắt cạnh AC, DC lần lượt ở E và I. a) Chứng minh ∆BED = ∆BEC và IC = ID. b) Từ A vẽ đường thẳng vuông góc AH với DC (H thuộc DC). Chứng minh AH//BL. 7/ Cho tam giác ABC có AB = AC . Gọi M là trung điểm của BC (MB=MC) . a/ Chứng minh : ABM ACM∆ = ∆ . b/ Chứng minh : AM là tia phân giác của · BAC . c/ Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD=MA . Chứng minh : AB // CD. 8/ Cho yOx ˆ có Oz là tia phân giác, M là điểm bất kỳ thuộc tia Oz.Qua M kẻ đường thẳng a vng góc với Ox tại A cắt Oy tại C và vẽ đường thẳng b vng góc với Oy tại B cắt tia Ox tại D. a) Chứng minh tam giác AOM bằng tam giác BOM từ đó suy ra OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB. b) Tam giác DMC là tam giác gì ? Vì sao? 9/ Cho tam giác ABC có 0 90 ˆ =A và đường phân giác BH ( H ∈ AC). Kẻ HM vng góc với BC ( M ∈ BC). Gọi N là giao điểm của AB và MH. Chứng minh: a) Tam giác ABH bằng tam giác MBH. b) BH là đường trung trực của đoạn thẳng AM . c) AM // CN. d) BH ⊥ CN Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự . Đề cương Ơn tập Tết Tốn 7 Năm học 2010-2011 ĐỀ CƯƠNG TỐN ƠN TẬP TỐN 7 A. TRẮC NGHIỆM: I. Đại Số: 1/Kết quả của ( ) 2 7 bằng: A. -7 B .7 C.49 D 3 6 7 7 6 6 6 6 6 7 5 8 5 3 7 7 5 4 3 4 8 5 8 6 4 6 4 5 8 6 6 7 4 7 8 5 3 8 5 8 4 3 7 5 6 7 7 6 8 Giáo viên: Phạm Văn Nam Trường THCS Ngơ Gia Tự Đề cương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Đề cương Ôn tập Tết Toán 7, Bài soạn Đề cương Ôn tập Tết Toán 7, Bài soạn Đề cương Ôn tập Tết Toán 7

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-cuong-on-tap-tet-toan-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP