Bài giảng NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(10113 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 620
23
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 10:11

Mô tả: NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG HỎI: Uỷ ban nhân dân phường, xã có được khen thưởng đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phường, xã không? TRẢ LỜI: Về khen thưởng trong Đảng: Điều 34, Điều lệ Đảng (khoá X) quy định: “Tổ chức đảng và đảng viên có thành tích được khen thưởng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương”. Điểm 36, Điều 34, Quy định số 14-QĐ/TW ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị đã quy định rõ hình thức khen thưởng, thẩm quyền khen thưởng, tiêu chuẩn, đối tượng và thủ tục khen thưởng trong Đảng. Căn cứ quy định trên thì chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có thành tích do tổ chức đảng xét khen thưởng, không thuộc thẩm quyền khen thưởng của ủy ban nhân dân phường, xã. HỎI: Một đảng viên hơn 50 năm tuổi đảng, trong năm đã bỏ năm kỳ sinh hoạt đảng (có ba kỳ Hỏi:Hỏi:liên tiếp) không có lý do. Đảng viên đó có bị đưa ra khỏi Đảng không, hay được chiếu cố do có thâm niên tuổi đảng? TRẢ LỜI: Điều 8, Điều lệ Đảng (khoá X) quy định: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng… thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên”. Trường hợp đồng chí hỏi, chi bộ cần xem xét lý do không sinh hoạt chi bộ, nhắc nhở, giáo dục đảng viên; nếu do tuổi cao, sức yếu thì đảng viên đó chủ động làm đơn đề nghị chi bộ để được miễn công tác và sinh hoạt đảng. Nếu vẫn vi phạm thì xử lý theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, không có sự chiếu cố đối với người có tuổi đảng cao. HỎI: 1. Việc xử lý đảng viên và kết nạp quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng như thế nào? 2. Quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng nhưng đã sinh con thứ tư vào tháng 8- 1989 và sinh con thứ ba cách đây 10 năm có được kết nạp vào Đảng không? TRẢ LỜI: 1. Việc xử lý đảng viên và kết nạp quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 14-01-1993 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII), Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 6-3-1995 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị về “Chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình” và Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 9-01-2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho đến khi Ban Bí thư ban hành quy định mới về đảng viên thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. Khi đó sẽ thực hiện thống nhất trong Đảng. 2. Đối với quần chúng đã sinh con thứ ba trở lên có nguyện vọng xin vào Đảng, thì tổ chức đảng giúp quần chúng tiếp tục phấn đấu, chờ quy định mới của Ban Bí thư về vấn đề này. HỎI: 1. Khi vào công tác tại đơn vị đồng chí T khai là có bằng trung cấp cơ khí. Năm 2004, cơ quan chủ quản cấp trên kiểm tra (thực hiện Thông tư 22 của Bộ Nội vụ về việc kiểm tra bằng cấp), đồng chí T không có bằng cấp như đã khai; đơn vị đã quyết định cho thôi giữ chức vụ, chỉ là nhân viên. Với sai phạm như vậy, tổ chức đảng phải xử lý như thế nào? 2. Cũng đảng viên T đó, khai năm sinh trong hồ sơ không thống nhất: có giấy khai năm sinh 1943, có giấy khai 1947, có giấy khai 1949. Việc này xử lý ra sao? 3. Trong lý lịch của người xin vào Đảng, đồng chí V khai đã tốt nghiệp cấp 3 (nhưng thực tế chưa tốt nghiệp cấp 3), trình độ chuyên môn là trung cấp điện (bằng trung cấp điện này không hợp lệ); và dùng bằng trung cấp điện để theo học đại học tại chức chuyên ngành điện. Ra trường được cấp bằng kỹ sư và được bổ nhiệm là phó trạm điện huyện. Thực hiện Thông tư 22 nêu trên, đơn vị đã có quyết định cho thôi giữ chức vụ. Tổ chức đảng phải xử lý đồng chí V như thế nào? TRẢ LỜI: 1. Về nội dung 1 và nội dung 3: Tại điểm 7(7.1.2)e, Hướng dẫn số 04- HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” đã ghi: “Tổ chức đảng và đảng viên nếu phát hiện các trường hợp hồ sơ đảng viên nghi là bị lấy cắp, làm giả hoặc khai man, khai thiếu, không chính xác, phải báo cáo với cấp uỷ có thẩm quyền quản lý đảng viên xem xét, làm rõ và xử lý kịp thời”. Căn cứ hướng dẫn trên, tổ chức đảng yêu cầu đảng viên T và V làm bản kiểm điểm về sự trung thực với Đảng theo quy định tại điểm 1, Điều 4, Điều lệ Đảng và nội dung tại điểm 2 (2.3), phần I, Hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 26-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương về yêu cầu khai lý lịch đảng viên báo cáo chi bộ. Chi bộ xem xét mức độ thành khẩn của đảng viên, có hình thức kỷ luật để giáo dục đảng viên (theo quy định tại điều 35, 36 Điều lệ Đảng). Nếu sau này đảng viên tái phạm, sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nặng hơn. 2. Về nội dung 2: Tổ chức đảng chỉ đạo đảng viên khai năm sinh không thống nhất với đã khai trong lý lịch đảng viên thực hiện đúng nội dung tại điểm 7 (7.1.2)đ, Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương và điểm 1, điểm 2, Công văn số 7492-CV/BTCTW ngày 5-10-2005 của Ban Tổ chức Trung ương với những nội dung chính sau đây: - Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định tại các Điều 52, 53, mục 7, Nghị định của Chính phủ số 83/1998/NĐ-CP ngày 10-10-1998 để được chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cho phép thay đổi ngày, tháng, năm sinh. - Làm đơn đề nghị với cấp uỷ cơ sở (kèm theo quyết định của Nhà nước nêu trên). Cấp uỷ cơ sở xem xét và đề nghị với cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét ra quyết định. - Qua thẩm định thấy việc thay đổi ngày, tháng, năm sinh của đảng viên đúng với thực tế và bảo đảm các thủ tục quy định thì ban thường vụ cấp trên trực tiếp của cấp ủy cơ sở ra quyết định cho đảng viên được thay đổi trong hồ sơ lý lịch của đảng viên. Trường hợp thấy việc thay đổi của đảng viên chưa đúng với thực tế thì ra thông báo cho đảng viên và cấp uỷ được giao quản lý hồ sơ đảng viên giữ nguyên ngày, tháng, năm sinh mà đảng viên đã khai trong lý lịch đảng viên. - Qua thẩm định thấy rõ đảng viên có hành vi thay đổi ngày, tháng, năm sinh không đúng với thực tế vì mục đích vụ lợi của bản thân thì phải xem xét xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Điều lệ Đảng HỎI: 1. Một quần chúng là cảm tình Đảng, đang công tác ở chi bộ A chuyển đến công tác ở chi bộ B cùng đảng bộ, chưa quá 6 tháng thì chi bộ B đề nghị kết nạp vào Đảng, không hỏi ý kiến cấp uỷ, công đoàn ở đơn vị chi bộ A, như vậy đúng hay sai? Kết nạp được 6 tháng thì đồng chí đó lại chuyển về công tác ở chi bộ A, chi bộ B bình xét cuối năm, đề nghị đồng chí đó đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc của chi bộ B, đúng hay sai? 2. Ở đại hội chi bộ, khi biểu quyết các chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội, đồng chí bí thư nói các đảng viên dự bị đều được biểu quyết, trừ biểu quyết, bỏ phiếu bầu các cơ quan lãnh đạo. Như vậy đúng hay sai? Chi bộ biểu quyết đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng bằng phiếu kín. Có đồng chí nói làm như vậy là không đúng, có đồng chí cho như thế là lạm dụng, có đồng chí lại cho rằng đảng viên dự bị được bỏ phiếu và biểu quyết kết nạp đảng viên. ý kiến nào đúng? TRẢ LỜI: 1. Khi quần chúng là cảm tình đảng chuyển công tác, cấp uỷ có trách nhiệm giới thiệu quần chúng đó với chi bộ mới. Nếu quần chúng phấn đấu tốt, đủ tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp vào Đảng thì chi bộ nơi quần chúng mới chuyển đến làm các thủ tục xét kết nạp vào Đảng. Về đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, Hướng dẫn số 20-HD/TCTW ngày 02-9-2003 của Ban Tổ chức Trung ương đã ghi: “…Đối tượng và thời điểm đánh giá: là những đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ tại thời điểm tiến hành đánh giá (kể cả đảng viên dự bị và đảng viên ở đảng bộ khác chuyển đến sinh hoạt tạm thời, không phân biệt thời gian dài hay ngắn)”. Do đó, tại thời điểm đánh giá chất lượng đảng viên, nếu đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ A thì chi bộ A đánh giá chất lượng, xếp loại; chi bộ B không quyết định việc xếp loại đảng viên nhưng có thể nhận xét đảng viên đó trong thời gian sinh hoạt tại chi bộ để chi bộ A tham khảo. 2. Điều 3, Điều lệ Đảng đã ghi: “…Đảng viên dự bị có các quyền trên, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Đảng”. Theo quy định trên thì trong đại hội và trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên dự bị không có quyền biểu quyết, bỏ phiếu kín. Khi chi bộ biểu quyết đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, việc sử dụng hình thức giơ tay hay bỏ phiếu kín đều hợp lệ. Nhưng lựa chọn hình thức nào do chi bộ quyết định; dù biểu quyết bằng giơ tay hay bỏ phiếu kín thì đảng viên dự bị đều không được quyền biểu quyết. HỎI: Đảng bộ chúng tôi có đồng chí L đã giữ các chức vụ phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND thị trấn, bí thư đảng uỷ thị trấn, tại đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010, đồng chí L không trúng cử vào BCH khóa mới. Hiện nay đồng chí L đã nghỉ hưu, nhiều hội nghị của địa phương, đồng chí L được mời dự và được giới thiệu là “nguyên bí thư đảng uỷ thị trấn” có đúng không? TRẢ LỜI: Đối với đảng viên được các khoá đại hội trước bầu là bí thư đảng uỷ thị trấn, đến kỳ đại hội này, đảng viên đó không trúng cấp uỷ, nếu được mời đến dự các hội nghị của địa phương, thì giới thiệu đảng viên đó là “nguyên bí thư đảng uỷ thị trấn”, hoặc giới thiệu là “cựu bí thư đảng uỷ thị trấn” đều đúng. HỎI: Đảng bộ tôi có một đảng viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường. Bản sơ yếu lý lịch do đồng chí đó khai có một số mâu thuẫn nên có nhiều đơn thư tố cáo khai man lý lịch. Kết quả bầu, đồng chí này không trúng cử; sau bầu cử cử tri tiếp tục yêu cầu phải làm rõ việc khai man lý lịch của đồng chí đó. Qua kiểm tra đã kết luận đồng chí này khai không đúng về trình độ học vấn; trình độ lý luận chính trị; chức vụ; khai được tặng huân chương chiến sỹ vẻ vang nhưng thực tế không có… Sau kết luận trên có hai loại ý kiến: ý kiến thứ nhất cho rằng đồng chí này khai lý lịch không trung thực, với động cơ xấu, cần xử lý kỷ luật nghiêm minh. ý kiến thứ hai cho rằng động cơ và mục đích khai không gây hậu quả nghiêm trọng, chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Vậy ý kiến nào đúng? TRẢ LỜI: Tại điểm 2 (2.3) a, mục I, Hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 26-2- 2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên” đã ghi: “Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ”; nếu đảng viên khai lý lịch không đúng yêu cầu trên, cần xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng. Theo www.xaydungdang.org.vn . NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG HỎI: Uỷ ban nhân dân phường, xã có được khen thưởng đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phường, xã. của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên” đã ghi: “Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, Bài giảng NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, Bài giảng NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-nghiep-vu-cong-tac-dang

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.129830121994 s. Memory usage = 17.73 MB