Tài liệu De thi hoc sinh gioi hoa hoc 9

7 56 1 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 14:11

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện vòng i Môn : Hoá học 9 Năm học : 2008 2009 ( Thời gian : 150 phút ) Câu 1. (1,5đ) Nêu hiện tợng xẩy ra và viết phơng trình hoá học khi cho : a. Na vào dung dịch AgNO 3 . b. Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp HCl và CuCl 2 . c. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3 đến d, sau đó dẫn CO 2 vào dung dịch thu đợc. Câu 2. (1,75đ) Không dùng hoá chất nào khác hãy phân biệt 6 dung dịch đựng trong 6 lọ riêng biệt bị mất nhãn sau : Ba(HCO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 , NaHCO 3 , Na 2 SO 4 , NaHSO 3 , NaHSO 4 . Câu 3. (2,0đ) Nhiệt phân 12,6g hỗn hợp muối M 2 (CO 3 ) n sau một thời gian thu đợc chất rắn A và khí B. Cho A tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc 1,12 lít khí ( ở đktc ). Dẫn khí B vào 100ml dung dịch Ba(OH) 2 0,75M thu đợc 9,85g kết tủa. Tìm công thức muối cacbonat. Câu 4. (2,0đ) Hoà tan hoàn toàn muối RCO 3 bằng một lợng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 12,25% thu đợc dung dịch muối có nồng độ 17,431% a. Tìm kim loại R. b. Cô cạn 122,88g dung dịch muối tạo thành ở trên làm bay bớt hơi nớc và làm lạnh thu đợc 23,352g tinh thể muối. Tìm công thức của tinh thể muối. Biết hiệu suất của quá trình kết tinh muối là 70%. Câu 5. (2,75đ) Cho 1,36g hỗn hợp bột A gồm Fe, Mg vào 400ml dung dịch CuSO 4 . Sau khi phản ứng xong thu đợc 1,84g chất rắn B gồm hai kim loại và dung dịch C. Thêm NaOH d vào dung dịch C thu đợc kết tủa D, lọc và nung D trong không khí tới khối lợng không đổi thu đợc 1,2g chất rắn E. Tính. a Phần trăm khối lợng các chất trong A. b Nồng độ mol/lit của dung dịch CuSO 4 . Chú ý : Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. ( Cho biết : Na = 23 ; Ca = 40 ; Ba = 137 ; Mg = 24 ; Fe = 56 ; Al = 27 Cu = 64 ; K = 39 ; O = 16 ; S = 32 ; H = 1 ; C = 12 ) __________________Hết_________________ Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi huyện vòng i Môn : Hoá học 9 Năm học : 2008 2009 Câu Nội dung Điểm 1 a. Các phơng trình phản ứng xẩy ra : 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2 . NaOH + AgNO 3 AgOH + NaNO 3 . 2AgOH Ag 2 O + H 2 O. Hiện tợng : Lúc đầu có bọt khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa trắng, sau một thời gian kết tủa chuyển dần sang màu đen 1,5đ 0,5đ b. Các phơng trình phản ứng xẩy ra : Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 . Zn + CuCl 2 ZnCl 2 + Cu. Hiện tợng : Lúc đầu có bọt khí không màu thoát ra chậm. Sau đó Cu màu đỏ sinh ra tạo thành cặp Pin điện làm cho Zn bị ăn mòn nhanh hơn, khí thoát ra nhanh hơn. 0,5đ c. Các phơng trình phản ứng xẩy ra : 3NaOH + AlCl 3 Al(OH) 3 + 3NaCl. NaOH + Al(OH) 3 NaAlO 2 + 2H 2 O. CO 2 + 2H 2 O + NaAlO 2 Al(OH) 3 + NaHCO 3 . Hiện tợng : Lúc đầu có kết tủa trắng xuất hiện, khi NaOH d kết tủa tan dần. Khi dẫn khí CO 2 vào dung dịch kết tủa xuất hiện trở lại. 0,5đ 2 - Đun nóng dung dịch. + Nếu có khí không màu thoát ra, dung dịch vẩn đục là Ba(HCO 3 ) 2 . Ba(HCO 3 ) 2 o t BaCO 3 + CO 2 + H 2 O + Nếu có khí không màu thoát ra, dung dịch trong là NaHCO 3 2NaHCO 3 o t Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O + Nếu có khí không màu, mùi sốc thoát ra là NaHSO 3 2NaHSO 3 o t Na 2 SO 3 + SO 2 + H 2 O 1,75đ 0,75đ - Dùng Ba(HCO 3 ) 2 để thử 3 lọ còn lại nếu có kết tủa là Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , không có hiện tợng gì là NaHSO 4 . PT : Ba(HCO 3 ) 2 + Na 2 CO 3 BaCO 3 + 2NaHCO 3 Ba(HCO 3 ) 2 + Na 2 SO 3 BaSO 3 + 2NaHCO 3 0,5đ - Dùng NaHSO 4 để thử hai dung dịch còn lại là Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 nếu có khí thoát ra là Na 2 CO 3 còn lại là Na 2 SO 4 . 2NaHSO 4 + Na 2 CO 3 2Na 2 SO 4 + CO 2 + H 2 O. 0,5đ 3 Các PTPƯ có thể xẩy ra : M 2 (CO 3 ) n o t M 2 O n + nCO 2 . (1) M 2 (CO 3 ) n + 2nHCl 2MCl n + nH 2 O + nCO 2 . (2) M 2 O n + 2nHCl 2MCl n + H 2 O. (3) Ba(OH) 2 + CO 2 BaCO 3 + H 2 O. (4) BaCO 3 + H 2 O + CO 2 Ba(HCO 3 ) 2 . (5) 2,0đ 0,5đ * Trờng hợp 1 : Không xẩy ra phản ứng (5) Từ (4) ta có : )4( 2 CO n = 3 BaCO n = 197 85,9 = 0,05 mol. Từ (1), (2) và (4) ta có : 2 CO n = 0,05 + 4,22 12,1 = 0,1 mol Theo bài ra và từ (1) ta có : nnM 1,0 602 6,12 = + M = 33n. Biện luận : n = 1 M = 33 ( Loại ) n = 2 M = 66 ( Loại ) n = 3 M = 99 ( Loại ) 0,5đ * Trờng hợp 2 : Xẩy ra phản ứng (5) Từ (4) ta có : )4( 2 CO n = 2 )(OHBa n = 1,0 75,0 = 0,075 mol. Từ (4) và (5) ta có : 2 CO n = 0,075 + ) 197 85,9 075,0( = 0,1 mol Từ (1), (2), (4) và (5) ta có : Tổng số mol CO 2 . 2 CO n = 0,1 + 4,22 12,1 = 0,15 mol Theo bài ra và từ (1) ta có : nnM 15,0 602 6,12 = + M = 12n. Biện luận : n = 1 M = 12 ( Loại ) n = 2 M = 24 ( Mg ) n = 3 M = 36 ( Loại ) Vậy công thức của muối cacbonat là : MgCO 3 . 1,0đ 4 a Giả sử số mol RCO 3 phản ứng là 1 mol. PT : RCO 3 + H 2 SO 4 RSO 4 + CO 2 + H 2 O. (R+60)g 98g (R+96)g 44g Ta có : 42 SOddH m = 25.12 100.98 = 800g. 2,0đ 0,5đ Theo bài ra ta có : 4480060 96 ++ + R R .100 = 17,431. R = 55.999 : Fe ( Sắt ) 0,5đ b Lợng muối sắt có trong104,64g dung dịch là. gm FeSO 24,18 100 844,14 .88,122 4 == Lợng muối sắt bị kết tinh là : gm FeSO 768,12 100 70 .24,18 4 == 0,5đ Gọi CTPT của tinh thể muối là : FeSO 4 .nH 2 O Theo bài ra ta có : 352,23 152 18152 .768,12 = + n n = 7. Vậy công thức của tinh thể muối là : FeSO 4 .7H 2 O 0,5đ 5 a. Gọi a, b, c là số mol của Mg, Fe, CuSO 4 . Ta có phơng trình phản ứng sau : Mg + CuSO 4 MgSO 4 + Cu (1) amol amol amol amol Fe + CuSO 4 FeSO 4 + Cu (2) (c - a) mol (c - a) mol (c - a) mol (c - a) mol 2,75đ 0,5đ Vì hỗn hợp chỉ có hai kim loại nên Mg hết và Fe còn d. Vì nếu Mg d thì hỗn hợp phải coa ba kim loại : Mg, Fe, Cu. Vậy Mg phản ứng hết, Fe d. Từ (1) và (2) ta có dung dịch C có a mol MgSO 4 và (c - a) mol FeSO 4 sau khi cho tác dụng với NaOH. MgSO 4 + 2NaOH Mg(OH) 2 + Na 2 SO 4 (3) amol amol FeSO 4 + 2NaOH Fe(OH) 2 + Na 2 SO 4 (4) (c - a)mol (c - a)mol 0,5đ Khi nung kết tủa. Mg(OH) 2 o t MgO + H 2 O (5) amol amol 4Fe(OH) 2 + O 2 o t 2Fe 2 O 3 + 4H 2 O (6) (c - a)mol 2 ac mol 0,5đ Theo bài ra ta có : 24a + 56b = 1,36 (I) Từ (1) và (2) ta có : 56.[b - (c - a )] + 64c = 1,84 (II) Từ (1) - (6) ta có : 40a + 160. 2 ac = 1.2 (III) Giải hệ I, II và III ta đợc : a = 0,01 mol ; b = 0,02 mol c = 0,02 mol. Ta có : m Mg = 0,01.24 = 0,24g Vậy thành phần % hỗn hợp là : %Mg = %100. 36,1 24.0 = 17,65% %Fe = 100 17,65 = 82,35% 0,75đ b 4 CuSO M C = 4,0 02,0 = 0,05M. 0,5đ Chú ý : Trên đây chỉ là hớng dẫn chấm của một cách trong nhiều cách giải. Nếu thí sinh nào có cách làm khác mà vẫn đúng. Giám khảo chấm thống nhất, căn cứ vào thang điểm để cho điểm bài làm của thí sinh đó. đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Lớp 9 - Môn thi: Hoá học Câu I: (7,0 điểm) 1- Hãy chọn phơng án đúng trong các phơng án A, B, C, D sau đây: Có các chất sau: Fe 2 O 3 , CO 2 , CuSO 4 , NaHCO 3 , NaOH , HCl. a) Cho dung dịch NaOH lần lợt tác dụng với mỗi chất trên: A. Dung dịch NaOH tác dụng đợc với: Fe 2 O 3 , CO 2 , CuSO 4 , HCl. B. Dung dịch NaOH tác dụng đợc với: Fe 2 O 3 , CO 2 , CuSO 4 , NaHCO 3 , HCl. C. Dung dịch NaOH tác dụng đợc với: CO 2 , CuSO 4 , NaHCO 3 , HCl. D. Dung dịch NaOH tác dụng đợc với: CO 2 , NaHCO 3 , NaOH, HCl. b) Cho dung dịch HCl lần lợt tác dụng với mỗi chất A. Dung dịch HCl tác dụng đợc với: Fe 2 O 3 , CO 2 , CuSO 4 , NaHCO 3 , NaOH. B. Dung dịch HCl tác dụng đợc với: Fe 2 O 3 , CuSO 4 , NaHCO 3 , NaOH. C. Dung dịch HCl tác dụng đợc với: Fe 2 O 3 , CuSO 4 , NaOH. D. Dung dịch HCl tác dụng đợc với: Fe 2 O 3 , NaOH, NaHCO 3 . 2-Có 5 chất bột rắn: Na 2 CO 3 , NaCl, Na 2 SO 4 , BaCO 3 , BaSO 4 . Trình bày ph- ơng pháp hoá học để nhận biết 5 chất rắn trên. Viết phơng trình phản ứng. 3- Cho các chất sau: Cu, KOH (rắn), Hg(NO 3 ) 2 (rắn), H 2 O, dung dịch HCl. Hãy trình bày cách điều chế CuCl 2 tinh khiết từ các chất đã cho ở trên. 4- Cho 84,16 ml dung dịch H 2 SO 4 40% (d =1,31 g/ml) vào 457,6 gam dung dịch BaCl 2 25%. a/ Viết phơng trình phản ứng xảy ra và tính khối lợng kết tủa tạo thành. b/ Tính nồng độ phần trăm khối lợng của những chất có trong dung dịch sau khi tách bỏ kết tủa. Câu II: (5,0 điểm) 1- Cho sơ đồ biến hoá: Tìm các chất hữu cơ khác nhau thích hợp A, B, C, D và viết các phơng trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá trên. 2-Cho các chất sau: CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, Br 2 . Hãy chọn các cặp chất tác dụng đợc với nhau. Viết các phơng trình phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có). Câu III: ( 3,0 điểm) Cho 3,6 gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu đợc một chất khí và 53,3 gam dung dịch. 1-Tính khối lợng muối thu đợc. 2- Tính nồng độ phần trăm khối lợng của dung dịch axit đã dùng. Câu IV: (5,0 điểm) Hỗn hợp A gồm metan và etilen. Đốt cháy hoàn toàn 3,92 lít hỗn hợp A (ở đktc), cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,5M, thu đợc 39,4 gam kết tủa. 1/ Viết các phơng trình phản ứng xảy ra. 2/ Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong A. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, S = 32, Cl = 35,5, Mg = 24 , Ba = 137. Axit axetic C D A B . (R+60)g 98 g (R +96 )g 44g Ta có : 42 SOddH m = 25.12 100 .98 = 800g. 2,0đ 0,5đ Theo bài ra ta có : 4480060 96 ++ + R R .100 = 17,431. R = 55 .99 9 : Fe (. __________________Hết_________________ Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi huyện vòng i Môn : Hoá học 9 Năm học : 2008 20 09 Câu Nội dung Điểm 1 a. Các phơng trình phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu De thi hoc sinh gioi hoa hoc 9, Tài liệu De thi hoc sinh gioi hoa hoc 9, Tài liệu De thi hoc sinh gioi hoa hoc 9

Bình luận về tài liệu tai-lieu-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-hoc-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP