Gián án Báo cáo sơ kết tổ KHTN

7 131 3
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 23:11

Phòng GD & ĐT Nam Sách Trờng THCS Hợp Tiến ----------*@*---------- Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------***---------- Hợp Tiến, ngày 29 tháng 12 năm 2010 Báo cáo sơ kết hoạt động Tổ khoa học tự nhiên học kì i. Năm học: 2010 -2011 I - Đặc điểm tình hình: 1. T tởng: - Các đồng chí trong tổ đều có t tởng vững vàng, yêu ngành yêu nghề, yên tâm với công tác chấp hành nghiêm chỉnh mọi đờng lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nớc, quy chế của ngành, của trờng. - Giáo viên thực hiện tốt chủ đề của năm học và các cuộc vận động nh: cuộc vận động hai không với bốn nội dung; Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực; Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng tự học và sáng tạo. 2. Nhiệm vụ đợc giao: 1- Giảng dạy đại trà 7 môn: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công nghệ, Thể dục, Tin học. 2- Bồi dỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Thể dục. 3- Chủ nhiệm: 7/12 lớp (9B, 9C, 8A, 7A, 7B, 6A, 6C). 4- Phụ trách thiết bị, đồ dùng chung, phòng bộ môn Tin học. ii- kết quả thực hiện nhiệm vụ: A- Ưu điểm: 1) Giảng dạy: - Năm học ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nên mỗi giáo viên tích cực chủ động trong việc soạn giáo án vi tính, giảng theo phần mền trình chiếu Power Point. - 100% giáo viên soạn giảng đúng chơng trình, đảm bảo giờ lên lớp theo thời khoá biểu, tích cực cải tiến phơng pháp giảng dạy đặc biệt là đổi mới phơng pháp giảng dạy. - Đổi mới thông qua chấm trả cho học sinh có nhận xét rút kinh nghiệm. - Bồi dỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu đầy đủ, đúng lịch. - Sinh hoạt tổ nhóm đúng theo quy định 2 lần/tháng. * Kết quả các môn KHTN: M«n Líp SÜ sè Ko XL Cßn Giái Kh¸ Tb YÕu KÐm Khèi SL % SL % SL % SL % To¸n 6A 28 1 27 2 7.4 10 37.0 11 40.7 4 14.8 6B 31 31 18 58.1 11 35.5 2 6.5 0.0 6C 31 31 1 3.2 12 38.7 15 48.4 3 9.7 Khèi6 90 1 89 21 23.6 33 37.1 28 31.5 7 7.9 7A 32 32 12 37.5 13 40.6 7 21.9 7B 37 37 11 29.7 23 62.2 3 8.1 7C 38 2 36 5 13.9 17 47.2 14 38.9 Khèi7 107 2 105 12 11.4 29 27.6 47 44.8 17 16.2 8A 35 35 15 42.9 16 45.7 4 11.4 8B 31 31 1 3.2 17 54.8 13 41.9 8C 30 30 3 10.0 22 73.3 3 10.0 2 6.7 Khèi8 96 96 16 16.7 36 37.5 39 40.6 3 3.1 2 2.1 9A 33 33 13 39.4 17 51.5 3 9.1 9B 28 28 9 32.1 17 60.7 2 7.1 9C 27 1 26 8 30.8 11 42.3 7 26.9 Khèi9 88 1 87 9 10.3 38 43.7 30 34.5 10 11.5 Tæng 381 4 377 58 15.4 136 36.1 144 38.2 37 9.8 2 0.5 M«n Líp SÜ sè Ko XL Cßn l¹i Giái Kh¸ Tb YÕu Khèi SL % SL % SL % SL % LÝ 6A 28 1 27 6 22.2 21 77.8 6B 31 31 17 54.8 14 45.2 6C 31 31 1 3.2 20 64.5 10 32.3 Khèi6 90 1 89 18 20.2 40 44.9 31 34.8 7A 32 32 19 59.4 13 40.6 7B 37 37 22 59.5 15 40.5 7C 38 2 36 8 22.2 28 77.8 Khèi7 107 2 105 19 18.1 43 41.0 43 41.0 8A 35 35 16 45.7 19 54.3 8B 31 31 20 64.5 11 35.5 8C 30 30 4 13.3 26 86.7 Khèi8 96 96 16 16.7 43 44.8 37 38.5 9A 33 33 2 6.1 25 75.8 6 18.2 9B 28 28 7 25.0 21 75.0 9C 27 1 26 3 11.5 23 88.5 Khèi9 88 1 87 9 10.3 49 56.3 29 33.3 Tæng 381 4 377 62 16.4 175 46.5 140 37.1 M«n Líp SÜ sè Ko XL Cßn l¹i Giái Kh¸ Tb YÕu Khèi SL % SL % SL % SL % 8A 35 35 18 51.4 11 31.4 6 17.1 8B 31 31 2 6.5 8 25.8 21 67.7 8C 30 30 2 6.7 22 73.3 6 20.0 Khèi8 96 96 20 20.8 21 21.9 49 51.0 6 6.3 9A 33 33 2 6.1 23 69.7 8 24.2 9B 28 28 8 28.6 14 50.0 6 21.4 9C 27 1 26 2 7.7 19 73.1 5 19.2 Khèi9 88 1 87 10 11.5 39 44.8 33 37.9 5 5.7 Tæng 184 1 183 30 16.4 60 32.8 82 44.8 11 6.0 M«n Líp SÜ sè Ko XL Cßn l¹i Giái Kh¸ Tb YÕu Khèi SL % SL % SL % SL % Sinh häc 6A 28 1 27 2 7.4 20 74.1 5 18.5 6B 31 31 7 22.6 20 64.5 4 12.9 6C 31 31 5 16.1 14 45.2 12 38.7 Khèi6 90 1 89 12 13.5 36 40.4 36 40.4 5 5.6 7A 32 32 30 93.8 2 6.3 7B 37 37 6 16.2 24 64.9 7 18.9 7C 38 2 36 13 36.1 18 50.0 5 13.9 Khèi7 107 2 105 36 34.3 39 37.1 25 23.8 5 4.8 8A 35 35 13 37.1 18 51.4 4 11.4 8B 31 31 5 16.1 19 61.3 7 22.6 8C 30 30 8 26.7 19 63.3 3 10.0 Khèi8 96 96 18 18.8 45 46.9 30 31.3 3 3.1 9A 33 33 9 27.3 23 69.7 1 3.0 9B 28 28 20 71.4 8 28.6 9C 27 1 26 5 19.2 21 80.8 Khèi9 88 1 87 29 33.3 36 41.4 22 25.3 Tæng 381 4 377 95 25.2 156 41.3 113 30.1 13 3.4 M«n Líp SÜ sè Ko XL Cßn l¹i Giái Kh¸ Tb YÕu Khèi SL % SL % SL % SL % 6A 28 1 27 9 33.3 17 63.0 1 3.7 6B 31 31 15 48.4 16 51.6 6C 31 31 3 9.7 22 71.0 6 19.4 Khèi6 90 1 89 18 20.2 47 38.2 23 40.5 1 1.1 7A 32 32 23 71.9 9 28.1 7B 37 37 2 5.4 13 35.1 22 59.5 7C 38 2 36 6 16.7 29 80.6 1 2.8 Khèi7 107 2 105 25 23.8 28 26.7 51 48.6 1 1.0 8A 35 35 19 54.3 16 45.7 8B 31 31 30 96.8 1 3.2 8C 30 30 5 16.7 25 83.3 Khèi8 96 96 19 19.8 51 53.1 26 27.1 9A 33 33 7 21.2 22 66.7 4 12.1 9B 28 28 19 67.9 9 32.1 9C 27 1 26 10 38.5 16 61.5 Khèi9 88 1 87 26 29.9 41 47.1 20 23.0 Tæng 381 4 377 88 23.3 167 44.4 120 31.8 2 0.5 M«n Líp SÜ sè Ko XL Cßn l¹i Giái Kh¸ Tb YÕu Khèi SL % SL % SL % SL % Tin häc 6A 28 1 27 2 7.4 9 33.3 14 51.9 2 7.4 6B 31 31 23 74.2 8 25.8 6C 31 31 3 9.7 20 64.5 8 25.8 Khèi6 90 1 89 28 31.5 37 41.6 22 24.7 2 2.2 7A 32 32 22 68.8 10 31.3 7B 37 37 4 10.8 19 51.4 13 35.1 1 2.7 7C 38 2 36 10 27.8 24 66.7 2 5.6 Khèi7 107 2 105 26 24.8 39 37.1 37 35.2 3 2.9 8A 35 35 17 48.6 14 40.0 4 11.4 8B 31 31 4 12.9 18 58.1 9 29.0 8C 30 30 8 26.7 19 63.3 3 10.0 Khèi8 96 96 21 21.9 40 41.7 32 33.3 3 3.1 9A 33 33 4 12.1 27 81.8 2 6.1 9B 28 28 13 46.4 14 50.0 1 3.6 9C 27 1 26 1 3.8 14 53.8 11 42.3 Khèi9 88 1 87 18 20.7 55 63.2 14 16.1 Tæng 381 4 377 93 24.7 171 45.3 105 27.9 8 2.1 M«n Líp SÜ sè Ko XL Cßn l¹i Giái Kh¸ Tb YÕu Khèi SL % SL % SL % SL % ThÓ 6A 28 1 27 4 14.8 14 51.9 8 29.6 1 3.7 6B 31 31 20 64.5 11 35.5 6C 31 31 2 6.5 24 77.4 5 16.1 Khèi6 90 1 89 26 29.2 49 55.1 13 14.6 1 1.1 7A 32 32 12 37.5 19 59.4 1 3.1 7B 37 37 6 16.2 24 64.9 7 18.9 7C 38 2 36 1 2.8 23 63.9 12 33.3 Khèi7 107 2 105 19 18.1 66 62.9 20 19.0 8A 35 1 34 6 17.6 18 52.9 10 29.4 8B 31 1 30 3 10.0 12 40.0 15 50.0 8C 30 2 28 2 7.1 14 50.0 12 42.9 Khèi8 96 4 92 11 12.0 44 47.8 37 40.2 9A 33 33 2 6.1 23 69.7 8 24.2 9B 28 28 7 25.0 16 57.1 5 17.9 dục 9C 27 1 26 2 7.7 17 65.4 7 26.9 Khối9 88 1 87 11 12.6 56 64.4 20 23.0 Tổng 381 8 373 67 18.0 215 57.6 90 24.1 1 0.3 Tổng hợp: Môn Sĩ số Ko XL Còn lại Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % Toán 381 4 377 58 15.4 136 36.1 144 38.2 37 9.8 2 0.5 Lý 381 4 377 62 16.4 175 46.5 140 37.1 0 0.0 Hoá 184 1 183 30 16.4 60 32.8 82 44.8 11 6.0 Sinh 381 4 377 95 25.2 156 41.3 113 30.1 13 3.4 Công nghệ 381 4 377 88 23.3 167 44.4 120 31.8 2 0.5 Thể dục 381 8 373 67 18.0 215 57.6 90 24.1 1 0.3 Tin học 381 4 377 93 24.7 171 45.3 105 27.9 8 2.1 TB môn 2470 29 2441 493 20.2 1080 44 794 35.1 72 2.9 2 0.1 2) Bồi dỡng học sinh giỏi. - Tổ chịu trách nhiệm bồi dỡng các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh khối 9 và GDTC. - 100% giáo viên đợc phân công bồi dỡng học sinh giỏi đều cố gắng nỗ lực tích cực học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu tài liệu, soạn bài, chấm bài, sửa lỗi, rèn kỹ năng. - Công tác này đợc xây dựng từ đầu năm và giao trách nhiệm cụ thể chỉ tiêu cho từng thành viên. 3) Hội giảng: - Xác định đây là một việc quan trọng để học tập rút kinh nghiệm giúp đỡ nhau. - 100% giáo viên tham gia hội giảng trờng đợt 1 với tinh thần cố gắng cao, tinh thần dự hội giảng nghiêm túc có nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm. * Kết quả: 13/13 giờ giỏi. 4) Công tác bồi dỡng giáo viên. - Thờng xuyên tự học, tự rèn trau dồi kiến thức nâng cao tay nghề và tham gia đầy đủ, có hiệu quả các buổi thảo luận chuyên môn của tổ. - Tích luỹ kinh nghiệm qua dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm, t vấn qua các giờ dạy. - Tất cả thành viên trong tổ tích cực tự bồi dỡng thờng xuyên về tin học, soạn bài trên máy tính, bồi dỡng phơng pháp dạy học nâng cao trình độ chuyên môn. 5) Viết chuyên đề SKKN. - Viết chuyên đề SKKN là dịp tự nâng cao trình độ, trao đổi chuyên môn để bổ trợ cho phơng pháp dạy học * Kết quả: Triển khai 1 chuyên đề, tập trung giải quyết vấn đề trọng tâm: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS qua bộ môn Sinh học của đ/c Trần Thị Phơng. 6) Công tác chủ nhiệm. - Giáo viên đợc giao chủ nhiệm lớp đều nhiệt tình có trách nhiệm, chỉ đạo tốt phong trào thi đua của lớp. - Tích cực tham gia các cuộc vận động xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực qua các chuyên đề, hoạt động phong trào tập thể * Kết quả cụ thể ở 7 lớp chủ nhiệm (216 + 2KT): STT Lớp Sĩ số Hai mặt GD Tốt (Giỏi) Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 1 9B 28 Học lực 7 25.0 21 75.0 Hạnh kiểm 28 100 2 9C 27 Học lực 4 15.4 19 73.1 3 11.5 Hạnh kiểm 12 49.1 10 35.5 4 15.4 3 8A 35 Học lực 9 25.7 25 71.4 1 2.9 Hạnh kiểm 30 85.7 5 14.3 4 7A 32 Học lực 13 40.6 19 59.4 Hạnh kiểm 31 96.9 1 3.1 5 7B 37 Học lực 16 43.2 21 56.8 Hạnh kiểm 27 73.0 10 27.0 6 6A 28 (1KT) Học lực 9 33.3 16 59.3 2 7.4 Hạnh kiểm 11 40.7 11 40.7 6 18.6 7 6C 31 Học lực 16 51.6 15 48.4 Hạnh kiểm 17 54.8 13 42.0 1 3.2 Tổng 218 (2KT) Học lực 29 13.3 110 50.4 72 33.0 5 2.3 Hạnh kiểm 156 71.6 49 22.4 11 5.0 7) Những công tác khác. - 100% giáo viên tham gia nhiệt tình có chất lợng các hoạt động của nhà trờng và các đoàn thể nh: công tác phổ cập, tham gia sinh hoạt tập thể ngoài giờ lên lớp, hội khoẻ phù đổng. B - Một số tồn tại - Việc sử dụng đồ dùng dạy học cha đợc đều, cha đa dạng. - Việc dự giờ thăm lớp cha thờng xuyên, còn tập trung vào hội giảng. - Chất lợng ở một số bộ môn còn thấp. - Chất lợng hai mặt GD ở một số lớp chủ nhiệm cha cao. iii- phơng hớng hoạt động học kì II. Dựa trên kết quả công tác của tổ khoa học tự nhiên trong học kì I năm học 2010- 2011. Đạt đợc thành tích trên là do sự nỗ lực của mỗi thành viên, tinh thần đoàn kết nhất trí tơng trợ lẫn nhau trong tổ và sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ, Ban giám hiệu nhà trờng. Để có kết quả hoạt động chuyên trong học kì II năm học 2010 - 2011 tổ KHTN cần thực hiện tốt một số nội dung sau: - Quán triệt đến tổ viên các công văn hớng dẫn thực hiên công tác chuyên môn. - Tiếp tục sinh hoạt chuyên môn của tổ đi sâu, thảo luận vào những vấn đề về công tác chuyên môn nảy sinh trong quá trình giảng dạy. - Tích cực trong việc dự giờ thăm lớp thờng xuyên, tập trung vào đổi mới phơng pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. - Làm tốt việc xây dựng bồi dỡng giáo viên tham dự hội giảng trờng đợt 2. - Tăng cờng tập trung nâng cao chất lợng bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Để có thành tích đạt tổ lao động xuất sắc mỗi tổ viên phấn đấu hoàn tốt mọi nhiệm vụ đợc giao. Tổ trởng Đỗ Văn Phơng . tháng 12 năm 2010 Báo cáo sơ kết hoạt động Tổ khoa học tự nhiên học kì i. Năm học: 2010 -2011 I - Đặc điểm tình hình: 1. T tởng: - Các đồng chí trong tổ. đạo học sinh yếu đầy đủ, đúng lịch. - Sinh hoạt tổ nhóm đúng theo quy định 2 lần/tháng. * Kết quả các môn KHTN: M«n Líp SÜ sè Ko XL Cßn Giái Kh¸ Tb YÕu
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Báo cáo sơ kết tổ KHTN, Gián án Báo cáo sơ kết tổ KHTN, Gián án Báo cáo sơ kết tổ KHTN

Bình luận về tài liệu gian-an-bao-cao-so-ket-to-khtn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP