Tài liệu Các dạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

3 501 20
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 08:11

Lữ ánh Ngọc - 1 - kim loại + nớc và kim loại + dung dịch kiềm Bài 1: Hoà tan hỗn hợp Ba, Na(với tỉ lệ mol 1:1) vào nớc thu đợc dung dịch A và 6,72 lit H 2 (đktc) 1.Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,1 M để trung hoà 1/10 dung dịch A 2.Cho 50ml CO 2 (đktc) hấp thụ hết vào 10ml dung dịch A. Tính khối l- ợng kết tủa tạo thành 3.Thêm m gam NaOH vào 1/10 dung dịch A thu đợc dung dịch B. Cho B tác dụng với 100ml dung dịch Al 2 (SO) 4 thu đợc kết tủa C. Tính m để lợng kết tủa C lớn nhất, nhỏ nhất. Tính lợng kết tủa đó Bài 2: Hỗn hợp Y gồm kim loại Na, Al, Fe đợc nghiền nhỏ, trộn đều và chia thành 3 phần bằng nhau. Hoà tan phần 1 trong 0,5 lit dung dịch HCl 1,2 M đợc 5,04 lit và dung dịch A. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH d thu đợc 3,92 lit khí. Phần 3 cho tác dụng với nớc d thu đ- ợc 3,92 lit khí (Các khí đo ở đktc) 1. Tính khối lợng mỗi khối lợng trong hỗn hợp Y 2. Cho dung dịch A tác dụng với 300ml dung dịch KOH 2M, thu lấy kết tủa rửa sạch rồi nung ngoài không khí đến khối lợng không đổi thì đợc a gam chất rắn. Tính a Bài 3: Hỗn hợp A gồm Ba, Mg, Al dạng bột -Lấy m gam A cho vào nớc tới khi phản ứng hết thấy thoát ra 0,896 lit H 2 (đktc) - Lấy m gam A hoà tan bằng 1 lợng vừa đủ dung dịch HCl thu đợc dung dịch B và 9,48lit H 2 (đktc) - Lấy m gam A hoà tan bằng 1 lợng dung dịch NaOH d ta thu đợc 6,944 lit H 2 (đktc) 1. Tính m và % khối lợng các khối lợng trong hỗn hợp A 2. Thêm 10 g dung dịch H 2 SO 4 9,8% vào dung dịch B, sau đó thêm tiếp 210g dung dịch NaOH 20%. sau khi phản ứng kết thúc, lấy kết tủa thu đợc đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lợng không đổi thì thu đợc bao nhiêu g chất rắn Bài 4: Cho hỗn hợp A chứa Al, Mg, Al 2 O 3 . Lấy 20,1 g hỗn hợp A cho tác dụng với dung dịch NaOH d. Sau khi phản ứng xong thu đợc 6,72 Lữ ánh Ngọc - 2 - lit H 2 (đktc). Mặt khác, nếu hoà tan hết 20,1 g hỗn hợp A vào V lit dung dịch HCl 1M thu đợc 15,68 lit H 2 (đktc) và dung dịch B. Cần phải dùng hết 299 ml dung dịch KOH 1 M mới trung hoà hết lợng axit còn d trong dung dịch B. Tính khối lợng mỗi chất trong hỗn hợp A, và tính V Bài 5: Hoà tan 2,16g hỗn hợp 3 kim loại Na, Al, Fe vào nớc d thu đợc 0,448 lit khí (đktc) còn lại 1 lợng chất rắn. Cho lợng chất rắn này tác dụng với 60ml dung dịch CuSO 4 1 M thu đợc 3,2 g Cu và dung dịch A. Cho A tác dụng với 1 lợng vừa đủ dung dịch NH 3 thu đợc kết tủa. Nung kết tủa đến khối lợng không đổi đợc chất rắn B. Tính khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu và khối lợng chất rắn B Bài 6: Cho a gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng, d thu đợc 9,52 ml H 2 . Mặt khác, cho 2a gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH d thấy còn lại 3,52 g kim loại không tan. Cho 3 g hỗn hợp A tác dụng với 400ml dung dịch HNO 3 1,3 M thu đợc V ml khí NO duy nhất và dung dịch D. Lợng HNO 3 d trong D hoà tan vừa hết 1g CaCO 3 . Tính khối lợng mỗi kim loại trong a gam hỗn hợp A và tính V biết các khí đo ở đktc. Bài 7:Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 100 ml dung dịch NaOH 1,2M. Sau phản ứng thu đợc phần A và 1,344lit khí ở 0 o C, 2 atm. Cho tiếp 100ml dung dịch HCl 4 M vào phần A, phản ứng kết thúc thu đợc dung dịch B và 2,08 g chất rắn C gồm 2 kim loại. Nếu cho C tác dụng với HNO 3 loãng thu đợc 0,672 lit NO( đktc). Tính số mol mỗi kim loại trong C và tính m. Bài 8: Cho 20,04g hỗn hợp bột Al, Cu tác dụng với 500ml dung dịch NaOH x M tới khi ngừng thoát khí thu đợc 10,08lit H 2 (đktc) và còn lại m gam chất rắn không tan A. Hoà tan hoàn toàn Abởi dung dịch HNO 3 thu đợc dung dịch B. Cho B phản ứng với lợng d NH 3 thì thu đợc 23,4 g kết tủa. Mặt khác nếu cũng cho 20,4 g hỗn hợp trên tác dụng với 500ml dung dịch HNO 3 y Mcho tới khi ngừng thoát khí thu đợc 6,72 lit NO duy nhất(đktc) và còn lại m 2 g chất rắn không tan. 1. Tính x,y và phần trăm khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu Lữ ánh Ngọc - 3 - 2. Nếu cho m 2 g chất rắn trên tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng thì thu đợc bao nhiêu lit khí(đktc) Bài 9: Chia hỗn hợp 2 kim loại A, B có hoá trị tơng ứng n, m thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 hào tan hết trong dung dịch HCl thu đợc 1,792 lit H 2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng dung dịch NaOH d thu đợc 1,344 lit H 2 (đktc) và còn lại chất rắn không tan có khối lợng bằng 4/13 khối l- ợng mỗi phần. phần 3 nung trong O 2 d thu đợc 2,84g hỗn hợp 2 oxit là A 2 O n và B 2 O m 1.Xác định A, B và tính tổng khối lợng 2 kim loại trong hỗn hợp đầu 2.Muốn hoà tan hết hỗn hợp đầu bằng dung dịch HNO 3 3,98% (D=1,02g/ml) có khí N 2 O duy nhất bay ra thì phải dùng bao nhiêu ml dung dịch axit nói trên Bài 10:Hoà tan 2,15g hỗn hợp 1 kim loại kiềm A và 1 kim loại kiềm thổ B vào nớc thu đợc dung dịch C và 0,448 lit H 2 (đktc). 1. Tính thể tích dung dịch HCl 0,1 M cần để trung hoà 1/2 dung dịch C 2. Biết rằng nếu thêm 1/2 dung dịch C thu đợc 1,165g kết tủa.Xác định A,B trong số các kim loại sau . dùng bao nhiêu ml dung dịch axit nói trên Bài 10:Hoà tan 2,15g hỗn hợp 1 kim loại kiềm A và 1 kim loại kiềm thổ B vào nớc thu đợc dung dịch C và 0,448. CaCO 3 . Tính khối lợng mỗi kim loại trong a gam hỗn hợp A và tính V biết các khí đo ở đktc. Bài 7:Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 100 ml dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Các dạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm, Tài liệu Các dạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm, Tài liệu Các dạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

Bình luận về tài liệu tai-lieu-cac-dang-bai-tap-kim-loai-kiem-kiem-tho-nhom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP