bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ

3 737 29
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 09:33

bai tap bao toan khoi luong trong cac bai toan hoa huu co LTðH môn Hóa –Thy Ngc Bo toàn khi lưng trong các bài toán h!u   !1900 58)58)12         Câu 1:  !"#$%& '()*+,-.( /012*  3.456 7$ .8%9)*  :1  *+); $<=>"?  ) %  1 * %+  ) %  1 * +  ) %  @ *  + )   @ * + Câu 2: ).A"B..C>ADE* % A(4F  G* H .I.J.8  !K+,(/9K.8LL)*  M9!8N1H2E  3.45+OP4( 8>KN!"%9.K?  − +  − +    %9−AD+ %9− + Câu 3: "QF !".!$.8 (KR+,(/H1R09H2 *  3.45 .88)*  6S !88N+E  (KN;;TU .842 F#4(!.(N  1+);$ &>"?  )   9 )**) %+  ) % )**) %+  )**) %+   ) % )**)   9+  Câu 4: ,(/B6.!$>8 0@1242*  3.45 .8@H )*  M@  *H2E  3.45+);$ &>6?  ) % )**)  E +   ) % )3E  5)**) % +  E  )  )  )**) % + E  )  )**) %+ Câu 5: ,(/11 !3$)*50:H2*  3.45 .8)*  !8N #V-2H?%+);$<=>?  ) 1   * 9+  ) H  1 * +  ) 1   * %+   ) H  @ * +  Câu 6: ,(/B !" .891)*  L  *+);$ <=>6(.<8!$?  ) %  1 *FH.<+ )   9 *F.<+  )   H 3*5  4;F.<+ ) H   *FL.<+ Câu 7: W<2@ ! .811)*  ML  *H2E  3.45+XJ4/ 7$Y.>N)+);$<=>?  )   L E+ )   1 E + )   L E +  ) %  1 E +  Câu 8: ,(/") H ) %  @ ) H    .8HH)*  9  *+ Z/[>?  H1+ H1+ @:+ %H+ Câu 9: ,(/K)   @ ) %  H ) H  1 \ .8:1)*  9L@   *+Z/[>?  %1@+ %9H+ H1+ 1LH+ Câu 10: ,(/"A T .8HL:@)*  H   *+Z/[>?  9H@+ H@+ HL+ 9+ Câu 11: ].(/.!$&^ .8_242)*  3^.45   *+O- $'V_?   _   9@ = −   _    = −   _   H = −   _   9@ = +  "#$%&'()(*+,- /0 Câu 12:  `<HH6.!$.<> Aab b[E* Y.> .81 (99@8 +)) c>6?  ) % )**)   9 )**) %  L+ )   9 )**) % ) % )**)   9+   )**) %  L )   9 )**) %+  )7O).S .U+ Câu 13: "QF::6Aab b[E* .89 (>B TAT:H..C4PP +);$>6.F?  )**) % )**)   9+  )   9 )**) % )   9 )**)   9+   ) % )**)   9 ) % )**) %  L+  ) % )**) % ) % )**)   9+  "#$%&'()(*+,- /0 Câu 14:  !.$"F;$<=) L   * H +)"/bdY.>N b b[E*1e .8 !KL1 (+);$ & c>"?  ) % **)3)  5  )**)   9+  ) % )**3)  5  )**)   9+  LTðH môn Hóa –Thy Ngc Bo toàn khi lưng trong các bài toán h!u   !1900 58)58)12      ) % )**3)  5  **))   9+  ) % **))  )**) %  L+  "#$%&'()(*+1- 20 Câu 15: Z7 6=  .S  4V 2  8f  g V .8 7 $ 6 F Y .>  H  NT !.!$&^..C4PP .8% A6.$ );$T !.hbi?  )**) % )**+ ) % )**) % )  )**+  )   9 )**) %  L )**+ ) %  L )**) H  : )**+ Câu 16: "T)**T) % )**3#V?5+j9%"/bdN9L9 )   9 *3FTU/  G* H .J5 .863V 6 >/7$6F.S Aa 1e5+Z/[>?  1+ + @+ @H1+ "#$%&'()(*+,- 30 Câu 17: )6&A^T0TB8 B08 /bdNE* .8 @H8 B8 (F4(8S !86%9@e36N865+);$  &>6?  )   9 *)*)**)   9+   ) % *)*)**) %+   ) % )**)**) %+   ) % *)*)  )**) %+  Câu 18: )H8 .!$/bdY.>NE/%%@  3.45  (+](8 ( .8?  :%+ :%+ :+ HL+ Câu 19: )9.!$..C4PP /bdNEY.>6 7$  .81k+);$<=>?  ) % *)   9 *+  )   9 *) %  L *+  ) %  9 *) H  L *+ ) %  L *) H  : *+ Câu 20: )H8 Tl/bdY.>NE/@L2   3.45b b["+);&b b["\ .8kK+](8>K?  H1@+ 99+ H1:+ 991+ Câu 21: )1H8 .!$..C'P /bdNB8EY .>&H@k_242  ^.4 Z/[>_;$<=>/8 08?  1:@2M) % *)   9 *+ HH12M) % *)   9 *+  %%@2M)   9 *) %  L *+ HH12M)   9 *) %  L *+ Câu 22: ).!$/bdY.>NE.8 (4_2423.45+ O- $'VN_?  mn _   mn _ H  mn _ H  mn _   Câu 23: ).!$4PP bh..C/bdPN9L9E .89@k+0\?  )   9 *) %  L *+  ) % *)   9 *+    ) %  L *) H  : *+  ) %  9 *) H  L *+ Câu 24: EV<) H  .8")      ) H b8+OP`4(!>"6N  Aa9+ V 6 >7$V<?  9e+ @e+ Le+ 1e+ Câu 25: )4) H    .89.AF]jW A\Aa%@9+V 6 >7 $4?  He+ @e+ e+ 1e+ Câu 26: 42F`4(!6N  9.8 FA\42FTU /.-gV7$.S.F+G Bf .8OF`4(6N  @/ 44  +Z76=(.B7$.S.F>8 +V 6 >7$.S .F?  9e+ 9e+ L9e+ 1e+ Câu 27: EV<11) %  1 6 7$ .8"F`4(!6N  91+V 6  >7$V<?  @e+ Le+ 1e+ :e+ Câu 28: , F42@)    H  NTU/E6 Bf .8 42K+opABKBYYq A\.gb b[A3b85\Q&HH1242R3^ .45F#4(6N*  9+](8A\b b[Ar?  + H+ @H+ %+ "#$%&'()(*+,- 20 LTðH môn Hóa –Thy Ngc Bo toàn khi lưng trong các bài toán h!u   !1900 58)58)12 !    Câu 29: )9%.!$AIB/bdY.>Nb b[)X\ .819H  (+-2b b[)7bi?  12+ 12+ H2+ H2+ Câu 30: )9:.!$"/bdY.>Nb b[)6 47$T7  .8b b[K+jA!b b[K.8:99 (4+G(;$ &$N;$ <=>"?  9+ H+ + %+  "#$%&')4- 20 Câu 31: ).!$"7$N)3b85 .89 (+G(.<  &>"?  H+ 1+ 9+ L+  "#$%&'()(*+,- /0 Câu 32: , L@%.!$N  G* H .J^Hs)3me5.8@ F6(Aa +G(?  %+ + + 9+ Câu 33: , FB8 35.!$"Nb b[  G* H .J.S 4VV.B26  !K#4(!>"6NK@H1+);$<=>K?  ) H  1 *+ ) %  1 *+ ) H *+ )   @ *+ "#$%&'()(*+1- 20 Câu 34: , F8 35.!$&^4PP bh..CN  G* H  .J^H  )+G 4/7$4PU .8@A18N );$< =>'?  ) %  9 *) H  L *+  ) % *)   9 *+   )   9 *) %  L *+  ) %  L *) H  : *+ "#$%&'()(*+1- 20   "#$%"&'()*+, -.      -/0'( $ 12"%' . )6&A^T0TB 8 B0 8 /bdNE*  .8  @H 8 B 8  (F4( 8 S ! 8 6%9@e36N 8 65+);$. !".!$ .8  (KR+,(/H1R09H2 *  3.45  .8  8 )*  6S ! 8 8N+E
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ, bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn