bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ

3 528 12
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 09:33

bao toan khoi luong trong cac bai toan hoa huu co   !"#    !$%&&'()'()$*         ! "#$%%&'()*+, #(-+,./#01  " #$%&'()*+,&-./.&0123 2$34567 * 87,(-+8".9,,:01;<6) =>?%(@) %( A B = C1  =>?,!B D C : E F 2  @ ,! A B = C = E = 21   GH$/I6(5#8%&'(%5<J&87 %.#K:9L*7(5#M"$(J&8NOP "$Q<%&8"R.01!+, -./ 0/1)$2,345,6789:;"<=><6,?@  ":.AB./03-"C  ! $C.D!"#   S% (/T.U45:5/$/V/I6%&' (%5@"R.NWX(,#"#:3 45%@(-(P1  >U($%5<8,!(&%:$%GY%JG#)  ,! A B = C = E = 21   2 $ %5 @ % BZ K :9 " 8 ( $ %G  3 J  9 ?  :9N:U,%?EDPU(@1 EF $ G>:[$OO7K/K\N.9]7D(D:%#7% #P%[$^^BE ^ [$[_C ^ E1`K/K%Ma8\)  "b1 ^1 c1 d1 456*$78#8+9:;<==>  EF * GCefMK/K\g.(TY7D(D:JJh: %M%iNj \ kj g P1>:f"Yc$Oc<<E ^ N%P$%d$c<< BE ^ N%Pb$dC ^ E1BG#K/K\&8#)  "NCBEEP ^ B ^ C b c$c1 CBEEBC l c$m1  BC l BEEBC l c$m1 CBEEB ^ C d _$d1 456*$7#?;<=<> EF H G>:^^$bdde\MBC l BCN2C ^ PBEECBC l BEE2C l BC l % BE ^ $C ^ E2 ^ 4+nd$cdd15<<E ^ N%P%hY%5%:e\ )  " bb$^b<1 b^$n^md<1 O^n$bn^d<1 nn$bn<1 EF I G>:^^$b7,!o"Od$cn<<E ^ Tdb$c  Bp^$b1` q%r#BE ^ C ^ E4s5<l)^1@G#aI8o(Js 8o/?C ^ tl[u ,6GB l C b E1 EF ' G>:e\MB ^ C c $B l C b B b C n @%O^$_nBE ^ d$mc C ^ E1v&8)  "OO$bn1 On$mb1 b$On1 Oc$[b1 *5=>,?/,JKL,M6MK,K,M,K .  EF $ GsaOb$neK/K"]%8^[[&2ECOj$/ #r%em$ne1v&8)  "l[1  Od1 bd1 Oc1 EF * G\R4Om$^b,(w"]%8[$[c2EC$G.&/ #%DR) !#$%&' (!    !"#    !$%&&'()'()$* )     "Om$n1 On$^b1 Oc$cn1 On$ln1 456*$78#8+9@;<<A> EF H G\KF6?DKNC ^ `E b %UDWP._$nbK/KDKb$n BC l BEEC1BG#8K/KDK4.)  "xB c C m E ^ NEEBBC l P l y  1  xB c C m E ^ NEEBBC l PNECP l y  1  xB c C m E ^ NEEBBC l P l yxB c C m E ^ NEEBBC l P ^ ECy  1  xB c C m E ^ NEEBBC l P ^ ECy  1 EF I G>4%O/K%44Ko4"zOn$db{o 4aI(-)    "^lO1 Oc[1 lml1  l[^1 EF ' G8:ac[e%K%cl$ce\MD NDr47474(D:aIP12J O O[ e\ 6?&CBNP$G.q'&$@%  " m$n^1 Oc$l[1 m$[_1 n$Od1 HC=>,?-N..OP   GH$/8(:/VD:l%.).$, NP./#/<C ^ 1  2$(':% 45N9P(- z|H#D:]%819.%4$3"WX%J )  A . = D  EF $ GRd$bneMDDK$KD(KF$"Yc[[& 2EC[$Oj1BG.&/#$%e,L4)  "c$nb1 b$_[1  c$n[1 n$cb1 456*$78#8+9:;<<A> EF * GBOd$ceNP%#$JJh:%M%i6J? _$^2$%^b$d,L1C%4)  "B l C d ECB b C m EC1 B l C m ECB b C _ EC1  BC l ECB ^ C d EC1 B ^ C d ECB l C m EC1 456*$78#8+9:;<<B> EF H GBl$cD(D:$%#\6?d[[&MSEC [$O^j2EC[$O^j1BG.&%n$^ne,L1BG#aI 8\)  "B ^ C d BEEC1 BC l BEEC1 CBEEC1 B l C m BEEC1 456*$78#8+9@;<<A> IC=>,?QDR   (.:$,./#% ,<$/%  (Hs}S~Z(@8e<?/#$/,8 #$1111  S%4$H6(e?/#)                       →   SJ?a</# /z|5<}/<$/V%J N'<G#P"@1 EFGBB b C O[ %erMd%(4s/?C ^ Oc$l^d1C /,8#)  " mm$cb{1 ln$n^{1 Om$mc{1 Oc$l^d{1 'CSO6,?   !"#    !$%&&'()'()$* *    EF $ G>4eMNP%#$.T$JJh:%M%i? C ^ `E b %UTOb[  B1`#JW$%ceM(KKO$n?+ BG#aI89)  "B l C d ECB b C m EC1 BC l ECB ^ C d EC1  B ^ C d ECB l C m EC1 B l C m ECB b C _ EC1 456*$78#8+9@;<<A> EF * GBOdel%#$('76]%8?&CBO$^j@% On$d[b15<&CBY)  "[$n<1  [$[n<1 [$b<1 [$[b<1   ,-./,0123#45+67+     68912 .+:;,/1 . [$[_C ^ E1`K/K%Ma 8 )  "b1 ^1 c1 d1 456*$7 8  #8 +9:;<==>  EF * GCefMK/Kg.(TY7D(D:JJh:. [$O^j2EC[$O^j1BG.&%n$^ne,L1BG#aI 8 )  "B ^ C d BEEC1 BC l BEEC1 CBEEC1 B l C m BEEC1 456*$7 8  #8 +9@;<<A>
- Xem thêm -

Xem thêm: bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ, bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn