Bài giảng bài 10 : Lực đẩy Ác-Si -Mét

Ernst Abbe
Ernst Abbe(11571 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 43
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 09:11

Mô tả: Phßng gi¸o dôc qu¶ng tr¹ch tr­êng trung häc c¬ së Qu¶ng long Gi¸o viªn gi¶ng: Nguy n Bễ á Anh Khi kéo gàu nước từ dưới giếng lên, trong hai trường hợp sau: Khi gàu còn ngập trong nước thì kéo nhẹ hơn. - Gàu ngập trong nước, - Gàu đã lên khỏi mặt nước, thì trường hợp nào kéo gàu nhẹ hơn? Phßng gi¸o dôc Q.TRẠCH tr­êng thcs QUẢNG Long Phßng gi¸o dôc Q.TRẠCH tr­êng thcs QUẢNG Long - Bước 1: Treo vật nặng vào lực kế  P 1 - Bước 2: Nhúng chìm vật vào trong nước  P 2 Hãy quan sát TN và mô tả các bước TN I. TD của chất lỏng lên vật 1. Thí Nghiệm (3) 2. Kết luận II. Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét 1. Dự đoán 2. Thí nghiệm KT (3) 3. Công thức tính III. Vận dụng (3) * Ghi nhớ * Nhiệm vụ về nhà Dự đoán xem P1 và P2 có mối quan hệ với nhau như thế nào? a. Dự đoán: - P 1 > P 2 - P 1 < P 2 - P 1 = P 2 b. TN kiểm tra: Các em hãy tiến hành TN và ghi kết quả vào bảng dưới đây: Nhóm P1(N) P2(N) So sánh P1&P2 1 ………. ………. P 1 … P 2 2 ………. ………. P 1 … P 2 3 ………. ………. P 1 … P 2 4 ………. ………. P 1 … P 2 Các nhóm có kết quả chung gì? : P 1 > P 2 I. TD của chất lỏng lên vật 1. Thí Nghiệm (3) 2. Kết luận II. Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét 1. Dự đoán 2. Thí nghiệm KT (3) 3. Công thức tính III. Vận dụng (3) * Ghi nhớ * Nhiệm vụ về nhà Phßng gi¸o dôc Q.TRẠCH tr­êng thcs QUẢNG Long Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ …………. dưới lên Lực đó gọi là lực đẩy Ác-si-met, ký hiệu P 1 > P 2 chứng tỏ điều gì? P 1 > P 2 chứng tỏ vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng lên nó một lực đẩy Lực này có đặc điểm như thế nào? Điểm đặt: tại trọng tâm của vật. Dựa vào nhận xét trên, hãy điền từ vào kết luận sau: Phương: thẳng đứng, Chiều: từ dưới lên I. TD của chất lỏng lên vật 1. Thí Nghiệm (3) 2. Kết luận II. Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét 1. Dự đoán 2. Thí nghiệm KT (3) 3. Công thức tính III. Vận dụng (3) * Ghi nhớ * Nhiệm vụ về nhà A F Phßng gi¸o dôc Q.TRẠCH tr­êng thcs QUẢNG Long Độ lớn của lực đẩy Ác-si-met bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. I. TD của chất lỏng lên vật 1. Thí Nghiệm (3) 2. Kết luận II. Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét 1. Dự đoán 2. Thí nghiệm KT (3) 3. Công thức tính III. Vận dụng (3) * Ghi nhớ * Nhiệm vụ về nhà Phßng gi¸o dôc Q.TRẠCH tr­êng thcs QUẢNG Long Quan sát TN và hãy mô tả các bước TN - Bước 1: Treo cốc rỗng A và vật nặng vào lực kế P 1 - Bước 2: Nhúng chìm vật nặng vào trong bình tràn đựng đầy nước, nước từ bình tràn chảy vào cốc B P 2 - Bước 3: Đổ nước từ cốc B vào cốc A. P 3 Bước 1 Bước 2 Bước 3 I. TD của chất lỏng lên vật 1. Thí Nghiệm (3) 2. Kết luận II. Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét 1. Dự đoán 2. Thí nghiệm KT (3) 3. Công thức tính III. Vận dụng (3) * Ghi nhớ * Nhiệm vụ về nhà Phßng gi¸o dôc Q.TRẠCH tr­êng thcs QUẢNG Long Các em hãy tiến hành TN và ghi kết quả vào bảng dưới đây: Nhóm P 1 (N) P 2 (N) P 3 (N) So sánh P 1 &P 3 1 ………. ………. ………. P 1. … .P 3 2 ………. ………. ………. P 1 … .P 3 3 ………. ………. ………. P 1 … P 3 4 ………. ………. ………. P 1 … . P 3 Các nhóm có chung kết quả gì? ⇒ F A = P phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ : P 3 = P 1 = = = = I. TD của chất lỏng lên vật 1. Thí Nghiệm (3) 2. Kết luận II. Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét 1. Dự đoán 2. Thí nghiệm KT (3) 3. Công thức tính III. Vận dụng (3) * Ghi nhớ * Nhiệm vụ về nhà Phßng gi¸o dôc Q.TRẠCH tr­êng thcs QUẢNG Long Số chỉ P 3 cho ta biết điều gì ? : P 3 = P C + P V – F A + P NTR (3) => F A = .? Có đúng như lời dự đoán không? Theo kết quả P 1 = P 3 và từ (1) và (3) ta suy ra được điều gì? => F A = P NTR . Vậy kết luận trên là đúng Kết luận: Lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ Kết luận: Lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ Số chỉ P 2 cho ta biết điều gì ? Chứng minh dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét Số chỉ P 1 cho ta biết điều gì ? : P 1 = P C + P V (1) : P 2 = P C + P V – F A (2) : P C + P V = P C + P V – F A + P NTR I. TD của chất lỏng lên vật 1. Thí Nghiệm (3) 2. Kết luận II. Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét 1. Dự đoán 2. Thí nghiệm KT (3) 3. Công thức tính III. Vận dụng (3) * Ghi nhớ * Nhiệm vụ về nhà Phßng gi¸o dôc Q.TRẠCH tr­êng thcs QUẢNG Long F A = .?F A = d.V Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: Kéo gàu nước từ dưới giếng lên, ta thấy khi gàu còn ngập trong nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước, bởi vì: ? Khi chìm trong nước, gàu nước bị nước tác dụng một lực đẩy Ác-si-met hướng từ dưới lên. Lực này có độ lớn bằng: . ? trọng lượng của phần nước bị gàu chiếm chỗ. Trong đó: d ? V ? F A ? : trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m 3 ), : thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m 3 ), : là lực đẩy Ác-si-mét (N). I. TD của chất lỏng lên vật 1. Thí Nghiệm (3) 2. Kết luận II. Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét 1. Dự đoán 2. Thí nghiệm KT (3) 3. Công thức tính III. Vận dụng (3) * Ghi nhớ * Nhiệm vụ về nhà Phßng gi¸o dôc Q.TRẠCH tr­êng thcs QUẢNG Long . luận trên là đúng Kết luận: Lực đẩy Ác-si- mét có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ Kết luận: Lực đẩy Ác-si- mét có độ lớn bằng trọng. chỗ. Trong đ : d ? V ? F A ? : trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m 3 ), : thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m 3 ), : là lực đẩy Ác-si- mét (N).

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng bài 10 : Lực đẩy Ác-Si -Mét, Bài giảng bài 10 : Lực đẩy Ác-Si -Mét, Bài giảng bài 10 : Lực đẩy Ác-Si -Mét

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-10-luc-day-ac-si-met

Đăng ký

Generate time = 0.3266818523407 s. Memory usage = 18.54 MB