bài tập bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hóa hữu cơ

2 821 28
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 09:32

bai tap bao toan nguyen to trong cac bai toan hoa huu co LTðH môn Hóa –Thy Ngc Bo toàn nguyên t trong các bài toán hu   !1900 58&58&12         Câu 1:    !"#$%&'(  )*  +!!,(  -.$ # /"0*.1 023454)  " -65/7 #$8874* #$9:74* 8$9;74* $&74* Câu 2: (<='"0>?@*<   !A B$&74)  -5/*  CDE!!$DF$G"',DFH'I*J DFH'  27""KD7  8$;'* L$9'* 8M$;'* $'* Câu 3: 7'  +!' "8$#;'(  )  +!!NO>K(  N"-.$ # /0*'0 234)  -5/ "7  #$9:74* #$;M974* 8$L&&74* 8$874* Câu 4: JP1''Q L ) & 54)"0='Q)>Q*0>RSL## '7NNT(  U) & 8VBNNT@*WTS'>57"'DX"5YB NNT@7  L$'>&%$9'* L$'>%&$9'*  $L'>&$%9'* 9M$9'>&%$9'* Câu 5: Z[\74-65/<='?7>]D^,5E$ "54_*Z[_>7"N"0.) L -`0  )/NNT.( L "8'51S*J4 5aNNTF>RS>K89''>b7B54c* 54c "$&7454)  -65/>&$%'"K*WTS\7  %$974* 8L$&&74* 88$74* ;$M974* Câu 6: E:$9'0='  (  $  ( & >(  254>K?d." 54@* @$N[DFH' "77"]2!^(  U) &  `$2!!^-)(/  N"A 57"2!e8&$&'*J7"e7f62!!7  9$#'* M$9'* L%$'* $#'* Câu 7: "KR<='"0>@"_='7X*.1  <2"8$:9')  *\g 5 _2h57""K >)  B7  $M&'* $&;'* 8$:9'* $:9'* Câu 8: <7',7$'B6* #$#%'7<%$9'?$""K> 9$9')  *YS<7    ( & -)(/ *  L ( : )(*  L ( 9 -)(/ *  L ( % -)(/ L*  Câu 9:  ''7iNj =kNi>RS\74 54)  -5/$"8#$#;74)  -5/>8$9'(  )*WTS\7  8:$M74* &$&;74* 8%$874* %$:974* Câu 10:  ',<"$&74)  -5/>$:'(  )*34)   j'F -5/7  $;#74* L$M74* &$&;74* %$9#74* Câu 11:  #$8'7',?? 7>RS\74)  -65/$" #$L'7)  >#$'7(  )*WTS\7  ;$M974* 88$74* 9$:74* &$&;74* Câu 12:  <"$&74)  -5/>$:'(  )*3 4)  j'F -5/7  %$974* $;74* &$&;74* L$M74* LTðH môn Hóa –Thy Ngc Bo toàn nguyên t trong các bài toán hu   !1900 58&58&12     Câu 13:  ',3454ff=''$$?5Y54-? 1'#l34/$":$;&7454)  -5/>M$M'(  )*345Y54-5/Ni 3 7"54fff7  :#74* :;$&74* ;&74* %974* Câu 14:   ',34 54ff =''$$?5Y54 -5Y54$?1'#l34/$":$;&7454)  -65/>M$M'"K34 5Y54-65/aANi3 7"54fff7  :#$#74* :;$&74* ;&$#74* %9$#74* Câu 15: 156m,%$;'*U',n"54<=' ( & $  ( 9 $  ( & $ L ( 9 > & ( 8# * <54?N"$=N[,DFH'D ]2^(  U) & `,e57"S2(  U) & `7  8;'* L9'* M'* &$%'* Câu 16:  8$9#;AI0G"8$:.  ) L >#$%;)  *0 NO>KNNT(72"',?I7?@*<TYoP$>1Y ABS0p Câu 17:  #$%'77=k7f1L&$:74)  -5/ "(  )>)  EG7m7#$L%#$9>qD'7*<TYoPSp Câu 18:  8##'7A0$d%#'7?$GB##'7)  >##'7 "K-34546iq5m/*<TYoPS0p Câu 19:,&##'7',AI0$($)>K74)  = *(54D 1N[]7  5234F'8$974*.1N[1]J)(N"234F'f'8$74 I>b&##'7)  N"*<TYoPS0-3454iq5m/p Câu 20: ,8#' L ',06354>K7"N")  = *U57'7B=" >qq5m234F''AL%' L D>K"K4m'*.1N[1]J)(23 4F'f'&#' L I*2'YoPS0p Câu 21:  8#' L AI0>K%#' L )  *(54D4m'E34;#' L =' )  $.  $"K>)  N""N[]7  52F''A',P*.1N[1]J)(N"2 7BF'f'',P$b7B#' L ',54'1h=]m2Gb7B ',54N A*34546iq5m*<TYoPS0p Câu 22: (0='"*^mFE0$"='L rA #$8'7', ' =DFH'  AO>2 ^NNT"K>YEb#$L'7-)(/  *J7"2e&$;'*rs51S 2$ENNT"f'8#'51SI*F?F *2' "0p   !"#$%&'()*+,     +-.$% !/0"$   . -5/ 7   %$9 74 * $; 74 * &$&; 74 * L$M 74 * LTðH môn Hóa –Thy Ngc Bo to n nguyên t trong các bài to n hu. 7 >RS 74 )  -65/$" #$L' 7 )  >#$' 7 (  )*WTS 7   ;$M9 74 * 88$ 74 * 9$: 74 * &$&; 74 *
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hóa hữu cơ, bài tập bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hóa hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn