Gián án Sang kien kinh nghiem mon sinh dat giai B

15 726 30
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 23:11

SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 A . T VN I. Li m u. Ngy nay khi lng tri thc khoa hc trờn th gii khỏm phỏ ra ngy cng tng nh v bóo nờn chỳng ta khụng th hi vng rng trong thi gian nht nh trng ph thụng m cú th cung cp cho hc sinh mt kho tng tri thc khng l m loi ngi ó tớch lu c. Vỡ vy nhim v ca ngi giỏo viờn ngy nay khụng nhng phi cung cp cho hc sinh mt vn tri thc c bn m iu quan trng l cũn phi trang b cho hc sinh kh nng t lm vic, t nghiờn cu tỡm hiu v nm bt tri thc. Nu chỳng ta s dng phng phỏp thyc - trũ chộp túm tt sỏch giỏo khoa dy hc thỡ mc tiờu trờn khú cú th t c. Nh chỳng ta ó bit phng phỏp dy hc ngy nay l phi phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, t duy sỏng to ca ngi hc; thy l ngi ch o, trng ti, t chc hng dn ngi hc giỳp ngi hc tỡm ra kin thc. Mt khỏc sinh hc l mt b mụn khú v mang tớnh cht tru tng cao vỡ nú nghiờn cu v cỏc c th sng, cỏc quỏ trỡnh sng v c bit nú gn lin vi hot ng thc tin ca con ngi. Vỡ vy nm bt tt cỏc kin thc sinh hc s gúp phn nõng cao i sng loi ngi. Do ú vic tỡm ra phng phỏp nõng cao cht lng dy hc l mt vn cc kỡ quan trng. Cú rt nhiu phng phỏp dy hc, tuy nhiờn tu ni dung chng trỡnh m ỏp dng phng phỏp ging dy cho phự hp. Thụng thng trong ging dy cỏc mụn hc c bit l nhng bi h thng hoỏ kin thc hoc tng kt c s dng phng phỏp s hoỏ. Phng phỏp ny cú u th giỳp hc sinh nhanh chúng thc hin cỏc thao tỏc v quỏ trỡnh phõn tớch tng hp lnh hi tri thc Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 1 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 mi. S dng phng phỏp s hoỏ giỳp cho vic phỏt trin trớ tu ca hc sinh, rốn luyn trớ nh to iu kin cho hc sinh hc tp sỏng to tớch cc. II. Thc trng ca vn cn nghiờn cu. 1 Thc trng . Sinh hc 9 c chia lm 2 phn: Phn I Di truyn v bin d. Phn II Sinh vt v mụi trng. Phn II nghiờn cu v mi quan h gia sinh vt vi sinh vt v gia sinh vt vi mụi trng xung quanh nú. phn ny úng vai trũ rt quan trng trong i sng con ngi. Ngay t xa xua khi con ngi ch bit da vo ti ngyờn thiờn nhiờn nh nhng hiu bit v mụi trng xung quanh m h tn ti v phỏt trin. Mi hot ng ca con ngi t nụng nghip, lõm nghip, ng nghip, xõy dng nụng thụn, thnh th, quc phũng Núi chung mi hot ng kinh t xó hi u liờn quan ờn mụi trng, nu khụng chỳ ý n quan h ú m s dng thiờn nhiờn mt cỏch tu tin, phỏ v s cõn bng ca cỏc quy lut t nhiờn thỡ cú th ch t c mt s yờu cu trc mt nhng s gõy hu qu tai hi lõu di n mụi trng. Trờn c s ú vic s dng hp lớ ti nguyờn thiờn nhiờn, nm c nhng iu kin cn thit thun hoỏ ci to ging vt nuụi cõy trng l vụ cựng cn thit. Kin thc phn Sinh vt v mụi trng l kin thc sinh thỏi hc cu trỳc h thng cht ch vỡ nghiờn cu cỏc h thng sng cỏc cp khỏc nhau. Do ú nu s dng phng phỏp dy c ú l ging gii, minh ho thỡ hc sinh nh mỏy múc kin thc, ớt nghiờn cu sỏch giỏo khoa, khụng sỏng to trong gi hc, kin thc thu c ri rc khụng cú tớnh h thng, khụng bit vn dng vo thc t. 2. Kt qu, hiu qu ca thc trng trờn. Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 2 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 Qua kho sỏt cht lng hc sinh l lp 9C v lp 9A trng trung hc c c Nga Tõn tụi thy: - a s hc sinh cha bit cỏch lp s húa i vi mụn sinh hc. - Kin thc thc t c bit l nhng kin thc v mụi trng l rt kộm. - T l hc sinh yu kộm nhiu, hc sinh khỏ gii ớt. Kt qu kho sỏt u nm nh sau: Lp S s im di 5 im 5,6 im 7,8 im 9,10 SL % SL % SL % SL % 9A 40 28 70 11 27.5 1 2.5 0 0 9C 40 28 70 10 25 2 5 0 0 T thc trng trờn tụi mnh dn s dng phng phỏp S dng s hoỏ trong dy hc phn Sinh vt v mụi trng. B - GII QUYT VN I. Cỏc gii phỏp thc hin. Quỏ trỡnh dy hc gm hai hot ng cú liờn quan vi nhau mt cỏch mt thit, ú l hot ng dy ca giỏo viờn v hot ng hc ca hc sinh trong ú hc sinh vựa l ch th va l khỏch th ca quỏ trỡnh dy hc. Hc sinh trong quỏ trỡnh hc tp trong v ngoi nh trng cng nh quỏ trỡnh ln lờn trong gia ỡnh v xó hi ó cú vn sng v thiờn nhiờn v xó hi, v cỏc mi quan h ca sinh vt v mụi trng. Hc sinh lp 9 la tui 14 v 15, giai on ny cỏc em mun t khng nh mỡnh, a thớch hot ng t qun, cú nng lc t duy,phõn tớch, tng hp, cú tim nng nng ng sỏng to trong hc tp. Do ú trờn c s ca bi ging ó c nghiờn cu giỏo Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 3 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 viờn cú th nõng cao vai trũ ca hc sinh vi nhng d kin cú nh hng to iu kin cho hc sinh tham gia xõy dng bi, cú nh vy hiu qu gi dy mi cao. Phng phỏp s hoỏ s giỳp chỳng ta nõng cao cht lng v hiu qu gi hc. s dng phng phỏp s hoỏ trong dy hc sinh hc trc ht giỏo viờn phi nm vng chng trỡnh, cu trỳc ca tng chng tng bi. Trong gi dy giỏo viờn phi bit to ra nhng tỡnh hung cú vn kớch thớch cỏc em gii quyt vn , i ỳng ch v tr li ỳng cõu hi. bit kớch thớch hng thỳ hc tp v phỏt trin t duy sỏng to ca hc sinh. Mun lm c nh vy giỏo viờn ch cn hng cho hc sinh bit cỏch gii quyt vn tng bc mt, mt khỏc phi hỡnh thnh cho cỏc em k nng nghiờn cu sỏch giỏo khoa. Trong mi bi giỏo viờn cn nh hng cho cỏc em xem mc no cú th dung s , lp s dng no cho hp lớ, cú hiu qu nht. Giỏo viờn cn hỡnh thnh dn cho cỏc em kh nng xõy dng s v cỏch nh bi hc theo ngụn ng s ; c ni dung t s . õy l mt cụng vic khú khn v yờu cu phi nh sõu sc bi hc, nh ú m kh nng t hc ca cỏc em ngy cng cao. t chc bi ging theo phng phỏp s giỏo viờn cú th hng dn hc sinh i theo cỏc bc sau; 1. Giỏo viờn yờu cu hc sinh nghiờn cu sỏch giỏo khoa, ni dung bi hc kờnh hỡnh ( cú th cú ) hon thnh cỏc nhim v c giao trong tng phn, tng mc. 2. Yờu cu hc sinh tr li cỏc cõu hi. 3. Hc sinh phõn tớch ni dung bi hc xỏc nh dng s . Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 4 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 4. Hc sinh t lp s . 5. Hc sinh tho lun trc lp v kt qu lp c. 6. Giỏo viờn chnh lớ cú s chớnh xỏc khoa hc, cú tớnh thm m cao. 7. Ra bi tp b sung v cng c. II Cỏc gii phỏp t chc thc hin. Phn I: Mt s dng s ch yu s dng trong phn Sinh vt v mụi trng. 1. S dng thng . - Vớ d : í ngha ca khng ch sinh hc: Nh khng ch sinh hc s lng cỏ th mi qun th dao ng trong th cõn bng qun th dao ng trong th cõn bng trng thỏi cõn bng sinh hc trong qun xó. - Vớ d cỏc chui thc n: C th cỏo VSV Cht mựn bó V ỏy cỏ chộp VSV 2. 2 S nhỏnh. - Vớ d: Cỏc loi mụi trng : t Mn Mụi trng Nc L Khụng khớ Ngt Sinh vt ng vt Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 5 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 Thc vt Con ngi 3. S dng li. - Vớ d : Li thc n trong mt qun xó. Trõu H C Th Cỏo VSV G Mốo rng 4. Dng bng biu. - Vớ d: v sinh vt bin nhit v hng nhit. Nhúm sinh vt Tờn sinh vt Mụi trng sng Sinh vt bin nhit - Vi khun c nh m - Cõy lỳa - ch - Rn h mang - - R cõy h u - Rung lỳa - H, ao, rung lỳa - Cỏnh ng lỳa - Sinh vt hng nhit - Chim b cõu - Chú - Vn cõy - Trong nh - Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 6 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 5. S kim tra ỏnh giỏ. - Vớ d: So sỏnh qun th v qun xó. Cỏc c im so sỏnh Qun th Qun xó - Thnh phn loi - Thi gian - Cỏc mi quan h - Tớnh cht - Phm vi phõn b Đất 6. S khuyt thiu. ? - Vớ d: Nhõn t vụ sinh ? ? Cỏc nhõn t sinh thỏi i 7. S cõm. - Vớ d v li thc n. b c a e f d g Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 7 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 8. Mụ hỡnh hoỏ. - Vớ d: S qun th. a1 a2 a3 l cỏc cỏ th ca qun th Mts a1 a2 a3 Phn II. Phng phỏp v bin phỏp s dng s trong dy hc Sinh vt v mụi trng 1. S dng s hỡnh thnh kin thc mi. Trong ni dung ny cn dựng s gii thiu nhng kin thc mi lm cho hc sinh nm c, ghi nh kin thc mt cỏch sõu sc v cú th s dng kin thc ú vo thc tin i sng v sn xut. mt khỏc hc sinh phi bit múc xớch kin thc va hc vi kin thc ó hc cỏc bi trc, vỡ vy giỏo viờn phi nghiờn cu k ni dung bi dy v trỡnh hc sinh s dng phng phỏp dy hc cho cú hiu qu. ni dung ny ta cú th s dng s theo nhiu cỏch. 1.1 cỏch 1: n gin nht l giỏo viờn lp s lờn bng ri dựng phng phỏp ging gii cho hc sinh hiu v nm bt kin thc. Phng phỏp ny cú th dựng khi ta dy nhng bi du tiờn hc sinh lm quen vi phng phỏp s hoỏ hoc khi ta dy vi i tng hc sinh trung bỡnh. Nhc im ca phng phỏp ny l hiu qu khụng cao vỡ hc sinh nm kin thc mt cỏch mỏy múc khụng phỏt huy c tớnh sỏng to v t duy c lp ca hc sinh. Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 8 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 - Vớ d khi dy khỏi nim qun th: + Giỏo viờn ly vớ d cỏc cỏ th cựng loi nh chim, voi, trõu cuthng to thnh n, thc vt nh i c, rng thụng Nu cỏc cỏ th khụng sng chung vi nhau s gp nhiu yu t bt li. + Giỏo viờn v s : a3 Mts a2 a1 + Sau ú giỏo viờn gii thớch a1,a2,a3l cỏc cỏ th ca qun th( a1,a2,a3 cựng loi), chỳngcựng sng trong mt mụi trng to thnh qun th. + Giỏo viờn yờu cu hc sinh phỏt biu khỏi nim qun th. 1.2 Cỏch 2: Giỏo viờn yờu cu hc sinh tr li theo gi ý v thy trũ cựng xõy dng s . Vi cỏc cõu tr li ca hc sinh thy cú th hỡnh thnh dn s lờn bng. Phng phỏp ny cú u im l phỏt huy c kh nng t lm vic ca hc sinh, to cho hc sinh nhng tỡnh hung cú vn thụng qua cỏc cõu hi hoc cỏc em suy ngh tỡm tũi cú th vn dng thc tin vo bi hc, to cho cỏc em c hi xõy dng bi khi gi trớ tũ mũ v s hng thỳ hc tp, hc sinh dng tip thu v tip thu mt cỏch tớch cc khi thy s c hỡnh thnh dn dn trờn bng. Vớ d khi dy bi Mụi trng v cỏc nhõn t sinh thỏi ( bi 41) mc I Mụi trng sng ca sinh vt - Sau khi hỡnh thnh xong khỏi nim mụi trng. Giỏo viờn hi: Cú my loi mụi trng ? Hc sinh : cú 4 loi mụi trng ch yu v k tờn; sau ú giỏo viờn lp s : Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 9 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trờng Sinh học 9 t - khụng khớ ( mụi trng trờn cn) Mụi trng Nc Trong t Sinh vt mc II Cỏc nhõn t sinh thỏi Giỏo viờn hi : Cú my nhõn t sinh thỏi ? Hc sinh: Cú 2 nhúm: nhõn t vụ sinh v nhõn t hu sinh. Giỏo viờn v s theo hc sinh v hi tip: k tờn cỏc nhõn t vụ sinh v nhõn t hu sinh? Hc sinh : Nhõn t vụ sinh gm: t, nc, giú, ma, nhit Nhõn t hu sinh gm: ng thc vt( sinh vt) v con ngi. Giỏo viờn hon thin s : Đỗ Phơng Lâm Giáo viên trờng THCS Nga Tân Nga Sơn DD: 0904. 571 206 10 t . t sinh thỏi ? Hc sinh: Cú 2 nhúm: nhõn t vụ sinh v nhõn t hu sinh. Giỏo viờn v s theo hc sinh v hi tip: k tờn cỏc nhõn t vụ sinh v nhõn t hu sinh? Hc sinh. ngha ca khng ch sinh hc: Nh khng ch sinh hc s lng cỏ th mi qun th dao ng trong th cõn bng qun th dao ng trong th cõn bng trng thỏi cõn bng sinh hc trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Sang kien kinh nghiem mon sinh dat giai B, Gián án Sang kien kinh nghiem mon sinh dat giai B, Gián án Sang kien kinh nghiem mon sinh dat giai B

Bình luận về tài liệu gian-an-sang-kien-kinh-nghiem-mon-sinh-dat-giai-b

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP