Hoạch định chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015

108 263 6
locvung

locvung Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,905 tài liệu

  • Loading...
1/108 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 08:09

Hoạch định chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  LÊ HỒNG PHƯỢNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 2009 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  LÊ HỒNG PHƯỢNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. ĐÀO DUY HUÂN TP. HỒ CHÍ MINH 2009 3 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị cho tôi những kiến thức quý báu, giúp tôi tiếp cận tư duy khoa học, nâng cao trình độ phục vụ cho công tác và cuộc sống. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn thực hiện luận văn - PGS.TS. Đào Duy Huân. Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn của mình, dưới sự hướng dẫn tận tình, nghiêm túc, có bài bản khoa học của PGS.TS. Đào Duy Huân, tôi đã được trang bị thêm những kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học bổ ích. Tôi vô cùng cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn nghiên cứu của mình. Người viết Lê Hồng Phượng 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực. Nội dung của nghiên cứu này chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. LÊ HỒNG PHƯỢNG 5 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .12 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 13 III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14 V. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 14 V. KẾT CẤU LUẬN VĂN 14 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 15 1.1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 15 1.1.1. Khái niệm .15 1.1.2. Vai trò của hoạch định chiến lược .15 1.2. CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC .16 1.2.1. Nghiên cứu môi trường hoạt động 16 1.2.1.1. Môi trường bên ngoài .16 1.2.1.1.1. Môi trường vĩ mô .16 1.2.1.1.2. Môi trường vi mô .18 1.2.1.2. Môi trường bên trong .20 1.2.2. Xác định mục tiêu của tổ chức 22 1.2.3. Xây dựng chiến lược, lựa chọn chiến lược then chốt .22 1.3. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO VIỆC XÁC ĐỊNH, LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 22 1.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE .23 1.3.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .24 1.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE .24 1.3.4. Ma trận SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) 25 1.3.5. Ma trận QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG I .28 6 Chương II: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 29 2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG .29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Tiền Giang 29 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Tiền Giang .32 2.1.2.1. Chức năng của Trường Đại học Tiền Giang .32 2.1.2.2. Nhiệm vụ của Trường Đại học Tiền Giang .32 2.1.3. Ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang 32 2.2. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG.33 2.2.1. Về công tác đào tạo 33 2.2.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng GV và CBQL 36 2.2.3. Về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 37 2.2.4. Về hợp tác quốc tế 38 2.2.5. Về công tác quản lý học sinh, sinh viên 39 2.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2015 .39 2.3.1. Phân tích môi trường bên trong của Trường Đại học Tiền Giang 39 2.3.1.1. Tuyển sinh - đào tạo .39 2.3.1.2. Nguồn nhân lực 40 2.3.1.3. Công tác tổ chức quản lý 41 2.3.1.4. Marketing .42 2.3.1.5. Cơ sở vật chất, thiết bị 42 2.3.1.6. Tài chính-Kế toán .43 2.3.1.7. Nghiên cứu khoa học 43 2.3.1.8. Văn hóa 44 2.3.1.9. Xác định điểm mạnh, điểm yếu của Trường Đại học Tiền Giang 44 2.3.1.9.1. Điểm mạnh 44 2.3.1.9.2. Điểm yếu .44 2.3.1.10. Phân tích ma trận đánh giá các yếu tố bên trong–IFE .45 7 2.3.2. Phân tích môi trường vĩ mô 46 2.3.2.1. Yếu tố kinh tế .46 2.3.2.2. Yếu tố luật pháp, chính trị 47 2.3.2.3. Yếu tố văn hoá - xã hội 49 2.3.2.4. Yếu tố dân số .49 2.3.2.5. Yếu tố công nghệ - kỹ thuật .50 2.3.2.6. Yếu tố tự nhiên .51 2.3.3. Phân tích môi trường ngành 51 2.3.3.1. Khách hàng 51 2.3.3.2. Đối thủ cạnh tranh 52 2.3.3.3. Các nhóm áp lực 52 2.3.3.4. Rào cản xâm nhập ngành 53 2.3.3.5. Xác định các cơ hội và mối đe doạ .53 2.3.3.5.1. Các cơ hội 53 2.3.3.5.2. Các mối đe dọa 53 2.3.3.6. Phân tích ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG II .56 Chương III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2015 .57 3.1. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐHTG 57 3.1.1. Sứ mạng .57 3.1.2. Tầm nhìn 57 3.1.3. Mục tiêu của Trường ĐHTG đến năm 2015 57 3.2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2015 58 3.2.1. Xây dựng chiến lược thông qua ma trận SWOT 58 3.2.2. Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM .60 3.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 201573 3.3.1. Đào tạo .73 3.3.1.1. Các chỉ tiêu chính .73 8 3.3.1.2. Các giải pháp chủ yếu 74 3.3.2. Nguồn nhân lực 75 3.3.2.1. Các chỉ tiêu chính .75 3.3.2.2. Các giải pháp chủ yếu 75 3.3.3. Cơ sở vật chất .76 3.3.3.1. Các chỉ tiêu chính .76 3.3.3.2. Các giải pháp chủ yếu 76 3.3.4. Tài chính 77 3.3.4.1. Các chỉ tiêu chính .77 3.3.4.2. Các giải pháp chủ yếu 78 3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 78 3.4.1. Kiến nghị đối với Bộ Giáo dục – Đào tạo .78 3.4.2. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Tiền Giang 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 80 KẾT LUẬN .82 TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 PHỤ LỤC 1 .85 PHỤ LỤC 2 .87 PHỤ LỤC 3 .100 PHỤ LỤC 4 .101 9 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CB : Cán bộ CBGD : Cán bộ giảng dạy CBQL : Cán bộ quản lý CBVC : Cán bộ viên chức CĐ : Cao đẳng CĐCĐ : Cao đẳng Cộng đồng CĐSP : Cao đẳng Sư phạm CH : Cao học CNKT : Công nhân kỹ thuật CSVS : Cơ sở vật chất ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long ĐH : Đại học ĐHTG : Đại học Tiền Giang EFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài GV : Giảng viên GD : Giáo dục GDĐH : Giáo dục đại học GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo HS : Học sinh HS-SV : Học sinh – sinh viên IFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong KT-XH : Kinh tế - xã hội NCKH : Nghiên cứu khoa học NCS : Nghiên cứu sinh PPGD : Phương pháp giảng dạy QSPM : Quantitative Strategic Planning Matrix SĐH : Sau đại học 10 SV : Sinh viên SWOT : Ma trận SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) TC : Trung cấp TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân [...]... tôi chọn đề tài Hoạch định chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015 để làm luận văn tốt nghiệp cho mình. II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nhằm định hướng, xây dựng chiến lược phát triển và đề ra giải pháp thực hiện chiến lược cho Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015. Từ đó, giúp Trường thích ứng được với những biến động của môi trường, sử dụng... và phát triển của Trường Đại học Tiền Giang Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang và Trường Cao đằng Cộng đồng Tiền Giang.  Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang Trường CĐSP Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp đào tạo thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo Tiền Giang, ... nhiệm vụ của Trường Đại học Tiền Giang 32 2.1.2.1. Chức năng của Trường Đại học Tiền Giang 32 2.1.2.2. Nhiệm vụ của Trường Đại học Tiền Giang 32 2.1.3. Ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang 32 2.2. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG. 33 2.2.1. Về công tác đào tạo 33 2.2.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng GV và CBQL 36 2.2.3. Về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển... ĐHTG đến năm 2015 57 3.2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2015 58 3.2.1. Xây dựng chiến lược thông qua ma trận SWOT 58 3.2.2. Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 60 3.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 20157 3 3.3.1. Đào tạo 73 3.3.1.1. Các chỉ tiêu chính 73 39 phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Qua đó, vị thế của trường. .. nữa đối với sự phát triển giáo dục của nước nhà. Việc phân cấp quản lý giáo dục cho các địa phương và sở giáo dục được đẩy mạnh, đặc biệt tăng quyền chủ động 6 Chương II: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 29 2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Tiền Giang 29 2.1.2.... nhằm xác định mục tiêu cũng như lựa chọn phương án, giải pháp chiến lược. 15 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 1.1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 1.1.1. Khái niệm Tùy quan điểm của tác giả, có nhiều cách định nghĩa chiến lược khác nhau: - Theo Fred R. David, chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn [4]. - Theo Hofer và Schendel, chiến lược thể... lường và đánh giá thành tích Thông tin phản hồi Hình thành chiến lược Thực thi chiến lược Đánh giá chiến lược Hình 1.1: Mô hình quản trị chiến lược toàn diện của Fred R. David [4] 35 - Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học: “Một số hình thức tổ chức dạy học hướng đến người học ở Trường Đại học Tiền Giang . - Trong năm học 2008-2009, 100% GV tích cực tham gia phong trào đổi mới PPGD.... chiến lược then chốt mang tính khả thi cao và tối ưu cho việc phát triển của mình làm mục tiêu để theo đuổi thực hiện. 1.3. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO VIỆC XÁC ĐỊNH, LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Có nhiều công cụ hỗ trợ cho việc xác định, lựa chọn chiến lược. Trong khuôn khổ của luận văn này, tác giả chỉ giới thiệu các công cụ được chọn lọc sử dụng để hoạch định chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang. ... 20/01/2006, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg về việc phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010. Bên cạnh đó, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 (đã trình Chính phủ phê duyệt) đã định hướng: “Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Tiền Giang trở thành một tỉnh phát triển mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu... Xác định các cơ hội và mối đe doạ 53 2.3.3.5.1. Các cơ hội 53 2.3.3.5.2. Các mối đe dọa 53 2.3.3.6. Phân tích ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 56 Chương III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2015 57 3.1. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐHTG 57 3.1.1. Sứ mạng 57 3.1.2. Tầm nhìn 57 3.1.3. Mục tiêu của Trường ĐHTG đến . phát triển của Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015 15 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 1.1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  LÊ HỒNG PHƯỢNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2015 Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015, Hoạch định chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015, Hoạch định chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015

Bình luận về tài liệu hoach-dinh-chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-tien-giang-den-nam-2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP